بررسی رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک چین و هند در اورآسیا: کریدورهای ارتباطی و ژئوپلیتیک بنادر چابهار و گوادر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در دو دهة اخیر دو کشور چین و هند با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده به‌عنوان دو قدرت آسیایی و حتی جهانی مطرح شده‌اند. دو کشور آرمان‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی دارند؛ به گونه‌ای که چین با طرح ابرپروژة ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین‌الملل است و هند می‌کوشد با سیاست اورآسیایی، ضمن گسترش حوزة نفوذ خود، همگرایی جدیدی از مناسبات قدرت را ایجاد کند. هر دو کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه‌های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می‌کنند. در این چارچوب، فضای پاکستان و ایران گزینه‌های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین و هند انتخاب شده‌اند که نقطة محوری آن‌ها دو بندر گوادر و چابهار است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک میان چین و هند در کریدور اقتصادی چین‌- پاکستان و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمالی‌- جنوبی و بررسی نقش دو بندر چابهار و گوادر در این رقابت است. این پژوهش به شیوة توصیفی‌- تحلیلی انجام شده و داده‌های مورد نیاز تحقیق به شیوة کتابخانه‌ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هند در تلاش است تا از طریق بندر چابهار و کریدور ایران وزن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خود را در برابر چین و پاکستان بهبود بخشد و از طریق آن نوعی توازن و تعادل قدرت منطقه‌ای با چین برقرار کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Geopolitical and Geo-economic Competitions of China and India in Eurasia: connection Corridors and Geopolitics of Chabahar and Gwadar Ports

نویسنده [English]

  • Hadi Veicy
Associate professor of political Geography Payame Noor University
چکیده [English]

< p >Extended Abstract
Introduction
In the last two decades, China and India, with high economic growth, huge economy and extensive trade have emerged as two Asian powers and even global powers. The two countries have great regional and global ambitions. China is pursuing a new system of power relations and international relations through its Belt and Road Initiative. India also is trying to create a new convergence of power relations with its Asian policy, while expanding its sphere of influence. Both countries pursue a policy of connecting and accessing Eurasia''s geopolitical areas by adopting a geo-economic strategy. In this context, Pakistan and Iran have chosen appropriate options for the creation of connection corridors in Eurasia by China and India, with two main points being Gwadar and Chabahar ports. Therefore, the purpose of this study is to investigate and explain the geopolitical and geo-economic competition between China and India in the China-Pakistan Economic Corridor and the International North-South Transport Corridor and to investigate the role of the two Chabahar and Gwadar ports in this competition.
The two major Asian economies and powers have focused on connection corridors to expand the sphere of influence, export surplus products, access large consumer markets, secure and sustainable energy supply, and pursue national interests in peripheral areas. Chinese government decision makers and strategists have proposed the China-Pakistan Economic Corridor project, based on the Port of Gwadar. This corridor is an important part of a major Silk Road rebuilt project called "One Belt One Road" or "Belt and Road Initiative". In contrast, the Indians proposed the "International North-South Transport Corridor" with the focus on Chabahar Port and the land of Iran. China''s presence in the Gwadar Port and India''s presence in the Chabahar Port are analyzed and explored in the context of China and India''s geopolitical and geoeconomic competitions in South Asia and access to Eurasia. Therefore, this study seeks to explain the geopolitical and geoeconomic competitions of China and India in these corridors and the geopolitical role of Gwadar and Chabahar ports in this competition.
Methods and Material
This study focuses on two China-Pakistan economic corridors and International North–South Transport Corridor in Pakistan and Iran. The two oceanic ports of Gwadar and Chabahar are at the heart of this article. The research has done by descriptive-analytical method and the data is collected in a library manner.
