رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیاو برنامه ریزی شهری ، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه تهران

چکیده

زیست‌پذیری ، اساسا از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است، زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا و... شده بودند. هدف این پژوهش رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری شهری است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق، از دو روش اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه بهره گرفته شده است.که با منطق نمونه‌گیری گلوله برفی در میان 20 نفر از متخصصان برنامه ریزی شهری انجام‌گرفته است و مؤلفه‌های سه شاخص اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در این راستا به کار گرفته شدند. برای رتبه بندی از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که . به‌این‌صورت که وضعیت 5 ناحیه برخوردار و محسوب شده و سطح زیست‌پذیری در آنها در حد متوسط قرار داشت؛ نواحی 2-1، 5-3، 1-3، 5-2 و 2-3. نظر به نقشه ارائه‌شده این نواحی در مناطق حاشیه شمالی و جنوبی شهر قرار دارند و شهروندان از رضایت بالای خود را در مورد زیست‌پذیری ابراز داشته‌اند. از طرفی 3 ناحیه در دست نواحی محروم قرار داشتند؛ نواحی 4-3، 7-1 و 4-2 در مورد سایر نواحی نیز ضریب اولویت کسب‌شده به‌گونه‌ای بود که می‌توان آنها را در دسته نیمه برخوردار جای داد. در کل می‌توان نتیجه گرفت که 17 ناحیه از 20 ناحیه در وضعیت مطلوبی از زیست‌پذیری قرار دارند که این امر نشان از وضعیت متوسط زیست‌پذیری در شهر ساری حکایت دارد. در کل می‌توان گفت که نواحی مرکزی شهر ساری با توجه به کیفیت کم فضای سبز، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و... ازلحاظ کیفیت زیست‌پذیری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of Sari city areas in terms of the level of livability indicators

نویسندگان [English]

 • Smaeil Taghavi 1
 • Hossein Nazmfar 2
 • Hossein Mansourian 3
2 University of Mohaghegh Ardabili
3 University of Tehran
چکیده [English]

Extended abstract

Introduction

Viability has been considered mainly since the late twentieth century, because urban spaces were plagued by issues such as poor environmental quality, noise and air pollution. The massive wave of urbanization and its problems has always added to the importance of viability and made it difficult and impossible to ignore. The purpose of this study is to rank the areas of Sari in terms of urban viability indicators. Things such as high level of satisfaction with neighbors and relations with them, the appropriate quality of neighborhood events and conferences and active participation in them, the existence of appropriate spaces for dialogue and expression of intimacy between the community, the existence of a sense of trust in their neighbors, existence The high participation of the people in the common affairs of the neighborhood and the high level of trust of the people of the neighborhood in each other has brought a better situation than other areas.Methodology

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. To collect data in this research, two documentary and field methods have been used. In the documentary-library method, referring to scientific articles, books, research and urban projects, and doctoral dissertations and theses, theoretical foundations and related sections were collected. In the field method, the required data were collected using a questionnaire. The logic of snowball sampling has been done among 20 urban planning specialists and the components of three social, environmental and economic indicators have been used in this regard. For the social index, the components of relations with neighbors, access and quality of educational facilities, access And the quality of health facilities, access and quality of recreational facilities, sense of security and sense of belonging and for the environmental index, components of facilities and equipment, visual quality, types of environmental pollution and green space and for the economic index, components of living conditions, housing and Quality of housing, access to service, religious, commercial, transportation, and public transportation were considered. In this paper, Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the questionnaire, which is equal to 0.871, which is more than 0.7 and is a suitable value for humanities research. The validity of the questionnaire was also confirmed by referring to experts. Topsis multi-criteria decision making method was used for ranking. Findings showed that areas 1-2, 6-3 and 1-1 in the social person are in a high rank and enjoy. It is important to note that the geographical location of the areas mentioned in the map indicates that the more marginal areas of the city have a better social status.Results and discussion

In the environmental index of livability, the urban areas of Sari are in a good condition and 4 areas are in a good condition; Areas 2-1, 5-3, 5-2 and 1-1, respectively. In the geographical distribution of these areas, it can be seen that they mostly belong to the suburbs and the residents have expressed that these areas are in a good condition in the following indicators. Improvement in components such as, good condition of water, electricity, telephone gas and mobile phone antenna infrastructure in the area, design and general plan suitable for the neighborhood, good condition of the neighborhood in terms of freshness and vitality and visual beauty of the neighborhood, satisfaction From low noise pollution and noise caused by construction, neighbors, etc., lack of pollution and odors caused by various wastes, proper location and access to green space in the neighborhood and satisfaction with the amount of green space in the neighborhood and .. It was more evident in these areas than in other areas. According to the ranking of areas based on the components of the economic index, it can be said that 8 out of 20 areas are in good condition; Areas 2-1, 1-3, 5-3, 1-4, 2-3, 7-2, 1-2 and 5-2, respectively. These areas are clearly located on the western outskirts of the city, each of these areas can be assessed in a good condition based on the proposed indicators. The appropriate situation of these areas in components such as the appropriate situation of employment, income and non-reliance of households on cash subsidies, the extent and service of public transportation and the quality of private vehicles, the quality of parking and car parking and the appropriate width of roads and sidewalks. Overall satisfaction with housing, age and life of housing and resistance to floods and earthquakes, proper access to health centers, pharmacies, mosques and cultural-religious centers and proper access to services and daily consumer goods and proximity to shopping centers And the bank has become the reason for Rajan in these areas compared to other areas.Conclusion

Findings of the study on the other hand showed that in this case, the situation of 5 areas were considered and the level of viability in them was moderate; Areas 2-1, 5-3, 1-3, 5-2 and 2-3. According to the map, these areas are located in the northern and southern suburbs of the city, and citizens have expressed their high satisfaction with the viability. On the other hand, 3 areas were in the hands of deprived areas; Areas 4-3, 7-1 and 4-2 In the case of other areas, the priority coefficient was such that they could be placed in the semi-privileged category. In total, it can be concluded that 17 out of 20 districts are in a favorable condition of viability, which indicates the average condition of viability in the city of Sari. In general, it can be said that the central areas of Sari city are in an unfavorable situation in terms of quality of livability due to the low quality of green space, worn texture, population density, etc., and need more attention. Thus, the situation of 5 districts is considered to be favorable, mainly areas of 2-1, 5-3, 1-3, 5-2 and 2-3. According to the map, these areas are located in the northern and southern suburbs of the city, and citizens have expressed their high satisfaction with the viability. On the other hand, 3 areas were in .. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban livability
 • TOPSIS
 • Sari city
 • social
 • economic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 21 مهر 1400