دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1211-1585 
بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز

صفحه 1227-1246

10.22059/jhgr.2021.324238.1008305

سیدمهدی موسی کاظمی؛ مسعود صفائی پور؛ عبدالنبی شریفی؛ خلف عنافجه