بررسی و تحلیل فضایی - مکانی عوامل چالش‌زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

چکیده

در کشورهای درحال توسعه منابع انسانیِ بخش کشاورزی در نواحی روستایی با چالش پیر سنی و مهاجرت جوانان مواجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل چالش‏زای منابع انسانی بخش کشاورزی در نواحی روستایی شهرستان ملایر انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نظری به شیوة کتابخانه‏ای و در بخش داده‏ها به صورت میدانی از شیوه‏هایی همچون مشاهده، مصاحبه، و انجام‏دادن پرسش‏نامه و حضور در نقاط سکونتگاهی بهره گرفته شده است. جامعة آماری 73 روستای بخش مرکزی شهرستان ملایر است. با توجه به حجم بالای جامعة آماری، به نمونه‏برداری از روستاها اقدام شده است که100 خانوار از 5 روستای مرکز دهستان به‏عنوان نمونة تحقیق انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسش­نامه محقق‏ساخته بوده که روایی و پایایی آن با کسب نظر ااستادان محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و سایر روش‏ها تأیید شده است. برای تجزیه و تحلیل از نرم‏افزار spss استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به آزمون فریدمن عوامل اقتصادی از جمله کمبود اشتغال، درآمدکم، محدودیت زمین، تضمین ناکافی خرید محصولات، مشکلات بیمه با میانگین رتبة 3/2 در رتبة نخست، سپس عوامل فرهنگی و اجتماعی از قبیل عوامل جاذب جمعیت در شهر، چالش جوانان با اعضای خانواده و محیط روستا، وجود بستگان در شهر، ازدواج، و رشد بالای جمعیت روستاها با میانگین رتبة 08/2 در مرحله دوم و عوامل خدماتی و زیرساختی همچون کمبود امکانات آموزشی، درمانی، تفریحی، و عمرانی با میانگین رتبة 63/1 در مرحله سوم ایجاد چالش منابع انسانی نواحی روستایی مؤثر بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and Space Analysis of Human Resources Challenges in Agricultural Sector in Rural Areas of Malayer County

نویسندگان [English]

 • Ali Reza Takaloo 1
 • Ali Shamsoddini 2
 • Bijan Rahmani 3
 • Majid Vali Shariat Panahi 4
1 PH.D Student of Geography and Rural Planing, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Rural Planing, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Associate Professor of Geography and Rural Planing, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Geography and Rural Planing, Yadgar Emam Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
After many years of experience, the world has realized that countries need specialized, motivated human resources to be among the leading countries. Human resources are considered the most important factor, determining and accelerating a country's process of growth and development. Agriculture, industry, and services are of particular importance as they are three main sectors of every country’s economy.
This study tries to identify the factors, affecting human resource (HR) challenges in the agricultural sector of rural areas of Malayer. It also looks for the priorities and actions, necessary to maintain human resources in the agricultural sector of rural areas, achieve sustainable development in the villages as well as the whole country, and supply sustainable food resources and livelihoods. In other words, it seeks to determine the factors, leading to a challenge for the HR of the agricultural sector in rural areas in central district of Malayer. For this purpose, the following hypotheses are formulated:

Economic factors, including lack of employment due to inappropriate policies in rural areas, cause the greatest HR challenge.
Service-related and infrastructural factors affect the HR challenge of the agricultural sector in rural areas of Malayer.
Socio-cultural factors affect the HR challenge of the agricultural sector in rural areas of Malayer.

