تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک با استفاده از روش سوارا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به دنبال رشد سریع جمعیت، گسترش شهرها و افزایش جدایی گزینی شهر از طبیعت، مشکلات متعددی ازجمله آلودگی هوا، کاهش پویایی اجتماعی در ارتباط با طبیعت، عدم همخوانی طبیعت با کالبد شهر، هدر رفتن منابع طبیعی و معضلات ترافیکی ناشی از کاهش استفاده از گزینه‌های حمل‌ونقلی سازگار با محیط طبیعی گریبان گیر شهرها و به‌ویژه کلان‌شهرها شده‌است. رویکرد نوین برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک با در نظر گرفتن ارتباط شهر و شهروندان با طبیعت به‌عنوان اصل اساسی در برنامه‌ریزی، در راستای رفع مشکلات فوق ارائه گردیده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی چندبعدی برای سنجش رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک در مقیاس کلان و تحلیل و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان برمبنای رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک می‌باشد. در این راستا از پارادایم پژوهش مختلط (شامل روش‌های کمی و کیفی به‌صورت ترکیبی) استفاده‌شده و اطلاعات موردنیاز از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (از نوع پرسشنامه) گردآوری شده‌است. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل فضایی (تحلیل شبکه، تحلیل فاصله اقلیدسی و درون‌یابی) و سنجش‌ازدور، جهت سطح‌بندی مناطق از روش شکست‌های طبیعی و نیز برای وزن دهی به سنجه‌ها و مؤلفه‌ها از روش سوارا بهره گرفته‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از عدم توازن میان مناطق پانزده‌گانه کلان‌شهر اصفهان به لحاظ برخورداری از امکانات و پتانسیل‌های طبیعت‌محور می‌باشد به‌گونه‌ای که از یک‌سو در مناطق مرکزی و غربی به‌خصوص مناطق 1، 3 و 9 عمده شرایط و زیرساخت‌های برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک تجمع یافته‌اند و از سوی دیگر مناطق 14 و 15 در محروم‌ترین وضعیت به لحاظ رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Ranking of Fifteen Regions of Isfahan Metropolis based on Biophilic Urban Planning Approach Using Swara Method

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Shokrani 1
 • Homayoun Nooraie 2
1 Urbanism PhD student, Faculty of Architecture and Urbanism, Isfahan Art University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan Art University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
1- Introduction
Following the expansion of cities and increasing the separation of the city from nature, several problems such as air pollution, reduced social life in relation to nature, incompatibility of nature with the body of the city and waste of natural resources have plagued cities, especially metropolises. A new approach to biophilic urban planning, considering the relationship between the city and citizens with nature as a basic principle in planning, has been presented in order to solve the above problems. The purpose of this article is to provide a multidimensional framework for measuring the biophilic urban planning approach on a large scale and to analyze and rank the fifteen regions of Isfahan metropolis based on this approach. Because the Isfahan metropolis in recent years has faced a significant increase in population and related environmental problems. Considering the potentials such as environmental capacities such as Zayandehrood river, green spaces and vegetation in this city, by applying the biophilic urban planning approach, many problems can be overcome and sustainable development can be provided. Therefore, in line with the above goal, first biophilic urban planning measures have been extracted by referring to theoretical foundations and then the situation of fifteen regions of Isfahan metropolis has been analyzed based on these measures. Finally, while discussing the results, suggestions for improvement of the regions of Isfahan metropolis based on the biophilic urban planning approach have been presented.
2- Methodology
The present descriptive-analytical study has a mixed paradigm due to the use of both quantitative and qualitative methods. The quantitative method used in this research is survey type and the qualitative method is case study. Also, this research is a part of applied research in terms of purpose. The required information has been collected in order to describe and analyze the indicators by library and field methods. In addition, methods of spatial analysis (network analysis, Euclidean distance analysis and density analysis) and remote sensing have been used to analyze the data. After describing and analyzing each measure, the regions were classified separately for each measure according to the natural break classification method, and the regions were assigned points based on a five-point Likert scale. In the next step, the swara method was used to weigh the components and measures. The swara method or the stepwise weight assessment ratio analysis method was first proposed in 2010 by Keršulienė, Zavadskas and Turskis. This method is one of the newest methods of weighting the components and measures, which is superior to other weighting methods in terms of accuracy in evaluating the views of experts regarding the importance of criteria. In order to weight based on the Swara method, through the method of qualitative sampling of known cases, 30 experts were selected and then the components and the measures of each component were weighted based on their views. In the next step, according to the weight of the measures of each component, the ranking map of each component was prepared by coding the Python plugin in GIS software and finally, according to the weight of the components and the overlap of the ranking maps of each component through the mentioned coding, the ranking of the regions was done based on the biophilic urban planning approach.
