ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش الگوی شبکه‌معابر: مقایسه تطبیقی محدوده‌های خودسازمان‌یافتۀ‌ شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، گروه شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

فرم شهری نمایانگر ویژگی‌های کالبدی شهر و فرایندهای غیر کالبدی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) نمود یافته در کالبد است و شبکه معابر یکی از اجزای مهم و پایدار آن محسوب می‌شود. این مقاله درصدد آن است تا با ارائه یک چارچوب تحلیلی و معرفی شاخص‌های مناسبی که وجوه مختلفی از الگوهای شبکه معابر را هدف قرار می‌دهند، امکان بازشناسی روش‌مند این الگوها را فراهم آورد و در این فرایند، سه بُعد پیکره‌بندی، ترکیب‌بندی و ساخت (که به‌این‌ترتیب با شاخص‌های توپولوژیک، ریخت‌شناسی و متریک متناظرند) را به کار گرفته است. نوآوری پژوهش را نیز می‌توان در دو جنبه به‌کارگیری رهیافت شبکه در مدل‌سازی (در مقابل توصیفات کیفیِ متداول در پژوهش‌های داخلی) و تولید چارچوب تحلیلی با انباشت مجموعه شاخص‌های متفاوت و متناسب با اطلاعات در دسترس، برشمرد. پژوهش پیشرو به تحلیل الگوهای شبکه معابر (که به دودسته خود سازمان‌یافته و از پیش طراحی‌شده تقسیم‌بندی می‌شود) در محدوده‌های خود سازمان‌یافته که بدون هیچ طرح از پیش اندیشیده شده‌ای طی زمان به وجود آمده‌اند (و عموماً بی‌نظم، تودرتو و پرپیچ‌وخم توصیف می‌شوند) می‌پردازد و ویژگی‌ها و قاعده‌مندی‌های مشترک حاکم بر آن‌ها و وجوه تشابه و تفاوت آن‌ها را ردیابی می‌نماید. به‌کارگیری چارچوب تحلیلی در پانزده محدوده مطالعاتی خود سازمان‌یافته در شهر تهران نشانگر آن است که نه‌تنها الگوی پیکره‌بندی شبکه معابر در تمامی محدوده‌ها با یکدیگر مشابه و از نوع T-tree است، بلکه تحلیل‌های تری پلات انجام‌شده هم مؤید تشابه الگوی ترکیب‌بندی و ساخت شبکه معابر در این محدوده‌ها علی‌رغم وجود برخی تفاوت‌ها است که از وجود نظمی مشابه اما پیچیده و پنهان در آن‌ها حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Develop an Analytical Framework for Studying Street Pattern; Comparative Study of Street Network Pattern in Self-Organized Districts of Tehran

نویسندگان [English]

 • Atoosa Afaghpoor 1
 • Siamak Badr 2
1 Ph.D. Researcher in Urban and Regional Planning, Faculty of Urban Planning, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. in Urban and Regional Planning, Department of Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Introduction:
The urban form can be considered as a set of elements of which the street network is one of the most important components. It is divided into two categories: self-organized and pre-designed networks. While the latter evolved by large-scale barriers of economic and social constraints in a short period of time, the former does not imposed by any central agency, but rather, sprouts out from the uncoordinated contribution of countless local agents during the time (Jacobs, 1961). Still today, self-organized street networks are often underestimated in their most fundamental values, and they are described as disordered (Porta et al, 2006a) complicated, and convoluted; but, the identification of common features and their regularities has become a field of research. Against this modernist stigmatization, some (like Jacobs) argued that, unlike the Euclidean geometry in the pre-designed networks, the marvelous complex order of the self-organized networks is not visible at a first glance. That order, is the order of life (Jacobs, 1961) which is such a complex order that, is common among other non-geographical biologic, social, or natural systems. These claims led to a wave of studies from the early 1960s on the analysis of the patterns of the street network and its components using the graph theory framework, which sought to identify the characteristics of the street network of old self-organized neighborhoods and the complex order embedded in them.
With this introduction, the current research has been done to find similarities and dissimilarities in street network patterns of self-organized districts that have emerged without any premeditated designs over time. This article also seeks to develop an analytical framework composed of different indicators that target various aspects of the street network patterns, to enable the recognition of these similarities and differences. For this reason, first, three concepts: 1) configuration, 2) composition, and 3) constitution has been distinguished in studying street patterns. Then, the corresponding measures have been introduced and evaluated in 15 self-organized districts in Tehran, which meticulously have been selected as case, and their street networks have been drawn. In the third stage, values have been compared with a three-plot analysis, and street network similarities and dissimilarities have been traced. 
 