Methodology
This study was conducted through a descriptive-analytical method in several stages. The desk-documentary research method was used in the first stage, pertaining to the theoretical part of the research. The data were collected in the second stage, using field methods such as observation, interviews, surveys, and attendance at residential areas. The third stage was related to data analysis and giving suggestions. The statistical population of the study included 73 villages of the central district of Malayer. Due to the large population, one hundred households from 5 villages in the center of the district were selected as the research sample. The main instrument of the research was a researcher-made questionnaire, the validity and reliability of which were confirmed by using the views of a panel of experts, calculating Cronbach's alpha coefficient, and other approved methods. The data got analyzed in SPSS. Thus, considering factors such as administrative political citizenship, distance from the city, population, and cultural differences, five villages of Joozan, Joorab, Aznav, Mehrabad, and Alavi, at the center of rural districts of Malayer, were selected as the sample. The heads of the households under study were the surveyed population in the study. For a more accurate analysis, the number of households was determined using quota sampling from among the households of 5 sample villages, and finally, a survey was conducted, using the simple random sampling method. This part contained descriptive and analytical (inferential) statistics. In the first part, the demographic characteristics as well as the variables related to the research hypotheses were presented in descriptive statistics tables and figures. The analytical statistics part employed Kolmogorov-Smirnov, one-sample t-test, Friedman, Kendall's Correlation, Chi-square, and Eta tests. SPSS was also used to analyze the extracted data.
Findings and Discussion
Economic factors such as lack of employment due to inappropriate policies in rural areas have given rise to the greatest challenge in human resources with the highest mean score. This suggests that these factors have been the most important factors to create HR challenges in rural areas in the central district of Malayer, with the next ranks belonging to socio-cultural factors and service-related as well as infrastructural factors, respectively. Moreover, the significance level from the Chi-square statistic in Friedman test indicates that the confirmation error percentage of the significance level of the above test has been significant at 95% confidence interval. It can, therefore, be said that economic factors such as lack of employment due to inappropriate policies at the village level have caused the greatest challenge in human resources. Therefore, the first hypothesis is confirmed and the null hypothesis, rejected.
H2: Service-related and infrastructural factors affect HR challenges in rural areas. The parametric one-sample t-test was used to test the above hypothesis. The significance level obtained from the t-statistic was brlow 0.05, showing that there was a significant difference between the value score (standard limit) and the mean value of the population. Given that the mean of the sample presented in the table stood above the value score (mean difference = 0.14), the effect of service-related and infrastructural factors on the HR challenge of the rural areas was confirmed, thereby confirming the second hypothesis of the research.
In relation to the third hypothesis, the significance level obtained from the t-test was much smaller than 0.05, indicating that there was a significant difference between the value score (standard limit) and the mean value of the population. Moreover, considering that the mean of the sample was higher than the value score (mean difference = 0.445), socio-cultural factors proved to be effective in facing the HR challenges in rural areas, also confirming the third hypothesis.
Conclusion
According to Friedman's test, economic factors such as lack of employment due to inappropriate policies in rural areas have created the greatest challenge in human resources with the mean rank of 2.3. The second and third ranks belong to socio-cultural, service-related and infrastructural factors with the mean ranks of 2.08 and 1.63, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Development
 • Rural Areas
 • Agriculture Sector
 • Malayer
 1. احمدی، شیرکوه و توکلی، مرتضی، 1395، مهاجرت و اثرات آن بر ساختار کشاورزی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت)، مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، دورة 48، ش 4، صص ۶۴۹-659.
 2. اکبرپور، محمد؛ مطیعی لنگرودی، حسن؛ رضوانی، محمدرضا و نوربخش، محمدرضا، 1393، تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونت­گاهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هشترود)، پژوهش­های روستایی، سال 5، شماره 4، صص 910-893.
 3. بهرامی، لیلا، 1389، بررسی علل مهاجرت روستاییان در بخش جوکار شهرستان ملایر، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی.
 4. بیات، نصیر و همکاران، 1390، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود اقتصاد دامداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای پریدر و مهدویه‏– شهرستان ملایر)، نشریه پژوهش‏های روستایی، س ۲، ش 4، صص ۱۵۳-181.
 5. پورطاهری، مهدی؛احمدآبادی، علی و رهبری، مهناز، 1394، امکان‏سنجی نواحی مستعد کشت پسته در شهرستان دامغان با استفاده از رهیافت ویکور، فصل‏نامه برنامه‏ریزی منطقهای، دورةش 20، صص ۹۷-110.
 6. تقیلو، علی‏اکبر؛ سلطانی، ناصر و آفتاب، احمد، 1395، پیشران‏های توسعه روستاهای ایران، فصل‏نامه برنامه‏ریزی و آمایش فضا، دورة 20، ش 4، صص ۱-28.
