بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در شهرداری‏ها، به‏عنوان سازمان‏های ارائه‏دهندة خدمات عمومی به شهروندان، نیروی انسانی مهم‏ترین سرمایةسازمان محسوب می‏شود و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب‏تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا،و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی نقش برخی متغیرهای میانجی و تعدیلگر مهمی است که می‏توانند بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‏های عمومی ارائه‏کنندة خدمات شهری تأثیرگذار باشند. به‏طور خاص، در این مطالعه تأثیر تحقق قرارداد روان‏شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‏شده و نقش تعدیلگر درهم‏تنیدگی شغلی در کارکنان شهرداری تهران بررسی شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‏ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. با بهره‏گیری از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، 291 نفر از کارکنان شهرداری منطقة 6 تهران به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏های جمع‏آوری‏شده با روش مدل معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله‏مراتبی تحلیل شد. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد تحقق قرارداد روان‏شناختی بر حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر مثبت و معنادار حمایت سازمانی ادراک‏شده نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید شد. به علاوه، دیگر یافته‏های این مطالعه نشان داد حمایت سازمانی ادراک‏شده در رابطة میان تحقق قرارداد روان‏شناختی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی و درهم‏تنیدگی شغلی در رابطه میان حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی نقش تعدیلگر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on the role of mediating and moderating variables that can influence employee’s organizational citizenship behaviors of urban public service providers

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Estiri 1
 • somaye hesami 2
 • Bibi Marjan Fayazi 1
 • farzad rezaali 3
2 university of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

Introduction- The highest goal of urban development and management is to improve the quality of life and happiness of citizens. Improving the quality of life of citizens plays a variety of roles, among which the role of the municipality will be more prominent, because municipalities can provide a beautiful and pleasant view of the urban environment and landscape for the residents of the complex by providing facilities and infrastructure services in cities. In municipalities, as organizations providing public services to citizens, manpower is the most important asset of the organization and to the extent that this capital has a better quality, the chances of success, survival and promotion of the organization will increase. The main purpose of this study is to investigate the role of mediating and moderating variables that can influence organizational citizenship behaviors(OCB) of urban public service provider employees. Specifically, this study examined the effect of psychological contract fulfillment on OCB with regard to the mediating role of perceived organizational(POS) support and moderating role of job embeddedness in Tehran municipality employees (case study employees of district 6). Accordingly, this research is based on the theory of social exchange on the role of the realization of psychological contract, perceived organizational support and job cohesion in promoting OCB and tries to examine the relationship between these variables in the form of a conceptual model.
This research can be considered as having the necessary innovations both from a theoretical and practical point of view. Theoretically, the relationships between research variables in previous research have received less attention, and studies of the psychological contract have focused mainly on violations and their consequences in a career relationship (Ryton and Yalabik, 2014). However, the realization of this contract and its effects on employees' attitudes and behaviors have received less attention (Rayton et al., 2015). From a practical point of view, this article can have significant executive and managerial functions.

Methodology- A non-experimental, quantitative design was used in a random sample of 291 employees of Tehran municipality district 6. To measure the realization of the psychological contract Robinson's scale (1996) and in order to measure POS, OCB, and job embeddedness, Afsar & Badir scale (2016) was used. The collected data were analyzed using structural equation modeling and hierarchical regression.
To measure reliability and to estimate the internal consistency between questions and components, Cronbach's alpha coefficient calculation method was used in a pre-test. The scores obtained for the realization of the psychological contract, 0.78; perceived organizational support, 0.77; OCB, 0.73 and job embeddedness, 0.75 were obtained, all of which were calculated above 0.7, and this indicates acceptable reliability was a measure of this research.