Methodology:
The quantitative method is used in this research and to compare and analysis of the street network pattern in self-organized districts of Tehran. Based on the background of the research and theoretical framework, this comparison has been done using three types of indices which are 1) topological, 2) morphological, and 3) metric indicators which correspond to the three concepts of the street networks:
Topological indicators (corresponds to the configuration): Refers to featuring links and nodes that are associated with abstract topology, which is related to the process of formation: their ordering (relative position), adjacency, continuity, and connectivity.
Morphological indicators (corresponds to the composition): Refers to the absolute geometric layout which is related to the product of formation: absolute position, lengths, areas, and orientation.
Metric indicators (corresponds to the constitution): Refers to those characteristics obtained from the ratio between a geometric to a topological component or vice versa and are used to indicate the relationship between the product and the process of formation.
Results and discussion:
Similarities: The results show that not only the configuration of the street network in all studied self-organized districts is similar to each other (T-tree) which is different from other configurations in the grid (X-cell), loop and cul-de-sac (X-tree), and fused grid (T-cell) networks but also the Three-plot analysis confirms the similarity of the street network composition and construction in these areas:

In most of the districts, along with the increase in the relative beta (Rβ) index, the relative degree means of the vertices (RDM) increases at a similar rate.
In most of the districts, along with the increase in the relative shape factor index of the blocks (RShF(n)), the relative average area of the blocks (RCellAM) also increases at a relatively similar rate.
In most of the districts, along with the increase in the relative vertices density (RVD) index, the relative density of links (RLD) also increases at a relatively similar rate.

Differences: Despite the many similarities, some differences were also traced between these districts, which in order to better understanding, the 15 studied districts are classified into three categories as follows:

Consisting relatively large and serrated blocks, with scattered and long links, low number of intersections, and many dead cul-de-sac like Ozgol (J) and Dezashib (K) districts;
Consisting relatively small and simple blocks, with dense and short links, more intersections, and a low number of dead cul-de-sac like Emamzadeghasem (A) and Farahzad (H) districts;
Consisting other districts that have a combination of simple and serrated blocks of medium size and a number of dead-end and open links.