 7. تیموری، امیر و حسن‏پور، سمیه، 1395، نقش نیروی کار تحصیل‏کرده در رشد بهره‏وری کل عامل‏های تولید در بخش کشاورزی، فصل‏نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، س 9، ش36.
 8. جلالیان، حمید، 1391، تحلیل اثرات نظام‏های آبیاری نوین بر وضعیت بهره‏برداران کشاورزی در شهرستان خدابنده، فصل‏نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دورة 1، ش 2.
 9. جمعه‏پور، محمود، 1384، مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی توسعه روستایی دیدگاه‏ها و روش‏ها، تهران: سمت.
 10. خطیر، اشکان (1390)، نیت مهاجرت جوانان روستایی عضو و غیرعضو تعاونی های کشاورزی شهرستان مرودشت و ارتباط با نگرش و دانش کشاورزی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز.
 11. رجبی علیایی، علی، 1391، بررسی تأثیر مهاجرت بر تحولات جمعیتی شهرستان نطنز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.
 12. رحمانی، داریوش و طاهرخانی، مهدی، 1385، تحلیلی بر تخصصی‏شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی: کشت توت فرنگی در مریوان، فصل‏نامه مدرس (جغرافیا)، س15، ش 48، صص ۸۱-102.
 13. رضوانی، محمدرضا، 1394، مقدمه‏ای بر برنامه‏ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران: قومس.
 14. رکن‏الدین‏ افتخاری، عبدالرضا و طاهرخانی، مهدی، 1381، استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایی، فصل‏نامه مدرس، دورة 6، ش 2، صص ۱-22.
 15. ریاحی، وحید و نوری، آذر، 1393، تنوع‏بخشی فعالیت‏های اقتصادی و پایداری روستاها، مورد: شهرستان خرم‏دره، فصل‏نامه اقتصاد و فضا و توسعه روستایی، س ۳، ش 4، پیاپی 10، صص ۱۱۳-128.
 16. زنگی آبادی، علی و مبارکی، امید، 1391، بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن (محلات احمدآباد، کوی بهشتی، خلیل آباد)، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 23، شماره 1، صص80-67.
 17. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1397، روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، چ ۱۰، تهران: آگه.
 18. شایان، حمید و کهنه پوشی، سیدهادی، 1392، بررسی علل مهاجرت های روستا - شهری در بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان، مجله پژوهش و برنامه ریزی، سال 2، شماره 3، صص 141-115.
 19. شجاعیان، گلناز، 1391، بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان نورآباد ممسنی به مهاجرت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز.
 20. صیدایی، اسکندر و صادقی، صدرالله، 1393، کارآفرینی و برنامه‏ریزی توسعه روستایی، اصفهان: شاخص‏پژوه.
 21. علی بیگی، امیر حسین؛ پاپ زن، عبدالحمید و زرشکی، محمد، 1388، دلایل و راهکارهای کاهش تمایل جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه به مهاجرت، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، سال 40، شماره 1، صص 49-39.
 22. عنابستانی، علی‏اکبر ونامدار، محبوبه، 1395، بررسی پیامدهای فعالیت غیررسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه‏های روستایی (مورد: منطقه دهشیخ و سیگار- شهرستان لامرد)، فصل‏نامه برنامه‏ریزی منطقه‏ای، دورةش 23، صص ۱۱۳-128.
 23. غفاری، سید رامین و ترکی هرچگانی، معصومه، 1389، تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر (مورد پژوهی: روستای صادق آباد از توابع بخش سامان در استان چهارمحال و بختیاری)، مسکن و محیط روستا، سال 29، شماره 132، صص 102-91.
 24. کاشی نهنجی، کریم، 1388، نقش صنایع کوچک و تبدیلی روستایی در توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی بخش مرکزی ملایر)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 25. کشاورز، مرضیه؛ کرمی، عزت اله و لهسایی زاده، عبدالعلی، 1392، عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره 1، صص 127-113.
 26. محمودی، مهدی؛ دانشور کاخکی، محمود؛ شاهنوشی فروشانی، ناصر و محمدی، حسین، 1398، به‏کارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل موثر بر ماندگاری جوانان روستاها، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 128.
 27. مرکز آمار ایران، 1395-1365، سرشماری عمومی نفوس ومسکن استان همدان و شهرستان ملایر، پایگاه داده‏های آماری، تهران.
 28. مطیعی لنگرودی، سید حسن، سوری، فرشاد و چراغی، مهدی، 1395، تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‏برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‏بیگلو زنجان، فصل­نامه پژوهشهای جغرافیای انسانی، دورة 48، شماره 1، تهران، صص ۱۹۷-209.
 29. مطیعی لنگرودی، سید حسن، و شمسایی، امین، 1390، توسعه و کشاورزی پایدار (ازدیدگاه اقتصاد روستایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 30. مطیعی لنگرودی، حسن؛ رضوانی، محمدرضا؛ نوربخش، محمدرضا و اکبرپور سراسکانرود، محمد، 1392، تبیین راهبرد مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی دهستان سلوک شهرستان هشترود)، مسکن و محیط روستا، سال 32، شماره 142، صص 96-83.
 31. مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ دادورخانی، فضیله؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و ترکاشوند، زهرا، 1391، تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: بخش های زند و سامن شهرستان ملایر)، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره 80، صص 138-119.
 32. موسوی، سید روح‏اله و صادقی، سید جوادمیرمحمد، 1391، عوامل موثر بر بهره‏وری نیروی انسانی در تولید محصولات عمدة زراعی بخش مرکزی شهرستان ممسنی، فصل‏نامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، س 4، ش 2، صص ۱۵۵-174.
 33. مولایی هشتجین، نصراله؛ آمار، تیمور و حاجعلی زاده، احمد، 1393، چالش­های مدیریت روستایی از دیدگاه شوراهای اسلامی در ماندگاری جمعیت در روستاهای ناحیه مرکزی اردبیل، جغرافیا، سال 12، شماره 40، صص 91-73.
 34. میکانیکی، جواد؛ نجاتی، بهناز و آرزومندان، راضیه، 1392، بررسی تأثیر خشکسالی بر روند مهاجرت و اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: بیرجند)، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران، دانشگاه خوارزمی.
 35. نجفی، بهاءالدین، 1376، دربارۀ اقتصاد کشاورزی ایران، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 36. یاسوری، مجید و فرهاد، جوان، 1394، تحلیل محدودیت‏های تنوع‏بخشی اقتصاد روستایی: مورد دهستان اشکور علیا، فصل‏نامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، س ۴، ش 3، پیاپی 13، صص ۱۹-37.

