تعیین مکانی پهنه ‏های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 12 کلان‏ شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمال ‏الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در هزارۀ سوم، شهری‏شدن فقر اتفاق افتاده است. در همین راستا، فاصلۀ طبقاتی و دوگانگی به ویژگی مسلط بیشتر شهرهای کشور تبدیل شده است. بر همین مبنا، هدف از پژوهش حاضر، تعیین پهنه‏های فقر در منطقۀ 12 کلان‏شهر تهران به‏منظور برنامه‏ریزی بهتر برای سامان‏دهی، توانمندسازی، و ارتقای کیفیت زندگی و مکانی آن است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل Factor Analysis و برای تهیه و تولید نقشه‏ها از نرم‏افزار GISاستفاده شده است. با استفاده از نرم‏افزار GISو مدل تحلیل عاملی به تعیین مکانی پهنه‏های فقر در منطقۀ 12 اقدام شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد تعداد 53 بلوک معادل 5 درصد خیلی مرفّه، 277 بلوک معادل 26 درصد مرفّه، 401 بلوک معادل 38 درصد متوسط، 257 بلوک معادل 24 درصد فقیر، و 73 بلوک معادل 7 درصد خیلی فقیرند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که 31 درصد جمعیت منطقۀ 12 کلان‏شهر تهران فقیرند؛ در حالی که 38 درصد آن‏ها متعلق به طبقۀ متوسط‏اند. فقر با شدت و ضعف در محله‏های منطقة 12 عینیت جغرافیایی پیدا کرده است. به این معنا که فقر در محله‏های مرکزی، جنوبی، و شمالی نظیر سیروس، دروازه غار شوش، پامنار ارک، بهارستان سعدی، و فردوسی- لاله‏زار بیشترین نمود را دارد. در محله‏های دیگر نظیر امین حضور، کوثر، آبشار دردار، مختاری تختی، قیام، سنگلج، و دروازه‏شمیران نیز با شدت کمتری فقر ریشه دوانده است. کاملاً بین فقر و شاخص‏‏های بافت فرسوده (ریزدانگی، نفوذناپذیری، و ناپایداری) رابطة مستقیمی وجود دارد؛ به‏طوری‏که بیشترین تمرکز بافت‏های فرسوده در محله‏هایی نظیر دروازه غار شوش، سیروس، مختاری تختی، سنگلج، پامنار، امین‏حضور، بهارستان، و بخش‏هایی از لبه‏های دروازه‏شمیران وجود دارد. بنابراین، پهنه‏های فقیرنشین بر پهنه‏های بافت فرسوده منطبق‏اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Determination of Urban Poverty Zones (Case Study: Tehran Metropolitan District 12)

نویسندگان [English]

