ارزیابی ساختار فضایی مناطق کلان‌شهری از منظر قابلیت‌های هم‌افزایی اقتصادی مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیایی انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مناطق کلان‌شهری به دلیل وجود قابلیت‌های گوناگون از نظر اقتصادی همواره موردتوجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده‌اند. این مناطق در ادبیات جهانی به‌عنوان موتور توسعه کشورها شناخته می‌شود. ازاین‌رو، بررسی وضعیت ساختار فضایی نظام فعالیت مناطق کلان‌شهری که بازنمایی از اقتصاد این مناطق و بیانگر میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی است، ضرورت دارد. نوع ساختار فضایی، بیانگر توسعه منطقه است که هر چه این ساختار فضایی به سمت روابط کارکردی و دوسویه پیش برود، بیانگر توازن منطقه‌ای و مکمل بودن و هم‌افزا بودن نظام فعالیتی در منطقه است. روش پژوهش در این تحقیق ترکیبی است. برای سنجش ساختار فضایی ابعاد مورفولوژیکی، کارکردی و جهت تحلیل نظام فعالیت اقتصادی از منظر تخصص گرایی از نظریه جغرافیای اقتصادی جدید بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری از بعد مورفولوژیکی تک مرکزی است که گرایش به سمت چند مرکزیت دارد و از بعد کارکردی به دلیل شکل‌گیری مراکز ضعیف کارکردی، گرایش بسیار ضعیف به سمت ساختار فضایی کارکردی دارد. بررسی شاخص‌های هم‌افزایی نشان می‌دهد که شاخص‌های تخصص گرایی، تنوع‌گرایی و تمرکزگرایی در تهران روند کاهشی دارد اما این موضوع در سایر شهرستان‌های منطقه کلان‌شهری شامل کرج، ساوجبلاغ، ری، پاکدشت، رباط‌کریم و شهریار تقویت شده‌است که بیانگر اهمیت اقتصادی این شهرستان‌ها برای ایفای نقش هم‌افزا است. اما ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری تهران قابلیت‌های کمی جهت پشتیبانی از روابط هم‌افزا میان بازیگران منطقه کلان‌شهری دارد. در نهایت، فقدان یکپارچگی، انسجام کارکردی و توزیع نامتوازن فعالیت‌ها موجب ناکارآمدی ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری جهت هم‌افزایی اقتصادی شده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Spatial Structure of Metropolitan Regions from the Perspective of Economic Synergy Potentials, case study: Tehran Metropolitan Region

نویسندگان [English]

 • saeid zarghami 1
 • Jamileh Tavakolinia 2
 • mozarfar sarafi 3
1 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Geography and Science, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor of the Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Urban Planning and Architecture, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Analysis of the spatial structure to recognize the potentials of the metropolitan region, to create competitive regions and more importantly, recognition of hidden or improperly used resources of regions, for economic development and to take advantage of the cooperative advantages of cities to develop economic synergy is crucial. Tehran metropolitan region, like other developing metropolitan regions, faces distinctive challenges such as imbalance, lack of integration, functional cohesion and an unbalanced distribution of the system of activity and housing. But the policy-making process in the field of regional development is affected by economic conditions (rent) and regardless of the space economy in the context of development policies and programs, it has caused this region, despite all the many potentials, to not have a desirable performance in comparison with these potentials. The concentration of economic resources and forces for the metropolitan region, along with economic benefits, has had diverse consequences of environmental (environmental pollution), social and economic (slum, increased housing and household living costs, class conflict and increased Gini coefficient) which we see its spatial reflection in the formation of rent, information and economic rent spaces in the context of the location of economic activities. On the other hand, the lack of attention to the potentials of economic synergy has caused Tehran to become a place with a high concentration of industries and the role of economic factors in the formation of a dynamic place for production becomes less important. However, the high concentration of enterprises, the economies of scale and accumulation are low, and the economics of networking is very low.

