ارزیابی تحقق­ پذیری برنامه­ های میان مدت شهرداری کلانشهرها مطالعه موردی: برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شیراز (1397-1392)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برنامه‌ها و طرح‌های شهری که اهمیت بالایی نیز در روند توسعه شهری دارد، برنامه‌های میان‌مدت شهرداری‌هاست که در زمینه ارزیابی تحقق‌پذیری این برنامه‌ها، تاکنون اقدام جامعی در کشور صورت نگرفته است. ارزیابی این طرح‌ها ازآن‌جهت اهمیت دارد که از طریق آن می‌توان اطلاعات مفید و سودمندی در خصوص چگونگی انجام مؤثر برنامه‌ها برای تقویت اثرات مثبت، حل مسائل و مشکلات شهری و همچنین حذف برنامه‌های غیرضروری به دست آورد. لذا تحقیق حاضر تحقق‌پذیری برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شهرداری شیراز (1397-1392) را ارزیابی کرده است. ارزیابی از نوع ارزیابی پس از اجرا بوده که با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌گرفته است. جمع‌آوری داده‌های تحقیق نیز با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که توسط 30 متخصص و کارشناس تکمیل گردیده، جمع‌آوری‌شده است. ارزیابی چشم‌انداز برنامه با استفاده از 9 شاخص اصلی انجام پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه‌های میان‌مدت شهرداری شیراز، عدم توجه کافی به ویژگی‌های اجتماعات محلی و نیازهای آن‌ها، ناپیوستگی میان مراحل مختلف برنامه‌ریزی، عدم توجه به زمان‌بندی برنامه‌ها، عدم انعطاف‌پذیری برخی از محورهای برنامه، ناپایداری درآمدی شهرداری و ... است. درنهایت با استفاده از مدل تحلیل عاملی، 5 عامل موثر در تحقق چشم‌اندازها و اهداف برنامه راهبردی و عملیاتی شهر شیراز مشخص شد. ازجمله مهم‌ترین پیشنهاد ارائه‌شده در این پژوهش جهت افزایش تحقق‌پذیری برنامه‌های آینده، می‌توان به برقراری ارتباط منسجم بین قسمت‌های مختلف برنامه، به‌طوری‌که چشم‌اندازها و اهداف مختلف برنامه، یکدیگر را پوشش دهد اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Realization of Mid-term Plans of Metropolitan Municipalities (Case Study: 5-Year Strategic and Action Plan of Shiraz 2013-2018)

نویسندگان [English]

 • gholamhossein Rahbarniya 1
 • navid saeidi rezvani 2
 • Faribourz Dolatabadi 3
1 Ph.D. Student, Department of Urban Planning Kish International Branch Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Evaluating plans is significant because it provides useful information on how to effectively implement projects to enhance positive effects and eliminate unnecessary plans. Also, performance evaluation leads to providing feedback information and recognizing the realization of the purposes and prospects of the municipality. Accordingly, the current research aims to evaluate the 5-year operational strategic plan of Shiraz 2013-2018. The main research question is whether this plan has fulfilled its purposes and prospects. Therefore, the unknown aspect of the problem is the realization of this plan. The reason for selecting Shiraz is the numerous problems in various dimensions of the metropolitans of Iran. These problems include the aspects of economic (income instability), managerial (interference in the different urban entities and lack of coordination and cooperation between the responsible organizations), and planning (unrealistic and ambitious plans, improper regulations of the land use in zoning and land subdivision, and neglecting the role of people and their participation). Shiraz City is not an exception.
Methodology
The current research method is analytical-descriptive and is applied in terms of purpose. The data and information collection method is a library and field study. In the field study, the opinions of 30 experts and elites were used in the form of a questionnaire. To analyze the data, a One-sample t-test and factor analysis were used. The T-test with the range of 1-10 (medium level of 5.5) was applied. T-test with the range of 1-5 (medium level of 3) was applied to study the average response to the realization of the plan purposes. Also, factor analysis was used to identify the most significant and influential factors in the realization of the purposes of the 5-year operational strategic plan of Shiraz using factor analysis.
