بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا (مطالعة موردی: مدیران هتل‏ ها و رستوران ‏ها در شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پژوهش‏های جغرافیایی، دانشکدة برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشکدة برنامه‏ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

گردشگری بخش مهمی از اقتصاد امروزه است و غذا نشان‏ دهندة فرهنگ هر کشور و یکی از عناصر خلاقیت در زندگی روزمره است که برای بسیاری از گردشگران جذاب است. گردشگری غذا فرصت‏ های جدیدی برای مقصد‏های گردشگری، کسب درآمد، و ایجاد شغل فراهم می‏ کند و، در عین حال، چالش‏ های جدیدی را، به ‏‏خصوص در زمینة توسعة تجربه، بازاریابی، و نام تجاری ایجاد می‏ کند. ارتباط بین غذا و گردشگری نیز زمینه ‏ای برای توسعة اقتصاد محلی است که می‏ تواند با استفاده از تجارب غذایی برای اهداف نام تجاری و بازاریابی تقویت شود. به همین دلیل شناخت نقش غذا در تجربة گردشگری و بازاریابی مدیران و مسئولان هتل‏ ها و رستوران‏ ها در جهت شناساندن غذای‏های محلی شهر تبریز امری ضروری است تا از این طریق بتوانند غذاهای سنتی و معروف شهر تبریز را به گردشگران بشناسانند. در این پژوهش برای بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا از دید مدیران رستوران‏ها، پرسش‏نامة محقق‏ ساخته ‏ای با 32 معرف و در مقیاس نقطه‏ ای طیف لیکرت تهیه و توسط مدیران بیست رستوران معروف و گردشگرپذیر شهر تبریز‏ـ که شیوة انتخاب این رستوران‏ها به ‏صورت تمام ‏‏شماری بود‏ـ تکمیل گردید. پایایی و روایی پرسش‏نامه ‏ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و به روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) تجزیه ‏و تحلیل شد. متغیرهای مدل بررسی نقش بازاریابی از دید مدیران رستوران‏ ها از جمع ‏بندی مطالعات پیشین استخراج شد. نتایج مدل بررسی نقش بازاریابی در گردشگری غذا از دید مدیران رستوران‏ها نشان می ‏دهد که مدل آمیختة بازاریابی ترفیع با مقدار ضریب مسیر 534/0 بیشترین تأثیر را در عوامل توسعة گردشگری غذا دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Marketing in Food Tourism (A Case Study: Managers of hotels and restaurants in Tabriz City)

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Ghanbari 1
 • Mohammad Faryabi 2
 • Khatereh Abdi Dialari 3
1 Academic Member/ University of Tabriz
2 Academic Member
3 Student/ University of Tabriz
چکیده [English]

Food is one of the essential expressions of any culture and one of the elements of creativity in everyday life that is engaging for many tourists. This provides new opportunities for tourism destinations and at the same time creates new challenges, particularly in the areas of experience development, marketing and branding (OECD, 2012: 9). Customer demand is based on service performance, customer satisfaction, and purchase intention in food tourism. service quality is a kind of global judgement, or attitude that is related to superiority of service. It is also important to reach the customer’s expectation such as how effectively service is delivered according to the customer demand. If the service quality is good then the customer or tourist gets motivation to visit that places again and again. On the other hand poor service quality makes a customer dissatisfied. And then they switch their choices to that place where service quality is good and fast (Senthilnathan & Shreenivasan, 2014: 46). Culture impacts economics effectively such as people get interest to visit the ancient and new culture destinations. So they visit that place and then that place and food sectors such as restaurants, hotels could be able to get economic success (Yeoman, 2011: 33-35). There are some other lacks that affect the growth of the economic sector of food tourism. They are inadequate quality of local food, inconsistent supply of local food, global competition, and lack of availability of market outlets. All of these things are barriers in the economic sector. Inadequate quality of local food causes a disappointment to the customer. So the market should have good quality of product so that it could be able to stand with other competitors (Mwaijande & Francis, 2007: 35). the relationship between food and tourism has until recently been relatively overlooked by academics, policy-makers and communities alike. However, food is now recognized as one of the fastest growing aspects of tourism today (Steinmetz, 2010:72-73). Marketing points to a way to improve food tourism in Tabriz. If the marketing mix (product, price, distribution or Place and promotion) of each product is good and accessible to the customer, the product can meet customer and seller demand. If Tabriz's restaurants and hotels properly apply the marketing mix in their strategies, treat customers with respect and offer them quality food, they can be effective in developing the food tourism sector of the city. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of marketing role on food tourism development in Tabriz city, whether hotel and restaurant managers perform activities in this field and whether they consider tourist satisfaction.In this research, to investigate the role of marketing in food tourism from the viewpoint of restaurant managers, a researcher-made questionnaire with 32 Likert-point scale questionnaires was completed and completed by managers of 20 famous and hospitable restaurants in Tabriz who were selected in a full-scale manner. The reliability and validity of the questionnaires were calculated using Cronbach's alpha coefficient and analyzed by Structural Equation Modeling with Partial Least Squares (PLS-SEM). The variables of the model of surveying the role of marketing from the viewpoints of restaurant managers were extracted from the conclusions of previous studies.
