همگرایی فرهنگی و اجتماعی در اوراسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین رخدادهای قرن بیستم بی‌تردید تجزیه‌ اتحاد شوروی بود که مرحله جدیدی از تعامل‌های چندبعدی را، هم برای کشورهای جانشین و هم برای دیگر کشورهای درگیر در این تکامل تاریخی گشود. کشورهای پساشوروی با پیامدها و میراث گذشته تاریخی خود روبه‌رو هستند که تأثیرهای عمیقی در روند همگرایی کشورهای منطقه دارد. روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی، نهادهای دولتی، بینش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی، فرهنگ سیاسی، شیوه روابط دولت و جامعه را از گذشته به ارث برده‌اند. کشورهای نواستقلال در تلاش بودند مشکلات داخلی خود را با پشتیبانی قدرت‌های خارجی حل کنند، اما شوق اولیه برای همگرایی با کشورهای غربی به‌زودی فروکش کرد. مشکلات مشابه با کشورهایی که ساختارهای فرهنگی و قومی یکسان دارند، آشکار شد. به نظر می‌رسد روندی به سوی سیاست‌های همگرایانه درازمدت شکل گرفته است. ارزشها و هنجارهای مشترک و برداشت‌های مشابه می‌تواند به همگرایی اوراسیای مرکزی کمک کند. در این نوشتار، مفهوم همگرایی اجتماعی و فرهنگی در اوراسیای مرکزی، در دوره پساشوروی با توجه به قدرت نرم روسیه در این منطقه با بررسی عوامل مذهب، زبان، رسانه‌ها و آموزش بررسی شده است تا نشان داده شود همگرایی اجتماعی و فرهنگی در اوراسیای مرکزی در سطح درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از سال 1992 روندی رو به رشد داشته ‌است. بررسی روند دگرگونی های داخلی نشان می دهد این روند از گسترش قابل توجهی برخوردار بوده است. فرضیه نویسندگان این است که همگرایی اجتماعی و فرهنگی در اوراسیای مرکزی با تأثیر قدرت نرم روسیه، در اثر آزادسازی سیاسی و اقتصادی و روند جهانی‌شدن چشم‌اندازی روشن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural and social integration in Central Eurasia

نویسندگان [English]

 • Elaheh Koolaee 1
 • somayyeh Zngeneh 2
1 رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2 PhD student, Regional Studies Department, University of Tehran
چکیده [English]

One of the most important events of the twentieth century was undoubtedly the disintegration of the Soviet Union, which opened a new phase of multidimensional interaction for both successor states and other countries involved in this historical evolution. The post-Soviet countries are confronted with the consequences and legacies of their historical past that have profound implications for the convergence of regional countries. Russia and other post-Soviet countries have inherited similar institutions from the past, including state institutions, political, social and security mentalities, political culture, the style of government-society relations. The newly independent states were trying to solve their domestic problems with the support of foreign powers, but the initial enthusiasm for integration with the Western countries subsided. Similar problems emerged in countries with similar cultural and ethnic structures. It can be argued that the trend toward convergent policies has taken a long time. Shared values and norms and similar mentalities can help Eurasian convergence. In this paper, the concept of social and cultural integration in Eurasia in the post-Soviet era with regard to the soft power of Russia in the Eurasian region is examined by examining the factors of religion, language, media and education to show the social and cultural integration in Eurasia at the level What has been going on within the region and beyond since 1992? It is hypothesized that social and cultural integration in Eurasia, influenced by Russia's soft power, has a clear perspective on political and economic liberalization and the decline of authoritarianism elsewhere in the region and the process of globalization.
In this article, Russia is considered a hegemonic power in the post-Soviet space. Developments in the post-Soviet period show that Russia is unwilling to back down from its role as a regulatory player in Central Eurasian affairs. Russia's post-collapse foreign policy is based on a combination of pragmatism and a commitment to the traditional desire to have a plan for a great power. The position of Central Eurasia in Russian foreign policy has not changed. Russia seeks to excel in Eurasian integration, including cultural and social integration. When Putin came to power, he put bilateral relations with countries in the region on the agenda. Although the organization has not been successful in terms of member convergence, favorable areas for convergence among its members are notable, including the Russian Monroe religion, the presence of racists in the former Soviet republics, and the region's energy and military dependence on Russia. The monopoly economies of these countries, which have made each other dependent on exports and imports, make Russian the second language of most of the republics that survived the collapse of the Soviet Union, maintain border security, and cooperate in the fight against fundamentalism and drug trafficking. In this article, after a brief look at the fate of national cultures in the world era and culture, the impact on regional convergence under the cultural and social treatment of the Soviet era and the soft power of Russia in the Yeltsin and Putin eras. Then check the usability of the software including Russian language, religion and education system. The method of writing this article is descriptive-analytical and with boron collecting data from authoritative scientific sources: books, scientific-research articles and licensed websites.
In this regard each country achieves the preservation and strengthening of its national, ethnic and religious identity through the better cultural integration of the regions. Thus, cultural convergence is not only a threat to preserve and strengthen the identity of the nations of the region, but also confronts external and threatening factors of national identities, such as extremist currents. While the nations of Central Asia and the Caucasus have many historical, cultural, religious and religious ties, due to negligence, incompetence and unfounded aspirations, today some cultural ties originate. Disagreements have become like disputes over cultural and literary luminaries.
The following conditions are necessary to create regional cultural convergence:
- Understand the importance of the issue of extremism as a serious threat and common challenge, by all countries in the region
- Lack of baseless and destructive synergistic superiority
Explain key and common cultural values among the countries of the region
- Group cohesion of the countries of the region and having the spirit of collective work, interaction and cultural synergy
- Active participation of all countries in the region in designing and implementing a roadmap to counter extremist currents and consensus of member countries on this solution
Adequate preparation and flexibility for quick decisions and the use of new, creative and innovative approaches, methods and tools against extremism. The cultural system was formed in 1920-1930 and continued until 1980 despite some changes. In the mid-1980s, Gorbachev made major changes in Soviet culture with the performance of Glasnost and Perestroika, which eased ideological and media pressure on the media and administrative control of the country's educational and cultural institutions. After the collapse of the Soviet Union, Yeltsin undertook fundamental economic reforms and encouraged integration with the Western world. First, steps were taken to regain control of Russia in the region. However, the Russian elite sought to expand Russian-Western relations. From 1993 onwards, Russian elites began to emphasize the importance of post-Soviet geography and soft power policies in the region. These efforts were initially made by Yevgeny Primakov and the Eurasianists, but the policies implemented for convergence were not successful. With the advent of the Putin era, Russia began to develop soft power tools by pursuing policies to maximize its interests in the post-Soviet space. In the post-Soviet space, Russia strengthened its position in Central Eurasia as part of a policy of soft power. This ability is based on two important tools: language and education. Russia began to develop multilateral and bilateral relations, in a preventive manner, with the former Soviet republics. Russia is developing its soft power capabilities, but many of its problems have not yet been resolved so that it can be considered a powerful soft power. . Both soft power and hard power policies are implemented in parallel with creating a favorable environment for the Russian Federation in post-Soviet geography.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Eurasia"
 • Culture"
 • Integration"
 • Russia"
 • , "
 • Soft Power"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 10 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 تیر 1400