تحلیل کیفیت محیط سکونتی و تعیین کننده های آن در نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان قره‌باغ- شهرستان شیراز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کیفیت محیط سکونتی و ارتقاء آن از مباحث مهم و موثر در فرآیند توسعه روستایی و موردتوجه متخصصان و برنامه‌ریزان می‌باشد. تصمیم‌گیری و تدوین سیاست‌ها به‌منظور ارتقاء کیفیت محیط سکونت نیازمند شناخت و تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر در ارتقاء آن است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تعیین شاخص‌ها و نماگرهای کیفیت محیط سکونتی و ارزیابی آن در روستاهای دهستان قره‌باغ (شهرستان شیراز) تدوین‌شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و ازلحاظ هدف کاربردی است. جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز با روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری خانوارهای ساکن در روستاهای واقع در دهستان موردمطالعه می‌باشد که تعداد نمونه موردنظر 195 نفر است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نرم‌افزار SPSS بهره گرفته‌شده است. با مساعدت اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی تعداد 62 نماگر در قالب 6 شاخص عمده به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی و سنجش کیفیت محیط سکونتی شناسایی شد. نتایج نشان داد در بین شاخص‌های عمده کیفیت محیط سکونتی در روستاهای دهستان مطالعاتی، به‌غیراز دو شاخص مردم ـ روابط اجتماعی و فضای واحد مسکونی سایر شاخص‌ها در وضعیت نامطلوب و پایین‌تر از حد متوسط قرار دارند. درمجموع کیفیت محیط سکونتی در دهستان پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد و بین متغیرهای زمینه‌ای سن، مدت اقامت، رضایت از درآمد و هزینه، رضایت از شغل و تحصیلات با ارزیابی ساکنان محلی از کیفیت محیط سکونتی رابطه مستقیم و معنادارِ آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the quality of the residential environment and its effective components in rural areas (Case Study: Gharabagh district - Shiraz County)

نویسندگان [English]

 • farkhondeh sepahvand 1
 • ahmad taghdisi 2
 • mohammad reza rezvani 3
1 PhD in Geography and Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Analysis of the quality of the residential environment and its effective components in rural areas (Case Study: Gharabagh district - Shiraz County)
Extended Abstract
Intordation:
The issue of the quality of the residential environment is one of the most important issues in the process of sustainable rural development. In recent years, this topic has been the focus of academic researchers and environmental planners. Since any planning and formulation of sustainability policies aimed at improving the quality of rural residential environment requires identifying and analyzing the status quo, this research tries to identify and analyze this issue. Indicators are the most important criteria for identifying and measuring the quality of a residential environment. So far, various indices based on Physical - spatial conditions have been presented in scientific research. The first attempt of this research was to identify and document the indices and indicators of the quality of the residential environment based on the environmental conditions of the study area. By identifying the indicators, the aim is to answer the following questions. A) What is the quality level of living environment in the studied rural settlements? B) What is the relationship between respondents' contextual variables (age, education, residence, income and cost satisfaction, and job satisfaction) with their assessment of the quality of the residential environment? C) Which of the components of the quality of the residential environment has the most impact on sense of place component?

Methodology:
The present study is an applied one and its method is descriptive-analytical. Documentary content analysis method was used to formulate theories and obtain research indicators and indicators. In this study, a questionnaire was developed by the researcher. The indices are based on the viewpoints of 20 academic professors and 15 rural researchers in the field of scientific documentation. In the present study, the level of analysis of the village and the unit of analysis of hous eholds residing in the village. The sample size was 195 households. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis.
Results and discussion:
Results of identifying indices of quality of living environment based on the opinion of university professors and researchers in the field of rural studies 62 indicators in the form of 6 major indicators (enjoyment and access to services and facilities, people and social relations, security and peace, body and architecture, space Housing and Environmental Health Unit) as the basis for the analysis.Findings regarding the status of residential environment quality indicated that the highest average value (3.6) and standard deviation (1.1) belonged to the indicator of having good memories of the village and the lowest average value was 1.77 and The standard deviation of 14/1 is for the public service indicator (gas station, fire station, etc.).The calculated coefficient of variation indicates that the lowest difference is related to the housing facility and the highest difference is to the public service indicator (gas station, fire station, etc.). In sum, a survey of average ratings in terms of 6 key components of the quality of the residential environment shows that the lowest and highest mean values were related to the components of access to services and facilities (2.45) and the people-relationships component, respectively. Social (equal to 3.33). Also, based on the calculated coefficient of variation, the component of people and social relations has the least dispersion and the environmental health component with the coefficient of variation equal to 0.39, has the highest dispersion and difference.