Results and Discussion
The starting point of the International North–South Transport Corridor onshore route is Chabahar Port in southeastern Sistan and Baluchistan province. The closest Iranian city to India is the Chabahar Port. Theis city is only oceanic port in Iran. The geographical location and the high potential of transit make the Indians pay special attention to Chabahar port. In addition, India''s long-standing rivalry with Pakistan in the Gwadar port and the massive Chinese investment in the port have increased the Indian government''s incentive to develop the Chabahar port to access Central Asian and Eurasian markets. Accordingly, Chabahar is India''s "golden gateway" to the Commonwealth of Independent States (CIS) and Afghanistan and has broad potential for connecting business centers in South Asia (India), the Gulf region (Dubai), Central Asia and Afghanistan. Therefore, Chabahar port in India is of particular geostrategic, geopolitical and geo-economic importance. This is especially evident when the Chabahar port is seen in the context of the geopolitical and geo-economic competitions of China and India. From this point of view, Chabahar port is a focal point and gateway for the Indians who do not want to miss it easily.
The two governments of China and Pakistan signed an agreement in 2013 to activate the China-Pakistan Economic Corridor whereby the Corridor Development Project will include the establishment of a rail, road and energy pipeline linking the port city of Gwadar in Balochistan Province, Pakistan. It connects to the Chinese city of Kashgar in Xinjiang province in western China. The Gwadar Port plays a central role in the China-Pakistan Economic Corridor. This port will be the key to China-Pakistan strategic relationship and the key to the future of China-Pakistan strategic relations and sustainable economy. China''s widespread investment in the Gwadar port, China-Pakistan Economic Corridor and the Karakoram Highway is more than just an economic issue. China pursues broad strategic, geopolitical and geoeconomic goals in the project in the medium and long term. Geopolitically, China''s relationship with Pakistan to build the Gwadar Port is a strategic focal point in Belt and Road Initiative. On the one hand, it is a gateway to the Arabian Sea, the Persian Gulf, Western Asia, South Asia and Indian Ocean, and on the other hand, the starting point for easy access to western China and the Karakoram plain and the ease of trade with Central Asian countries.
It connects to the Chinese city of Kashgar in Xinjiang province in western China. The Gwadar Port plays a central role in the China-Pakistan Economic Corridor. This port will be the key to China-Pakistan strategic relationship and the key to the future of China-Pakistan strategic relations and sustainable economy. China''s widespread investment in the Gwadar port, China-Pakistan Economic Corridor and the Karakoram Highway is more than just an economic issue. China pursues broad strategic, geopolitical and geoeconomic goals in the project in the medium and long term. Geopolitically, China''s relationship with Pakistan to build the Gwadar Port is a strategic focal point in Belt and Road Initiative. On the one hand, it is a gateway to the Arabian Sea, the Persian Gulf, Western Asia, South Asia and Indian Ocean, and on the other hand, the starting point for easy access to western China and the Karakoram plain and the ease of trade with Central Asian countries.