37. Aassve, A., Arpino, B., and Billari, F. C. 2013, Age norms on leaving home: Multilevel evidence from the European Social Survey, Environment and Planning, 45(2): 383-401.

38. Adepoju, A. 1986, Rural migration in Nigeria. Ile-Ife: Department of Demography and Social Statistics, University of Ife.

39. Ahmadi, Shirkooh and Tavakoli, Morteza, 2016, Immigration and its Effects on Agricultural Structure (Case Study: Central District of Sardasht), Human Geography Research, Vol. 48, Issue 4, PP. 649-659.

40. Anabaestani, Ali Akbar and Namdar, Mahboubeh, 2016, Investigating the Effects of Unofficial Activities (Commodity Importation) of Villagers on the Development of Rural Settlements (A Case Study of the Districts of Dehshikh and Sigar in Lamerd Township), Regional Planning Quarterly, Vol. 6, Issue 23, PP. 113-128.

41. Asif, Maqbool1 and Muhammad Khalid, Bashir, 2009, Rural Development in Pakistan: Issues and Future Strategies, Agriculture: challenges, opportunities and options under free trade regime conference.

42. Bayat, Nasir et al., 2011, Identifying and Analyzing the Factors Affecting the Recession of Livestock Economy in Rural Areas (Case study: paridar and Mahdavyeh Villages of Malayer), Rural Research, Vol. 2, Issue 4, PP. 153-181.

43. Bravo-Ureta, B. E. and Brea, J. A. 1996, Migration decisions, agrarian structure, and gender: The case of Ecuador. The Journal of Developing Areas, 30(4): 463–476.

44. Buchmann, M. C. and Kriesi, I., 2011, Transition to adulthood in Europe. Annual Review of Sociology,  No. 37, PP. 481-503.

45. De Jong, G. F., Johnson, A. G., and Richter, K. 1996, Determinants of migration values and expectations in rural Thailand. Asian and Pacific Migration Journal, 5(4): 399–416.

46. FAO, 2016, Food and Agriculture Organization of the United Notions. Migration, agriculture and rural development - Food and Agriculture. 1-19.

47. Hackelsio, M. and Elin, N., 2014, Capacity bulding for smailholders experiences from a tield in Malawi bachelor thesis 15 ects.

48. Hu, F., Xu, Z., and Chen, Y. 2011, Circular migration, or permanent stay? Evidence from China’s rural - urban migration. China Economic Review, 22(1): 64–74.

49. Hu, Y. 2016, Impact of rural-to-urban migration on family and gender values in China. Asian Population Studies, 12(3): 251–272.

50. Jalalian, Hamid, 2012, An Analysis of the Effects of New Irrigation Systems on the Status of Agricultural Operators in Khodabandeh, Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, Vol. 1, Issue 2.

