بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

سینما به سبب نقش بازنمایانه‌ای که در عرصه فرهنگ ایفا می‌نماید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. بازنمایی‌های سینما طیف گسترده‌ای از موضوعات و حوزه‌های مختلف نظیر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جنگ و... را شامل می‌گردد. این طیف متنوع از پوشش رسانه‌ای در سینما، باعث گردیده است که محققان نقش بسزایی برای کارکردهای سینما قائل شوند و آن را شایسته بررسی و مداقه بیشتر بدانند. یکی از حوزه‌های مطالعاتی که در آن بررسی نقش رسانه و سینما از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، حوزه سیاست است. اهمیت سینما در حوزه سیاست به‌صورت عام، و سیاست خارجی به‌صورت خاص، ازآن‌رو است که باعث می‌شود در مسیر تأثیرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته شود. بررسی این موضوع می‌تواند محققان حوزه‌های رسانه، سینما و سیاست خارجی را در زمینه کارکردهای رسانه در بازنمایی رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک، دیپلماسی عمومی و عوامل موثر در نفوذ بر افکار عمومی یاری رساند. برای نیل به این مقصود، به بررسی ارتباط بازنمایی‌ها و پوشش رسانه‌ای سینما باسیاست خارجی آمریکا پرداخته شد و با گزینش چند فیلم کوشش گردید به تحلیل کارکرد سینما در فرآیند قدرت سازی برای آمریکا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده آن است که بازنمایی‌های سینما باعث جلب نظر مخاطبان به آمریکا شده است و نقش‌آفرینی سینما را باید یکی از عوامل گسترش قدرم نرم این کشور دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Cinema Representations in American Foreign Policy

نویسندگان [English]

 • Armin Amini 1
 • Reyhaneh Ramezani 2
1 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 M.A. in International Relations, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Media studies, as part of the humanities, use this concept to explain phenomena and analyze the way different events are presented and their function in the issue of power, and thus try to increase the level of knowledge and awareness of the audience about the structures and Develop the processes that govern power structures and critically analyze and critique the impact of power structures on human social life. In the process of representation is one of the important factors for the transfer of concepts and application of narrative knowledge. Exploitation of narrative in many aspects of human life provides the opportunity to use in a desirable way that part of the information that can be useful in achieving useful goals. These narratives are produced and provided to the audience in various formats such as news, stories, reports, films, etc. The crucial point in the representation of reality by the media is that the media can not be considered as a neutral tool. The media relies on language and meaning, and these two elements themselves always rely on power in the context of discourse. Therefore, the representation of events by the media, a debate on moral and immoral issues, has an ideological orientation and takes steps to weaken or establish a special power and discourse.
Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used to influence public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion.
Given that in contemporary America, the United States is in a superior position in terms of cultural and media hegemony over other countries in the world, this country seems to have a wide capability and ability to use various media such as newspapers. ‌ Use magazines, cyberspace, television networks, radio and cinema to represent their actions globally, or have their actions covered or criticized by various serious and entertainment media. In the meantime, it seems that the role and function of entertainment-making media such as cinema in representation and through it international trends is significant. Accordingly, this study will attempt to examine the main signs of American power building in the field of foreign policy through artistic tools, especially cinema.
Methodology
In this article, the relationship between cinema representations and media coverage with US foreign policy was examined, and by selecting several films, an attempt was made to analyze the function of cinema in the process of empowerment for the United States. The purpose of this study is to analyze the organizational, behavioral and functional realities of Hollywood and how it is effective in the field of foreign policy. Accordingly, an attempt will be made to answer the question that the representations that take place in the field of cinema, from the perspective of the relations between What impact has the nation had on US foreign policy?
 