Methodology
The ontology of research is based on critical rationalism. In this ontology, the view of the object is abstract - concrete and deals with the analysis of the problem on three levels: real, actual and empirical. At the real level, it deals with causal forces in creating the spatial structure of the metropolitan region. At the actual level of the mechanisms affecting the spatial structure and at the empirical level, the spatial representation of currents and forces is evaluated. The epistemology of research is based on reason and experience with inductive, deductive and post-exploratory approaches. Research methodology is mixed (quantitative-qualitative). The method is the utilization of procedures for measuring spatial structure and analysis of flows and connections, as well as methods for measuring the degree of diversity and specialization have been used.

Results and discussion
In the morphological dimension, the spatial distribution of the population system indicates that the metropolitan region has a weak tendency to become morphological polycentric over time. In the functional dimension, network power, dominance and symmetry were evaluated based on the flow of travel production. According to the amount of entropy that shows the power of the network, the tendency of the metropolitan area is towards functional polycentric. In addition to the Dii measure that shows dominance in relationships and its value is from zero to infinity. It indicates that in terms of travel production (movement of people) Tehran and Karaj are significantly different from other cities. In other words, these two cities have complete control over the network of relations. But in terms of symmetry, the spatial structure of the metropolitan region is not polycentric. The study of the flow of goods between the cities of the metropolitan region shows that in 2006 the main flows of communication between the cities of the metropolitan region were with Tehran and relations with each other at the level of medium-sized cities have been weak. But in 2016, also the formation of two-side relations between some cities with Tehran (Firoozkooh, Bumhan, Robat Karim, Eshtehard, Karaj and Hashtgerd), witnessed a tendency to form horizontal relations between other cities (Karaj-Eshtehard, Hashtgerd-Karaj, Shahriyar-Eshtehard, Shahriyar-Karaj, Pakdasht-Karaj, Firoozkooh-Damavand, Qarchak-Meshkin Dasht). Therefore, it can be said that the vertical and hierarchical relations of the flow of goods, between the cities of the metropolitan region and Tehran, have a very weak tendency from vertical relations to horizontal relations. The study of economic indicators shows that the degree of specialization of the cities of the metropolitan area is increasing. Although Tehran's level of specialization has decreased, it still has the highest level of specialization. However, this diversity has decreased during this period. On the other hand, Savojbolagh, Rey, Baharestan, Karaj, Quds, Mallard and Eshtehard cities had the highest level of diversity in production structure during the period of -75 to 95.

Conclusion
The results show that the spatial structure in the morphological dimension is a monocentric spatial structure that tends to become polycentric. In the functional dimension, the study of spatial interactions shows that the relations between the cities of the region have very little tendency towards networking but in terms of dominance, Tehran and Karaj still dominate these relations. On the other hand, the study of network symmetry also indicates asymmetry inflows. In addition, the study of the flow of goods in the metropolitan region shows that the vertical relations between cities and the metropolis of Tehran are still maintained and other cities have been added to this relationship over time. But the new point in these relations is the formation of two-side commodity relations between some cities and the metropolis of Tehran and the tendency to form a horizontal relationship between some cities in the metropolitan region. The role of cities such as Hashtgerd, Eshtehard, Shahriyar and Firoozkooh, and secondarily the cities such as Robat Karim, Hassanabad, Varamin, Pakdasht and Damavand, shows the tendency to create weak functional centres in the metropolitan region. Therefore, it can be said that the spatial structure of Tehran metropolitan region has a weak tendency towards the spatial structure with the ability to support synergistic relations between cities in the metropolitan region.
Keywords
Spatial Structure, Metropolitan Region, Economic Synergy

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial structure
 • metropolitan regions
 • economic synergy
 • economic of agglomeration
 • economic of network
 • Aiginger, K., & Rossi-Hansberg, E. 2006. Specialization and concentration: a note on theory and evidence. Empirica, 33(4), 255-266.
 • Anderson, N. B., & Bogart, W. T. 2001 the structure of sprawl: Identifying and characterizing employment centers in polycentric metropolitan areas. American Journal of Economics and Sociology, 60(1), 147-169.