Discussion and Results
Rejecting the Positive and Significant Impact of Distribution Marketing Mix on Food Tourism Development Factors: Considering the Confidence Gain from Model Evaluation Results, the role of restaurant managers in evaluating food tourism is 0/913. There was no significant relationship between the mix of distribution marketing and food tourism development factors.
Rejecting the Positive and Significant Effect of Price Marketing Mix on Food Tourism Development Factors: Considering the Confidence from the Evaluation Results of the Model Evaluating the Role of Marketing in Food Tourism from Restaurant Managers' Viewpoint is 0/300. There is no significant relationship between the mix of price marketing and food tourism development factors.
Rejecting the Positive and Significant Effect of Product Marketing Mix on Food Tourism Development Factors: Considering the Confidence from the Results of Model Evaluation, Investigation of the Role of Marketing in Food Tourism by Restaurant Managers is 0/207. There is no significant relationship between product marketing mix variables and food tourism development factors.
Failure to rule out the positive and significant effect of promotion marketing mix on food tourism development factors: Considering the confidence interval obtained from the results of model evaluation, the role of marketing managers in food tourism is 0/008. There is a significant relationship between the marketing mix of promotion marketing and food tourism development factors. Also, due to the positive coefficient of the variable obtained, the effect of the promotional marketing mix variable on the factors of food tourism development is positive. The path coefficient value is 0/534 indicating that by increasing one unit of promotion marketing mix, food tourism development factors will increase by 0/55 unit.
So that, the results of the model investigation of the role of marketing in food tourism from the viewpoint of restaurant managers showed that in this model of marketing promotion mix with path coefficients of 0/534 had the most impact on food tourism development factors, respectively.
Conclusions
In this model, promotion marketing mix has the most impact on the factors of food tourism development. Therefore, it can be concluded that the results of this study are to some extent consistent with the results of the external research of Khanam et al., Food tourism marketing in Finland, and that the marketing of food tourism in the study area makes tourists aware of local cuisine. And it attracts more tourists and marketing is important in the development of food tourism. And according to internal research done by Liyaqati et al in an article entitled The Role and Influence of Marketing Mix Elements on Iranian Pomegranate Exports, Price Marketing Mix had the Most Impact on Save Pomegranate Exports, but in the present study the promotion marketing mix had the most impact on the development of food tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food Tourism
 • Mix Marketing
 • Partial Least Squares (PLS-SEM)
 • Managers of hotels and restaurants
 • Tabriz City
 1. آبیار، سیّدعباس، 1381، آموزش هتلداری نوین، اصفهان: چغا.
 2. ایزدی، حسن، 1393، گردشگری غذا، فرصتی برای توسعة پایدار روستایی در ایران، فصل‏نامة پژوهش‏های روستایی، سال ششم، شمارة 1، صص 65-95.
 3. پورخلیلی، حمیدرضا و استادی، حسین، 1386، بررسی عوامل آمیختة بازاریابی در صنعت گردشگری استان اصفهان، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 26، شمارة 5، صص 19-34.
 4. جعفری مهرآبادی، مریم؛ اکبری، فرزانه؛ عطایی، مجید؛ رازقی چمازکتی، فرزانه، 1396، مدل‏یابی ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری غذا (نمونة موردی: شهر رشت)، مجلة مطالعات برنامه‏ریزی سکونتگاه‏های انسانی، شمارة 40، صص681-698.
 5. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، 1390، خدمات صنعت گردشگری، اصفهان: چهارباغ.
 6. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، ۱۳۸۴، شناخت گردشگری، چ 10، اصفهان: چهارباغ.
 7. روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید، 1387، مدیریت بازاریابی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، توسعة علوم انسانی.
 8. زینبی، حسن، 1395، بررسی نقش آمیختة بازاریابی در توسعة صادرات محصولات، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، کد (COI) مقاله: .ICTMNGT02_043
 9. سبحانی‏فرد، یاسر، 1395، مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل‏سازی معادلات ساختاری، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 10. سرور، رحیم؛ اکبری، مجید و درویش، بهروز، 1396، طراحی مدل توسعة گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل‏سازی ساختاری- تفسیری، فصل‏نامة جغرافیا، شمارة 53، صص 73-90.