Results and discussion
The findings obtained from the T-test indicate the relatively appropriate state of the prospect realization of the 5-year operational strategic plan of Shiraz. By considering 5.5 as the average of the test, the obtained average is 6.2. Also, the obtained average for all the mentioned indices is higher than 5.5. The total average of this component is also obtained as 6.4.
The results obtained from the t-test indicate that all three dimensions of adaptability, relationship, systematization, and coordination have a mean higher than the test average (3). This result shows a relatively good realization of the plan objectives. This value is obtained for the "relationship and systematization" dimension equal to (3.52), the "coordination" dimension equal to (3.48), and the "adaptability" dimension equal to (3.29), respectively. Also, the total realization of the purposes of the 5-year strategic operational plan of Shiraz is equal to 3.41. It shows that according to the experts, the 5-year strategic operational plan of Shiraz has been realized to some extent.
According to the findings of the factor analysis, the selected final factors are classified as follows:
First factor: this factor explains 13.47% of the total variance, and according to the final filtered matrix, it is correlated with the indices of “Shiraz as the Tourism Center”, “Shiraz as City for Living, Working, and Recreation”, “Participatory of many plans”, “ Shiraz, The city of Information and Communication Technology”, “ Shiraz, a Religious City, and The Cultural Capital of the Islamic Iran”, “Involving New concepts of Planning such as Prospect with the Urban  Planning”, and has a close relationship.
Second Factor: this factor explains 12.84% of the total variance. According to the final filtered matrix, it is correlated with the indices of “considering the long-term prospects with urban planning”, “more use of the NGOs”, “a holistic and integrated perspective”, “Shiraz, the city of service and technology in the border of the Persian Gulf and Southern part of the country”, “Calendar view of planning in budgeting”, and has a close relationship.
Third factor: this factor explains 12.15% of the total variance. According to the final filtered matrix, it is correlated with the indices of “having idea and strategy”, “providing plan from bottom-up”, “Emphasis on the participation”, “Shiraz, a beautiful, cohesive, and identity city”, and has a close relationship.
Fourth Factor: this factor explains 11.70% of the total variance. According to the final filtered matrix, it is correlated with the indices of “merely physical perspective towards the urban planning”, “paying attention to the cultural and social features”, “Shiraz, a powerful city in the urban management and capital attraction”, “Shiraz, a flow city”, and has a close relationship.
 Fifth Factor: this factor explains 10.74% of the total variance. According to the final filtered matrix, it is correlated with the indices of “Shiraz, a safe, clean, and green city”, “taking objectives on different scales”, “paying attention to the cases in municipality activity area”, “changes from the managerial perspective to the governance”, and has a close relationship.
Conclusion
The research result on the purposes of the 5-year operational strategic plan of Shiraz (2013-2018) showed that these purposes are realized to some extent; however, they are far away from the desired realization. Finally, according to the research findings and considering the indices with a lower score than other indices, some suggestions are given to increase the realization of the considered plan:

Transparency in explaining the purposes of the plans through presenting the performance report, honesty in reporting statistics and information, and opinions of the residents about the performance of the managers in the implementation of the plan, and transparency in the decision-making.
Developing a mechanism to evaluate the plan by the municipality as a continuous and stepwise evaluation (before, ongoing, and after the plan implementation), and ensuring the appropriate plan performance. This can be done by creating evaluating working groups and supervisors in the municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • 5-year plan
 • Municipality
 • Factor Analysis
 • Shiraz
 1. زبردست، اسفندیار؛ خلیلی، احمد و دهقانی، مصطفی. (1392). کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری. نشریه هنرهای زیبا، 18(2)، 42-27.
 2. الیاس زاده مقدم، نصرالدین. (1390). بررسی و امکان‌سنجی جایگزینی الگوی برنامه‌ریزی ساختاری- راهبردی با الگوی برنامه‌ریزی جامع شهری در ایران: مطالعه‌ای تطبیقی- مقایسه‌ای. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 4 (6)، 35-48.
 3. حسینی دهاقانی، مهدی و بصیرت، میثم. (1396). ارزیابی کیفیت طرح‌های جامع شهری با رویکرد تلفیقی ISM و ANP موردمطالعه: طرح بازنگری در طرح جامع پولادشهر (مصوب ۱۳۹۰). مجله آمایش سرزمین، (2)، 245-274.
