تحلیل اثرات احساس تعلق مکانی بر مشارکت روستائیان دراجرای طرح هادی مطالعه موردی: استان زنجان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

2 سازمان

چکیده

در حال حاضر، موضوع حس تعلق به مکان، از محورهای مهم در افزایش مشارکت روستائیان و بهبود فرایند برنامه‌ریزی این نواحی است. احساس تعلق به روستا نمایانگر احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محل زندگی در این نواحی است. هدف تحقیق حاضر شناخت اثرات احساس تعلق مکانی در چهار بعد(تعلق عاطفی، رفتاری و شناختی و عملکردی) در فرایند مشارکت روستائیان در تهیه و اجرا و نگهداشت طرح هادی است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل روستاهای چیر، گلابرسفلی، چسب و سارمساقلو بوده است. برای تعیین نمونه آماری از جدول مورگان استفاده گردید که تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه برابر با 384 نمونه تعیین و پرسشنامه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تکمیل شد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری شده از امار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، جدول توافقی کای دو، کروسکال والیس و مدل تحلیل مسیر) استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد، بیشترین تاثیر احساس تعلق مکانی بر روی مشارکت روستائیان در طرح هادی مربوط به مولفه های تعلق عملکردی و تعلق شناختی می باشد. تحلیل یافته های استنباطی آزمون تی نیز نشان می دهد، براساس سطح مطلوبیت مورد آزمون (3) و سطح معناداری وضعیت ابعاد چهارگانه احساس تعلق مکانی در وضعیت مطلوب ارزیابی می شود. بالاترین سطح مطلوبیت مربوط به تعلق شناختی به امکانات می باشد. اساس سطح مطلوبیت مورد آزمون (3) و سطح معناداری وضعیت ابعاد چهارگانه احساس تعلق مکانی در وضعیت مطلوب ارزیابی می شود. بالاترین سطح مطلوبیت مربوط به تعلق شناختی به امکانات می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of the feeling of spatial belonging on the participation of villagers in the implementation of the master plan Case study: Zanjan province

نویسندگان [English]

 • Narges Moradkhani 1
 • Shahla Hassani 2
1 Economic division, University of Zanjan
2 Program and budget organization
چکیده [English]

Currently, the issue of a sense of belonging is one of the important axes in increasing the participation of villagers and improving the planning process in these areas. The feeling of belonging to the village reflects the positive mental feeling of people towards living in these areas. The purpose of this study is to identify the effects of the feeling of spatial belonging in four dimensions (emotional, behavioral, cognitive and functional belonging) in the process of villagers' participation in the preparation, implementation and maintenance of the master plan. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection is library and field (questionnaire). The statistical population of the present study included the villages of Chir, Glabersafli, Chesb and Sarmasaghloo. Morgan table was used to determine the statistical sample. The number of samples required to complete the questionnaire was equal to 384 samples and the questionnaires were completed using a simple random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, chi-square agreement table, Kruskal-Wallis and route analysis model) were used to analyze the collected data. In the master plan, it is related to the components of functional belonging and cognitive belonging. Analysis of inferential findings of t-test also shows that based on the level of desirability of the test (3) and the level of significance of the status of the four dimensions, the feeling of spatial belonging in the desired situation is evaluated. The highest level of desirability is related to cognitive belonging to facilities. Currently, the issue of a sense of belonging is one of the important axes in increasing the participation of villagers and improving the planning process in these areas. The feeling of belonging to the village reflects the positive mental feeling of people towards living in these areas. The purpose of this study is to identify the effects of the feeling of spatial belonging in four dimensions (emotional, behavioral, cognitive and functional belonging) in the process of villagers' participation in the preparation, implementation and maintenance of the master plan. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection is library and field (questionnaire). The statistical population of the present study included the villages of Chir, Glabersafli, Chesb and Sarmasaghloo. Morgan table was used to determine the statistical sample. The number of samples required to complete the questionnaire was equal to 384 samples and the questionnaires were completed using a simple random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, chi-square agreement table, Kruskal-Wallis and route analysis model) were used to analyze the collected data. In the master plan, it is related to the components of functional belonging and cognitive belonging. Analysis of inferential findings of t-test also shows that based on the level of desirability of the test (3) and the level of significance of the status of the four dimensions, the feeling of spatial belonging in the desired situation is evaluated. The highest level of desirability is related to cognitive belonging to facilities. Currently, the issue of a sense of belonging is one of the important axes in increasing the participation of villagers and improving the planning process in these areas. The feeling of belonging to the village reflects the positive mental feeling of people towards living in these areas. The purpose of this study is to identify the effects of the feeling of spatial belonging in four dimensions (emotional, behavioral, cognitive and functional belonging) in the process of villagers' participation in the preparation, implementation and maintenance of the master plan. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of data collection is library and field (questionnaire). The statistical population of the present study included the villages of Chir, Glabersafli, Chesb and Sarmasaghloo. Morgan table was used to determine the statistical sample. The number of samples required to complete the questionnaire was equal to 384 samples and the questionnaires were completed using a simple random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, chi-square agreement table, Kruskal-Wallis and route analysis model) were used to analyze the collected data. In the master plan, it is related to the components of functional belonging and cognitive belonging. Analysis of inferential findings of t-test also shows that based on the level of desirability of the test (3) and the level of significance of the status of the four dimensions, the feeling of spatial belonging in the desired situation is evaluated. The highest level of desirability is related to cognitive belonging to facilities. Morgan table was used to determine the statistical sample. The number of samples required to complete the questionnaire was equal to 384 samples and the questionnaires were completed using a simple random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, chi-square agreement table, Kruskal-Wallis and route analysis model) were used to analyze the collected data. In the master plan, it is related to the components of functional belonging and cognitive belonging. Analysis of inferential findings of t-test also shows that based on the level of desirability of the test (3) and the level of significance of the status of the four dimensions, the feeling of spatial belonging in the desired situation is evaluated. The highest level of desirability is related to cognitive belonging to facilities. Morgan table was used to determine the statistical sample. The number of samples required to complete the questionnaire was equal to 384 samples and the questionnaires were completed using a simple random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics (one-sample t-test, chi-square agreement table, Kruskal-Wallis and route analysis model) were used to analyze the collected data. In the master plan, it is related to the components of functional belonging and cognitive belonging.inferential findings of t-test also shows that based on the level of desirability of the test (3) and the level of significance of the status of the four dimensions, the feeling of spatial belonging in the desired situation is evaluated. The highest level of desirability is related to cognitive belonging to facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural development
 • master plan
 • spatial affiliation
 • Zanjan province
 • Housing Foundation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 تیر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 28 تیر 1400