Conclusion
The results showed that except for two components: public relations and residential space, the other components are in poor and below average condition and the indicators of quality of living environment are lower than average. Zadeh and Alizadeh, 2013; Qadermarzai, Zare Moghani and Ziyari, 2013; Peasant Research, 1398.
The results showed that except for two components: public relations and residential space, the other components are in poor and below average condition and the indicators of quality of living environment are lower than average. Zadeh and Alizadeh, 2013; Qadermarzai, Zare Moghani and Ziyari, 2013; Peasant Research, 1398. The results also showed that there is a direct and significant relationship between major indices of quality of residential environment in the study area. Other findings of the study showed a significant relationship between the variables of age, income satisfaction, education and length of stay with residents' assessment of the quality of their residential environment. In other words, people who had higher age, income, length of stay and education than those with lower levels of these variables rated the quality of their living environment more favorably.In this regard, the results of regression indicate significant effect of contextual variables on income, age and education satisfaction on residents' evaluation of the quality of rural environment. This part of the results is in line with the results of Hassan Research, 2003; Huang & Dave, 2015 ; Lin & Lee, 2017 ; Khatouni Abadi, Saberi & Ebrahimi, 2011 ; Dehghani, 1398 . Finally, considering the results obtained in order to improve the quality of the residential environment in the study area, the following suggestions are offered: 1) Improving the status of facilities and services in rural areas: Surveys showed that among the six indicators studied, the index of enjoyment and access to services and facilities is less favorable; 2) Promoting environmental health in rural areas through measures such as landfill collection, etc., planning for the disposal of surface water and runoff ; 3) attention to the promotion of the quantitative and qualitative characteristics of rural housing ; 4) Supervision of construction in rural areas; 5) Consider public participation in the preparation and formulation of physical development plans that can have an effective role in enhancing the quality of the residential environment.

Keywords: Validation, Quality of residential environment, Rural Development,, County, Shiraz.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: "Validation"
 • "Quality of residential environment"
 • "Rural Development"
 • "County
 • Shiraz"
 • Abdul Mohit, M., Ibrahim, M., & Rashid, Y. R.,2010, Assessment of Residential Satisfaction in Newly designed Public Low-cost Housing in Kuala Lumpr, Malaysia, Habitat Internatiol, 34, 18-27.
 • Abdul Mohit, M., & Azim, M., 2012. Assessment of Residential Satisfaction with Public Housing in Hulhumale, Maldives, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 50, 756-770.
 • Akbarian ronizi,S.R., & Shaykh Baygloo, R., 2015, Assessment of Environment quality of Villages' tourism Case: Asara County, Journal of rural research, 6(2), 433-457.
 • Alizadeh, T. Alizadeh, J. (2014), The evaluation of quality of living environment in rural areas from their residents’ view (Case study: The rural areas of Aslanduz in Ardebil province), Housing And Rural Environment, Issue,144, 59-74.
 • Allahyari asli ardeh, SH., Jafari Mehrabadi, M., & Shokrgozar, A. (2017). Assessment of Residential Environment quality in Urban Neighborhoods (Case Study: Neighborhoods of Khorramshahr and Ziabari of Rasht), Geography and urban Planning Research, 5(1), 107-127.
 • Amole, D., 2009, Residential satisfaction in students' housing. Journal of Environmental Psychology, 29(1), 76-85.
 • Aulia, D. & Ismail, A. M.,2013, Residential satisfaction of middle income population: Medan city. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 105, 674-683.
 • Banzhaf, E., de la Barrera, F., Kindler, A., Reyes-Paecke, S., Schlink, U., Welz, J., & Kabisch, S.,2014, A conceptual framework for integrated analysis of environmental quality and quality of life. Ecological Indicators, 45, 664-668.
 • Barati, N., & Kakavand, E., 2013, Comparative Evaluation of the Environmental Quality of Residential Place with an Emphasis on Citizens' Image (Case Study: Qazvin City), HONAR-HA-YE-ZIBA, 13(3), 25-32.
 • Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P.,1999, Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment.Journal of environmental psychology, 19(4), 331-352.
 • Bonaiuto, M., & Fornara, F.,2017, Residential satisfaction and perceived urban quality. Encyclopedia of applied psychology, 3, 267-272.
 • Bonaiuto, M., Fornara, F., & Bonnes, M.,2003, Indexes of perceived residential environment quality and neighbourhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome. Landscape and urban planning, 65(1-2), 41-52.
 • Bonaiuto, M., Fornara, F., & Bonnes, M.,2006, Perceived residential environment quality in middle-and low-extension Italian cities.Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology, 56(1), 23-34.
 • Cao, X. J., & Wang, D.,2016, Environmental correlates of residential satisfaction: An exploration of mismatched neighborhood characteristics in the Twin Cities. Landscape and Urban Planning, 150, 26-35.
 • Chiarazzo, V., Coppola, P., Dell’Olio, L., Ibeas, A., & Ottomanelli, M.,2014, The effects of environmental quality on residential choice location. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 162, 178-187.
 • Dadashpour, H. & Roshani, S. (1392). Evaluating interactions between person and life environment in new quarters using assessment of objective and subjective quality, Urban studies, No. 6, Pp. 3-15.
 • Dehghani, A. (2019), Analyzing Components Affecting of Nomadic Villagers’ Settlement Satisfaction with Quality of Residential Environment (Case Study: Settlement Regions of Dasht Bakan), Islamic Azad university scientific journal Databse, 4(1), 163-176.
 • Ghadermarzi,H; Zaremamaghani,B; Ziari,K. (2013),The Assessment of Quality of Annexed Villages Environment in Sanandaj, case: Hasanabad & Nisar, Journal Economy of space and Rural Development,2(5), 39-56.
 • Ha, M., & Weber, M. J.,1994, Residential quality and satisfaction: Toward developing residential quality indexes. Home economics research journal, 22(3), 296-308.
 • Hanák, T., Marović, I., & Aigel, P.,2015, Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study.Procedia Engineering, 117, 500-506.
 • Hanák, T., Marović, I., & Aigel, P.,2015, Perception of residential environment in cities: a comparative study. Procedia engineering, 117, 495-501.
 • Harang, M.,2003, The Improvement of Quality of Life in Residential Areas, 1-10.
 • Huang, Z., & Du, X.,2015, Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China.Habitat International, 47, 218-230.
 • Huang, Z., Du, X., & Yu, X.,2015, Home ownership and residential satisfaction: Evidence from Hangzhou, China. Habitat International, 49, 74-83.
 • Ibem, E. O., & Aduwo, E. B.,2013, Assessment of residential satisfaction in public housing in Ogun State, Nigeria. Habitat International, 40, 163-175.
 • Ismail, F., Jabar, I. L., Janipha, N. A. I., & Razali, R.,2015, Measuring the Quality of Life in Low Cost Residential Environment.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168, 270-279.
 • Ismail, F., Jabar, I. L., Janipha, N. A. I., & Razali, R.,2015, Measuring the quality of life in low cost residential environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168, 270-279.
 • Jiboye, D. A.,2010, “Evaluating the pattern of residential quality in Nigeria: the case of Osogbo Township”. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 8(3): 307-316.
 • Kakavand, E; Barati,; Aminzadeh, B. (2012), Comparative Evaluation of the Image Quality of Urban Citizens and Urban Development (Case Study: Old Texture of Qazvin), Journal of Garden Landscape, 25, 112-101.
 • Kesalkheh, S., & Dadashpoor, H.,2012, Assessment residential environmental quality of traditional and new neighborhoods, in a rapid grown city, Tehran. In New and traditional residential environments, 48th ISOCARP Congress (pp. 1-11).
 • Khaton abadi, A., Saberi, Z., Ebrahimi, M.S. (2011) The Level of Residential Satisfaction with Residential Environmental Quality: A Case Study of Ashegh Abad Village Town, Village and Development, 14(1), 83-99.
 • Kyttä, M., Kahila, M., & Broberg, A.,2011, Perceived environmental quality as an input to urban infill policy-making. Urban Design International, 16(1), 19-35.
 • J (2002) Creating Architectural Theory, Translated A.R. Einifar University of Tehran Publication, Tehran
 • Lin, S., and Li, Z.,2017, Residential satisfaction of migrants in Wenzhou, an ‘ordinary city’of China. Habitat International, 66, 76-85.