51. Jomepour, Mahmoud, 2005, An Introduction to Rural Development Planning: Viewpoints and Methods, SAMT Publication, 1st Ed, Tehran.

52. Kashi Nahanji, Karim, 2009, The Role of Rural Small and Process Industries in Economic Development of Villages (A Case Study of Central District of Malayer, Master's Thesis in Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan.

53. Leibert, T. 2016, She leaves, he stays? Sex-selective migration in rural East Germany. Journal of Rural Studies, 43: 267-279.

54. Lewis, W.A., 1976, The Diffusion of Development. Wilson and A.S. Skinner (Eds.) The Market and the State. Essays in Honour of Adam. Smith.Oxford: Oxford University Press.

55. Liang, Z. and White, M. J., 1997, Market transition, government policies, and interprovincial migration in China: 1983-1988. Economic Development and Cultural Change,  Vol. 45, No., 2, PP. 321-339.

56. Mahmoodi, Mehdi; Daneshvar Kakhki, Mahmoud; Shahnoshi Foroshani, Naser and Mohammadi, Hossein, 1998, Applying Multilevel Patterns to Investigate Factors Affecting Youth Survival in Rural Areas, Journal of Economic Research, No. 128.

57. Marr, W., and Millerd, F. 2004, Migration of elderly households in Canada, 1991–1996: determinants and differences. Population, Space and Place, 10(6): 435–454.

58. Mberu, B. U. 2005, Who moves and who stays? Rural out-migration in Nigeria. Journal of Population Research, 22(2): 141–161.

59. McAuley, W. J., and Nutty, C. L. 1982, Residential preferences and moving behavior: A family life-cycle analysis. Journal of Marriage and Family, 44(2): 301–309.

60. Midgley, J., and Bradshaw, R. 2006, Should I Stay or Should I go? Rural Youth Transitions. Institute for Public Policy Research with Commission for Rural Communities, London, UK.

61. Momeni, M., 2017, Statistical analysis by SPSS software. Third edition, Tehran: New book.

62. Moore, E. G., Rosenberg, M. W., and McGuinness, D. 1997, Growing Old in Canada: Demographic and Geographic Perspectives, Canadian Journal on Aging / La Revue Canadienne Du Vieillissement, 17(2), 234-237.

63. Moosavi, Seyyed Roohollah and Mir Mohammad Sadeghi, Seyyed Javad, 2012, Factors Affecting Human Resource Productivity in Production of Major Crop Products in the Central District of Mamassani, Agricultural Economics Research Quarterly, Vol. 4, Issue 2, PP. 155-174.

64. Motiee Langroudi, Seyyed Hassan and Shamsaei, Amin, 2011, Sustainable Development and Agriculture (From the Perspective of Rural Economics), Tehran University Press, 1st Ed., Tehran.

65. Motiee Langroudi; Seyyed Hasan; Souri, Farshad and Cheraghi, Mehdi, 2016, An Analysis of the Relationship Between Family Operation System and Food Security in Rural Areas of Ghanibiglo District of Zanjan, Human Geography Quarterly, Vol. 48, Issue 1, Tehran, PP. 197-209

66. Mulder, C. H., and Billari, F. C. 2010, Homeownership regimes and low fertility. Housing Studies, 25(4): 527–541.

67. Najafi, Bahaoddin, 1997, About Iran's Agricultural Economy, 1st Ed, Elmi-Farhangi Publication, Tehran, Iran.

68. Newbold, K. B. 1996, Determinants of elderly interstate migration in the United States, 1985-1990. Research on Aging, 18(4): 451–476.

69. Northcott, H. C. 1988, Changing residence: the geographic mobility of elderly Canadians, Publisher: Butterworth-Heinemann, Oxford, United Kingdom.

70. Oucho, J. O. 1998, Recent Internal Migration Processes in sub-Saharan Africa: Determinants, Consequences, and Data Adequacy Issues. Migration, Urbanization, and Development: New Directions and Issues, Norwell: Kluwer Academic Publishers

71. Pourtaheri, Mehdi; Ahmadabadi, Ali and Rahbari, Mahnaz, 2015, A Feasibility Study of Areas Suitable for Pistachio Cultivation in Damghan Using VIKOR Approach, Regional Planning Quarterly, Vol. 5, Issue 20, PP. 97-110.

