نقش مشارکت‌های مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دکترای جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس‏ ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 کارشناس‏ ارشد جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد رضوان‏شهر یزد

چکیده

بافت مرکزی و قدیمی شهرها،که روزگاری مهم‌ترین و بهترین محله‏های مسکونی شهرها بـوده‏انـد و بـه دلیـل حضـور اجتماعات انسانی امروز دارای عناصر تاریخی و به‌یادمـانی بـاارزش متعـددی هسـتند، در حـال حاضـر،دچـار فرسـودگی ناکارآمدی شده است. هدف از تحقیق حاضر نقش مشارکت‏های مردمی در سامان‌دهی بافت فرسودة شهر جهرم است. از اینرو، چهار شاخص‌ـ شامل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، و زیست‏محیطی‌ـ بررسی شده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و به دو صورت اسنادی و پیمایشی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش بافت قدیم شهر با وسعت 104 هکتار و جمعیت 22375 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر محاسبه شده است. در این پژوهش، فرایند محاسبات بر اساس روش تحلیل عاملی انجام گرفته است. بدین منظور، شاخص‏هایی در ابعاد مختلف بافت فرسوده‌ـ شامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، و زیست‏محیطی‌ـ انتخاب شدند. با توجه به نتایج، عامل کالبدی به‌تنهایی 287/16درصد از واریانس را به خود اختصاص می‏دهد و بیشترین تأثیر را در بین عوامل چهارگانه دارد. عامل اجتماعی با 044/11درصد از واریانس دومین عامل شناخته می‏شود. عامل اقتصادی 972/8درصد و عامل زیست‏محیطی 574/7درصد از واریانس را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون (168/.) رابطة آماری معنی‏داری بین دو متغیر میزان مشارکت مردمی و میزان اعتماد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Contribution in Restoration of the Jahrom City Urban Decay

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziari 1
  • Mojtaba Roosta 2
  • Sjjad Rafiean 3
  • Marjan Delvi 4
چکیده [English]

Extended Abstract:
Introduction

The central and old texture of cities, which were once the most important and best residential neighborhoods of cities and due to the presence of human communities today have many historical and memorable elements, has now suffered from inefficiency. Burnout, inefficiency and reduced efficiency is one texture compared to other urban textures. Erosion of the tissue and its internal elements occurs either due to antiquity or due to the lack of a development program and technical supervision over the formation of that tissue. The consequence of tissue depletion, which ultimately leads to the destruction of citizens, can be perceived and identified in various forms, including the reduction or lack of viability and safety conditions, as well as physical, social, economic and institutional disorders. Worn tissue is the whole or part of the urban space whose biological system is disturbed and inefficient both in terms of construction and function of its vital components. In other words, areas of the city that suffer from urban decline and spatial concentration and consequently suffer from the economic, social, physical and environmental problems caused by it are called declining and worn urban textures. Today, people's participation in renovating the old texure fabric of cities is considered as the most important factor for success in urban management. It is obvious that the participation of the people in the renovation of the old texure tissue requires the necessary motivations of the residents and the existence of the necessary motivations requires their conviction in this work. Jahrom, as one of the important cities in the south of Fars province, also has problems. It suffers from old texture tissues and over time has embraced old texure neighborhoods. The city has a population of 141,634; And about 104 hectares of it is the old texure fabric of the city. The population of worn tissue is equal to 22375 people. In this regard, the present study tries to investigate the role of public participation in organizing the old texure urban fabric in Jahrom.

Methodology
This research is based on the purpose of applied-developmental type and using the library method, the theoretical foundations of the research have been collected and with field observations using a questionnaire tool, the required information has been collected. After compiling the questionnaire using simple random sampling method, these questionnaires were completed. The sample size was calculated using Cochran's formula of 250 people. Data were analyzed using SPSS and ArcGis software using factor analysis and Pearson correlation coefficient. The variables studied in this study include physical dimensions, social dimensions, economic dimensions and environmental dimensions.