 • Batten, D. F. 1995. Network cities: creative urban agglomerations for the 21st century. Urban studies, 32(2), 313-327.
 • Benway, DJ, 2019, Measuring Economic Diversity: The Hachman Index, 2019, Gardner Policy Institute analysis of U.S. Research Brief. February 2019.
 • Boschma, R., & Martin, R. 2010. The handbook of evolutionary economic geography. Edward Elgar Publishing.
 • Brouder, P., & Eriksson, R. H. 2013. Tourism evolution: On the synergies of tourism studies and evolutionary economic geography. Annals of Tourism Research, 43, 370-389.
 • Burgalassi, D. 2010. Defining and measuring polycentric regions: the case of Tuscany.
 • Boschma, R., & Frenken, K. (2018). Evolutionary economic geography. The new Oxford handbook of economic geography, 213-229.‌
 • Burger, M. J., Meijers, E. J., Hoogerbrugge, M. M., & Tresserra, J. M. 2015. Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in North-West Europe. European Planning Studies, 23(6), 1090-1109.
 • Camagni, R. P., & Salone, C. 1993. Network urban structures in northern Italy: elements for a theoretical framework. Urban studies, 30(6), 1053-1064.
 • Camagni, R., & Capello, R. 2015. Second-rank city dynamics: Theoretical interpretations behind their growth potentials, 1041-1053.
 • Capello, R. 2000. The city network paradigm: measuring urban network externalities. Urban Studies, 37(11), 1925-1945.
 • Castells, M. 2011. The rise of the network society (Vol. 12). John wiley & sons.
 • CEC (Commission of the European Communities) 1999 European Spatial Development Perspective: Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the EU. Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of the European Com-munities.
 • Chen, Y., Nie, H., Chen, J., & Peng, L. 2021. Regional industrial synergy: potential and path crossing the “environmental mountain”. Science of the Total Environment, 142714.
 • Cowell, M. 2010. Polycentric regions: comparing complementarity and institutional governance in the San Francisco Bay area, the Randstad and Emilia-Romagna. Urban Studies, 47(5), 945-965.
 • Dicken P 1992 Global Shift: The internationalisation of economic activity. 2nd edn, Guilford Press, New York.
 • Faludi, A. 2004. Spatial planning traditions in Europe: Their role in the ESDP process. International Planning Studies, 9(2-3), 155-172.
 • Florida, R. 2003. Cities and the creative class. City & community, 2(1), 3-19
 • Florida, R. 2005. Cities and the creative class. Routledge
 • Fukuyama, F. 1995. Trust: The social virtues and the creation of prosperity (Vol. 99). New York: Free press, 1-26.
 • Fujita, M., & Krugman, P. 2004 the new economic geography: Past, present and the future. In Fifty years of regional science (pp. 139-164). Springer, Berlin, Heidelberg, 139-164.
 • Fujita, M., & Thisse, J. F. 2009. New economic geography: an appraisal on the occasion of Paul Krugman's 2008 Nobel Prize in Economic Sciences. Regional science and urban economics, 39(2), 109-119.‌
 • Glaeser, E. L., & Kohlhase, J. E. 2004. Cities, regions and the decline of transport costs. In fifty years of regional science (pp. 197-228). Springer, Berlin, Heidelberg, 197-228
 • Haken, H. 2013. Synergetics: Introduction and advanced topics. Springer Science & Business Media.
 • Hague, C., & Kirk, K. 2003. Polycentricity scoping study. London: Office of the Deputy Prime Minister.
 • Hassink, R., & Gong, H. 2019. New economic geography. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies, 1-6.
 • Harrison, J. 2014. Rethinking city-regionalism as the production of new non-state spatial strategies: The case of Peel Holdings Atlantic Gateway Strategy. Urban Studies, 51(11), 2315-2335.
 • Huang, R. 2017. Measuring transit-oriented development network synergy based on node typology (Master's thesis, University of Twente).
 • Herrschel, T., & Newman, P. 2003. Governance of Europe's city regions: planning, policy & politics. Routledge.
