تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ آباد سوادکوه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران

2 دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری ایران

چکیده

امروزه با افزایش معضلات و بحران‌های محیط‌زیستی، باعث شده تا اهمیت بحث و تحقیق در مورد مسائل محیط‌زیست افزایش یابد. تغییراتی که با رفتار انسان‌ها در محیط‌زیست رخ می‌دهد، می‌تواند باعث تخریب محیط شود. برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست باید رفتار انسان‌ها به سمت‌وسوی ابعاد محیط‌زیست گرایانه تغییر کند. دستیابی به تغییرات رفتاری در ارتباط با محیط‌زیست، نیازمند شناخت نگرش افراد نسبت به آن است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار محیط دوستانه گردشگران در منطقه ییلاقی سرخ‌آباد سوادکوه می‌باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با بهره‌گیری ازنظر اساتید و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، 86 نفر از گردشگران به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 و نرم‌افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج حاصل از همبستگی متغیرهای دانش، نگرش و درک نشان داد که بین درک محیط‌زیستی و رفتار محیط‌زیستی گردشگران رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p≤0/01). نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام حاکی از این است که رفتار محیط‌زیستی ارتباط معنی‌داری در سطح پنج درصد با متغیر درک دارد. مطابق یافته‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری، متغیر درک، نگرش و دانش محیط‌زیستی بر متغیر رفتار تأثیر می‌گذارند. به عبارتی باید بیان داشت در بین عامل‌های اثرگذار بر بروز رفتارهای محیط‌زیستی، درک محیط‌زیستی گردشگران اثر بالاتری بر رفتارهای آنان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of structural model of tourists’ Eco-friendly behavior in Sorkhabad Savadkuh

نویسندگان [English]

 • fatemeh montazeri 1
 • Reza Tamartash 2
 • mohammadreza tatian 2
 • ghodratollah heydari 2
1 Ph.D. Department of Range management, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Rangeland, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Today, with the increase of environmental problems and crises, it has increased the importance of discussion and research on environmental issues. Changes that occur in human behavior in the environment can cause environmental degradation. To prevent the destruction of the environment, human behavior must change to Eco-friendly behavior. Achieving behavioral change requires understanding people's attitudes toward the environment. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the tourists’ environmentally friendly behavior in Sorkhabad Savadkuh rangelands. The research method was descriptive-survey and the data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the views of professors and relevant experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test. Using Cochran's random method and statistics, 86 tourists were selected as the sample. Data analysis was performed using SPSS22 software and Smart PLS software. The results obtained from calculating the correlation coefficient indicate significant positive relationship between environmental perception and environmental behavior of tourists. The results of stepwise regression analysis showed that the environmental impact variable (0.444) had the greatest effect on the environmental behavior variable. In other words, a higher level of has led to more responsible environmental behavior among tourists in that area. According to the structural equation modeling findings, the variables of perception, attitude and environmental knowledge affect the environmental behavior variable with coefficients of 0.768, 0.031 and 0.210, respectively.
 
Introduction
Human misuse of nature and its resources has caused many natural ecosystems to face many environmental problems, including climate change, drought, soil erosion, degradation of wildlife habitats, biodiversity loss, and vegetation loss. has done. To solve these problems, various solutions were proposed, most of which were technological, but today, due to the high cost of these methods, researchers have turned to changing people's lifestyles and behavioral solutions. In the present century, environmental behaviors as one of the most important and influential factors on the environment have been considered by many environmental sociologists. Many scientists believe that the solution to environmental crises should be sought in changing human behavior, attitudes and lifestyles.
In this study, the results of determining the effect of variables affecting the environmental behaviors of tourists in the Sorkhabad region presented. Also, to improve the behavior of tourists, it is necessary to know the effective factors and variables in this field. After reviewing the literature review and the planned behavior model of Ajzen & Fishbein research, the conceptual model of the research was presented. Then, the relationships between four latent Variable (knowledge variables, attitudes and perceptions, environmental behavior) and 32 observed variables were examined to determine the existence or non-existence of a relationship between them.