 11. سقایی، مهدی و قجرجزی، زهرا، 1396، بررسی چگونگی نقش‏آفرینی زنان شهری در گردشگری غذا در استان گلستان، اولین کنفرانس بین‏المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه‏ریزی و مدیریت شهری، کد (COI) مقاله: URBANPLANING08_009.
 12. صدرموسوی، میرستار و دخیلی کهنمویی، جواد، 1384، ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان‏ شرقی از دید گردشگران، پژوهش‏های جغرافیایی، شمارة 61، صص 129-143.
 13. فیاض، ابراهیم و میرتقیان، سیدمحمد، 1395، بررسی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران غذا در رستوران‏های سنتی شهرستان رامسر، مطالعات هتلداری و میزبانی، صص 40-57.
 14. لیاقتی، هومان؛ عسکری، وحید؛ صادقی، محدثه و مجابی، سیدمحمد، 1394، نقش و تأثیر عناصر آمیختة بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعة موردی: ساوه)، فصل‏نامة علوم محیطی، دورة سیزدهم، شمارة 3، صص 71-78.
 15. مطیعی، صدیقه و زیاری، رضا، 1395، گردشگری غذا و تأثیر آن بر اقتصاد گردشگری و توسعة اقتصادی، مطالعات هتلداری و میزبانی، صص 140-160.
 16. مهدوی، ایرج. و ظریف، فایزه 1392، رتبه‌بندی آمیخته بازاریابی در گردشگری مقاصد مذهبی ایران با استفاده از فنون MADM، مطالعه موردی: مشهد مقدس، مطالعات کمی در مدیریت، سال چهارم، شماره دوم، صص 78-59.
 17. Abyar, Seyed Abbas, 2002, Modern Hotel Management Training, Isfahan: Chagha.
 18. Izadi, Hassan, 2014, Food Tourism, an Opportunity for Sustainable Rural Development in Iran, Quarterly Journal of Rural Research, Year 6, No. 1, pp. 65-95.
 19. Pourkhalili, Hamidreza and Ostadi, Hossein, 2007, Investigation of marketing mix factors in the tourism industry of Isfahan province, Research Journal of the University of Isfahan, Vol. 26, No. 5, pp. 19-34.
 20. Jafari Mehr abadi, Maryam; Akbari, Farzaneh; Ataei, Majid and Razeghi Chamazakti, Farzaneh (2017) Structural-interpretive modeling of factors affecting the development of food tourism (Case study: Rasht), Journal of Planning Studies of Human Settlements, No. 40, pp. 681-698.
 21. Ranjbarian, Bahram and Zahedi, Mohammad, 2011, Tourism Industry Services, Isfahan: Chaharbagh.
 22. Ranjbarian, Bahram and Zahedi, Mohammad, 2005, Knowledge of Tourism, Isfahan, Chaharbagh, tenth edition.
 23. Rusta, Ahmad; Venus, Davar and Ebrahimi, Abdolhamid, 2008, Marketing Management, Tehran, Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position), Development of Humanities.
 24. Zeinabi, Hassan, 2016, Investigating the role of marketing mix in product export development, Second International Conference on Management and Information and Communication Technology, Code (COI) Article: ICTMNGT02_043.
 25. Sobhanifard, Yaser, 2016, Principles and application of factor analysis and structural equation modeling, University Jihad Publications.
 26. Sarvar, Rahim; Akbari, Majid and Darvish, Behrooz, 2017, Designing a model for food tourism development in Iran with a structural-interpretive modeling approach, Geography Quarterly, No. 53, pp. 73-90.
 27. Saghaei, Mehdi and Qajarjazi, Zahra, 2017, Study on how urban women play a role in food tourism in Golestan province, The first international conference and the eighth national conference on urban planning and management, code (COI) Article: URBANPLANING08_009.
 28. Sadrmousavi, Mirsttar and Dakhili Kahnamooi, Javad (2005) Assessing the status of tourism facilities in East Azerbaijan province from the perspective of tourists, Geographical Research, No. 61, pp. 129-143.
 29. Fayyaz, Ebrahim and Mirtaghian, Seyed Mohammad, 2016, Investigating the effective factors on attracting food tourists in traditional restaurants of Ramsar city, Hotel and hosting studies, pp. 40-57.
