سنجش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید 19 مطالعه موردی: سکونتگاههای ساحلی شهرستان بابلسر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

شناخت و تبیین عوامل موثر بر تاب‌آوری مالکان کسب‌وکارهای گردشگری جهت مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه برای تقویت ظرفیت انطباقی فعالیت‌ها در برابر تغییرات ناگهانی ضروری می‌باشد. هدف از این تحقیق شناخت و تبیین میزان تاب‌آوری کسب‌وکارهای مرتبط با بخش گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید 19 در نواحی ساحلی شهرستان بابلسر است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پیمایش می‌باشد.. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه صاحبان کسب‌وکارهای مختلف مرتبط با بخش گردشگری در شهر بابلسر و روستاهای ساحلی این شهرستان می‌باشد. با توجه به گستردگی جامعه آماری و بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 200 نفر صاحبان کسب‌وکار مرتبط با بخش گردشگری به‌عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده مورد انتخاب قرارگرفته‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای، تی مستقل، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که به‌طورکلی میزان تاب‌آوری کسب‌وکارهای مرتبط با بخش گردشگری در شهر بابلسر و روستاهای ساحلی این شهرستان بالاتر از حد متوسط و میانگین عددی مفروض می‌باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است در بین عوامل موثر بر میزان تاب‌آوری کسب‌وکارها در مقابل شیوع بحران کرونا، عوامل اقتصادی تأثیر مستقیم معنادار و میزان وابستگی اقتصادی به بخش گردشگری؛ تأثیر معکوس معناداری بر آن داشته است. اما تأثیر میزان حمایت دولت از کسب‌وکارهای مرتبط با بخش گردشگری بر سطح تاب‌آوری آن‌ها در برابر این بحران معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the resilience of coastal tourism businesses against the Covid virus outbreak crisis 19 Case study: coastal settlements of Babolsar township

نویسنده [English]

 • Naser Aligholizadeh Firozjaei
Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
The crisis of the outbreak of Covid 19 virus in Iran, which started in late February 2020 and continues to this day, has caused negative effects on the tourism economy, including businesses related to this sector. In this regard, the coastal city of Babolsar and the coastal villages of this township, which are located along the coastline, in recent decades with the development of tourism, many businesses have been formed in this area in this area. These businesses are affected so that businesses related to this sector such as accommodation and hospitality services, transportation, leisure services, business and the like as a result of reducing the number of tourists and temporary closure of this type of business The work of the government to control this crisis is in jeopardy. Therefore, in order to reduce the risks and challenges ahead, the discussion of tourism business resilience in the face of this crisis is a very important and key issue, so recognizing and explaining the level of resilience of tourism businesses in the study area and Each of the factors affecting it is very important and necessary in order for tourism businesses to adapt to this crisis and also return businesses to their original state and improve them. In this regard, officials and implementers based on the findings of this study can formulate and implement appropriate policies, strategies and laws and regulations to improve the level of resilience to this crisis. Therefore, considering the importance and necessity of this discussion, this study tries to answer the following question:
  What is the level of resilience of tourism businesses in the study area against the Covid 19 virus outbreak crisis and what factors are affected?
 
Method
This research is based on the nature of application and in terms of descriptive-analytical survey method. The data collection tool of each item was a questionnaire. The required variables of this study were selected from the study area using the study of valid scientific sources and field study. In this study, the questions related to the questionnaire variables were adjusted from very high to very low using a 5-point Likert scale. The analysis unit in this research is the business owners related to the tourism sector in Babolsar city. Also, based on the Cochran sampling formula, the sample size of 200 business owners related to the tourism sector was determined and the sampling method in this study was simple random sampling. The collected data were analyzed by one-sample t-test, independent t-test, regression and path analysis.
Results
in order to influence each of the independent variables on the level of business resilience as a dependent variable, multiple regression model and path analysis were used. The results of regression model show that the multiple correlation coefficient of the resilience level of tourism businesses with independent variables is equal to 0.75, which is a direct correlation with high intensity. Thus, this indicates the correlation of independent variables of dependence on the tourism sector. Value identity is related to business, social capital, human capital and the component of economic factors with the dependent variable level of business resilience. Also, the coefficient of determination is 0.62 and indicates that 0.62% of the changes in the level of business resilience in the coastal city and villages of Babolsar can be explained through the above five independent variables. The amount of variance calculated in this model is equal to 52.03 and its significance level is less than one percent. Also, among the components, the economic component has the most positive effect on the level of resilience, with a beta of 0.411 and the component of dependence on the tourism sector has the most negative effect on the level of resilience with a beta of -0.106. Also, the impact of management factors and government policies on the resilience of tourism businesses has not been significant. In this regard, although the government has provided support to tourism business owners in rural and urban areas, business owners have not considered such support sufficient. Also, some decisions have been taken to support the tourism business at the provincial and national levels, which have not yet been implemented.
Discussion
. In general, among the variables affecting the level of resilience, after the variable of economic factors, the variable of social capital has the most impact on the level of resilience of businesses and among the indirectly influential variables, the variable of social capital has the most impact through Economic factors in improving the level of resilience. In this regard, the results of this study are consistent with the results of studies by Chaohari et al. (2018) and Aldrich (2011). On the other hand, the component of dependence on the tourism sector, directly and indirectly, has had a significant inverse effect on the resilience of businesses. According to the results of this model, as the dependence of business owners on the tourism sector increases, the level of vulnerability of businesses related to this sector increases and as a result, the level of resilience of business owners to the crisis decreases. Dependence on the tourism sector has had a significant inverse direct effect on the level of resilience and indirectly through a significant inverse effect on economic factors, the level of resilience of businesses related to the tourism sector in the cities and villages of the region The study has played a role. Accordingly, the results of this study are consistent with the findings of Dahles and Socilovati (2015) and Lasso and Dahles (2015).