 
Methodology
The research method is survey and the data collection tool is a questionnaire. The questionnaire questions were designed based on the Likert scale of five options and its reliability was calculated through Cronbach's alpha test. The statistical population of Sorkhabad region included 110 visitors, which was determined using Cochran formula, the sample size was 86 people.
Data analysis was performed using Smart-PLS and SPSS software. To test the conceptual model as well as the research hypotheses, structural equation modeling based on the partial least squares method has been used. Smart PLS3 software was used for this purpose. Structural equation modeling is a technique for analyzing data that is designed to evaluate the relationships between two types of variables (observed and latent variables). A very valuable feature of the structural equation model is the simultaneous analysis and processing of relationships between model variables
 
Results
The results of correlation test showed that there is a positive and significant correlation between environmental perception with environmental behavior, which among the three variables studied, perception with a correlation coefficient of 0.438 has the highest correlation with environmental behavior. For two variables, knowledge and attitude were obtained with a correlation coefficient of 0.211 and 0.218, respectively. In general, it can be said that the studied variables reinforce environmentally responsible behaviors and promote responsibility towards the environment (Table 3).
The data of the results related to the Regression showed that there is a linear and significant relationship between the two variables of environmental perception and behavior. Also, in total, the variable explains the perception of 0.444 of changes in environmental behavior (Table 4, 5).
According to the presented results from structural equation modeling showed that there is a positive and significant relationship between the independent variable of perception with the dependent variable of environmental behavior. Perception variable with a path coefficient of 0.768 had the most direct effect on environmental behavior and the path coefficient of two variables of attitude and knowledge were 0.031 and 0.210, respectively (Figure 2, 3).
 
Conclusion
The findings of this study confirm the theoretical framework. Based on these findings, the variables of knowledge, attitude and perception have relationship with environmental behavior. The results obtained from the environmental behavior regression model show that environmental perception explains a greater share of behavior changes. This shows that in society, plays an important role in environmental behavior. As a result, in order to improve pro-environmental behavior, it is necessary to shift people's perception towards naturalism and improve the quality of environmental education. Environmental education is one of the most important ways to change the variables affecting environmental behavior. In this way, education by promoting environmental knowledge in society and creating a positive attitude in individuals causes each individual to consider themselves responsible for protecting the environment and strive to improve and sustain the environment.
Concerns about the environmental growth crisis will not only have consequences for the natural world, but also for human society. This approach considers attention to the environment as necessary as political and economic processes to understand social conditions. Considering that knowledge, environmental attitude has a positive effect on the formation of greater understanding of society and thus on responsible environmental behavior, environmental knowledge is suggested in different courses and in educational places, in order to get acquainted. And further increase awareness to be seriously designed and implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental knowledge
 • Environmental attitude
 • Environmental perception
 • Structural
 • Equation Modeling
 1. استیری، مهرداد؛ حسامی، سمیه؛ فیاضی، مرجان و رضاعلی، فرزاد. (1399). بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‌های عمومی ارائه‌کننده خدمات شهری. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 25(4)، 1479- 1492.
 2. اسلامی، لیلا؛ خدابنده لو، هاجر و احمدی، منیژه. (1400). واکاوی عوامل مؤثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه‌های خودیار؛ مطالعه موردی: بخش بزینه رود، شهرستان خدابنده. مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53 (3)، 886- 873
 3. امین بیدختی، علی‌اکبر؛ دامغانیان، زهرا و جعفری، سکینه. (1399). پیش‌بینی رفتار مسئولانه محیط‌زیستی و مشارکت در حفاظت از محیط‌زیست بر اساس باورهای محیط‌زیستی با میانجی‌گری نگرش محیط‌زیستی، فصلنامه مطالعات علوم محیط‌زیست، 5 (2)، 2651- 2660.