Conclusion
The results show that India is working to improve its geopolitical and geo-economic weight against China and Pakistan through the Chabahar port and Iran’s Corridor. India try to achieve a regional balance of power with China by Iran’s space and Chabahar port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ژئواکونومی
  • ژئوپلیتیک
  • اورآسیا
  • بندر گوادر
  • بندر چابهار
1. احمدی، سید عباس و احمدی، ابراهیم، 1396، بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقة آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای، و بین‌المللی)، راهبرد، ش 83، صص ۲۳۵-262. 2. امیراحمدیان، بهرام، 1395، ابتکار جادة ابریشم جدید چین: اهداف، موانع، و چالش‌ها، فصل‌نامة مطالعات روابط بین‌الملل، س ۹، ش 36، صص 9-42. 3. خداقلی‌پور، علی‌رضا، 1396، ابتکار کمربند‌- راه چین و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامة سیاست خارجی، س31، ش 1، صص 17-49. 4. سازمان بنادر و دریانوردی، 1396، گزارش سالانة سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران: سامانة آمار عملیات، گزارش سال 1396. 5. سازمان بنادر و دریانوردی، 1398، طرح توسعة بندر شهید بهشتی چابهار، در: . 6. شریعتی‌نیا، محسن، 1395، کمربند اقتصادی جادة ابریشم: زنجیرة ارزش چین‌محور، فصل‌نامة روابط خارجی، س ۸، ش ۳، صص 85-113. 7. فرزین‌نیا، زیبا، 1388، روابط هند و چین: همکاری و رقابت، فصل‌نامة آسیای مرکزی و قفقاز، ش 65، صص 15-46. 8. عبدی، عطاءالله و رجب‌نژاد، ناصر، 1396، تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری چین در گوادر و بندر چابهار، جغرافیا و توسعه، ش 46، صص 185-206. 9. موسوی شفایی، مسعود، 1395، ضرورت گذار از ژئوپلیتیک وحشت خاورمیانه‌ای به ژئواکونومی امید آسیایی، فصل‌نامة مطالعات راهبردی، س ۱۹، ش 4، صص 189-192. 10. ویسی، ‌هادی، 1396، بررسی رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی پاکستان و ایران در ایجاد کریدور شمالی‌- جنوبی اورآسیا: مزیت‌ها و تهدیدها، فصل‌نامة ژئوپلیتیک، س ۱۳، ش ۱، صص 101-124. 11. Abdi, A. and Rajabnejad, N., 2017, Explanation of China's Investment Geopolitical Consequences, in Gwadar Port in Chabahar, Geography and Development Iranian Journal, Vol. 15, No. 46, PP. 185-206. 12. Afridi, J. and Bajoria, J., 2010, China-Pakistan relations. Council on Foreign Relations. Retrieved from . 13. Ahmadi, S. A. and Ahmadi, E., 2017, A Study of the Strategic Capabilities of Chabahar Free Zone in Relation to Iran's Geopolitical Weight and National Power (From the Domestic, Regional and International Perspective), Strategy, No. 83, PP. 262-235. 14. Amir Ahmadian, B., 2016, China's New Silk Road Initiative: Goals, Obstacles, and Challenges, International Relations Studies Quarterly, Vol. 9, No. 36, PP. 9-42. 15. Asgarkhani, A. and Ghahramani, M. J. and Ghaderi Hajat, M., 2019, Geo-economic Analysis of China's Foreign Policy, Geopolitics Quarterly, Vol. 14, No. 4, PP. 209-233. 16. Beeson, B., 2018, Geo-economics with Chinese Characteristics: the BRI and China’s Evolving grand Strategy, Economic and Political Studies, Vol. 6, No. 3, PP. 240-256. 17. Bhoothalingam, R., 2016, The Silk Road as a Global Brand, China Report, Vol. 52, No. 1, PP. 45-52. 18. Brzezinski, Z., 1998, The grand Chessboard: American primacy and its geopolitical imperatives. New York, NY: Perseus Books Group. 19. Chaziza, M., 2016, China–Pakistan Relationship: A Game-changer for the Middle East?, Contemporary Review of the Middle East, Vol. 3, No. 2, PP. 147-161. 20. Collin, R.C. and Martin, P., 2012, An Introduction to World Politics: Conflict and Consensus on a Small Planet, Rowman & Littlefield. 21. Cowen, D. and Smith, N., 2009, After Geopolitics? From the Geopolitical Social to Geo-economics, Antipode, Vol. 41, No. 1, PP. 22-48. 22. Csurgai, G., 2017, The Increasing Importance of Geo-economics in Power Rivalries in the Twenty-First Century, Geopolitics, Vol. 23, No. 1, PP. 1-9. 