کلیدواژه‌ها [English]

 • resilience
 • tourism
 • Kovid 19
 • Babolsar
 • "
 1. ابراهیمی، مهدی؛ ضرغام بروجنی، حمید و سخندان، الناز. (1397). رابطه مدیریت دانش با فرایند مدیریت بحران در مقصدهای گردشگری. مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 7 (27)، 122-102.
 2. تقوایی، مسعود و مؤیدفر، سعیده (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازمان‌دهی فضایی و امنیت در گردشگری (مطالعه موردی شهر یزد). مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4 (13)، 146-120.
 3. ریتچای، دبلیو برنت. (1396). کتاب مدیریت بحران و بلایا در گردشگری. ترجمه سید علی بدری، نرگس وزین و مهدی رمضان زاده لسبویی، تهران: انتشارات نور علم.
 4. صادقلو، طاهره؛ محمودی، حمیده و جعفری، فهیمه. (1396). تحلیل تاب‌آوری کسب‌وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6، 22-1.
 5. مبارکی، امید؛ لاله پور، منیژه و افضلی گروه، زهرا. (1396). ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری شهر کرمان. جغرافیا و توسعه، 47، 189-104.
 6. نامجویان، فرح؛ رضویان، محمدتقی و سرور، رحیم. (1396). تاب‌آوری شهری چارچوبی الزام‌آور برای مدیریت آینده شهرها. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 14 (5)، 95-81.
 7. ورمزیاری، حجت و ایمانی، بابک. (1396). تحلیل تاب‌آوری کسب‌وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. توسعه کارآفرینی، 10 (1)، 200-181.
 8. یاوری گوهر، فاطمه و منصوری مؤید، فرشته. (1396). مدیریت بحران در صنعت گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12 (40)، 40-21.
 9. Aldrich, D. P. (2011). The power of people: Social capital’s role in recovery from the 1995 Kobe earthquake. Natural Hazards, 56(3), 595–611.
 10. Bai, Y., Yao, L., Wei, T., Tian, F., Jin, D.-Y., Chen, L., & Wang, M. (2020). Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. JAMA, 323(14), 1406.
 11. Biggs, ) 2011). Understanding resilience in a vulnerable industry: The
  case of reef tourism in Australia. Ecology and Society, 16(1), 3-12.
 12. Biggs, D., Hall, C. M., & Stoeckl, N. (2012). The resilience of formal and informal tourism enterprises to disasters: Reef tourism in Phuket Thailand. Journal of Sustainable Tourism, 20 (5), 645–665.
 13. Blake, A., & Sinclair, M. (2003). Tourism crisis management - US response to September 11. Annals of Tourism Research, 30 (4), 813–832.
 14. Brent, W. (2017). Crisis and disaster management for tourism. Translated by, Seyed Ali Badri, Narges Vazin and Mehdi Ramezanzadeh Lesboye, Tehran: Nooralm publishing. [in Persian].
 15. Chowdhury, M., Prayag, G., Orchiston, C., & Spector, S. (2018). Postdisaster Social Capital, Adaptive Resilience and Business Performance of Tourism Organizations in Christchurch, New Zealand. Journal of Travel Research, 58 (7), 1209–1226.
 16. Cioccio, L., & Michael, E.J. (2007). Hazard or disaster: Tourism management for the inevitable in Northeast Victoria. Tourism Management, 28, 1–11.
 17. Cooper, M. (2005). Japanese tourism and the SARS epidemic of 2003. Journal of Travel & Tourism Marketing, 19 (2–3), 117–131.
 18. Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research, 51, 34–50.
 19. Ebrahim, M., Zargham Boroujeni, H., & Sokhandan, E. (2016). The role of knowledge management in crisis management process in tourism destinations. Journal of tourism planning and development, 7 (27), 102-122. [in Persian].
 20. Gössling, S., Scott, D., & Hall,C.M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of Covid-19. Jouranl of sustainable tourism, 12, 1-20.
 21. Gu, H., & Wall, G. (2006). SARS in China: Tourism impacts and market rejuvenation. Tourism Analysis, 11(6), 367–379.
 22. Guo, Y., Zhang, J., Zhang, Y., & Zheng Ch. (2018). Examining the relationship between social capital and community residents' perceived resilience in tourism destinations. Journal of sustainable tourism, 26 (6), 1-12.
