دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-413 
تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز

صفحه 317-336

10.22059/jhgr.2021.316918.1008230

محمد سلیمانی؛ موسی کمانرودی؛ تاج الدین کرمی؛ فرخ مهرآیین