دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 801-1195 

مقاله علمی پژوهشی

نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران

صفحه 801-814

10.22059/jhgr.2019.256595.1007692

محسن کلانتری؛ صدیف اسلامی پریخانی؛ ابوالفضل مشکینی؛ عیسی پیری