رتبه بندی نواحی شهر ساری از نظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ز
زیست پذیری، اساساً از اواخر قرن بیستم موردتوجه قرارگرفته است، زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا و... شده بودند. هدف این پژوهش رتبه‌بندی نواحی شهر ساری ازنظر میزان برخورداری از شاخص‌های زیست پذیری شهری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق، از دو روش اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه بهره گرفته‌شده است. که با منطق نمونه‌گیری گلوله برفی در میان 20 نفر از متخصصان برنامه‌ریزی شهری انجام‌گرفته است و مؤلفه‌های سه شاخص اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی در این راستا به کار گرفته شدند. برای رتبه‌بندی از روش تصمیم‌گیری چند معیاره تاپسیس بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که. به این صورت که وضعیت 5 ناحیه برخوردار و محسوب شده و سطح زیست پذیری در آن‌ها در حد متوسط قرار داشت؛ نواحی 2-1، 5-3، 1-3، 5-2 و 2-3. نظر به نقشه ارائه‌شده این نواحی در مناطق حاشیه شمالی و جنوبی شهر قرار دارند و شهروندان از رضایت بالای خود را در مورد زیست پذیری ابراز داشته‌اند. از طرفی 3 ناحیه در دست نواحی محروم قرار داشتند؛ نواحی 4-3، 7-1 و 4-2 در مورد سایر نواحی نیز ضریب اولویت کسب‌شده به‌گونه‌ای بود که می‌توان آن‌ها را در دسته نیمه برخوردار جای داد. در کل می‌توان نتیجه گرفت که 17 ناحیه از 20 ناحیه در وضعیت مطلوبی از زیست پذیری قرار دارند که این امر نشان از وضعیت متوسط زیست پذیری در شهر ساری حکایت دارد. در کل می‌توان گفت که نواحی مرکزی شهر ساری با توجه به کیفیت کم فضای سبز، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و... ازلحاظ کیفیت زیست پذیری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of Sari city areas in terms of the level of livability indicators

نویسندگان [English]

 • Smaeil Taghavi 1
 • Hossein Nazmfar 2
 • Hossein Mansourian 3
1 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning, Mohaqegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Professor Department of Geography and Urban Planning, Mohaqegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
Viability has been considered mainly since the late twentieth century, because urban spaces were plagued by issues such as poor environmental quality, noise and air pollution. The massive wave of urbanization and its problems has always added to the importance of viability and made it difficult and impossible to ignore. The purpose of this study is to rank the areas of Sari in terms of urban viability indicators. Things such as high level of satisfaction with neighbors and relations with them, the appropriate quality of neighborhood events and conferences and active participation in them, the existence of appropriate spaces for dialogue and expression of intimacy between the community, the existence of a sense of trust in their neighbors, existence The high participation of the people in the common affairs of the neighborhood and the high level of trust of the people of the neighborhood in each other has brought a better situation than other areas.Methodology
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. To collect data in this research, two documentary and field methods have been used. In the documentary-library method, referring to scientific articles, books, research and urban projects, and doctoral dissertations and theses, theoretical foundations and related sections were collected. In the field method, the required data were collected using a questionnaire. The logic of snowball sampling has been done among 20 urban planning specialists and the components of three social, environmental and economic indicators have been used in this regard. For the social index, the components of relations with neighbors, access and quality of educational facilities, access And the quality of health facilities, access and quality of recreational facilities, sense of security and sense of belonging and for the environmental index, components of facilities and equipment, visual quality, types of environmental pollution and green space and for the economic index, components of living conditions, housing and Quality of housing, access to service, religious, commercial, transportation, and public transportation were considered. In this paper, Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the questionnaire, which is equal to 0.871, which is more than 0.7 and is a suitable value for humanities research. The validity of the questionnaire was also confirmed by referring to experts. Topsis multi-criteria decision making method was used for ranking. Findings showed that areas 1-2, 6-3 and 1-1 in the social person are in a high rank and enjoy. It is important to note that the geographical location of the areas mentioned in the map indicates that the more marginal areas of the city have a better social status.Results and discussion
In the environmental index of livability, the urban areas of Sari are in a good condition and 4 areas are in a good condition; Areas 2-1, 5-3, 5-2 and 1-1, respectively. In the geographical distribution of these areas, it can be seen that they mostly belong to the suburbs and the residents have expressed that these areas are in a good condition in the following indicators. Improvement in components such as, good condition of water, electricity, telephone gas and mobile phone antenna infrastructure in the area, design and general plan suitable for the neighborhood, good condition of the neighborhood in terms of freshness and vitality and visual beauty of the neighborhood, satisfaction From low noise pollution and noise caused by construction, neighbors, etc., lack of pollution and odors caused by various wastes, proper location and access to green space in the neighborhood and satisfaction with the amount of green space in the neighborhood and .. It was more evident in these areas than in other areas. According to the ranking of areas based on the components of the economic index, it can be said that 8 out of 20 areas are in good condition; Areas 2-1, 1-3, 5-3, 1-4, 2-3, 