 4. اشرف­زاده، محمدرضا؛ مددی، حسین؛ خادمی، نسترن و بنیادی، صدیقه. (1389). ارزیابی آثار محیط‌زیستی پروژه‌های گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر جهانگردی بین‌المللی خلیج‌فارس). مجله پژوهش‌های محیط‌زیست، 1(1)، 83-92.
 5. آقایاری هیر، توکل؛ علیزاده اقدام، محمدباقر؛ هنرور، حسین، 1395، بررسی رابطه بین سواد محیط‌زیستی و مصرف مسئولانه پایدار (مطالعه موردی: شهروندان ارومیه). فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار. سال 5، شماره 1، صص 49-61.
 6. حقیقتیان، منصور؛ پورافکاری، نصرالله؛ جعفری نیا، غلامرضا، 1391، تأثیر رفتارهای اجتماعی زیست‌محیطی بر توسعه اجتماعی موردمطالعه کارکنان پارس جنوبی (عسلویه). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 5، شماره 1، ص 115-134.
 7. حجازی، یوسف؛ کرمی دارابخانی، رویا؛ حسینی، محمود؛ رضایی، عبدالمطلب، 1396، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان تهران. مجله محیط‌شناسی، سال 43، شماره 1، ص 17-30.
 8. حجازی، یوسف؛ اسحاقی، رضا، 1393، تبیین رفتار زیست‌محیطی روستاییان استان‌های غرب کشور بر اساس مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال 45، شماره 2، ص 257-267.
 9. حبیبی، فاتح و مصطفی‌زاده، سانا. (1396). بررسی رفتار محیط‌زیستی گردشگران دریاچه زریوار مریوان. مجله جغرافیا و توسعه، 15 (47)، 163- 184.
 10. خانی، فضیله؛ قاسمی وسمه جانی، ابوطالب و قنبری نسب، علی. (1388). بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستای چمخاله، شهرستان - لنگرود)، فصلنامه جغرافیای انسانی، 1(4)، 51-64.
 11. جعفری، سکینه؛ نجارزاده، محمد؛ جعفری، نرگس و رجبی، نگار. (1396). رابطه ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسئولانه زیست‌محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 12(27)، 115- 151.
 12. جعفری نیا، غلامرضا. (1399). بررسی و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست‌محیطی شهروندان در شهر بوشهر. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 10 (37)، 141- 150.
 13. جهانی شکیب، فاطمه و بخشی، دلارام. (1399). تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیرجند. مجله محیط‌زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، 37(2)، 139 - 187.
 14. خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن؛ مهاجر، اسماعیل و موسوی، محمد. (1395). امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی‌آباد کتول. آمایش جغرافیایی فضا، 6 (21)، 193-212.
 15. دشتی، سولماز؛ منوری، مسعود؛ حسینی، محسن؛ ریاضی، برهان و مؤمنی، منصور. (1396). ارائه معیارهای مناسب برای برنامه‌ریزی صنعت گردشگری در روستاهای ساحلی (مطالعه موردی: جزیره قشم). مجله علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 19(4)، 295- 307.
 16. دسترس، فرناز و خواجه‌نوری، بیژن. (1398). بررسی رابطه بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز. مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 30(67)، 35- 58.
 17. زارعی، عظیم؛ قربانی، فاطمه و پدرام نیا، مینو. (1391). عوامل مؤثر بر واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 7(20)، 141- 166.
 18. سجاسی قیداری، حمدالله و فعال جلالی، امین. (1397). سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان زنگلانلو). فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 8(1)، 29-50.
 19. صیف، محمدحسن؛ رستگار، احمد؛ کریمی فرد، طاهره و تاجوران، مرضیه. (1397). ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط‌زیست (موردمطالعه: گردشگران خارجی استان فارس). فصلنامه مدیریت گردشگری، 13(43)، 35- 53.