 • Hafez Mahdnejad 1
 • Faryad Parhiz 2
1 Assistant Professor of Geography, Seyed Jamaleddin Asadabad University, Asadabad, Iran, Corresponding Author
2 Doctor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Poverty in developing countries is rapidly urbanizing, as it is referred in such terms as "urbanization in the face of poverty" and "urbanization under poverty". According to the statistics, issued by the Ministry of Roads and Urban Development, more than 20 million people live in slums in Iran, eleven million of whom are resettled in informal settlements with the remaining 9 million, residing in worn-out tissues. Most urban slums are located in Tehran province, forming a crescent around Tehran Metropolis from Karaj to Varamin. Meanwhile, like many largest metropolises in the world, Tehran has experienced significant growth over the last five decades. The population of the city has increased from 2.7 million in 1966 to 8.8 million in 2011. Also, it has grown from 4,600 hectares to more than 61,000 hectares. In other words, the extent of Tehran has increased more than 13 times over a period of seventy years. As a consequence of this situation, urban poverty zones has grown inside and around the city. According to the surveys, there are 3,269 hectares of worn-out tissues in Tehran, 593 of which is located in central Tehran. District 12 and adjacent districts such as 11, 13, 15, and 16 are in this area. Accordingly, the present research tries to determine urban poverty zones of Tehran Metropolitan District 12 so as to empower the inhabitants, organizing and enhancing the quality of their lives and living spaces.
Methodology
This research was an applied one, using a quantitative approach with regard to the investigated components. The research statistical population was the 12th district of ​​Tehranmetropolitan in 2016. Necessary information was extracted from statistical blocks of IRAN in 2016. Indexing was done by means of the database information in Arc / GIS software, Arc / View. Then, the outputs got extracted from the indices and transferred to Excel. Once the above steps were performed, the indices were transferred to SPSS software program, where they got classified into 4 factors through factor analysis model. Eigenvalues, percentages of variance, cumulative variance, as well as coefficient of difference (gap between blocks) were calculated for each factor. Considering each of the extraction factors, the city blocks were classified into five groups: very wealthy, wealthy, moderate, poor, and very poor.
Results and Discussion
Based on the study findings, the first factor got classified into 9 indices, namely net residential density, total residential density, residential population density, area population density, net residential per capita, employment rate, task coefficient, population burden, and economic participation. This factor had the most influence among the four factors. As for the second factor, ten indices were loaded, while in case of the third and fourth factor, there were only 4. According to the first factor, there were 137 very poor blocks, 337 poor, 390 moderate, 173 wealthy, and 24 very wealthy. In other words, the spatial distribution of urban poverty in terms of economic-physical factors in District 12 was as follows: 13% very poor, 32% poor, 37% moderate, 16% wealthy, and 2% very wealthy. As for the second factor, this district had 76 very poor, 277 poor, 444 moderate, 232 wealthy, and 32 very wealthy blocks. Therefore, the spatial distribution of urban poverty from the perspective of socio-economic and cultural factors in this district was as follows: 3% very wealthy,22% wealthy, 42% moderate, 26% poor, and 7% very poor. According to the third factor, 55 blocks were very poor; 372 blocks, poor; 393 ones, moderate; 188 blocks, wealthy; and 53 ones, very wealthy. This means that 5% of the blocks were very wealthy; 18%, wealthy; 37%, moderate; 35%, poor; and 5%, very poor. According to the fourth factor, fifty blocks were very poor; 220 blocks were poor; 490 ones,moderate; 276 wealthy; and 25 ones, very wealthy. As a result, 2% were very wealthy, 26% wealthy, 46% moderate, 21% poor, and 5% very poor, from a socioeconomic perspective. By combining the above four factors together as a combined index, the results weould be as follows: 53 blocks (5%) were very wealthy; 277 ones (26%), wealthy; 401 blocks (38%), moderate; 257 ones (24%), poor; and 73 ones (7%), very poor.
Conclusion
Results from this research showed that31% of the population of District 12 were poor, while 38% belonged to the middle class. Thus, the social polarization phenomenon has occurred in District 12. In fact, inequality has been formed among the city blocks and social, economic, and physical differences among them is clearly visible. These results are in line with the findings of Rustaii and Karbasi (2017), Farhadikhah et al. (2017), and Bozorgvar et al. (2017), according to whom cities such as Maragheh, Mashhad, and New City of Hashtgerd have moved towards social polarization. In addition, the results of this study are in agreement with the findings of Anderson (2004). To a large extent, geographical polarization has been formed in terms of combining different economic, social, and physical characteristics in the 12th district of Tehran. In geographic polarization, individuals or households are concentrated in particular neighborhoods. Indeed, certain neighborhoods are clustered as the focus of the poor. Poverty in the neighborhoods of District 12 has intensified geographically. Poverty is most prevalent in central, southern, and northern neighborhoods such as Sirus, Shush, Pamnar Ark, Baharestan Saadi, and Ferdowsi-Lalehzar. In other neighborhoods such as Amin, Kowsar, Mokhtari Takhti, Ghiam, Sanglj, and Shemiran, it has also taken root less severely. The important point is that there is a direct correlation between poverty and worn-out tissue indices. The highest concentration of worn-out textures could be found in neighborhoods such as Shush, Sirus, Mokhtari Takhti, Sanglaj, Pamnar, Amin, Baharestan, and parts of Shemiran. Therefore, the poor zones overlap with the worn texture zones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban poverty
 • poverty zones
 • spatial determination
 • worn textures
 • District 12
 1. بزرگوار، علیرضا؛ زیاری، کرامت‏اله و تقوایی، مسعود، 1396، سنجش مکانی پهنه‏های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد)، فصل‏نامة مجلس و راهبرد، دورة 24، ش 92، صص ۵-27.
 2. روستایی، شهریور و کرباسی، پوران، 1396، شناسایی و ارزیابی گستره‏های فقر شهری در محلات شهر مراغه، نشریة توسعة محلی (روستایی- شهری)، دورة 9، ش 2، صص 197-214.
 3. فرهادی‏خواه، حسین؛ حاتمی‏نژاد، حسین؛ شاهی، عارف و ظفری، مسعود، 1396، تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محله‏ها (نمونه‏پژوهی: شهر مشهد)، اقتصاد شهری، دورة 2، ش 2، صص ۱۷-35.
 4. محمدپور، صابر؛ زالی، نادر و پوراحمد، احمد، 1394، تحلیل شاخص‏های آسیب‏پذیری در بافت‏های فرسودة شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعة موردی: محلة سیروس تهران)، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 48، ش 1، صص ۳۳-52.
 5. مهدنژاد، حافظ، 1394، سنجش و تحلیل مکانی گستره‏های فقر شهری (مورد مطالعه: شهر ورامین)، رسالة دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.
 6. موحد، علی؛ ولی‏نوری، سامان؛ حاتمی‏نژاد، حسین؛ زنگانه، احمد و کمانرودی کجوری، موسی، 1395، تحلیل فضایی فقر شهری در کلان‏شهر تهران، فصل‏نامة اقتصاد و مدیریت شهری، دورة 4، ش 15، صص ۱۹-37.
  1. Andersen, H. T., 2004, Spatial-Not Social Polarisation Social Change And Segretion In Copenhagen, The Greek Review Of Social Research, No. 113, PP. 145-165.
  2. Awinia-Mushi, C., 2013, Examining Urban Poverty, Inequalities and Human Capability Development In The Context of Adjustment: The Case of Vingunguti and Buguruni Settlements, Dar-es-Salaam. Phd thesis, Dar-es-Salaam, The Open University of Tanzania, Tanzania.
  3. Bradshaw, T. K., 2006, Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development, RPRC Working Paper , No. 06-05(1-22), February, 2006.