 4. جلالوندی، ابوالفضل و جودکی، حمیدرضا. (۱۳۹۵). ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های شهری در ایران (نمونه موردی طرح‌های جامع و تفصیلی اراک)، اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین‌المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر.
 5. هاشمی، سید مناف؛ طاهر خانی، حبیب‌الله و بصیرت، میثم. (1390). نظام مدیریت شهری در برنامه پنجم توسعه کشور. چاپ اول، تهران: نشر شهر.
 6. حسن‌نژاد، ایمان. (1395). بررسی ارزیابی روند تهیه، اجرا و عملکرد طرح‌های جامع شهر ساری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، رشته شهرسازی گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، به راهنمایی دکتر علی خاکساری.
 7. شهرداری شیراز. (1392). برنامه پنج‌ساله 96-1392 شهرداری شیراز، معاونت برنامه‌ریزی، مدیریت برنامه‌وبودجه.
 8. Hosseini Dehaghani, M., & Basirat, M. (2017). Assessing the quality of comprehensive urban plans with an integrated approach of ISM and ANP (Case study: Poladshahr comprehensive plan review plan (approved in 2011)). Scientific Journal of Land Management, 9(2), 245-274. [in Persian]
 9. Kabir, Z., & Richard, K. M. (2020). Strategic environmental assessment of urban plans in New Zealand: current practice and future directions. Journal of Environmental Planning and Management, 64(6), 954-977.
 10. Kabir, Z., & Salim, M., & Richard, M. (2020). Strategic environmental assessment of urban plans in Australia: the case study of Melbourne Urban Extension Plan. Impact Assessment and Project Appraisal, 38 (5), 368-381.
 11. Maleki, J. (2010). An introduction to city development strategy (CDS), advantages and problems. In 2nd conference on city management and planning, Mashhad. [in Persian].
 12. Oliveira, V., & Paulo, P. (2009). Evaluating Plans, Processes and Results. Planning Theory & Practice, 10 (1), 35- 63.
 13. Rossi, Peter H., Mark W. L., & Gary, T. H. (2004). Evaluation: a systematic approach. SAGE Publications. Thousand Oaks, CA.
 14. Shiraz, M. (2013). five-year plan 2013-2017 Shiraz Municipality, Deputy of Planning, Program and Budget Management. [in Persian]
 15. Hashemi, S. M., Taherkhani, H., & Basirat, M., (2011). Urban management system in the fifth development plan of the country. First Edition, Tehran: City Publishing. [in Persian]
 16. Hassannejad, I. (2016). Evaluation of the process of preparation, implementation and performance of comprehensive plans in Sari, Master Thesis, Allameh Tabatabaei University, Urban Planning, Urban and Regional Planning, under the supervision of Dr. Ali Khaksari. [in Persian]
 17. Tong, Z., & Zhang, Q. (2016). Urban Planning Implementation Evaluation: A Multilevel Fuzzy Comprehensive Evaluation Approach. Journal of The Open Civil Engineering, 10 (1), 200-211.
 18. Zbardast, E., Khalili, A., & Dehghani, M. (2013). Application of factor analysis method in identifying worn urban textures, Journal of Fine Arts, 18 (2), 42-27. [in Persian].
 19. Alexander, E R., & Andreas, F. (1989). Planning and plan implementation: notes on evaluation criteria. Environment and planning B: Planning and Design,  16 (2), 127-140.
 20. Alexander, E. R. (2006). Where is planning evaluation today and how did it get here." Evaluation in planning: Evolution and prospects, 3-16.
 21. Eliaszadeh Moghadam, N. (2011). Investigating and Feasibility Study of Replacing the Structural-Strategic Planning Model with the Comprehensive Urban Planning Model in Iran: A Comparative Study. Armanshahr Architecture and Urban Planning, 4(6), 35-48. [in Persian].
 22. Jalalvandi, A., & Judaki, H. (2016). Assessing the Realization of Urban Plans in Iran (Case Study of Comprehensive and Detailed Plans of Arak), First International Conference and Third National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape, Mashhad, International Institute of Architecture, Mehraz Urban Planning City, https://www.civilica.com/Paper-ARCHCONF03-ARCHCONF03_104.html. [in Persian].