 20. ضیاپور، آرش؛ کیانی‌پور، ندا و نیک‌بخت، محمدرضا. (1392). تحلیل جامعه‌شناختی محیط‌زیست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستایی و شهری استان کرمانشاه. فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 1(2)، 67 –
 21. علیقلی­زاده فیروزجایی، ناصر؛ رمضان­زاد، مهدی و اسمعیلی، مجید. (1394). سنجش رفتارهای زیست‌محیطی گردشگران در مقصدهای کویری و بیابانی. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 6 (2)، 253- 272.
 22. فاضلی، محمد و جعفر صالحی، سحر. (1392). شکاف نگرش، دانش و رفتار محیط‌زیستی گردشگران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (22)، 137- 161.
 23. قربانی، فاطمه و قربانی، آزاده. (1399). عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیست گرایانه آبزی پروران استان گیلان. مجله علوم محیطی، 18(1)، 17- 32.
 24. کیانی سلمی، صدیقه و شاطریان، محسن. (1396). شناسایی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی: شهروندان کاشان). فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 6 (2)، 101- 115.
 25. کریمی، کامبیز و موحدی، رضا. (1398). تحلیل رفتار محیط‌زیستی کشاورزان و عوامل موثر بر آن در شهرستان قروه. مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 8(2)، 137- 152.
 26. لیث، نادر؛ رستمی، فرحناز و علی بیگی، امیرحسین. (1400). تحلیل ادراک کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از خشک‌سالی و اثرات آن (موردمطالعه: شهرستان میاندوآب). مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53 (3)، 957- 976.
 27. منتی­زاده، میثم؛ زمانی، غلامحسین و غلامرضایی، سعید. (1394). واکاوی هنجارهای اخلاقی زیست‌محیطی کشاورزان: موردمطالعه کشاورزان شهرستان شیراز. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(2)، 49- 65.
 28. متقی، افشین و همتی گویمی، زهرا. (1391). گردشگری و محیط‌زیست (بررسی فرصت‌ها، نگرانی و رفتار محیط‌زیستی در بین گردشگران شهر بوشهر). مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 1(3)، 148-165.
 29. نوروزی، محمدباقر. (1389). امکان‌سنجی جاذبه‌های دره توتیا (بهشت گمشده) از توابع شهرستان ملایر باهدف تبدیل آن به یک سایت گردشگری. مجله آمایش محیط، 3(9)، 155- 179.
 30. نجارزاده، محمد؛ جعفری، سکینه؛ جعفری، نرگس و رجبی، نگار. (1397). رابطه ساختاری نگرش و دانش محیط‌زیستی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط‌زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک شده. فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 7(1)، 127- 142.
 31. وحیدا، فریدون؛ جعفری نیا، غلامرضا و افروز، صدیقه. (1396). بررسی رابطه فعالیت اجتماعی با رفتار محیط‌زیستی (موردمطالعه: ساکنان شهر تهران)، فصلنامه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 5(4)، 113- 125.
 32. وزین، نرگس. (1393). تدوین الگوی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم تالابی در راستای سلامت اکوسیستم تالاب و پایداری جوامع روستایی، مورد محدوده تالاب‌های میانکاله و لَپوی زاغْمرز. مجله برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 4(2)، 153- 174.
 33. ولی پور، فرزانه و فرخیان، فروزان. (1398). تأثیر آموزش محیط‌زیست بر آگاهی، نگرش و رفتار طرف دار محیط‌زیست در دختران مقطع متوسطه دوم (مطالعه موردی: ناحیه 4 اهواز). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 21(1)، 231- 225.
 34. یزدخواستی، بهجت؛ حاجیلو، فتانه و علیزاده اقدم، محمدباقر. (1392). بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم‌شناختی با ردپای بوم‌شناختی موردمطالعه: شهرستان تبریز، فصلنامه اخلاق زیستی، 3(8)، 130-101.
 35. 44- Kaiser, F. G., & Shimoda, T. A. 1999. Responsibility as a predictor of ecological behaviour. Journal of Environmental Psychology, 19(3), 243–253.
 36. Abbaszadeh, M., Bani Fatemeh, H., Alizadeh Aghdam, M. B., & Alawi, L. (2016). The effect of interventions on responsible environmental attitude on the relationship between spatial attachment and responsible environmental behavior. Journal of Applied Sociology, 62, 61-80. [in Persian].