Findings
The findings of this study show that the most important function of American foreign policy cinema goes back to its representative role. This means that a diverse range of global audiences will become acquainted with, understand, and even identify with the political processes and attitudes that govern American politics and culture, as well as the interpretations of the world offered by American cinema. To think. Here, both the products of American patriotic and critical cinema are linked at a specific point: the representation of America in the global dimension. By creating an ideal image of the United States, these films strengthen the country's soft power in foreign policy and international relations. Therefore, it must be said that American cinema cannot be considered an independent position in American foreign policy and lacks any effective power to direct American foreign policy. In other words, in the foreign policy of this country, cinema plays the role of a tool for the development of cultural and public diplomacy and the development of soft power. In general, the studies of this research show that cinema can be used as a complementary tool in foreign policy or even for its critique due to its storytelling and illustration capabilities.
Conclusion
Therefore, in the discussion of international relations, it should be said that cinema was very important in introducing and representing American foreign policy. He spoke of the direct influence of cinema on American foreign policy, but these representations have the potential to strengthen America's soft power around the world through their illustrations. Therefore, it can be emphasized that cinematic films can serve as a complementary element in the long run of public diplomacy of countries and by showing freedom of expression, criticism, And their illustrations bring with them a range of audiences, thereby helping to reinforce the positive image of countries like the United States whose cinemas have global influence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representation
 • Cinema
 • Geopolitics
 • International Relations
 • Hollywood
 1. احمدی‌پور، زهرا و رشیدی، یونس. (1397). تحلیل ژئوپلیتیک: بازنمایی فضاهای ترس در سینما. فصلنامه ژئوپلیتیک، 14 (2)، 21-55.
 2. احمدی‌پور، زهرا و رشیدی، یونس. (1399). تصویرسازی جغرافیایی و بازنمایی ژئوپلیتیکی. تهران: دانشگاه تهران.
 3. دادز، کلاوس. (1384). ژئوپلیتیک در جهان متغیر. مترجم: احمدی پور، زهرا. چاپ اول، تهران: انتشارات بلاغ دانش.
 4. ربیعی، علی و احمدزاده نامور، فرناز. (1387). نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها. فصلنامه دانش سیاسی، 4 (8)، 37-62
 5. گیویان، عبدا... و سروی زرگر، محمد. (1388). بازنمایی ایران در سینمای هالیوود. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2 (8)، صص 147- 177
 6. لیوتار، ژان فرانسوا. (1389). وضعیت پست‌مدرن: گزارشی درباره دانش. مترجم: بادیردست، قمرالدین. تهران: نشرنی.
 7. هاموند، فیلیپ. (1392). رسانه، جنگ، پست‌مدرنیته. ترجمه: آرزو، علیرضا. چاپ اول، تهران: نشر ساقی.
 8. Agnew, J. (1998).Geopolitics: re-visioning world politics. Routledge. New York
 9. Amoore, L. (2008). Risk and the war on terror. edited by Louise Amoore and Marieke de Goede. Routledge. NewYork
 10. Anderson, B. (2010). Security and the future: Anticipating the event of terror. Geoforum, (41), 227–235
 11. Aradau, C., & van Munster, R. (2008). Taming the Future: the dispositifof risk in the war on terror. In: Amoore, Louise and de Goede, Marieke (Eds). (2008). Risk and the War on Terror. London: Routlege
 12. Derrida, J. (2007). A certain impossible possibility of saying the event. Translated by: G. Walker. Critical Inquiry, 33, 441–461.
 13. Dimaggio, Anthony R. (2008). Mass media, mass propaganda: examining American news in the "War on terror". Lexington Books. Plymouth. UK
 14. Dodds, K. (2007). Geopolitics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press
 15. Dodds, K. (2005). Global Geopolitics: A Critical Introduction. Essex: Pearson Education Limited
 16. Huntington, S. P. (1996), ‘The Clash of Civilizations?’, in Samuel. P. Huntington et al., The Clash of Civilizations: The Debate, New York: Norton, 1–25.
 17. McAuliffe, C. (2007). Visible Minorities: Constructing and Deconstructing the ‘Muslim Iranian’ Diaspora. in: Aitchison, Cara. et al (Editors); Geographies of Muslim identities: diaspora, gender and belonging. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
 18. Meyrowitz, J. (1990). Three worlds of strangers, in Annals of the Association of American Geographers, 1990, 80(1), 129; R.Sack, “The Consumer’s World: place as context” in Annals of Association of American Geographers, 1989, vol. 78(4).
 19. Pain, R., Panelli, R., Kindon, S., & Little, Jo. (2010). Moments in everyday/distant geopolitics: Young people’s fears and hopes. Geoforum, 41, 972-982.
 20. Rashidi, Y. (2014). The Mediating Role of Cinema in Representation of Hard Power Case Study: The movie "Zero Dark Thirty". Research on Humanities and Social Sciences, 4(12), 128- 135.
 21. Rashidi, Y. (2016). The impact of cyber space on Egypt’s revolution. International Journal of Humanities, 23(1), 99-119.
 22. Rashidi, Y., AhmadiPour, Z., Alemi, A., & Bayat, M. (2021). The Role of Geographical Imagination and Geopolitical Representation in Dividing Space/Place into "our" and "their". Geopolitics Quarterly, 16(4), 79-100.
 23. Regan, T. (2002). When contemplating war, beware of babies in incubators. The Chiristian Science Monitor. September 6, 2002. In Access at: http://www.csmonitor.com/2002/0906/p25s02-cogn.html. Visited in 9 January
 24. Rogers, P. (2009). Global Security and the War on Terror: elite power and the illusion of control. Routledge. New York
 25. Rose, G. (2001). Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: Sage
 26. Sharp, J. (2011). A subaltern critical geopolitics of the war on terror: Postcolonial security in Tanzania. Geoforum, 42, 297–305
 27. Snow, N. (2010). What’s That Chirping I Hear?From the CNN Effect to the Twitter Effect, Media, Power, and Politics in the Digital Age. Ed Yahya R. Kamalipour. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.Plymouth, UK. page 97-106
 28. Steger, Manfred B. (2008).The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror. Oxford University Press. Oxford
 29. Todd, P., Bloch, J., & Fitzgerald, P. (2009). Spies, Lies and the War on Terror. London: Zed Books.