Results and discussion
Factor-heuristic analysis method has been used to prioritize the variables. To perform a satisfactory factor analysis, the KMO value must be greater than /5. .The results of the calculations show that more than /5. (KMO = 575) and sig (sig =/000), so the existence of correlations between variables is confirmed. In this regard, to process the data and identify the underlying factors of the research variables, the principal component analysis method has been used.
According to the degree of correlation of each of the indicators, appropriate titles can be selected for each of them, which are discussed below.
The first factor alone accounts for 16.287% of the variance and has the greatest impact among the four factors. Therefore, based on the accumulated variables, this factor can be called physical. The second factor accounts for 11.04.04% of the variance and is known as the second factor. Based on the loaded variables, it can be called a social factor. The third factor accounts for 8.972% of the variance and can be called an economic factor. The fourth factor accounts for 7.574 57 574% of the variance. Based on the loaded variables, this factor can be called an environmental factor.

Conclusion
The city of Jahrom is one of the cities that, while having potential capabilities in attracting population, has faced the problem of old texture tissue. In this regard, in this article, the role of public participation in organizing the old texure fabric of Jahrom was analyzed. Based on the results of factor analysis technique, physical factor including the variables of quality of communication channels, life of the residential unit, type of occupation of the residential unit, building materials, residents' satisfaction with the physical condition of the neighborhood, educational and cultural spaces and quality of buildings alone / 287 It accounts for 16% of the variance and has the greatest impact among the four factors. Social factors such as; Indigenous variables of place, previous place of residence in case of migration, family residence history in place and literacy, which account for 11.04.04% of the variance and is known as the second factor. The economic factor includes the variables of financial assistance to residents, monthly household income, monthly household expenditure and the job of the head of the household account for 8.972% of the variance and the environmental factor includes, how to dispose of garbage in the neighborhood, how to dispose of sewage in Neighborhood and lack of health facilities. This factor accounts for 7.574% of the variance. Also, the results indicate that there is a statistically significant relationship between the two variables of participation rate and trust rate according to the value of Pearson correlation coefficient (.168). In addition, there is a statistically significant relationship between the two variables of satisfaction and public participation. It can be concluded that the physical factor or in other words physical problems as the most important problem and subsequently social problems in the current situation of the worn tissue has been influential. Therefore, in the dimension of organizing the worn tissue, attention to the above factors can be considered as an effective way in planning and organizing them.