72. Rahmani, Daryush and Taherkhani, Mehdi, 2006, An Analysis of the Specialization of Cultivation Pattern and its Role in Rural Development: Strawberry Cultivation in Marivan, Modares Journal (Geography), Vol. 15, Issue 48, PP. 81-102.

73. Rauhut, D., 2005, Adam Smith – A Champion for the Poor, in D. Rauhut, N. Hatti and C.A. Olsson (Eds.) Economists and Poverty – from Adam Smith to Amartya Sen. New Delhi: Vedam Books.

74. Rezvani, Mohammad Reza, 2015, An Introduction to Rural Development Planning in Iran, 1st Ed, Tehran: Ghoomes Publishing Company.  

75. Riahi, Vahid and Nouri, Azar, 2014, Diversification of Economic Activities and Sustainability of Villages, A Case Study of Khoramdareh, Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, Vol. 3, Issue 4, PP. 113-128.

76. Roknoddin Eftekhari, Abdolreza and Taherkhani, Mehdi, 2002, Establishing Industry in Villages and Its Role in the Welfare of Rural Areas", Modares Journal, Vol. 6, Issue 2, PP. 1-22.

77. Roy, R.; Weng Chan, N. and Rainis, R., 2014, Ric farming sustainability assessment in Bangladesh sustain ability. Science.g, 3144.

78. Ryan, L., and Sales, R. 2013, Family Migration: The Role of Children and Education in Family Decision‐Making Strategies of Polish Migrants in London. International Migration, 51(2): 90–103.

79. Sarmad, Zohreh; Bazargan, Abbas and Hejazi, Elaheh, 2018, Research Methods in Behavioral Sciences, Agah Publishing, 10th Ed, Tehran.

80. Seidaei, Eskander and Sadeghi, Sadrollah, 2014, Rural Development Entrepreneurship and Planning, Shakhes Pajooh Publication, 1st Ed, Isfahan.

81. Shlay, A. B. 1985, Castles in the sky: Measuring housing and neighborhood ideology. Environment and Behavior, 17(5): 593–626.

82. Smith, A. 2000, The Wealth of Nations. USA: The Modern Library Classics.

83. Statistical Center of Iran, 1986-2016, General Census of population and housing of Hamedan Province and Malayer Township, Statistical Database, Tehran.

84. Taghilo, Ali Akbar and Ahmadi, Razieh, 2016, Driving Forces of the Development of Villages in Iran, Spatial Planning, Vol. 20, Issue 4, PP. 1-28.

85. Taqi Leo, A.A. et al., 2016, Proponents of the Development of Villages in Iran. Quarterly Journal of Space Planning and Testing, Vol. 20, No. 4, PP. 1-28.

86. Team, Sofa and Doss, Cheryl, 2011, The role of women in agriculture, www.fao.org/economic/esa working paper, No. 11-02.

87. Teimouri, Amir and Hasanpour, Somayeh, 2016, The Role of Educated Workforce in Total Productivity Growth of Production Factors in the Agricultural Sector, Agricultural Education Management Research Quarterly, Vol. 9, Issue 36.

88. Thomas, M.; Stillwell, J. and Gould, M., 2015, Modelling multilevel variations in distance moved between origins and destinations in Engla nd and Wales. Environment and Planning, Vol. 47, No. 4, PP. 96-101.

89. Trell, E., van Hoven, B., and Huigen, P. 2012, “It”s good to live in Järva-Jaani but we can’t stay here’: Youth and belonging in rural Estonia. Journal of Rural Studies, 28(2): 139–148.

90. Van Ham, M. 2012, Housing behaviour. In book: Handbook of Housing StudiesChapter: 3Publisher: Sage. DOI: 10.4135/9781446247570.n3.

91. Vaswani, L. K., 2010, Role of human Resurce Development in improving agriculture productiveity pakistan. India journal of Fetilisers, Vol. 6, No. 4, PP. 88-92.

92. White, J.M. and Lindstrom, David, P., 2003, Forthcoming. Internal. migration. In D. Poston and M. Micklin (eds), Handbook of Demography.

93. Yang, X. 1996, Patterns of economic development and patterns of rural-urban migration in China. European Journal of Population/Revue Européenne de Démographie, 12(3): 195–218.

94. Yasouri, Majid and Jahan, Farhad, 2015, An Analysis of the Diversification Constraints of Rural Economy, A Case Study of Ashkoor Olya Village, Quarterly Journal of Space Economy & Rural Development, Vol. 4, Issue 3, PP. 19-37.