3- Results and Discussion
The fifteen regions of Isfahan metropolis are classified into five ranks in terms of biophilic urban planning infrastructure and conditions:
- Very deprived regions: Including regions 14 and 15 which are in a very unfavorable situation in terms of biophilic potentials and infrastructure and biophilic urban planning to increase the welfare and health of residents for these regions is the first priority.
- Deprived regions: Regions 7, 11 and 12 are at this rank. These regions are unfavorable in terms of biophilic and planning for these regions is the second priority.
- Semi-successful regions: Regions 2, 4, 5, 8 and 13 are in relatively good condition in terms of biophilic and planning for these regions is the third priority.
- Successful regions: Regions 6 and 10 are at this rank. These regions are in a good position in terms of biophilic and are the fourth priority of planning.
- Very successful regions: Regions 1, 3 and 9 are in a very good position in terms of biophilic potentials and infrastructure compared to other regions, and planning for these regions is the last priority.
4- Conclusions
In this article, in order to analyze and rank the fifteen regions of Isfahan metropolis by using the biophilic urban planning approach, after reviewing the theoretical foundations of the subject and considering the case study, biophilic urban planning measures in the form of five components of social life, economic dynamics, green transportation, Environmental sustainability and efficient urban management were extracted and analyzed in regions. The results show the difference of fifteen regions in terms of potentials and conditions of biophilic urban planning in five ranks. so that in the central and western regions, especially regions 1, 3 and 9, the main conditions and infrastructures of biophilic urban planning are accumulated and also regions 14 and 15 are at the most deprived rank.
Among the most important improvement measures in order to implement the biophilic urban planning approach in the metropolis of Isfahan, we can mention preventing the change of landuse of green spaces and gardens, rehabilitating rivers and creeks, enabling citizens to participate in nature conservation through environmental education and applying their perspectives in planning, establishment of continuous cycling and pedestrian routes, improvement the state of public transportation through the implementation of the remaining metro lines and establishment routes and bus stops in regions with poor service levels, providing financial incentives for environmentally sensitive executive programs, supporting nature-related NGOs, managing wastewater treatment and preventing it from entering rivers and creeks and improve urban agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Biophilic city
 • urban planning
 • Biophilic urban planning
 • Isfahan metropolis
 • تردست، زهرا؛ رجبی، آزیتا و مشکینی، ابوالفضل، 1399، الگوی تحقق‌پذیری شاخص‌های بومی شهر بیوفیلیک مطالعه موردی: مناطق 9 و 10 کلان‌شهر تهران، فصلنامه شهر پایدار، 3 (1)، 123 -146.
 • رزاقیان، فرزانه؛ رهنما، محمد رحیم؛ توانگر، معصومه و آقاجانی، حسین، 1391، تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: مشهد)، محیط‌شناسی، 38(4)، 155-168.
 • رنجبر، هادی؛ حقدوست، علی‌اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمد علی و بهرامی، نسیم 1391، نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، سالنامه پژوهش علوم و سلامت نظامی، 10(3)، 238-250.
 • روستا، مریم و حسن شاهی، غزل، 1399، تدوین مدل مفهومی «محله بیوفیلیک» به‌منظور کاربست در طراحی و برنامه‌ریزی شهری، فصلنامه شهر پایدار، 3 (4)، 15-27.
 • زیاری، اجزاءشکوهی، محمد و خادمی، امیرحسین، 1397، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه‌ریزی شهری بیوفیلیک، جغرافیا و توسعه فضای شهری، 5(1)، 1-19.
 • شهرداری اصفهان، 1394، اطلس کلان‌شهر اصفهان، اصفهان، ایران، قابل‌دسترس از طریق:

 https://new.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=105.