Keywords: Public Participation, old Texture, Factor Analysis, Jahrom City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Contribution
  • urban decay
  • factor analysis
  • Jahrom City
  • constaraction
Daviran, E.; Meshkini, A.; . Kazemian, Gh. and Aliabadi, Z., 2012, Intervention in the arranging of exhausted fabrics with the combination approach (Case study: Zeinabieh quarter in Zanjan city), Research and Urban Planning, Vol. 2, No. 7, PP. 71-90.
Ebrahimzadeh, I. and Maleki, G., 2012, The Analytic of Arrangement in the Erode Section of Cities (The Case Study: Erode Section of Khorram Abad City). Human Geography Research, Vol. 44, No. 81, PP. 217-234.
Fallah Aliabadi, S.; Givechi, S.; Eskandari, M. and Sarsangi, A., 2013, The vulnerability of historic textures against earthquake by using AHP method and Geographic Information System GIS. Journal of Emergency Management, Vol. 2, No. 1, PP. 5-13.
Fayers, Peter and Machin, David, 2000, Quality of life, Assessment, Analysis and Interpretation, John Wiley & Sons, New York.
Ghasemi, I G.; Ghasemi Siani, M. and Heidari, H., 2015, Factors Analysis Affecting on Participation in the Reconstruction and Rehabilitation of Deteriorated Fabric. Refahj. Vol. 15, No. 59, PP. 253-286.
Iran Center Census, 2015, Results of General Census of People and House, Jahrom.
Kalantari KhalilAbad, D.; Pourahmad, D.; Mousavi, S. and Shiripour, M., 2017, Strategic Planning of Improvement and Renewal of Urban Old Textures Case Study: Qiam and Kowsar Neighborhood, District No. 12 Tehran. Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 7, No. 22, PP. 207-226.
Meshkini, A.; Movahed, A. and Ahmadifard, N., 2016, Evaluating Policy of Regeneration in Urban Distressed Texture Using SWOT and QSPM Matrices (Case Study: Region 12 of Tehran Metropolis). Geographical Urban Planning Research (GUPR), Vol. 4, No. 4, PP. 549-568.
MokhtariMalekabadi, R.; Ebrahimi, M. and Karami, A., 2015, Establishing rehabilitation and reconstruction strategies for worn tissue of Jahrom applying SWOT strategic model. Amayesh Journal, Vol. 8, No. 29, PP. 177-200.
10. Motamedimehr, A.; Hasanpoor, R. and Rezaei, R., 2014, Rehabitation and Renovation old urban texture with focus on public Participation (Case Study: Ghorveh Gheylar district). Journal of Studies of Human Settlements Planning, Vol. 9, No. 26,PP. 29-44.
11. Movahed, Kh., 2015, Factors motivating residents of Shiraz distressed areas to participate in improving and renovating programAbstract, Urban Management, Vol. 13, No. 36,PP. 223-232.
12. Nazmfar, D. and Attar, M., 2014, The role of social capital on the participation of inhabitants in Renovation of urban old texture Case study: old texture of Ardabil. Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 4, No. 12, PP. 51-66.
13. Pourmohammadi, M., Sadremusavi, M., Abedini, A. 2015. The Assessments of Orginizing Policies in Worn out Textures and Priority of Current Challenges in Urmia Using ANP Technique. Geography and Planning, Vol. 19, No. 53, PP.69-92.
14. Rahnama, M. and Kazemi Biniaz, M., 2011, The Comparative Comparison of AHP, Raster calculators and weighed Overly Analytical Models, for Recognition and Preference of Cities Central Tissues Development (The Case Study: Mashhad Eydgah Quarter’s). Human Geography Research, Vol. 43, No. 78, PP. 101-116.
15. Rahnama, M.R., 2009, Program Planning Central Cities (Rules, Principles, Theories, Practicesant Techniques), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad.
16. Razzaghi Asl, S. and Khoshghadam, F., 2017, Evaluation of the Factors Affecting Social Sustainability Improvements and Their Impact on the Renovation of Deteriorated Areas from Resident’s Viewpoint (Case Study: Shiva Neighborhood in Tehran). Journal of Urban Studies, Vol. 6, No. 22, PP. 59-74.
17. Saraei, M.; Golami, T.; Pirastehfar, P.; Hajihosseini, S. and Jooya, N., 2013, Organizing and empowering the worn-out fabric of Yazd's Fahadan neighborhood, 5TH Urban planning and management conference, 24 & 25 April 2013, Mashhad, Iran.
18. Shahkarami, N., 2016, Prioritize of Intervention Zones in Central Deteriorated Fabrics of Arak City According to Functional, socio-Economic and Environmental Indicators. The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, Vol. 13, No. 39, PP. 57-66.
19. Soleimanimoghaddam, P.; Ghandhari, M. and Piri, F., 2018, Analysing livabilty and vitality of urban eroded sturctures (A Case study of Ameri neighborhood of Ahvaz. Urban Structure and Function Studies, Vol. 5, No. 17, PP. 93-114.
20. Zeinalzadeh, S. and Jahed Ghadami, M., 2017, Explanation and Assessment of Priority of Affective Dimensions for RealizationParticipatoryReconstruction in Urban Eroded Fabrics (Case study: Shahidkhoobakht neighborhood in Tehran). The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, Vol. 13, No. 43, PP. 61-76.
21. Ziyari, K.; Istgaldi, M. and Abbaszadeh, G., 2014, The Evaluation of the Affecting Factors on the Social Capital in Mashhad Central Texture, Journal of Geography and Regional Development, Vol. 11, No. 21, PP. 247-274.