کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می‌تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد.
توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل‌وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت‌های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته، به توسعه سیاسی رسیده است. از طرفی می‌توان توسعه سیاسی را با رشد و شکوفایی دموکراسی مترادف دانست. هدف تحقیق بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی بر توسعه سیاسی کشور، یعنی بررسی نسبت میان نهادهای سیاسی – مدنی و توسعه سیاسی با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصانی هست که در راستای این تحقیق مورد پرسش قرارگرفته‌اند. روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی و پیمایشی از طریق پرسش‌نامه نخبگی است. جامعه آماری این پژوهش صاحب‌نظران و اهل فن شامل کارمندان عالی‌رتبه، اساتید دانشگاه، دبیران و اعضای حزب‌های سیاسی و سمن‌ها هستند. سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ازنظر متخصصان و کارشناسان رشد و گسترش رسانه‌های عمومی و شبکه وسیع ارتباطات و تکثر و رقابت احزاب و نهادهای سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور بیشتر از سایر عوامل تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of political-civil institutions and its role in the political development of the country

نویسندگان [English]

 • Behrouz Aghamohamadi 1
 • Mirebrahim Seddigh 2
 • Reza Shirzadi 3
1 Ph.D. Student in Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
Political development is a phenomenon that can not be denied its impact on the socio-political life of the world today, especially in developing societies. Various factors play a role in the process of political development, among which political institutions play an important role. Political development requires the existence of institutions that contribute to political development
Political development implies the efficiency of the political system. The political system, which has the capacity and ability to resolve individual and social differences and contradictions, accept the political participation of citizens, freedom and fundamental change in a society, has reached political development. On the other hand, political development can be considered synonymous with the growth and flourishing of democracy. What is considered in this article is the function of political-civil institutions and its role in the political development of the country. It means examining the relationship between political-civic institutions and political development according to the opinions of experts and specialists who have been questioned in line with this research. Studies of experts and scholars include high-ranking employees, university professors, teachers and members of political parties and organizations. The main question of this research is what role do political-civil institutions play in the political development of the country? It is hypothesized that in order to achieve political development, political-civic institutions should be established or strengthened. The purpose of this article is to investigate the impact of political-civic institutions on the political development of the country. And the expansion of public media and a wide network of communications and the multiplicity and competition of political political parties and institutions have a greater impact on the political development of the country than other factors.


Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
Political development is a phenomenon that can not be denied its impact on the socio-political life of the world today, especially in developing societies. Various factors play a role in the process of political development, among which political institutions play an important role. Political development requires the existence of institutions that contribute to political development. These institutions, known as civil-political institutions, include political parties, associations, and non-governmental organizations, political participation, and the press.
Political development implies the efficiency of the political system. The political system, which has the capacity and ability to resolve individual and social differences and contradictions, accept the political participation of citizens, freedom and fundamental change in a society, has reached political development. On the other hand, political development can be considered synonymous with the growth and flourishing of democracy. What is considered in this article is the function of political-civil institutions and its role in the political development of the country. It means examining the relationship between political-civic institutions and political development according to the opinions of experts and specialists who have been questioned in line with this research. Studies of experts and scholars include high-ranking employees, university professors, teachers and members of political parties and organizations. The main question of this research is what role do political-civil institutions play in the political development of the country? It is hypothesized that in order to achieve political development, political-civic institutions should be established or strengthened. The purpose of this article is to investigate the impact of political-civic institutions on the political development of the country. And the expansion of public media and a wide network of communications and the multiplicity and competition of political political parties and institutions have a greater impact on the political development of the country than other factors.


Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
s.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Development
 • Parties
 • Political Pluralism
 • Competition .Conflict
 1. اتحادیه (نظام‌مافی)، منصوره. (1381). پیدایش و تحوّل احزاب سیاسی مشروطیت. چاپ اوّل، تهران: کتاب سیامک.
 2. افتخاری، اصغر و تاجیک، محمدرضا. (1381). درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت سیاسی. چاپ اول، تهران: فرهنگ گفتمان- ریاست جمهوری، مرکز بررسی‌های استراتژیک.
 3. ایوبی، حجت اله. (1379). بیداری و پایایی احزاب سیاسی در غرب. نوبت چاپ 1، تهران: سروش.
 4. بدیع، برتران. (‌1387). توسعه سیاسی. ترجمه احمد نقیب‌زاده، تهران: نشرقومس.
 5. بشیریه، حسین (‌1381). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی ایران: دوره جمهوری اسلامی ایران. تهران: موسسه نگاه معاصر.
 6. تبریز نیا، حسین (1377). بررسی علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران. مشهد: نشر سیاوش.
 7. دلاوری، ابوالفضل. (1394). الگوی کلاسیک توسعه سیاسی نگاهی به تجربه اروپای غربی. فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی، 22، 381-370.
 8. زیباکلام، صادق. (1393). احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران‌: مطالعه موردی انتخابات. فصل‌نامه تخصصی علوم سیاسی، 29، 7-28
 9. عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
 10. قوام، سید عبدالعلی. (1388‌). سیاست‌های مقایسه‌ای. تهران: نشر سمت.
 11. کرمانی، ناظم الاسلام. (1371). تاریخ بیداری ایرانیان. چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 12. متانی، مهرداد (1395). بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه سیاسی جامعه. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 10 (4)، 209-228
 13. مقدم قلی­پور، فرید. (1396). مرور تطبیقی نظریه‌های توسعه سیاسی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3، 126-139.
 14. میسایی، قاسم. (1398). بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 7 (82)، 155-184.
 15. میناوند، محمد قلی. (1385). اینترنت و توسعه سیاسی؛ حوزه عمومی در فضای سایبرنتیک. فصلنامه پژوه علوم سیاسی، 2، 119-146
 16. نقیب زاده. احمد. (1378). حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع. تهران: انتشارات دادگستر.
 17. نصوحیان، محمدمهدی. (‌1387). نقش‌اعتمادمتقابل‌حکومت‌ومردم‌درروندتوسعه‌سیاسی. فصلنامه راهبرد یاس، 14، 165-180.
 18. نوذری، حسینعلی. (1381). احزاب سیاسی و نظام‌های حزبی. چاپ اول، تهران: نشر گسترده
 19. هانتینگتون. ساموئل. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، تهران: نشرعلم.
 20. Alam, A. (1994). Foundations of Political Science. Tehran: Ney Publishing. [in Persian].
 21. Ayoubi, H. (2000). Awakening and reliability of political parties in the West. 1st edition, Tehran: Soroush. [in Persian].
 22. Badie, B. (2008). political developement. Translation: Ahmad Naghibzadeh nashr, Tehran: ghomes.  [in Persian].
 23. Bashireh, h. (2002). Introduction to Sociology of Iran: The Period of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Negah Moaser. [in Persian].
 24. Delavari, A. (2009). The Classical Model Of Political Development The View Of The Western European Experience. Journal Of Social Planning And Development, 22, 1-38. [in Persian].
 25. Eftekhari, A., & Tajik, M. R. (2002). An Introduction to Red Lines in Political Competition. First Edition, Publishers, Tehran: Farhang-e Goftman-Presidential, Center for Strategic Studies. [in Persian].
 26. Etehadieh, M. (2002). Emergence and Transformation of Constitutional Political Parties", First Edition, Tehran: Siamak Book. [in Persian].
 27. Farazmand, A. (2015). Governance in the Age of Globalization: Challenges39. and Opportunities for South and Southeast Asia, School of Public Administration, Florida Atlantic University, Boca Rato,USA.
 28. A. (2009). Comparative policies. Tehran: Nashr Samt. [in Persian].
 29. Huntington, S. (1991). Political order in societies is undergoing change. Tehran: nashr elm. [in Persian].
 30. Kermani, N. (1992). History of the Iranian Awakening. fourth edition, Tehran:Amirkabir Publications. [in Persian].
 31. Matani, M. (2016). Investigating the role of mass media in the political development of society. Social Sciences Quarterly of Islamic Azad University, Shushtar Branch.10 (4), 209-228. [in Persian].
 32. ‌Minavand, M. G. (2006). Internet and political development; Public domain in cybernetics. Journal of Political Science, 2, 119-146. [in Persian].
 33. Misaii, Gh. (2019). A Study of the Position of Political Development in the Development Plans of the Islamic Republic of Iran. Journal of Strategic-Political Research, 7(82), 155-184. [in Persian].
 34. Moghadam, F. (2017). A Comparative Review of Political Development Theories. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3, 126-139. [in Persian].
 35. A. (1999). Political party and its function in societies. Tehran: nashr dadgostar. [in Persian].
 36. Nasohian, M. (2008). The role of mutual trust between the government and the people in the political development process, 14,165-180. [in Persian].
 37. Nozari, H. A. (2002). Political Parties and Party Systems. First Edition, Tehran: Extensive Publication. [in Persian].
 38. Tabriznia, H. (1998). Study of the causes of instability of political parties in Iran. Mashhad: Siavash Publishing. [in Persian].
 39. Zibakalam, s. (2014). Political Parties and their Role in Political Development in Iran: A Case Study of Elections. Journal of Political Science, 29, 7-28. [in Persian].