10. Carter, B., 2015, Political economy constraints for urban development, GSDRC, Applied Knowledge Service, Helpdesk Research Report.

11. Ejumudo, K. B. O. and Ejuvwekpokpo, S., 2013, The Political Economy of Poverty Eradication in Nigeria: The Perilous and Tortuous Journey for Mdgs, Public Policy and Administration Research, Vol. 3, No. 4, PP. 65-74.

12. European Commision, 2010, Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010, ISSN 1830-7906, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

13. Gough, I., 1997, Social aspects of the European model and its economic consequences. In: Beck, W., van de Maesen, L. and Walker, A. (eds.). The Social Quality of Europe. The Hague: Kluwer Law International.

14. Jehoel-Gijsbers, G. and Vrooman, C., 2007, Explaining Social Exclusion: A theoretical model tested in the Netherlands, The Netherlands Institute for Social Research/scp, The Hague, July 2007.

15. Jencks, C., 1996, Can we replace welfare with work? in m. R. Darby(ed), Reducing Poverty in America (pp. 69-81). Thousand Oaks: Sage.

16. Joshi, R., 2014, Mobility practices of the urban poor in Ahmedabad(India). PhD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/25016.

17. Joseph, M. L.; Chaskin, R. J. and Webber, H. S., 2007, The Theoretical Basis for Addressing Poverty Through Mixed Income Development, Urban Affairs Review, Vol. 42, No. 3, PP. 369-409.

18. Koc, A.; Ata, A. Y. and Çirkin, Z., 2013, Empirical Investigation on Globalization and Social Polarization: Cross Country Analysis, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3, No. 1, PP. 206-213, ISSN: 2146-4138.

19. Krzysztofik, R.; Dymitrow, M.; Grzelak-Kostulska, E. and Biegańska, J., 2017, Poverty and social exclusion: An alternative spatial explanation, Bulletin of Geography. Socio–economic Series, No. 35, PP. 45-64.

20. -Kyessi S. A., & Kyessi A. G. 2007., Regularisation and Formalisation of Informal Settlements in Tanzania: Opportunities and Challenges: A Case of Dar-es-Salaam City. An Abstract Paper Presented at Strategic Integration of Surveying Services Workshop, Hong Kong SAR, China.

21. Mahdnejad, H. and Saeidi Rezvani, N., 2017, Urban poverty spatial zoning in Shahriar city using hierarchical analysis method(AHP), Third International Conference on Science Technology in the Age of Technology, Copenhagen, Denmark.

22. Mcloughlin, C., 2014, Political economy analysis: topic guide (2nd Ed.). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. http://www.gsdrc.org/docs/open/PEA.pdf.

23. Moges, A G., 2013, Political Economy of Poverty Reduction, International Journal of African Development, Vol. 1, No. 1, PP. 19-39.

24. Ravallion, M.; Chen, S. and Sangraula, P., 2007, The Urbanization of Global Poverty, 2008 World Development Report.

25. Room, G., 1997, Social Quality in Europe: Perspectives on Social Exclusion. In Beck, W., van de Maesen, L. and Walker, A. (eds.). The Social Quality of Europe. The Hague: KluwerLaw International.

26. - Runciman, W. G., 1966., Relative Deprivation and Social Justice. A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England,  The British Journal of Sociology, Vol. 17, No. 4, PP. 430-434.

27. Saraceno, C., 2001, Social exclusion, Cultural Roots and Diversities of a Popular Concept. Paper presented at the conference ‘Social exclusion and children’, 3-4 may 2001at the Institute for Child and Family Policy. Columbia: Columbia University.

28. Smith, T. E. and Zenou, Y., 2003, Spatial Mismatch, Search effort and Urban Spatial Structure, 30 July 2002; revised 2 January 2003 (1-37).

29. Tolossa, D., 2010, Some realities of the urban poor and their food security situations: a case study of Berta Gibi and Gemechu Safar in the city of Addis Ababa, Ethiopia, International Institute for Environment and Development (IIED), Vol. 22, No. 1, PP. 179-198.

30. -Townsend, P., 1979 ., Poverty in the United Kingdom, London, Allen Lane and Penguin Books.

31. Zwiers, M.; Kleinhans, R. and van Ham, M., 2015, Divided Cities: Increasing Socio-Spatial Polarization within M. Large Cities in the Netherlands, February 2015.