تحلیل راهبردی بازآفرینی ساختاری-کارکردی بازارهای سنتی در شهرهای ایران (مورد مطالعه: سراهای بازار تاریخی شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

یکی از مبادی هویتی و تاریخی- فرهنگی شهرهای ایرانی، بازار و عناصر تشکیل دهنده آن است. این در حالی است که امروزه، بازارهای سنتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد و شکل گیری فضاهای تجاری جدید بواسطه الزامات شرایط زندگی مدرن منجر به افول ساختاری-کارکردی بازار و عناصر وابسته به آن از جمله سراها شده است. لذا بخش هایی از فضاهای بازار از جمله سراها، که با نیازهای امروز مردم انطباق نداشت، از رونق افتاده و به حاشیه رانده شده است.
مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، بدنبال بررسی و تطبیق راهبردی ساختار و کارکرد سراهای بازار تاریخی زنجان براساس نیازهای اقتصادی-فرهنگی و هویتی فعلی جامعه شهری است. گردآوری داده ها با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری شامل 985 نفر است که با نمونه گیری کوکران 273 نفر انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تک نمونه ای T و رویکرد تحلیل اثرات متقابل تعاملی با کمک نرم افزارهای SPSS و Scenario Wizard استفاده شد.
یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت شاخص بازآفرینی سراهای بازار براساس شرایط ساختاری-کارکردی برابر 96/2 و امتیاز (074/0-= t) است و در بین سراهای بازار، سرای ملک با میانگین 46/3 بیشترین امتیاز را بدست آورده است. در نتیجه این سرا نسبت به دیگر سراها وضعیت بهتری برای احیاء و بازآفرینی دارد. همچنین، مهمترین راهبرد برای بازآفرینی و احیاء ساختاری- کارکردی سراهای بازار زنجان بمنظور مرمت و بازآفرینی معماری و طراحی سراها باید مبتنی بر مولفه های «نمای بیرونی (طراحی و معماری نمای بیرونی سرا)؛ تناسب (تناسب کاربری حجره های سرا با کارکرد بازار و سرا)؛ کیفیت روشنایی سرا؛ و حس تعلق مکانی باشد. لذا بمنظور بازآفرینی سراها، افزایش و توسعه کاربری های مختلط؛ ایجاد تنوع و گوناگونی؛ و تقویت و گسترش لبه‌های فعال ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural-Functional Reconstruction of Traditional Markets in Iranian Cities with a Futuristic Approach (Case Study: Zanjan Historical Bazaar)

نویسندگان [English]