 37. Aghayari Hir, T., Alizadeh Aghdam, M.B., Honarvar, H. (2016) The Relationship Between Environmental Literacy and Responsible-Sustainable Consumption (the case study of Urmia Citizens), Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5(1), 53 - 65. [in Persian].
 38. Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitude and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 278p. [in Persian].
 39. Aliqlizadeh Firoozjaei, N., Ramezanzad, M., & Ismaili, M. (2015). Assessing the environmental behaviors of tourists in desert destinations. Journal of Rural Research, 6(2), 253-272. [in Persian].
 40. Aminbeidokhti, A., Damghanian, Z., & Jafari, S. (2020). Predicting Responsible Environmental Behavior and Participation in Environmental Protection Based on Environmental Beliefs of the Students by Mediating Environmental Attitudes, Journal of Environmental Science Studies, 5(2), 2651- 2660. [in Persian].
 41. Ashrafzadeh, M.R., Madadi, H., Khademi, N., Bonyadi, S., (2010). Environmental impact assessment (EIA) of the Persian Gulf International Tourism City, Journal of Environmental Researches, 1(1), 83- 92. [in Persian].
 42. Barker, L. (2010). Exploring the relationship between general and specific environmental attitudes and environmentally responsible behavioral intention: A survey of OHV and ATVRiders in the Adirondacks (dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. 190-196.
 43. Bayat, N., Pourghoolami sarvandani, M.R., Fadaei, H., & osanlo, A. (2021). Investigation of citizens' perceptions about urban sprawl effects (Case study: Tehran/Damavand). Journal of Human Geography Research, 35(2), 673- 695. [in Persian].
 44. Bonilla, J.M. Reyes-Rodríguez, M.C. & López-Bonilla, L.M. (2020). Interactions and Relationships between Personal Factors in Pro-Environmental Golf Tourist Behavior: A Gender Analysis. Sustainability, 12(332), 1-19.
 45. Chiu, Y. T. H., Lee, W. I., & Chen, T. H. (2014). Environmentally responsible behavior in ecotourism: Exploring the role of destination image and value perception, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(8), 876- 889.
 46. Cochran, W.C., (1960). Sampling techniques, 200 pp.
 47. Dashti, S., Munawari, M., Hosseini, M., Riazi, B., & Momeni, M. (2017). Presenting appropriate criteria for tourism industry planning in coastal villages (Case study: Qeshm Island). Journal of Environmental Science and Technology, 19(4), 295-307. [in Persian].
 48. Dastras, F., & Khajenoori, B. (2020). Investigating the Relationship between Sociological Factors and Environmental Behavior of Citizens of Shiraz. Journal of Applied Sociology, 30(76), 35-58. [in Persian].
 49. Eslami, L., Khodabandelo, H., & Ahmadi, M. (2021). Analysis of factors affecting rural women's attitudes towards the creation of self-help groups; Case Study: Bazineh Rood, Khodabandeh Township, Journal of Human Geography Research, 53(3), 886- 873. [in Persian].
 50. Estiri, M., Hesami, s., Fayazi, B.M., & Rezaali, F. (2020). A survey on the role of mediating and moderating variables that can influence employee’s organizational citizenship behaviors of urban public service providers. Journal of Human Geography Research, 25(4), 1479- 1492. [in Persian].
 51. Fazeli, M., & Jafar Salehi, S. (2013). Gap of Attitudes, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists, Journal of Tourism Management Studies, 8(22), 137-161. [in Persian].
 52. Ghorbani, F., & Ghorbani, A. (2020). Factors affecting the environmental behavior of aquaculture in Guilan province, Journal of Environmental Sciences, 18(1), 17-32. [in Persian].
 53. Haghighatian, M., Poorafkari, N., Jafari Nia, G. (2012). The Impact of Environmental Social Behaviors on the Social Development of South Pars Employees (Assaluyeh), Journal of Social Development Studies, 5(1), 115-134. [in Persian].