 30. Liaqati, Homan; Askari, Vahid; Sadeghi, Mohaddethe and Mojabi, Seyed Mohammad, 2015, The Role and Effect of Mixed Marketing Elements on the Export of Organic Pomegranate in Iran (Case Study: Saveh), Quarterly Journal of Environmental Sciences, Vol. XIII, No. 3, pp. 71-78.
 31. Motiei, Sedigheh and Ziari, Reza, 2016, Food Tourism and its Impact on Tourism Economics and Economic Development, Hotel and Hospitality Studies, pp. 140-160.
 32. Mahdavi, Iraj and Zarif, Faezeh 2013, Marketing Mixed Ranking in Tourism of Iranian Religious Destinations Using MADM Techniques, Case Study: Holy Mashhad, Quantitative Studies in Management, Fourth Year, No. 2, pp. 78-59.
 33. Baitenova, Laura; Smikova, Maratovna and Mutaliyeva, Lyalya, 2013, Methodical aspects of Marketing Management in the Hotel and Restaurant Business. Available: http://b.ebscohost.com.ezproxy.centria.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=3ce13363-6814-403e-9e77-fa98674aa50f%40sessionmgr198&vid=0&hid=124 Accessed 14.12.2015.
 34. Folgado-Fernandez, Jose Antonio; Campon-Cerro, Ana Maria and Hernandez-Mogollon, Jose Manuel, 2019, Potential of olive oil tourism in promoting local quality food products: A case study of the region of Extremadura, Spain, https://org/10.1016/j.heliyon.2019.e02653.
 35. Findlay, Katherine and Yeoman, Ian, 2015, Dr Spock's Food Festival, Journal of Tourism Futures, Vol. 1, Issue 2, pp.148-151.
 36. Khanam, Shazada, 2016, Marketing of Food Tourism: Evaluating Marketing of Food Tourism in Finland.
 37. Kotler, Bowen Makens, 2003, Marketing for Hospitality and Tourism, 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 38. Kristensen, Alita Dagmer, 2017, Food as an element in developing tourist experiences, Master thesis in Tourism Studies.
 39. Lee, YongJin; Pennington-Gray, Lori and Kim, Jinwon, 2019, Does location matter? Exploring the spatial patterns of food safety in a tourism destination, https://org/10.1016/j.tourman.2018.09.016 R.
 40. Middleton, Victor; Fyall, Alan; Morgan, Michael and Ranchhod, Ashok, 2001, Marketing in Travel and Tourism, 3rd Edition. Oxford: ButterworthHeinemann.
 41. Mwaijande, Francis, 2007, Understanding barriers for agriculture tourism linkages: setting policy agenda for agriculture growth. Available: http://proquest.com.ezproxy.centria.fi/docview/304897202/E0502452C8254C31PQ/1?accountid=10007 Accessed 19.12 2015.
 42. Rachao, Susana; Breda, Zelia; Fernandes, Carlos and Joukes, Veronika, 2019, Food tourism and regional development: A systematic literature review, European Journal of tourism Research, No. 21, pp. 33-49.
 43. Reza, Alberto, 2014, The Role of Local Food in the Touristic Experience A Focus on Visit Tampere All Bright! Marketing Program, Bachelor's thesis, Degree Programme International Business, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere University of Applied Sciences http://theseus.fi/bitstream/handle/10024/73655/Reza_Alberto.pdf.
  pdf?sequence=1.
 44. Sengel, Tarik; Karagoz, Ayshen; Cetin, Gurel; Istanbullu Dincer, Fusun; Mugan Ertugral, S. and Balik, M., 2015, Tourists’ Approach to Local Food, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 195, pp. 429-437.
 45. Sormaza, Umit; Akmese, Halil; Gunes, Eda and Aras, Sercan, 2016, Gastronomy in Tourism, 3rd Globle Conference on Business, Economics, Management and Tourism, 26-28 November 2016, Rome, Italy.
 46. Stanley, John and Stanley, Linda, 2015, Food tourism: “a practical marketing guide”.
 47. Sharples, Liz, 2003, Food tourism in the Peak District National Park, England. In Food tourism around the world: development, management and markets. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 48. Steinmetz, Rose, 2010, Food, Tourism and Destination Differentiation: The Case of Rotorua, New Zealand.
 49. Tannahill, Reay, 1988, Food in history. Harmondsworth: Penguin.
 50. Wolf, Erik, 2002, Culinary tourism: A tasty economic proposition. Portland, Oregon: International Culinary Tourism Association.
 51. Yeoman, Ian, 2011, Tomorrow’s Tourist scenarios & Trades, London: Routledge.
 52. ZECD, 2012, Food and the Tourism Experience: The OECD-Korea Workshop, OECD Studies on Tourism, OECD Publishing.