بررسی نقش بازنمایی های سینما در سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 روابط بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه ازاد اسلامی ، واحد کرج ، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

سینما و هنر یکی از ابزار های اصلی قدرت ملی کشورها محسوب می شوند. جوزف نای در تبیین قدرت نرم به این موضوع اشاره دارد که قدرت می بایست به عنوان اهرم متقاعد کردن کشورها در نظر گرفته شود شود . به این ترتیب باید گفت که یکی از ویژگی‌های قدرت مسئله اعمال آن از طریق ساز و کارهای دیپلماتیک، رسانه‌ای، و فرهنگی خواهد بود.سینما به سبب نقش بازنمایانه‌ای که در عرصه فرهنگ ایفا می‌نماید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. بازنمایی‌های سینما طیف گسترده‌ای از موضوعات و حوزه‌های مختلف نظیر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جنگ و... را شامل می‌گردد. این طیف متنوع از پوشش رسانه‌ای در سینما، باعث گردیده است که محققان نقش بسزایی برای کارکردهای سینما قائل شوند و آن را شایسته بررسی و مداقه بیشتر بدانند. یکی از حوزه‌های مطالعاتی که در آن بررسی نقش رسانه و سینما از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، حوزه سیاست است. اهمیت سینما در حوزه سیاست به صورت عام، و سیاست خارجی به صورت خاص، از آن رو است که باعث می‌شود در مسیر تاثیرگذاری بر افکار عمومی به کار گرفته شود. بررسی این موضوع می‌تواند محققان حوزه-های رسانه، سینما و سیاست خارجی را در زمینه کارکردهای رسانه در بازنمایی رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک، دیپلماسی عمومی و عوامل موثر در نفوذ بر افکار عمومی یاری رساند. برای نیل به این مقصود، در این مقاله تلاش شده است تا به صورت خاص به بررسی ارتباط بازنمایی‌ها و پوشش رسانه‌ای سینما با سیاست خارجی آمریکا پرداخته شده و کوشش گردیده تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا بازنمایی‌های سینما در تعیین خط مشی‌های سیاست خارجی آمریکا تاثیر مستقیمی دارد یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Cinema Representations in American Foreign Policy

نویسندگان [English]

 • Armin Amini 1
 • Reyhaneh Ramezani 2
1 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Master of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used in the direction of influencing public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion. To achieve this goal, this article attempts to specifically examine the relationship between representations and media coverage of cinema to US foreign policy and attempts to answer the question of whether representations of cinema Does it have a direct impact on US foreign policy?

Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used in the direction of influencing public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion. To achieve this goal, this article attempts to specifically examine the relationship between representations and media coverage of cinema to US foreign policy and attempts to answer the question of whether representations of cinema Does it have a direct impact on US foreign policy?

Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used in the direction of influencing public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion. To achieve this goal, this article attempts to specifically examine the relationship between representations and media coverage of cinema to US foreign policy and attempts to answer the question of whether representations of cinema Does it have a direct impact on US foreign policy?

Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used in the direction of influencing public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion. To achieve this goal, this article attempts to specifically examine the relationship between representations and media coverage of cinema to US foreign policy and attempts to answer the question of whether representations of cinema Does it have a direct impact on US foreign policy?

Cinema is very important because of the representative role it plays in the field of culture. Cinema representations cover a wide range of topics and areas such as culture, economics, politics, war, and so on. This diverse range of media coverage in cinema has led researchers to place a significant role on the functions of cinema and deem it worthy of further scrutiny. One of the fields of study in which the study of the role of media and cinema is of great importance is the field of politics. The importance of cinema in the field of politics in general, and foreign policy in particular, is due to the fact that it can be used in the direction of influencing public opinion. Examining this issue can help researchers in the fields of media, cinema and foreign policy in the field of media functions in representing political and geopolitical events, public diplomacy and factors influencing public opinion. To achieve this goal, this article attempts to specifically examine the relationship between representations and media coverage of cinema to US foreign policy and attempts to answer the question of whether representations of cinema Does it have a direct impact on US foreign policy?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representation
 • Cinema
 • Geopolitics
 • international relations
 • Hollywood

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 آذر 1400