 • شهرداری اصفهان، 1398، شهر بیوفیلیک، رصد، نگاهی نو به معماری و شهرسازی جهان، 5(49)، 1-12.
 • فضلی، صفر و جماعتی تفتی، ریحانه، 1396، پیش‌پردازش تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از داده‌کاوی (مطالعه موردی: انتخاب لجستیک شخص ثالث در برون‌سپاری خدمات وارانتی یک شرکت تولیدی تجهیزات الکترونیکی)، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، 2(3)، 215-239.
 • مرکز آمار ایران، 1395، سرشماری نفوس و مسکن سال 1395.
 • ملکی، لادن؛ ماجدی، حمید و سعیده زرآبادی، زهرا سادات، 1398، کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تأکید بر تغییرات اقلیمی، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 6(19)، 125-143.
 • نادری، سید مجید و محمدی، محمدرضا، 1397، تبیین معیارهای شهر طبیعت‌محور نمونه موردی: شهر چهاردانگه،سومین کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و طراحی شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس- دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز- دانشگاه خوارزمی- دانشگاه شهرکرد.
 • ناظمی، الهام؛ دهقان، نرگس؛ محقق نسب، عنایت اله؛ جوانفر، پریسا و ناظمی، زهرا، 1396، تبیین الگوی شهر بیوفیلیک (موردمطالعه: شهر اصفهان)، شهرداری اصفهان، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیریت مطالعات و پژوهش.
 • Beatley, T. & Newman, P., 2013, Biophilic Cities Are Sustainable, Resilient Cities, Sustainability, 5(8), 3328-3345.
 • Beatley, T., 2000, Green Urbanism: Learning from European Cities, Island Press, Washington, D. C.
 • Beatley, T., 2010, Biophilic Urbanism: Inviting Nature Back to Our Communities and Into Our Lives, William & Mary Environmental Law and Policy Review, 34(1), 209-238.
 • Beatley, T., 2011, Biophilic Cities Integrating Nature into Urban Design and Planning, Island Press.
 • Beatley, T., 2012, Green urbanism: Learning from European cities, Island Press, Chicago.
 • Beatley, T., 2016, Handbook of Biophilic City Planning and Design, Island Press.
 • Ebrahimpour, M., Majedi, H. & Mahdiniya, M. H., 2017, Biophilic planning new approach in sustainability (Proposing conceptual model of livable city), Urabn Manage Energy Sustanatainability, 1(2), 26-41.
 • Fazli, S. and Jamaati Tafti, R., 2017, Preprocessing Multiple Criteria Decision-Making Using Data Mining (Case Study: Selection of third party logistic in outsourcing warranty services of an electronic facilities company), Modern Research in Decision Making, 2(3), 215-239. (in persian)
 • Fromm, E., 1964, The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil, New York: Harper & Row.
 • Grayson, N., 2014, Birmingham: the UK’s First Biophilic City, Birmingham City Council, Uk.
 • Isfahan Municipality, 2015, Atlas of Isfahan metropolis, Isfahan, Iran, Available from https://new.isfahan.ir/Index.aspx?lang=1&sub=105. (in persian)
 • Isfahan Municipality, 2019, Biophilic city, Rasad, A New Look at the Architecture and Urbanism of the World, 5(49), 1-12. (in persian)
 • Jenks, G. F., 1967, The Data Model Concept in Statistical Mapping, International Yearbook of Cartography, 7, 186-190.
 • Kellert, S. & Finnegan. B., 2011, Biophilic Design: the Architecture of Life, A 61 minute video, bullfrogfilms.com.
 • Keršulienė, V., Zavadskas, E. K. & Turskis, Z., 2010, Selection of rational dispute resolution method by applying new stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA), Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243–258.
 • Maleki, L., Majedi, H. & Saeideh Zarabadi, Z. S., 2019, An application of Meta –SWOT Tool for Comparative Analysis of Biophilic Cities Strategies with Focus on Climate Changes, Urban Structure and Function Studies, 6(19), 125-143. (in persian)
 • Mehaela, S., 1993, The new urbanism movement: The case of Sweden (Unpublished master’s thesis), International Master Program in European spatial planning, Osaka, Japan.
