مطالعه رفتار محیط زیستی زنان روستایی با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار مطالعه موردی: روستای دیوا شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

رشد فزاینده جمعیت و تخریب شدید محیط زیست توسط انسان از یک سو و عدم شناخت و استفاده از ظرفیت های انسانی موجود در کنترل و کاهش معضلات زیست محیطی، سکونتگاه های انسانی را با مشکلات فراوانی روبرو نموده است. با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات زیست محیطی از انسان ها ناشی می شود، رفتارهای زیست محیطی انسان از مهمترین و موثرترین عوامل بر محیط زیست است. به نحوی که ضمن تاثیر بر مسائل محیط زیستی، تحت تاثیر آ نها قرا می گیرد.

هدف این تحقیق مطالعه رفتارهای زیست محیطی زنان روستای دیوا در شهرستان بابل می باشد روش پژوهش کیفی است و جامعه آماری شامل کلیه زنان روستای دیوا است که حجم نمونه 20 نفر که به اشباع نظری ختم گردید و نمونه گیری به شیوه هدفمند می باشد. در این پژوهش از تئوری ارزش-عقیده- هنجار برای بررسی اثر گذاری عوامل مهم بر رفتار زیست محیطی زنان روستایی استفاده شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد. براساس دسته بندی باورها و رویه های زنان روستایی پیرامون طبیعت و محیط زیست، آن ها رفتارهای محیط زیستی متفاوتی داشتند که بر مبنای تئوری ارزش-عقیده- هنجار رفتار محیط زیستی زنان روستایی شامل مولفه های سبک زندگی حفاظتی، آگاهی از پیامدها، هنجارهای شخصی، ارزش های زیست بوم و جهان بینی اکولوژیکی است. همچنین می توان گفت متغیرها بر یکدیگر و بر رفتار محیط زیستی زنان موثر بوده است.

با توجه به نقش برجسته هنجارهای شخصی و لحاظ نمودن اعتقادات و آموزه های دینی و مذهبی، حفاظت محیط زیست می تواند به عنوان یک هنجار اعتقادی و اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. نکنه مهم دیگر افزایش آگاهی و دانش محیط زیستی زنان روستایی است که با شناخت اثرات فعالیت ها بر محیط زیست روستا می توانند آن ها را مدیریت نموده و اثرات را به حداقل کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying rural women’s environmental behavior by value-belief-norm theory Case study: Diva village of Babol county

نویسندگان [English]

  • Shahrbanoo Golchubi Diva 1
  • Seed Isaac Jalalian 2
1 PhD student in Environmental Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Unbridled population growth and intense environmental degradation and the lack of recognition and utilization of existing human capacities to control and mitigate the environmental problems of human settlements have caused many problems.

Since many environmental problems arise from humans, human environmental behavior is one of the most important and effective factors on the environment. In a way that impacts on environmental issues, they are affected.

This research’s purpose is to study the environmental behaviors of women in Diva village in Babol county.The research method is qualitative and the statistical population includes all women in Diva village with sample size of 20 and snowball sampling. In this study, value-belief-norm theory was used to investigate the effect of important factors on the environmental behavior of rural women. The research findings show that based on the categorization of rural women's beliefs and practices about nature and the environment, they had different environmental behaviors based on the theory of value-belief-norms of rural women's environmental behavior including conservation lifestyle components, awareness of Consequences, personal norms, ecological values and ecological worldview. It can also be said that variables have influenced each other and the environmental behavior of women. Given the prominent role of personal norms and religious and religious beliefs and teachings, environmental protection can be considered as a moral and ethical norm. Another important point is the increase of environmental awareness and knowledge of rural women who can manage and minimize the impacts of the activities on the rural environment.Unbridled population growth and intense environmental degradation and the lack of recognition and utilization of existing human capacities to control and mitigate the environmental problems of human settlements have caused many problems.

Since many environmental problems arise from humans, human environmental behavior is one of the most important and effective factors on the environment. In a way that impacts on environmental issues, they are affected.

This research’s purpose is to study the environmental behaviors of women in Diva village in Babol county.The research method is qualitative and the statistical population includes all women in Diva village with sample size of 20 and snowball sampling. In this study, value-belief-norm theory was used to investigate the effect of important factors on the environmental behavior of rural women. The research findings show that based on the categorization of rural women's beliefs and practices about nature and the environment, they had different environmental behaviors based on the theory of value-belief-norms of rural women's environmental behavior including conservation lifestyle components, awareness of Consequences, personal norms, ecological values and ecological worldview. It can also be said that variables have influenced each other and the environmental behavior of women. Given the prominent role of personal norms and religious and religious beliefs and teachings, environmental protection can be considered as a moral and ethical norm. Another important point is the increase of environmental awareness and knowledge of rural women who can manage and minimize the impacts of the activities on the rural environment.

Unbridled population growth and intense environmental degradation and the lack of recognition and utilization of existing human capacities to control and mitigate the environmental problems of human settlements have caused many problems.

Since many environmental problems arise from humans, human environmental behavior is one of the most important and effective factors on the environment. In a way that impacts on environmental issues, they are affected.

This research’s purpose is to study the environmental behaviors of women in Diva village in Babol county.The research method is qualitative and the statistical population includes all women in Diva village with sample size of 20 and snowball sampling. In this study, value-belief-norm theory was used to investigate the effect of important factors on the environmental behavior of rural women. The research findings show that based on the categorization of rural women's beliefs and practices about nature and the environment, they had different environmental behaviors based on the theory of value-belief-norms of rural women's environmental behavior including conservation lifestyle components, awareness of Consequences, personal norms, ecological values and ecological worldview. It can also be said that variables have influenced each other and the environmental behavior of women. Given the prominent role of personal norms and religious and religious beliefs and teachings, environmental protection can be considered as a moral and ethical norm. Another important point is the increase of environmental awareness and knowledge of rural women who can manage and minimize the impacts of the activities on the rural environment.

Unbridled population growth and intense environmental degradation and the lack of recognition and utilization of existing human capacities to control and mitigate the environmental problems of human settlements have caused many problems.

Since many environmental problems arise from humans, human environmental behavior is one of the most important and effective factors on the environment. In a way that impacts on environmental issues, they are affected.

This research’s purpose is to study the environmental behaviors of women in Diva village in Babol county.The research method is qualitative and the statistical population includes all women in Diva village with sample size of 20 and snowball sampling. In this study, value-belief-norm theory was used to investigate the effect of important factors on the environmental behavior of rural women. The research findings show that based on the categorization of rural women's beliefs and practices about nature and the environment, they had different environmental behaviors based on the theory of value-belief-norms of rural women's environmental behavior including conservation lifestyle components, awareness of Consequences, personal norms, ecological values and ecological worldview. It can also be said that variables have influenced each other and the environmental behavior of women. Given the prominent role of personal norms and religious and religious beliefs and teachings, environmental protection can be considered as a moral and ethical norm. Another important point is the increase of environmental awareness and knowledge of rural women who can manage and minimize the impacts of the activities on the rural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior, environment, rural women'
  • s, Diva village, theory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 19 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401