7-2, 1-2 and 5-2, respectively. These areas are clearly located on the western outskirts of the city, each of these areas can be assessed in a good condition based on the proposed indicators. The appropriate situation of these areas in components such as the appropriate situation of employment, income and non-reliance of households on cash subsidies, the extent and service of public transportation and the quality of private vehicles, the quality of parking and car parking and the appropriate width of roads and sidewalks. Overall satisfaction with housing, age and life of housing and resistance to floods and earthquakes, proper access to health centers, pharmacies, mosques and cultural-religious centers and proper access to services and daily consumer goods and proximity to shopping centers And the bank has become the reason for Rajan in these areas compared to other areas.Conclusion
Findings of the study on the other hand showed that in this case, the situation of 5 areas were considered and the level of viability in them was moderate; Areas 2-1, 5-3, 1-3, 5-2 and 2-3. According to the map, these areas are located in the northern and southern suburbs of the city, and citizens have expressed their high satisfaction with the viability. On the other hand, 3 areas were in the hands of deprived areas; Areas 4-3, 7-1 and 4-2 In the case of other areas, the priority coefficient was such that they could be placed in the semi-privileged category. In total, it can be concluded that 17 out of 20 districts are in a favorable condition of viability, which indicates the average condition of viability in the city of Sari. In general, it can be said that the central areas of Sari city are in an unfavorable situation in terms of quality of livability due to the low quality of green space, worn texture, population density, etc., and need more attention. Thus, the situation of 5 districts is considered to be favorable, mainly areas of 2-1, 5-3, 1-3, 5-2 and 2-3. According to the map, these areas are located in the northern and southern suburbs of the city, and citizens have expressed their high satisfaction with the viability. On the other hand, 3 areas were in .. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban livability
 • TOPSIS
 • Sari city
 • social
 • economic
 1. امانپور، سعید. (1398). شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری ایذه. مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 8، 173-159.
 2. بندر آباد، علیرضا. (1390). شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا. چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
 3. حافظ نیا، محمدرضا. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.
 4. ساسان­پور، فرزانه. (1390). مبانی پایداری کلان‌شهرها با تأکید بر کلان‌شهر تهران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران.
 5. ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی، حمزه. (1393). قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: کلان‌شهر تهران)، جغرافیا (فصلنامه و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، 12 (42)، 12-1.
 6. ساسانپور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفر اسدآبادی، حمزه (1398)، سنجش و ارزیابی زیست پذیری شهری در مناطق بیست‌ودو گانه کلان‌شهر تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 24، 42-27.
 7. طرح جامع شهر ساری، مهندسین مشاور شهر نگار، 1394.
 8. ویلر، استفن. (1393). برنامه‌ریزی برای پایداری، ترجمه محمود جمعه پور و شکوفه احمدی. چاپ اول، تهران: انتشارات علوم اجتماعی.
 9. Amanpour, S. (2019). Recognition and analysis of livability differences in villages around Izeh city. Journal of Environmental Science and Technology, 8, 173-159.
 10. Bandar Abad, A. (2010).A livable city from basics to meaning. Tehran: Azarakhsh Publications, first edition.
 11. Hafeznia, M. R. (2008). Introduction to Research Methodology in Humanities, Tehran: Samat Publications.
 12. Sasanpour, F. (2011). Principles of metropolitan sustainability with emphasis on Tehran metropolis, Tehran:Tehran Planning Studies Center Publications.
 13. Sasanpour, F.,Tulayi, S., & Jafari Asadabadi, H. (2014). Viability of cities in the direction of sustainable urban development (Case study: Tehran metropolis), Geography (Scientific-Research and International Quarterly of the Iranian Geographical Society), 42, 1-12.
 14. Sasanpour, F.,Tulayi, S., & Jafar Asadabadi, H. (2019). Measurement and evaluation of urban viability in the twenty-two regions of the metropolis of Tehran. Regional Planning Quarterly, 24, 42-27.
 15. Sari city master plan, Shahrnegar consulting engineers.(2015).
 16. Wheeler, S. (2014). Planning for Sustainability, translated by Mahmoud Jomehpour and Shokoofeh Ahmadi, first edition, Tehran: Social Sciences Publications.
 17. Daniela, A. (2015). Liveable City from an Economic Perspective, Institute of National Economy.
 18. Frank, K. (2011). The Wealth Report: A Global Perspective on Prime Property and Wealth, http://www.knightfrank.com/wealthreport/2011/images/brochure.pdf
 19. Landry, C., (2000). Urban Vitality; a New source of Urban Competitiveness: PrinceClaus fund journal, ARCHIS issue Urban Vitality / Urban Heroes.
 20. Larice, M. Z. (2005). great neighborhoods: the livability and morphology high density neighborhoods in urban north America”, PHD
 21. Norris, T., & Mary, P. (2000). the health community’s movement and the coalition for heal their cities and communities. public health reports, 115, 118-124.
 22. Oxford Johnson, R.T. (1986). the dietionary of human geography edition oxford black well.
 23. Remy, J. (2015). L'espace, un objet central de la sociologie, Toulouse, Erès, coll. «érès poche -Sociétés urbaines et rurales», 2015, 183 p., préface de Maurice Blanc, ISBN: 978-2-7492-4899-8.
 24. Timmer, V., & Seymoar, N. K. (2005). Vancouver Working Group Discussion Pape, In the World Urban Forum 2006.
 25. Wheeler, Stephen (2001), Planning Sustainable and livability cities.
 26. camsys.com/kb experts-livability. Htms