 • Naderi, S. M. & Mohammadi, M. R., 2018. Explaining the criteria of a nature-based city Case study: Chahardangeh city, Third International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design, Tabriz, Permanent Secretariat of the Conference- Miad University in collaboration with Tabriz University of Islamic Arts- Kharazmi University - Shahrekord University. (in persian)
 • Nazemi, E., Dehghan, N., Mohaqeq Nasab, I., Javanfar, P. & Nazemi, Z., 2017, Explaining the pattern of biophilic city (Case study: Isfahan city), Isfahan Municipality, Deputy of Planning and Human Capital Development, Studies and Research Management. (in persian)
 • Newman, P., Beatley, T. & Boyer, H., 2009, Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate Change, Island press.
 • Newman, P., Beatley, T. & Boyer, H., 2017, Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate Change, Island press.
 • Newman, P., 2014, Biophilic urbanism: a case study on Singapore, Australian Planner, 51 ( 1), 47-65.
 • Pedersen Zari, M., 2017, What makes a city ‘biophilic’? Observations and experiences from the Wellington Nature Map project, Marc. Aurel Schnable (eds.), Back to the future: The next 50 years, 51st International Conference of the Architectural Science Association, The Architectural Science Association and Victoria University of Wellington, 1–10.
 • Ranjbar, H., Haghdoost, A. A., salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M. A. & Bahrami, Nasim, 2012, Sampling In Qualitative Research: A Guide for Beginning, Annals of Military and Health Sciences Research, 10(3), 238-250. (in persian)
 • Razzaghian, F., Rahnama, M. R., Tavangar, M. & Aghajani, H., 2013, Ecological Analysis of Urban Parks (case study:Mashhad), Journal of Environmental Studies, 38(4), 155-168. (in persian)
 • Reeve, A., Hargroves, C., Desha, Ch. & Newman, P., 2012, Informing healthy building design with biophilic urbanism design principles: a review and synthesis of current knowledge and research, Paper presented for the Healthy Buildings 2012 Conference, Brisbane, 8-12 July.
 • Roosta, M. & Hasanshahi, Gh., 2021, "Biophilic Neighborhood" Model in order to Apply in Urban Planning and Design, Sustainable city, 3(4), 15-27. (in persian)
 • Salman, M. S., Abdul Rahman Siddiquee, T., Nasir, M. & Kunwar, R., 2021, Paradigm for Liveable & Sustainable City: Biophilic Design as a tool to bridge the gap in between the nature and human interaction, PJAEE, 18(4), 6291-6298.
 • Statistical Center of Iran, 2016, General Census of Population and Housing in 1395. (in persian)
 • Tardast, Z., Rajabi, A. & Meshkini, A., 2020, Feasibility Pattern of Indigenous Indicators of the Biophilic City Case Study: 9th and 10th District of Tehran Metropolitan, Sustainable city, 3(1), 123-146. (in persian)
 • Teddlie, C. & Yu, F., 2007, Mixed Methods Sampling: A Typology With Examples, Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100.
 • Transportation Research Board (TRB), 2003, Transit Capacity and Quality of Service, Transit Cooperative Research Program (TCRP), Report 100, Part 3: Quality Of Service.
 • Wilson, E. O., 1984, Biophilia: The Human Bond with Other Species, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
 • Xing, R., 2019, An Application of Biophilic City Design Principles to the Jane-Finch Neighbourhood of Toronto, The University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada, Advisor(s): Robert Corry.
 • Yarantseva, M., 2019, Biophilic cities as a key to sustainability: a case study of Oslo, Prosperitas, 6(3), 57-65.
 • Ziari, K., Ajza Shokouhi, M. & Khademi, A. H., 2018, Reducing Environmental Pollutions through Biophilic Urbanism Approach (Region 14 in Tehran), Geography and Urban Space Development, 5(1), 1-19. (in persian)
 • Ziari, K., Pourahmad, A., Fotouhi Mehrabani, B. & Hosseini, A., 2018, Environmental sustainability in cities by biophilic city approach: a case study of Tehran, International Journal of Urban Science, 22(4), 486–516.
 • https://www.biophiliccities.org/birmingham-uk.
 • earthexplorer.usgs.gov