تحلیل فضایی حس تعلق مکانی در احیاء بافت فرسوده با استفاده از رگرسیون وزن دار جغرافیایی در منطقه سه تبریز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز،تبریز

3 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده

بافت های فرسوده شهری به دلیل ارز شهای تاریخی-فرهنگی نیازمند دخالت و ساماندهی هستند امروزه احیای این بافت ها با اصل قرار دادن نیاز ساکنین در برقراری ارتباط با فضای کالبدی و مباحثی چون حس تعلق به مکان مورد توجه بسیاری از طراحان قرار میگیرد. هدف از این تحقیق، تحلیل فضایی حس تعلق به مکان در احیای بافت فرسوده با استفاده از روش رگرسون وزن دار جغرافیایی(GWR) است. محدوده مورد مطالعه، منطقه سه شهرداری تبریز شامل چهار ناحیه با64 هزار هکتار مساحت و 250هزار نفر جمعیت می باشد. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS ، LISREL و برای بررسی نتایج و تحلیل فضایی حس تعلق مکانی از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی(GWR) درمحیط نرم افزارArc GIS استفاده شده است. نتایج رگرسیون وزن دار جغرافیایی نشان می دهد که در بین سه شاخص مورد استفاده(اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی)، بیشترین تاثیر را شاخص اجتماعی دارد و دو شاخص کالبدی و زیست محیطی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند .همچنین نتایج تحلیل فضایی نشان می دهد که ناحیه های یک و دو (خیابانهای چرنداب، لیل آباد، باغشمال، حافظ و همچنین ناحیه منظربه ) از نظر احیای بافت فرسوده در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارند. حس تعلق مکانی از روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی(GWR) درمحیط نرم افزارArc GIS استفاده شده است. نتایج رگرسیون وزن دار جغرافیایی نشان می دهد که در بین سه شاخص مورد استفاده(اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی)، بیشترین تاثیر را شاخص اجتماعی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of belonging 'sense to a place in Restoration of Deteriorated Texture using the Geographically Weighted Regression in the region three of Tabriz

نویسندگان [English]

 • Hassan Mahmoudzadeh 1
 • Osman Soufi 2
 • Soheila Nourmohammadi 3
1 Associate Professor. of Geography and Urban Planning, University of Tabriz
2 MA of Remote sensing and GIS, Department of Remote Sensing and GIS, University of Tabriz, Iran
3 MA of Remote sensing and GIS, Department of Remote Sensing and GIS, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Spatial Analysis of belonging 'sense to a place in Restoration of Deteriorated Texture using the Geographically Weighted Regression in the region three of Tabriz
Hassan Mahmoudzadeh1, Osman soufi Bobakran2, Sohaila Normohammadi3
1. Associated Professor of Geography & Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.
Email: Hassan.mahmoudzadeh@yahoo.com Tel: 09143149252
2. MSc of Remote Sensing and Geographical Information System (GIS), Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Email: osmansoufi@gmail.com Tel: 09382639909
3. MSc of Remote Sensing and Geographical Information System (GIS), Faculty of Planning and Environmental Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Email: nsoheila14@gmail.com Tel: 09335409265


Introduction
The sense of belonging is a dimension of the totality of the sense of place and the positive attachment that is created between the individual and the place. In the meantime, worn-out textures and old neighborhoods, as the dominant beating heart of cities, are the most important public spaces that need to be taken care of and kept by residents within the texture. Today, the revitalization of these textures has been the focus of many planners and designers by prioritizing the needs of residents and communicating with the physical space as well as issues related to location. Considering the issues raised, attention to worn-out urban contexts, both spatial and psychological, seems to be essential to increase residents' satisfaction. For example, worn-out urban contexts are one of the problems that, outside of the legal system, have diminished the appearance and quality of urban life, and have created many roads and densities of services, infrastructure, and urban facilities. The issues raised indicate that the need to intervene in aging tissues to improve their quality of life is crucial. In Tabriz, worn-out textures account for one fifth of the city's total area of 2,530 hectares, making it the second largest city in terms of worn-out textures. According to the latest estimates, 400 to 500,000 Tabriz citizens live in these areas. Studies show that the rigid regulations of urban planning, lack of adequate financial resources, lack of ingenious and strategic management in the worn-out textures over time, swallows Tabriz. On the other hand, the worn-out texture of Tabriz as a vibrant, vibrant urban location has obvious physical, semantic, and functional differences among its neighborhoods, which has had a significant impact on the sense of belonging. Therefore, based on many scientific studies, research on the subject involves the use of numerical and statistical information that is influenced by the concept of space and environment. Spatial data are therefore the most basic and important data used by environmental and geoscientists in their research.

Methodology
The conventional global regression method assumes a constant relationship between spatial variables for modeling the area that does not take into account spatial instability of the variables. The major advantage of GWR geographic weighted regression over conventional regression models is its ability to investigate spatial instability. Spatial instability indicates that the measurement or estimation of relationships between variables varies from place to place. The GWR method is a regression technique that significantly improves ordinary regression for use in spatial data. Therefore, the maps generated from these analyzes play a key role in the non-stationary spatial description and interpretation of the variables. In this method, the coefficients of the explanatory variables are estimated using weighted matrices. The weight of each variable in this method is determined based on the distance of each observation to the estimated position of the variables. One of the methods of estimating model parameters when there is dependence between observations of each point in space is GWR. The main idea of geographic weighted regression is that the study of independent and dependent variables in the study area is done in places where their position is known.

Result and discussion
Since different indices can be used in regeneration of worn-out tissue, in this study, sense of location is considered as dependent variable and other parameters in three social, physical and environmental indices as independent variables. They have also been used to obtain goodness of fit indices (R2). The VIF index was used to determine the linearity of the independent variables. VIF is a feature used to know whether or not there is a linear relationship between independent variables. This index shows the intensity of the linearity between the independent variables (multiple linearity).In fact, the index indicates how much of the change in the estimated coefficients for each end. The minimum value of this positive index is one and its maximum is infinite. As an empirical rule, if the VIF value is greater than 7.5, it represents a high multiplicity of linearity. Based on the results, the VIF index for the variables used is not so much that they cannot be involved in modeling (VHF> 1, VIF

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deteriorated texture
 • Geographically weighted regression
 • Spatial Analysis
 • sense of belonging to a place
 • Region three of Tabriz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 دی 1398