Results and discussion- The results of this study confirmed that the realization of the psychological contract has a positive effect on employee’s OCBs. In this regard, it is argued that greater adherence of managers to psychological contracting promotes OCB in employees. Since organizational citizenship behavior is a form of social exchange between the employees and organization, it will be enhanced by providing the necessary incentives. Thus, employees' perceptions of the fairness of employment relationships lead to improving their organizational citizenship behaviors. When employees feel that the organization has done more for them than it has promised them, they are more likely to participate in activities that benefit the organization.
Research findings was also confirmed the second hypothesis, which tested the realization of the psychological contract on perceived organizational support. In other words, the implementation of such psychological contracts leads employees to consider the organization as their sponsor and support according to the theory of social exchange. In fact, part of the perceived organizational support is achieved when the employee feels that the majority organization has fulfilled its contractual requirements and that the integrity of the psychological contract generally prevails in healthy working relationships.
Perceived organizational support also has a positive effect on organizational citizenship behavior. In this context, it can be said that if the managers of the organization create the feeling in the employees that the organization values them and their future work, it can lead to the formation of a positive attitude in the employees towards the organization. As a result, it promotes a sense of altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, and civic virtue, and creates a sense of respect and esteem between employees and the organization, which ultimately leads to the promotion of organizational citizenship behaviors.
Indeed, further findings revealed that Perceived organizational support also mediates the relationship between psychological contract fulfillment and organizational citizenship behavior. Therefore, it can be argued that with increasing level of implementation and realization of psychological contract, organizational citizenship behavior in the organization is improved and subsequently perceived organizational support leads to positive consequences in the workplace, the most important of which is organizational citizenship behavior.
finally, the results of the study showed that job embeddedness has a positive moderating role on the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior. Job entanglement consists of the underlying and perceptual forces that bind employees to co-workers, job positions, and occupational issues and accordingly, it can multiply the effects of variables such as organizational support and citizenship behavior.