 • MOHAMAD TAGHI heydari 1
 • YAGHOOB HAGHI 2
 • KOBRA KHOND 3
 • SAEEID Moharami 4
1 university ofzanjan
2 MSc Student of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 MSc Student of Geography and TOURISM, University of Zanjan, Zanjan, Iran
4 PhD Student of Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Structural-Functional Reconstruction of Traditional Markets in Iranian Cities with a Futuristic Approach (Case Study: Zanjan Historical Bazaar)
Abstract
One of the identity and historical-cultural bases of Iranian cities is the bazaar and its constituent elements. Today, however, traditional markets have not been able to meet the needs of citizens and the formation of new commercial spaces due to the requirements of modern living conditions has led to a structural-functional decline of the market and its related elements, including houses. Therefore, parts of the market space, including the houses, which did not meet the needs of today's people, have fallen out of favor and have been marginalized.
The present article, with a descriptive-analytical method, seeks to study and strategically apply the structure and function of Zanjan historical market houses based on the current economic-cultural needs and identity of the urban community. Data collection was done through field and library studies. The statistical population includes 985 people and 273 people were selected by Cochran sampling. For data analysis, one-sample T test and interactive interaction analysis approach were used with the help of SPSS and Scenario Wizard software.
Findings showed that the situation of market house regeneration index based on structural-functional conditions is equal to 2.96 and score (t = -0.074) and among market houses, Malek house with the average of 3.46 has obtained the highest score. . As a result, this house has a better condition for revitalization and regeneration than other houses. Also, the most important strategy for the reconstruction and restoration of structural-functional houses in Zanjan Bazaar in order to repair and recreate the architecture and design of houses should be based on the components of the exterior (design and architecture of the exterior); Proportion (appropriateness of the use of greenhouses with the function of the market and the house); Lighting quality; And a sense of place. Therefore, in order to recreate houses, increase and develop mixed uses; Creating diversity; And it is necessary to strengthen and expand the active edges.
Keywords: regeneration, Hall, Traditional Market, Zanjan City
Structural-Functional Reconstruction of Traditional Markets in Iranian Cities with a Futuristic Approach (Case Study: Zanjan Historical Bazaar)
Abstract
One of the identity and historical-cultural bases of Iranian cities is the bazaar and its constituent elements. Today, however, traditional markets have not been able to meet the needs of citizens and the formation of new commercial spaces due to the requirements of modern living conditions has led to a structural-functional decline of the market and its related elements, including houses. Therefore, parts of the market space, including the houses, which did not meet the needs of today's people, have fallen out of favor and have been marginalized.
The present article, with a descriptive-analytical method, seeks to study and strategically apply the structure and function of Zanjan historical market houses based on the current economic-cultural needs and identity of the urban community. Data collection was done through field and library studies. The statistical population includes 985 people and 273 people were selected by Cochran sampling. For data analysis, one-sample T test and interactive interaction analysis approach were used with the help of SPSS and Scenario Wizard software.
Findings showed that the situation of market house regeneration index based on structural-functional conditions is equal to 2.96 and score (t = -0.074) and among market houses, Malek house with the average of 3.46 has obtained the highest score. . As a result, this house has a better condition for revitalization and regeneration than other houses. Also, the most important strategy for the reconstruction and restoration of structural-functional houses in Zanjan Bazaar in order to repair and recreate the architecture and design of houses should be based on the components of the exterior (design and architecture of the exterior); Proportion (appropriateness of the use of greenhouses with the function of the market and the house); Lighting quality; And a sense of place. Therefore, in order to recreate houses, increase and develop mixed uses; Creating diversity; And it is necessary to strengthen and expand the active edges.
Keywords: regeneration, Hall, Traditional Market, Zanjan City
Structural-Functional Reconstruction of Traditional Markets in Iranian Cities with a Futuristic Approach (Case Study: Zanjan Historical Bazaar)
Abstract
One of the identity and historical-cultural bases of Iranian cities is the bazaar and its constituent elements. Today, however, traditional markets have not been able to meet the needs of citizens and the formation of new commercial spaces due to the requirements of modern living conditions has led to a structural-functional decline of the market and its related elements, including houses. Therefore, parts of the market space, including the houses, which did not meet the needs of today's people, have fallen out of favor and have been marginalized.
The present article, with a descriptive-analytical method, seeks to study and strategically apply the structure and function of Zanjan historical market houses based on the current economic-cultural needs and identity of the urban community. Data collection was done through field and library studies. The statistical population includes 985 people and 273 people were selected by Cochran sampling. For data analysis, one-sample T test and interactive interaction analysis approach were used with the help of SPSS and Scenario Wizard software.
Findings showed that the situation of market house regeneration index based on structural-functional conditions is equal to 2.96 and score (t = -0.074) and among market houses, Malek house with the average of 3.46 has obtained the highest score. . As a result, this house has a better condition for revitalization and regeneration than other houses. Also, the most important strategy for the reconstruction and restoration of structural-functional houses in Zanjan Bazaar in order to repair and recreate the architecture and design of houses should be based on the components of the exterior (design and architecture of the exterior); Proportion (appropriateness of the use of greenhouses with the function of the market and the house); Lighting quality; And a sense of place. Therefore, in order to recreate houses, increase and develop mixed uses; Creating diversity; And it is necessary to strengthen and expand the active edges.
Keywords: regeneration, Hall,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • Hall
 • tactical urban planning
 • Traditional Market
 • Zanjan City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 18 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 خرداد 1400