 • Maleki, L. and Habibi, M. (1390), Evaluating environment quality in urban quarters, case study: the quarter of Chizar, Journal of architecture and urban planning, 7, 113-127.
 • Mao, Y., Fornara, F., Manca, S., Bonnes, M., & Bonaiuto, M.,2015, Perceived Residential Environment Quality Indicators and neighborhood attachment: A confirmation study on a Chinese sample in Chongqing. PsyCh journal, 4(3), 123-137.
 • Marans, R. W.,1976, Perceived quality of residential environments. InPerceiving environmental quality(pp. 123-147). Springer US.
 • Mohammadi, M. & Izadi,A(2014) Analyze quality of residential environment in the Esfahan city Neighborhood Vision of urban managers, Journal of spatial planning, 4(3), 113-127.
 • Mohit, M. A., and Azim, M.,2012, Assessment of residential satisfaction with public housing in Hulhumale’, Maldives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 50, 756-770.
 • Nemati,R., Pourtaheri,M., & Eftekhari,A. (2020) Assessment of the Desirability Levels of Environmental Health in Rural Areas: A Case Study of Lorestan Province Villages, Journal of rural research, 11(1),106-123.
 • Pourahmad, A., Farhudy, R., Habibi, K., & Keshavarz, M. (2011). Analysis the Role of Residential Environment Quality in Spatial Movement of Intra-urban Population, (Case Study: The Old Texture of Khorramabad), Human Geography Research, 43(75), 17-36.
 • Rafieian, M., Asgarizadeh, Z., & Amin Salehi, F. (2015). Comparative Analysis and Quality Assessment of Urban Residential Environment in Navab and Ekbatan Neighborhoods Using HMR and EFA Methods, Journal of Environmental Science and Technology , 16(1), 247-260.
 • Rafieian,M. Masoudi Rad, M. Rezaiee,M., & Masoudi Rad,M. (2014).The Evaluation of inhabitants' Satisfaction about the Residential Quality of the Mehr Housing, Case Study: Zahedan City, Geography and Territorial Spatial Arrangement, 4(12), 135-150.
 • Rafieyan,M; Moloodi,J; Pourtaheri,M. (2011), Assesment of the Urban Environmental Quality in New towns (Case study: Hashtgerd New town), The Journal of  Spatial Planning, 3, 19-38.
 • Rahnamaei, M.T., & Shah Hosseyni, P. (2008). Process of Urban Planning in Iran, Publication SAMT.
 • Rehdanz, K., & Maddison, D., 2008, Local environmental quality and life-satisfaction in Germany. Ecological economics, 64(4), 787-797.
 • Rezvani, M.R., Faraji, H., Darban astaneh, A., & Harimi, S.H.,2017, Identification and Validation of Effective Indicators and Factors of Environmental Quality in Branding of Rural Tourism Destinations Using Thematic analysis Method (Case: Ethno-cultural Region of Oramanat in Kurdistan and Kermanshah Provinces), Journal of rural research, 8(2), 318-345.
 • Rezvani, M.R., Faraji, H., Darban astaneh, A., & Harimi, S.H.,2018, Analysis of Factors of Environmental Quality Effective in Branding Rural Tourism Destinations (Case Study: Ethno-Cultural Region of Avramanat in Provinces of Kurdistan and Kermanshah), Tourism planning and Development, 6(23), 105-136.
 • Shieh, E., Sharifi, A., & Rafieian, M.,2011, Identification of factors that assure quality of residential environments, using environmental assessment indices: a comparative study of Two of Tehran’s neighborhoods (Zafaranieh &Khaniabad). Iran University of Science & Technology, 21(2), 119-132.
 • Sojasi Qidari, H., & Sadeghloo, T. (2016)Analyzing the Role of Environmental Quality in Tourist Attraction to Rural Touristic Destinations (Case Study: Touristic Rural of Small lavasan Rural District, Geography Researches, 31 (2),32-49.
 • Tu, K. J., & Lin, L. T.,2008, Evaluative structure of perceived residential environment quality in high-density and mixed-use urban settings: An exploratory study on Taipei City. Landscape and Urban Planning, 87(3), 157-171.

Williams, D. R., & Collins, C.,2001, Racial residential segregation: a fundamental cause of racial disparities in health. Public health reports, 116(5), 404