Conclusion- Given the important role of the municipality in providing services to citizens and providing their welfare, the results of such research can be very useful.
According to research limitations and future research directions, in this study, questions related to the independent and dependent variables were answered by one person and this can increase the possibility of bias. Especially in the case of variable organizational citizenship behavior that was answered by the employees themselves. One of the most important limitations of research is the use of questionnaire instrument. Since questionnaires often measure employee's perceptions, it is possible that these perceptions do not correspond to reality and that care must be taken to generalize them. Indeed, the participants of this study were the employees of Tehran Municipality District 6. Differences in the environment of different organizations and geographical locations at different times make the results more accurate and require more caution in their use in other organizations and communities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological Contract Fulfillment
 • Organizational Citizenship Behaviors
 • Perceived Organizational Support
 • Job Embeddedness
 • Public organization Management
 1. اسماعیلی، محمد، 1397، تبیین رابطة حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی، نخبگان علوم و مهندسی، دورة 3، ش 1، صص 1-12.
 2. افجه، علی‏اکبر؛ دهقانان، حامد و مفاخری، فهیمه، 1394، تأثیر حمایت سازمانی، توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی، پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، دورة 5، ش 3، صص 23-47.
 3. اکرامی، محمود، صفری، ثنا، قلمکاری، مهان ، زرگر، امین،  1393، توسعه مؤلفه های کارآفرینی کارکنان شهرداری
 4. (نمونه موردی: شهرداری منطقه 7 تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ، دورة 2، ش 6، صص 55-71.
 5. بابایی، ایرج؛ عباس‏پور، عباس؛ اسدزاده، حسن؛ دلاور، علی و عبداللهی، حسین، 1397، تعیین سهم عوامل سازمانی در افسایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج، فصل‏نامة علمی- پژوهشی‏ مدیریت عمومی، صص 16۶-16۸.
 6. بابائیان، علی و زندی، فیروز، 1393، نقش اجرای قرارداد روان‏شناختی بر فرسودگی شغلی، فصل‏نامة علمی- پژوهشی مطالعاتمدیریت، دورة 23، ش 75، صص 97-114.
 7. بادپا، مقداد، 1394، ارزیابی میزان درهم‏تنیدگی شغلی و هیجان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ممسنی با میزان بهره‏وری آنان در سال 1393، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
 8. چیت‏سازیان، علی‏رضا، 1392، کشف محتوای قرارداد روان‏شناختی و بررسی اثر آن بر ابعاد نگرشی و رفتاری اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد، پایان‏نامة دکتری تخصصی مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد.
 9. حسینی، یعقوب و شهربانو یدالهی، 1392، آمارپارامتریکوروشپژوهش، تهران: صفار.
 10. رضایی‏منش، بهروز و قربانی پاجی، عقیل، 1396، تأثیر عوامل استرس‏زای شغلی با رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‏شده، فصل‏نامة علمی- پژوهشی مطالعاتمدیریت، دورة 26، ش 86، صص 25-60.
 11. زارعی محمودآبادی، حسن؛ میرمحمدی میبدی، اعظم‏السادات و وزیری، سعید، 1397، نقش میانجی رضایت شغلی در ارتباط بین حمایت سازمانی ادراک‏شده و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کارخانة کاشی، فصل‏نامة علمی- تخصصی طب کار، دورة 10، ش 1، صص 7-16.
 12. زندی، فیروز، 1391، بررسینقشاجرایقراردادروان‏شناختیبرفرسودگیشغلی، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 13. سپهوند، احسان؛ محمد رضایی، رسول، 1391، طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری؛ مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91، فصل‏نامة مطالعات مدیریت شهری، دورة 4، ش 12، صص 75-86.
 14. سلطانی، ایرج، 1391، الگویسرآمدیاخلاقی، اصفهان: ارکان دانش.
 15. سیدعلی‏پور، سیدخلیل و اسدی، رضا، 1395، بررسی تأثیر عملکرد شهرداری بر کیفیت زندگی (مطالعة موردی: کارکنان شهرداری منطقة 6 تهران)، فصل‏نامة جغرافیایی سرزمین، دورة 13، ش 50، صص 45-64.
 16. سیدنقوی، میرعلی و عرب، محبوبه، 1395، تحقق قرارداد روان‏شناختی و حمایت سازمانی: چالش انگیزشی کارکنان حرفه‏ای، فصل‏نامة مطالعاتمنابعانسانی، دورة 6، ش 22، صص 117-132.
 17. شجاعی، سامره، 1395، بررسی رابطه بین نقض قرارداد روان‏شناختی با رفتار شهروندی سازمانی و نیت جابه‏جایی با نقش تعدیلی فاصلة قدرت، فرایند مدیریت توسعه، دورة 29، ش 2، صص 117-144.
 18. صحت، سعید و سجادیان، فاطمه، 1397، ادراک کارکنان از فعالیت‏های منابع انسانی تعهدمحور، فصل‏نامة علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت، دورة 28، ش 91، صص 31-63.
 19. کفاش‏پور، آذر؛ شجاعیان، امیر و علاقه‏بند، محسن، 1396، بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‏شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی، نشریة پژوهش پرستاری ایران، دورة 12، ش 1، صص 42-48.
 20. مهداد، علی؛ احمدپور، سارا و گل‏پرور، محسن، 1392، رابطة چندگانة عدالت سازمانی ادراک‏شده و پایبندی به قراردادهای روان‏شناختی با رفتارهای شهروندی سازمانی، مدیریت بهرهوری، دورة 7، ش 26، صص 125-146.
 21. میرسپاسی، ناصر؛ معمارزاده، غلام‏رضا و قنبری ارباستان، مژگان، 1389، بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری(مطالعه موردی منطقه 1)، دورة 11، ش 100، صص 93-109.
 22. نیکبخت، اکبر، 1396، بررسیرابطةنقضقراردادروان‏شناختیورفتارشهروندیسازمانی دبیراندبیرستان‏هایدورةاولمتوسطهمنطقة 14 شهر تهران، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 23. واعظی، علیرضا؛ صدرنیا، عبدالحسین و کهربایی، سارا، 1397، بررسی اثر اجرای قرارداد روان‏شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی، نقش واسط حمایت سازمانی درک‏شده، فصل‏نامة مطالعاترفتارسازمانی، دورة 7، ش 3، 185-209.
 24. همت‏پناه، امیر؛ مهداد، علی و فارسی، زهرا، 1397، تأثیر ادراک پایبندی به قرارداد روان‏شناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجیگرانة وفاداری سازمانی، دانشوپژوهشدرروانشناسیکاربردی، دورة 19، ش 1، صص 18-25.

