کارکرد نهادهای سیاسی – مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مسائل ایران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

چکیده
نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می‌تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد.
این بحث، به ویژه برای نخبگان فکری کشورهای در حال توسعه از اولویت و اهمیت مضاعفی برخوردار است، چرا که در این گونه کشورها فرآیند توسعه و توسعه نیافتگی، چالش اصلی جامعه را تشکیل می دهد.
توسعه سیاسی پدیده‌ای است که نمـی تـوان تـاثیرش را بـر حیـات اجتمـاعی - سیاسی جهان امروز، به‌ویژه در جوامع در حـال توسـعه، انکـار کـرد. در فراینـد تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می‌کننـد کـه در میـان آن‌هـا،نهادهای سیاسی نقش با اهمیتی دارند. لازمه توسعه سیاسی وجود نهادهایی است که به امر توسعه سیاسی یاری می‌رسانند. این نهاد‌ها که به نهادهای سیاسی -مدنی معروف هستند .
توسعه سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی دلالت دارد. نظام سیاسی که ظرفیت و توانایی حل‌وفصل اختلافات و تضادهای فردی و اجتماعی، پذیرش مشارکت‌های سیاسی شهروندان، آزادی و تغییرات بنیادین در یک جامعه را داشته‌، به توسعه سیاسی رسیده است. روش ‌تحقیق ‌حاضر ‌توصیفی-‌تحلیلی ‌است‌و‌روش ‌جمع‌آوری ‌داده‌ها ‌اسنادی ‌و‌ پیمایشی ‌از ‌طریق ‌پرسش‌نامه ‌نخبگی ‌است.سئوال اصلی این پژوهش آن است که نهادهای سیاسی – مدنی چه نقشی در توسعه سیاسی کشور دارند؟ این فرضیه مطرح است که برای دستیابی به توسعه سیاسی باید نهادهای سیاسی – مدنی به وجود بیایند یا تقویت شوند.هدف از ارائه این مقاله بررسی تأثیر نهادهای سیاسی-مدنی برتوسعه سیاسی کشور است.
واژه‌های کلیدی:توسعه سیاسی،احزاب سیاسی،تکثر سیاسی،رقابت و منازعه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The function of political-civil institutions and its role in the political development of the country

نویسندگان [English]

 • behrouz Aghamohamadi 1
 • mirebrahim seddigh 2
 • reza shirzadi 3
1 PhD Student in Iran, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
Political development is a phenomenon that can not be denied its impact on the socio-political life of the world today, especially in developing societies. Various factors play a role in the process of political development, among which political institutions play an important role. Political development requires the existence of institutions that contribute to political development
Political development implies the efficiency of the political system. The political system, which has the capacity and ability to resolve individual and social differences and contradictions, accept the political participation of citizens, freedom and fundamental change in a society, has reached political development. On the other hand, political development can be considered synonymous with the growth and flourishing of democracy. What is considered in this article is the function of political-civil institutions and its role in the political development of the country. It means examining the relationship between political-civic institutions and political development according to the opinions of experts and specialists who have been questioned in line with this research. Studies of experts and scholars include high-ranking employees, university professors, teachers and members of political parties and organizations. The main question of this research is what role do political-civil institutions play in the political development of the country? It is hypothesized that in order to achieve political development, political-civic institutions should be established or strengthened. The purpose of this article is to investigate the impact of political-civic institutions on the political development of the country. And the expansion of public media and a wide network of communications and the multiplicity and competition of political political parties and institutions have a greater impact on the political development of the country than other factors.


Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
Political development is a phenomenon that can not be denied its impact on the socio-political life of the world today, especially in developing societies. Various factors play a role in the process of political development, among which political institutions play an important role. Political development requires the existence of institutions that contribute to political development. These institutions, known as civil-political institutions, include political parties, associations, and non-governmental organizations, political participation, and the press.
Political development implies the efficiency of the political system. The political system, which has the capacity and ability to resolve individual and social differences and contradictions, accept the political participation of citizens, freedom and fundamental change in a society, has reached political development. On the other hand, political development can be considered synonymous with the growth and flourishing of democracy. What is considered in this article is the function of political-civil institutions and its role in the political development of the country. It means examining the relationship between political-civic institutions and political development according to the opinions of experts and specialists who have been questioned in line with this research. Studies of experts and scholars include high-ranking employees, university professors, teachers and members of political parties and organizations. The main question of this research is what role do political-civil institutions play in the political development of the country? It is hypothesized that in order to achieve political development, political-civic institutions should be established or strengthened. The purpose of this article is to investigate the impact of political-civic institutions on the political development of the country. And the expansion of public media and a wide network of communications and the multiplicity and competition of political political parties and institutions have a greater impact on the political development of the country than other factors.


Political modernization and development are aimed at achieving goals that can reduce the gap between political institutions and other institutions in the economy and society, and thus pave the way for progress, development and public welfare.
The issue of political development is one of the topics that has deeply attracted the attention of many researchers in recent decades and has been at the center of intellectual interests of social and political science thinkers. This issue is especially important for the intellectual elites of developing countries, because in such countries, the process of development and underdevelopment is the main challenge of society. It also had political, economic, and social dimensions and was referred to as "progress," but theories of development were largely proposed after World War II.
s.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Development
 • Parties
 • Political Pluralism
 • Competition .Conflict

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 22 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1400