Conclusion:
The very similarity between the pattern of the street networks in the studied self-organized districts, which are evolved gradually over time in uncoordinated contribution and without any premeditated plan, is not accidental but displays a complex and surprising order. This order shows the behavioral rules that result in preferential attachment in different environmental conditions. These subconscious patterns are the product of a dynamic process in which empirical skills gradually mature through transfer and repetition and results in a self-organizing structure that continuously regulates the interaction of form and context. This interaction creates a pattern of the street network that exhibits the same order in different geographical districts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Street Network Pattern
 • Configuration
 • Composition
 • Constitution
 • self-organized
 1. ایزدی، محمد سعید و شریفی، عادل. (1394). ارزیابی طرح کارل فریش بر پیکربندی ساختار فضایی بافت قدیمی شهر همدان (با استفاده از تکنیک چیدمان فضا). باغ نظر، 12(35)، 15-26.
 2. بحرینی، سیدحسین و تقابن، سوده. (1390). آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 3(4)، 5-18.
 3. دانشپور، عبدالهادی و مرادی، سلمان. (1391). تبیین روش ریخت‌گونه بندی و کاربرد آن در طراحی شهری. نامه معماری و شهرسازی، 5(9)، 65-86.
 4. عباس‌زادگان، مصطفی. (1381). روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد. مدیریت شهری، 9، 64-75.
 5. میرمقتدایی، مهتا. (1385). طراحی شهری: روشی برای انتخاب محدوده مطالعات گونه شناسی بافت شهری در کلان‌شهرها نمونه موردی تهران. فصلنامه مسکن و انقلاب، 13، 14-27.
 6. Barabási, A.-L. (2002). The new science of networks. Cambridge MA. Perseus.
 7. Batty, M., & Rana, S. (2002). Reformulating space syntax: the automatic definition and generation of axial lines and axial maps. Centre for Advanced Spatial Analysis Working Paper, 58.
 8. Boeing, G. (2020a). A multi-scale analysis of 27,000 urban street networks: Every US city, town, urbanized area, and Zillow neighborhood. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 47(4), 590-608.
 9. Boeing, G. (2020b). Urban street network analysis in a computational notebook. arXiv preprint arXiv:2001.06505.
 10. Buhl, J., Gautrais, N., Reeves, R.V., Sol´, e.S., Valverde, P., & Kuntz, G. Theraulaz, (2006). Topological Patterns in Street Networks of Self- organized Urban Settelments. Eur. Phys. J. B 49, 513-522.
 11. Crucitti, P., Latora, V., & Porta, S. (2006). “Centrality measures in spatial networks of urban streets”. Physical Review E, 73, 036125.
 12. Gastner, M. T., & Newman, M E J. (2004). “The spatial structure of networks”', http://arxiv.org/abs/ cord mat/0407680
 13. Haggett, P., & Chorley, R. (1969). “Network analysis in Geography”. London, U.K: Edward Arnold.
 14. Hess, P. (1997). “Measures of Connectivity - Comparison of pedestrian environments in Seattle and Bellevue suburbs” Washington Places (Cambridge, Mass), 11, 58–65.
 15. Hillier B., & Hanson J. (1984). “The Social Logic of Space”, Cambridge University Press: Cambridge.
 16. Jacobs J., (1961). “The death and life of great American cities”. New York, NY: Vintage.
 17. Jiang B. and Claramunt C. (2002), “Integration of Space Syntax into GIS: New Perspectives for Urban Morphology”, Transactions in GIS, Vol. 6, no. 3, pp. 295-309.
 18. Jiang B, Claramunt C, (2004), “A structural approach to the model generalization of an urban
  street network'' GeoInformatica 8 157 – 171.
 19. Jiang B, Claramunt C, (2004b), "Topological analysis of urban street networks'' Environment and Planning B: Planning and Design 31 151 – 162.
 20. Kansky, K. (1963). “Structure of Transportation Networks: Relationships between Network Geometry and Regional Characteristics”. Ph. D. thesis, University of Chicago. Research Paper No. 84.
 21. Kissling, C. (1969). “Linkage Importance in a Regional Highway Network”. The Canadian Geographer 13(2), 113–127.
 22. Li, Y. & Tsukaguchi, H. (2005). “Relationships between Network Topology and Pedestrian Route Choice Behavior”. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 241 – 248.
 23. Li, S. and Y. Shum (2001). “Impacts of the National Trunk Highway System on accessibility in China”. Journal of Transport Geography 9(1), 39–48.
 24. Maniadakis, D., & Varoutas, D. (2015). Incorporating Gabriel graph model for FTTx dimensioning. Photonic Network Communications, 29(2), 214-226.
 25. Marshall, S. (2005). Streets and patterns. London: Spon Press.
 26. Parthasarathi, P., & Levinson, D. (2012). “Network structure and Spatial Separation”. Environment and Planning B: Planning and Design 2012, 39, 137 – 154.
 27. Parthasarathi, P. (2014). “Network structure and metropolitan mobility”. The journal of transport and land use, 7 (2), 153-170.
 28. Porta, S., Crucitti, P., & Latora, V., (2006a). The network analysis of urban streets: a primal approach. Environment and Planning B: Planning and Design, 33, 705-725.
 29. Porta, S., Crucitti. P., & Latora, V., (2006b). “The network analysis of urban streets: a dual approach. Physica A Statistical Mechanics and its Applications, 369, 853–866
 30. Strano, , Viana, M., L da Fontoura Costa., A Cardillo, S., & Porta, V Latora. (2013). “Urban Street Networks, a Comparative Analysis of Ten European Cities”. Environment and Planning B: Planning and Design 2013, 40, 1071–1086.
 31. Thomson, R. C. (2004). "Bending the axial line: smoothly continuous road centre-line segments as a basis for road network analysis'', in Proceedings 4th International Space Syntax Symposium London, http://www.spacesyntax.net/SSS4
 32. Xie, F. & Levinson, D. (2007). “Measuring the structure of road networks”. Geographical Analysis, 39(3), 336–356.
 33. ZAKERHAGHIGHI, K., MAJEDI, H., & HABIB, F. (2010). Identifying effective indicators for typology of urban fabrics.
 34. Forsyth, A., & Hearst, M. (2008). "Design and Destinations: Factors Influencing Walking and Total Phyiscal Activity." Urban Studies, 45(9): 1973-1996.
 35. Song, Y., & Knaap, G.-J. (2003). "New urbanism and housing values: a disaggregate assessment. Journal of Urban Economics, 54, 218–238.