25. Afsar, B. and Badir, Y. F., 2016, Person–organization fit, perceived organizational support, and organizational citizenship behavior: The role of job embeddedness. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Vol. 15, No. 3, PP. 252-278.

26. Ahmad, I. and Zafar, M. A., 2018, Impact of psychological contract fulfillment on organizational citizenship behavior: Mediating role of perceived organizational support. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 30, No. 2, PP. 1001-1015.

27. Aiken, L. S.; West, S. G. and Reno, R. R., 1991, Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Sage.

28. Aselage, J. and Eisenberger, R., 2003, Perceived organizational support and psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, Vol. 24, No. 5, PP. 491-509.

29. Bal, P. M.; Kooij, D. T. and De Jong, S. B., 2013, How do developmental and accommodative HRM enhance employee engagement and commitment? The role of psychological contract and SOC strategies. Journal of Management Studies, Vol. 50, No. 4, PP. 545-572.

30. Bret Becton, J.; Giles, W. F. and Schraeder, M., 2008, Evaluating and rewarding OCBs: Potential consequences of formally incorporating organisational citizenship behaviour in performance appraisal and reward systems. Employee Relations, Vol. 30, No. 5, PP. 494-514.

31. Chang, H. T.; Hsu, H. M.; Liou, J. W. and Tsai, C. T., 2013, Psychological contracts and innovative behavior: a moderated path analysis of work engagement and job resources. Journal of Applied Social Psychology, Vol. 43, No. 10, PP. 2120-2135.

32. Chen, C. H. V. and Kao, R. H., 2012, Work values and service-oriented organizational citizenship behaviors: The mediation of psychological contract and professional commitment: A case of students in Taiwan Police College. SocialIndicatorsResearch, Vol. 107, No. 1, PP. 149-169.

33. Cho, J. and Treadway, D. C., 2011, Organizational identification and perceived organizational support as mediators of the procedural justice–citizenship behaviour relationship: A cross-cultural constructive replication. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 20, No. 5, PP. 631-653.

34. Cho, W.; Kim, S.L. and Yun, S., 2019, A Social Exchange Perspective of Abusive Supervision and Knowledge Sharing: Investigating the Moderating Effects of Psychological Contract Fulfillment and Self-Enhancement Motive. Journal of Business and Psychology, No. 34, 305-319.

35. Claydon, T. and Beardwell, J., 2007, Human resource management: A contemporary approach. Prentice Hall/Financial Times.

36. Collins, M. D., 2010, The effect of psychological contract fulfillment on manager turnover intentions and its role as a mediator in a casual, limited-service restaurant environment. International journal of hospitality management, Vol. 29, No. 4, PP. 736-742.

37. Conway, N. and Coyle‐Shapiro, J. A. M., 2012, The reciprocal relationship between psychological contract fulfilment and employee performance and the moderating role of perceived organizational support and tenure. Journal of occupational and Organizational Psychology, Vol. 85, No. 2, PP. 277-299.

38. Crossley, C. D.; Bennett, R. J.; Jex, S. M. and Burnfield, J. L., 2007, Development of a global measure of job embeddedness and integration into a traditional model of voluntary turnover. Journal of Applied Psychology, Vol. 92, No. 4, PP. 1031.

39. DeConinck, J. B., 2010, The effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees' level of trust. Journal of business research, Vol. 63, No. 12, PP. 1349-1355.

40. Fontinha, R.; Chambel, M. J. and Cuyper, N. D., 2014, Training and the commitment of outsourced information technologies’ workers: Psychological contract fulfillment as a mediator. Journal of Career Development, Vol. 41, No. 4, PP. 321-340.

41. Hair Jr, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J. and Anderson, R. E., 2010, Multivariate Data Analysis; a global perspective (ed.): Pearson Education Inc. New Jersey, USA, 5.

42. Hall, A. T.; Zinko, R.; Perryman, A. A. and Ferris, G. R., 2009, Organizational citizenship behavior and reputation: Mediators in the relationships between accountability and job performance and satisfaction. Journal of leadership & organizational studies, Vol. 15, No. 4, PP. 381-392.