23. Das, KH., 2017, The Making of One Belt, One Road and Dilemmas in South Asia, China Report, Vol. 53, No. 2, PP. 1-18. 24. Export Import Data Bank, 2019, Department of Commerce, in: < https://commerce-aPP.gov.in/eidb/iecnt.asp>. 25. Farzinia, Z., 2009, India-China Relations: Cooperation and Competition, Central Asia and Caucasus Journal, No. 65, PP. 15-46. 26. Fingar, T., 2016, The New Great Game: China and South and Central Asia in the Era of Reform, Stanford University Press. 27. Friedman, T., 2007, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century, New York: Farrar, Straus and Giroux. 28. Ghani, W. and Shaarma, R., 2018, China-Pakistan Economic Corridor Agreement: Impact on Shareholders of Pakistani Firms, International Journal of Economics and Finance, Vol. 10, No. 1, PP. 148-158. 29. Hu, R.W. 2017, China’s ‘One Belt One Road’ Strategy: Opportunity or Challenge for India?, China Report, Vol. 53, No. 2, PP. 1-18. 30. International Monetary Fund, 2019, World economic outlook, Washington. 31. Katman, F., 2018, Great Transformation in Eurasia, Cambridge Scholars Publishing. 32. Khodagholi Pour, A.R., 2017, Belt Initiative-China's Route and Its Impact on the National Interest of the Islamic Republic of Iran, Foreign Policy Quarterly, Vol. 31, No. 1, PP. 17-49. 33. Luttwak, E.N. 1990, From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce, the National Interest, No. 20, PP. 17-23. 34. Mousavi Shafaei, M., 2016, The Necessity of Transitioning from the fear Geopolitics of the Middle East to the Hope Geoeconomy of Asian, Strategic Studies Quarterly, Vol. 19, No. 4, PP. 189-192. 35. Nasirpour, G., 2019, Iran-India Relations with Future Prospects, Geopolitics Quarterly, Vol. 14, No. 4, PP. 165-187. 36. O’Brien, 1992, Global Financial Integration: The End of Geography, London: Royal Institute of International Affairs. 37. Ports and Maritime Organization, 2017, Annual Report of the Ports and Maritime Organization of the Islamic Republic of Iran: Operations Statistics System. Report of the year 2017. 38. Ports and Maritime Organization, 2019, Chabahar’s Shahid Beheshti Port Development Plan, at: . 39. Roy, M. S., 2012, Iran: India’s gateway to Central Asia. Strategic Analysis, Vol. 36, PP. 957-997. 40. Sachdeva, G., 2018, Indian Perceptions of the Chinese Belt and Road Initiative, International Studies, Vol. 55, No. 4, PP. 285-296. 41. Scholvin, S. and Wigell, M., 2018, Power Politics by Economic means: Geo-economics as an Analytical Approach and Foreign Policy Practice, Comparative Strategy, Vol. 37, No. 1, PP. 73-84. 42. Shariati Nia, M., 2016, Economic Silk Road Belt: China-Value Chain, Quarterly of External Relations, Vol. 8, No. 3, PP. 85-133. 43. Singh, K.D.P., 2019, Strength and Challenges of OBOR Initiative: Indian Perspective, Journal of National Law University Delhi, 44. Small, A., 2015, The China-Pakistan axis: Asia’s new geopolitics. New York, NY: Oxford University Press. 45. The Guardian, 2016, India to invest $500m in Iranian port of Chabahar, Retrieved from: . 46. Ullah Khan, M., 2016, China-Africa Economic Relations, Africa Economic Forum. 47. United Nations, 2019, World Economic Situation and Prospects 2019, New York. 48. Veisi, H. 2017, Investigation of the Geopolitical and Geo-economic Competitions of Pakistan and Iran to Create South-North Corridor of Eurasia: Preferences and Threats, International Quarterly of Geopolitics, Vol. 13, No. 45, PP. 101-124. 49. Wigell, M., 2016, Conceptualizing Regional Powers’ Geo-economics Strategies: Neo-imperialism, Neo-mercantilism, Hegemony, and Liberal Institutionalism, Asia Europe, Vol.14, No. 2, PP. 135-151. 50. World Bank, 2019, Retrieved from: .