 23. Hall, C., Michael, S. D., & Gössling, t. (2020). Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for, Tourism Geographies. Article in press.
 24. Hall, C.M., & Williams, A. (2008). Tourism and innovation. London: Routledge.
 25. Huang, J.-H., & Min, J. C. H. (2002). Earthquake devastation and recovery in tourism: The Taiwan case, Tourism Management, 23, 145–154.
 26. Jiang, Y., Ritchie, W. B., & Verreynne, M. L. (2019). Building tourism organizational resilience to crises and disasters: A dynamic capabilities view.
 27. Lasso, A., & dahles, H. (2015). Are tourism livelihoods sustainable? Tourism development and economic transformation on Komodo Island, Indonesia. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23 (5), 473–485.
 28. Lew, A. A. (2013). Scale, change and resilience in community tourism planning. Tourism Geographies, 16 (1), 14–22.
 29. McGehee, N.G., Lee, S., O’Bannon, T.L., & Perdue, R. (2010). Tourism-related social capital and its relationship with other forms of capital: An exploratory study. Journal of Travel Research, 49, 486–500.
 30. Moayedfar, S., Taghvaei. M. (2015). An Assessment of Relationship between Tourism Crisis Management Spatial Organization and Security in Tourism (Case study: tourism spaces of Yazd. Journal of tourism planning and development, 4 (13), 120-146. [in Persian].
 31. Mobaraki, O., Lalehpour, M., & Afzaligrouh, Z. (2017). Evaluating and Analysis of Resiliency Dimension and Parameters of Kerman City.Journal of Geography and development, 15 (47), 104-185. [in Persian].
 32. Namjooyan, F., Razavian, M. T., & Sarvar, R. (2017).  urban resilience, the frame work for urban future management. Geographical Journal of Territory, 14 (55), 81-95. [in Persian].
 33. Orchiston, C. (2013). Tourism business preparedness, resilience and disaster planning in a region of high seismic risk: the case of the Southern Alps, New Zealand. Current Issues in Tourism, 16 (5), 477–494.
 34. Ritchie, B. (2004). Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism Management, 25(6), 669–683.
 35. Ritchie, B., Bentley, G., Koruth, T., & Wang, J. (2011). Proactive crisis planning: Lessons from the accommodation industry. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 11(3), 367–386.
 36. Sadeghloo, T., Mahmoodi, H., & Jafari, F. (1998). Resilience analysis of tourism businesses in rural areas.case study: The influence area of touristic area in Mashad. Quarterly Journal of space economy and rural development, 6 ,1-22. [in Persian].
 37. Sigala, M. (2020). Tourism and Covid-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research, Journal of Business Research, 117, 312–321.
 38. (2020). UNWTO World Tourism Barometer (Vol. 18, Issue 2, May 2020). Madrid, Spain: UNWTO.
 39. H., & Imani, B. (2017). Analyzing resilience of rural businesses in Malekan County, Journal of entrepreneurship development,   14(1), 1-158. [in Persian].
 40. Walker, B., Gunderson, L., Kinzig, A., Folke, C., Carpenter, S., & Schultz, L. (2006). A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in social-ecological systems. Ecology and Society, 11(1), 1-13.
 41. Wang, J., & Ritchie, B. W. (2012). Understanding accommodation managers' crisis planning intention: An application of the theory of planned behaviour. Tourism Management, 33(5), 1057–1067.
 42. Yang,Y., Zhang, H., & Chen, X. (2020). Coronavirus pandemic and tourism: Dynamic stochastic general equilibrium modeling of infectious disease outbreak. Annals of Tourism Research, Article in press.
 43. Yavri Gohar, F., & Mansoori Moayed, F. (2017). Tourism Crisis Managementm. Tourism Management Studies, 12 (40), 21-40. [in Persian].