43. Jafri, M. H., 2012, Influence of psychological contract breach on organizational citizenship behaviour and trust. PsychologicalStudies, Vol. 57, No. 1, PP. 29-36.

44. Karatepe, O. M., 2016, Does job embeddedness mediate the effects of coworker and family support on creative performance? An empirical study in the hotel industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Vol. 15, No. 2, PP. 119-132.

45. Karavardar, G., 2014, Perceived organizational support, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, job performance and job embeddedness: A research on the fast food industry in Istanbul, Turkey. International Journal of Business and Management, Vol. 9, No. 4, PP. 131.

46. Kooij, D. T.; Tims, M. and Akkermans, J., 2017, The influence of future time perspective on work engagement and job performance: the role of job crafting. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 26, No. 1, PP. 4-15.

47. Koys, D. J., 2001, The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational effectiveness: A unit‐level, longitudinal study. Personnel psychology, Vol. 54, No. 1, PP. 101-114.

48. Kiazad, K.; Kraimer, M.L. and Seibert, S.E., 2018, More than grateful: How employee embeddedness explains the link between psychological contract fulfillment and employee extra-role behavior. Human Relations, in press.

49. Liu, J.; Cho, S. and Seo, W., 2011, OCB: investigating the impact of psychological contract and perceived supervisor support in the hospitality industry in South Korea.

50. MacKenzie, S. B.; Podsakoff, N. P. and Podsakoff, P. M., 2018, Individual- and organizationallevel consequences of organizational citizenship behaviors. In P.M. Podsakoff, S.B. MacKenzie and N.P. Podsakoff (Eds.), The oxford handbook of organizational citizenship behavior (pp. 105–148). Oxford, UK: Oxford University Press.

51. Organ, D. W., 1988, Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.

52. Organ, D. W., 2018, The roots of organizational citizenship behavior. In P.M. Podsakoff, S.B. MacKenzie and N.P. Podsakoff (Eds.), The Oxford Handbook of Organizational Citizenship Behavior (pp. 7–18). Oxford, UK: Oxford University Press.

53. Park, H. M., 2015, Univariate analysis and normality test using SAS, Stata, and SPSS.

54. Prajogo, D. I. and McDermott, C. M., 2011, The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 31, No. 7, PP. 712-735.

55. Rayton, B. A. and Yalabik, Z. Y., 2014, Work engagement, psychological contract breach and job satisfaction. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 25, No. 17, PP. 2382-2400.

56. Rayton, B. A.; Brammer, S. J. and Millington, A. I., 2015, Corporate social performance and the psychological contract. Group & Organization Management, Vol. 40, No. 3, PP. 353-377.

57. Robinson, S. L., 1996, Trust and breach of the psychological contract. Administrative science quarterly, PP. 574-599.

58. Rockstuhl, T.; Eisenberger, R.; Shore, L. M.; Kurtessis, J. N.; Ford, M. T.; Buffardi, L. C. and Mesdaghinia, S., 2020, Perceived organizational support (POS) across 54 nations: A cross-cultural meta-analysis of POS effects. Journal of International Business Studies, PP. 1-30

59. Shaw, D. and Shiu, E., 2002, An assessment of ethical obligation and self‐identity in ethical consumer decision‐making: a structural equation modelling approach. International Journal of Consumer Studies, Vol. 26, No. 4, PP. 286-293.

60. Shih, C. T. and Lin, C. C. T., 2014, From good friends to good soldiers: A psychological contract perspective. Asia Pacific Journal of Management, Vol. 31, No. 1, PP. 309-326.

61. Zagenczyk, T. J.; Restubog, S. L. D.; Kiewitz, C.; Kiazad, K. and Tang, R. L., 2014, Psychological contracts as a mediator between Machiavellianism and employee citizenship and deviant behaviors. Journal of Management, Vol. 40, No. 4, PP. 1098-1122.

62. Zhang, M.; Fried, D. D. and Griffeth, R. W., 2012, A review of job embeddedness: Conceptual, measurement issues, and directions for future research. Human Resource management review, Vol. 22, No. 3, PP. 220-231.

دوره 52، شماره 4
دی 1399
صفحه 1475-1492
 • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1399