 54. Halpenny, E. A. (2010). Pro-environmental behaviors and park visitors: The effect of place attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(4): 409-421.
 55. Hejazi, Y., Karami Darabkhani, R., Hosseini, M., & Rezaei, A. (2017). A Study of Factors Affecting the Environmental Behavior of Members of Environmental NGOs in Tehran Province. Journal of Environmental Science, 43(1), 17-30. [in Persian].
 56. Hines, J. M., Hungerford, H. R., & Tomera, A. N. (1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. The Journal of Environmental Education, 18(2), 1–8.
 57. Karimi, K., & Movahedi, R. (2019). Analysis of environmental behavior of farmers and factors affecting it in Qorveh city, Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8(2), 137-152. [in Persian].
 58. Khaje Shahkoohi, A., Sahneh, B., Mohajer, E., & Mousavi, M. (2018). Ecotourism development feasibility in mountainous villages of the township of Ali Abad Katoul. Geographical Planning of Space Journal, 6(21), 193-212. [in Persian].
 59. Kiani Salmi, S., & Shaterian, M. (2017). Identification of socio-cultural factors affecting environmental protection (Case study: Citizens of Kashan), Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6(2), 101-115. [in Persian].
 60. Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, 8(3): 239-260.
 61. Krajhanzl, J. (2010) ‘Environment and Proenvironmental Behavior.” School and Health, 21: 251-274
 62. Lee, T.H., Jan, F.H. (2018). Ecotourism Behavior of Nature-Based Tourists: An Integrative Framework. Journal of Travel Research. 57 (6), 792–810.
 63. Leis, N., Rostami, F., Ali Beige, A.M. (2021). Analysis of Farmers' Perception of Drought in Urmia Lake Basin and its Impacts (Case Study: Miandoab County), Journal of Human Geography Research, 53(3), 957- 976. [in Persian].
 64. Li, Q. & Wu, M. 2020. Tourists’ pro-environmental behaviour in travel destinations: benchmarking the power of social interaction and individual attitude. Journal of Sustainable Tourism. 28 (9).
 65. Mantizadeh, M., Zamani, G.H., & Gholamrezaei, S. (2015). Analysis of Environmental Ethical Norms of Farmers: A Case Study of Farmers in Shiraz, Iranian Journal of Agricultural Extension and Education, 11(2), 49-65. [in Persian].
 66. Nisbet, E. Zelenski, J. & Murphy S. (2009). The Nature Relatedness Scale Linking Individuals. Journal of Connection with Nature to Environmental, 41(5), 715-740
 67. Onel & Mukherjee (2016). Consumer knowledge in pro-environmental behavior. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 13(4), 328-352.
 68. Sajasi Gheidari, H., & Activist Jalali, A. (2018). Assessing the environmental awareness and behavior of villagers (Case study: Zanglanloo village). Journal of Spatial Planning (Geography), 8(1), 29-50. [in Persian].
 69. Seif, M.H., Rastegar, A., Karimifard, T., & Tajoran, M. (2018). Presenting a causal model of factors affecting environmental behaviors (Case study: foreign tourists in Fars province). Journal of Tourism Management, 13(43), 35-53. [in Persian].
 70. Sutton, Ph. (2012). Introduction to Environmental, 42-47.
 71. Yazdkhasti, B., Hajiloo, F., Alizadeh Aghdam, M.B, (2013). Investigating the relationship between ecological cultural capital and the studied ecological footprint: Tabriz city, Journal of Bioethics, 21(8), 130-101. [in Persian].
 72. Zarei, A., Ghorbani, F., & Pedram Nia, M. (2012). Factors affecting the behavioral reactions of visitors to tourist destinations. Journal of Tourism Management Studies, 7(20), 141-166. [in Persian].
 73. Ziapur, A., Kianipour, N., Nikbakht, M. R. (2013). Sociological analysis of the environment and people's behavior towards it in rural and urban areas of Kermanshah province. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(2), 67-55. [in Persian].