 • Hirschman, A. O. 1958.The strategy of economic development. Yale University, Press, Yale, New Heaven.
 • Huxham, C. (Ed.). 1996. Creating collaborative advantage. Sage.
 • Johansson, B., & Quigley, J. M. 2004. Agglomeration and networks in spatial economies. In Fifty years of regional science (pp. 165-176). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Jin, D. J., & Stough, R. R. 1998. Learning and learning capability in the Fordist and post-Fordist age: an integrative framework. Environment and Planning A, 30(7), 1255-1278.
 • Karl, H., & Matus Velasco, X. F. 2004. Lessons for regional policy from the new economic geography and the endogenous growth theory (pp. 71-89). Hannover: Verlag der ARL-Akademie für Raumforschung und Landesplanung.
 • Ke, S., He, M., & Yuan, C. 2014. Synergy and co-agglomeration of producer services and manufacturing: A panel data analysis of Chinese cities. Regional Studies, 48(11), 1829-1841.
 • Kopczewska, K., Churski, P., Ochojski, A., & Polko, A. 2017. Measuring regional specialisation: A new approach. Springer.
 • Kloosterman, R. C., & Lambregts, B. 2001. Clustering of economic activities in polycentric urban regions: the case of the Randstad. Urban studies, 38(4), 717-732.‌
 • Krugman, P, 1998, what’s new about the new economic geography? Oxford Review of Economic Policy, Volume 14, Issue 2, June 1998, Pages 7–17, https://doi.org/10.1093/oxrep/14.2.7
 • Krugman, P. 2008. The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography (Nobel Prize Lecture).
 • Knieling, J., Aring, J., Blatter, J. K., Blotevogel, H. H., Bröcker, J., Danielzyk, R., ... & Zimmermann, H. 2007. Metropolregionen-Innovation, Wettbewerb, Handlungsfähigkeit: Ergebnisse des gemeinsamen Arbeitskreises von Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL, Hannover), Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS, Erkner) (No. 71). Positionspapier aus der ARL
 • Leydesdorff, L., & Porto-Gomez, I. 2019. Measuring the expected synergy in Spanish regional and national systems of innovation. The Journal of Technology Transfer, 44(1), PP. 189-209.
 • Limtanakool, N., Schwanen, T., & Dijst, M. 2009. Developments in the Dutch urban system on the basis of flows. Regional Studies, 43(2), 179-196.
 • Li L., Liu Y., 2014. The driving forces of regional economic synergistic development in China: empirical study by stages based on Haken model. Geographical Research. 33 (9), 1603–1616.
 • Li, P., 2005. Theoretical basis and practical methods of regional economic synergistic development. Geography and Geo-Information Science. 21 (4), 51–55.
 • Liu, Y., Li, L., & Zheng, F. T. (2019). Regional Synergy and Economic Growth: Evidence from Total Effect and Regional Effect in China. International Regional Science Review, 42(5-6), 431-458.
 • Lo¨sch, A. 1944 The Economics of Location, 2nd edn, New Haven, CT, Yale University Press.
 • Marshall, J.1997. Beyond the rank-size rule: A new descriptive model of city sizes. J. Urban Geogr. 1997, 18, 36–55.
 • Meijers, E. 2007. From central place to network model: theory and evidence of a paradigm change. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 98(2), 245-259.
 • Meijers, E. 2005. Polycentric urban regions and the quest for synergy: is a network of cities more than the sum of the parts? Urban studies, 42(4), 765-781.
 • Meijers, E. J., Burger, M. J., & Hoogerbrugge, M. M. 2016. Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe. Papers in Regional Science, 95(1), 181-198.
 • Marshall, J.U. Beyond the rank-size rule: A new descriptive model of city sizes. J. Urban Geogr. 1997, 18, 36–55.
 • Márquez, M. A., Lasarte-Navamuel, E., & Lufin, M. 2018. Isolating neighborhood components of regional inequality: Illustration for the Spanish case. International Regional Science Review, 41(5), 483-509.
 • Masahisa Fujita,Paul R. Krugman,2004, The New Economic Geography: Past, Present and the Future, Papers in Regional Science, 83, 139–164.
 • McCann, P. 2013. Modern urban and regional economics. Oxford University Press.
 • Neal, Z. P. 2011. From central places to network bases: A transition in the US urban hierarchy, 1900–2000. City & Community, 10(1), 49-75.
 • Nijkamp, P., & Ratajczak, W. 2015. The spatial economy: a holistic perspective. In Regional Science Matters (pp. 15-26). Springer, Cham.
 • Nordregio et al. 2004 ESPON 1.1.1: Potentials for polycentric development in Europe. Project Report. Stockholm/Luxembourg: Nordregio/ESPON Monitoring Committee. (22) (PDF) Polycentric Development Policies in European Countries: An Introduction. Available from:https://www.researchgate.net/publication/250139606_Polycentric_Development_Policies_in_European_Countries_An_Introduction [accessed Apr 17 2021].
 • Rosenthal, S. S., & Strange, W. C. 2004. Evidence on the nature and sources of agglomeration economies. In Handbook of regional and urban economics, 4, 2119-2171.
 • Partridge, M. D., Rickman, D. S., Ali, K., & Olfert, M. R. 2009. Do new economic geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy? Papers in Regional Science, 88(2), 445-466.
 • Parr, J. 2004. The polycentric urban region: a closer inspection. Regional studies, 38(3), 231-240.
 • Parr, J. 2005. Perspectives on the city‐ Regional Studies, 39(5), 555-566.
 • Putnam, R. 1993. The prosperous community: Social capital and public life. The American prospect, 13(spring), Vol. 4. Available online: http://www. Prospect. Org/print/vol/13 (accessed 7 April 2003).
 • Salet, W. G., Salet, W. G. M., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). 2003. Metropolitan governance and spatial planning: Comparative case studies of European city-regions. Taylor & Francis.
 • Sassen, S. 1991. Global networks, linked cities. Routledge.‌
 • Sellers, J. 2013. Chapter Two Place, Institutions and the Political Ecology of US Metropolitan Areas. The political ecology of the metropolis: Metropolitan sources of electoral behaviour in eleven countries, 37, 1-12.
 • Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. 2006. Regional economic development: analysis and planning strategy. Springer Science & Business Media.
 • Tabuchi, T., & Thisse, J. F. 2006. Regional specialization, urban hierarchy, and commuting costs. International Economic Review, 47(4), 1295-1317.
 • Taylor, P. J., Hoyler, M., & Verbruggen, R. 2010. External urban relational process: Introducing central flow theory to complement central place theory. Urban studies, 47(13), 2803-2818.
 • Van der Knaap, G. A. 2002. Stedelijke bewegingsruimte; over veranderingen in stad en land (p. 204). WRR.‌
 • Van der Panne, G. 2004. Agglomeration externalities: Marshall versus Jacobs. Journal of evolutionary economics, 14(5), 593-604.
 • Wang, C., & Meng, Q. 2020. Research on the sustainable synergetic development of Chinese urban economies in the context of a study of industrial agglomeration. Sustainability, 12(3), 1122.
 • Watson, A., & Beaverstock, J. V. 2014. World City Network Research at a Theoretical Impasse: On the Need to R e‐Establish Qualitative Approaches to Understanding Agency in World City Networks. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 105(4), 412-426
 • Ye, C., Zhu, J., Li, S., Yang, S., & Chen, M. 2019. Assessment and analysis of regional economic collaborative development within an urban agglomeration: Yangtze River Delta as a case study. Habitat International, 83, 20-29.
 • Zimmermann, K., & Heinelt, H. 2012. Metropolitan governance in Deutschland: Regieren in Ballungsräumen und neue Formen politischer Steuerung. Springer-Verlag.
 • Zheng, Y., Cheng, Y., & Li, L. 2019. Factors affecting regional economic synergy in China–based on research on high-tech industry. IEEE Access, 8, 14123-14133.