بررسی نقش ظرفیت های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمدشهری (نمونه موردی : بافت فرسوده ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری

2 استادیار و عضوهیات علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری شهرسازی هنر دانشگاه ارومیه

3 عضوهیات علمی گروه معماری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

چکیده

توجه به بافت های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن ها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده، به گونه ای که سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی- تحلیلی است و ازنظر ماهیت، بر اساس روش های جدید برنامه ریزی مشارکتی، تحلیلی محسوب می شود که با استفاده ترکیبی از تحلیل های فضایی و سا ختاری در پی ارائه یک مدل تجربی از نقش اجتماعات مردمی در فرایند بازآفرینی است . محدوده مطالعه کل بافت فرسوده ارومیه ، شامل بافت تاریخی ، بافت میانی و بافت فرسوده حاشیه ای را دربر می گیرد، با توجه به گستردگی حوزه مطالعه در هر بافت محلات واجد الویت برای بازآفرینی با استفاده از تکنیک TOPSIS انتخاب می شود. در محلات واجد الویت ساکنان هر کاربری با بدست آوردن میزان سازگاری ، وابستگی و کارایی ملک خود تصمیم به بازآفرینی ملک دارای بدترین میزان کارایی با کسب مجوز از شهرداری می نمایند. پس از درگیر شدن مردم در فرایند بازآفرینی سرانه کاربری های مورد نیاز در محلات واجد الویت به سرانه استاندارد نزدیک شده است ، لذا این مدل می تواند بازآفرینی کاربری اراضی را با در نظر گرفتن عاملان بازآفرینی محقق گرداند. بنابراین پیش شرط تمامی برنامه های مشارکتی، باور سیاستگذاران و مدیران شهری به تاثیر مشارکت شهروندان در حل مسائل و مشکلاتی است که بهبود کیفیت زندگی آن ها در گرو یافتن راه حل و چاره ای مناسب برای آن هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of public and local capacities in Regeneration dysfunctional urban fabric (Case study: The worn texture of Urmia )

نویسندگان [English]

 • somayeh rasoolnazi 1
 • fereydoun naghibi 2
 • Morteza Khosronia 3
1 Graduate Master of Urban Planning
2 Urmia university, urban planning departement
3 Urmia University, Art faculty
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The growing extent of worn-out urban fabric is one of the most important challenges facing developing countries. The problems in worn-out tissues are multidimensional, and the roots of these problems can be traced to the social, economic, cultural, and managerial dimensions of these tissues. The majority of special projects for the renovation and improvement of worn-out urban structures in Iran have not achieved their goals due to insufficient attention to the capacity and strengths of these weavers.Therefore, regeneration as the main and newest approach of urban restoration and protection based on accurate analysis of the situation of a target area, simultaneous adaptation of physical texture, social structure, economic foundation and environmental status of an area is followed. The need for neighborhood residents to participate in the implementation of projects and their cooperation to achieve the goals of the projects, has become one of the most important challenges in policy-making and urban management planning, so that instead of focusing only on planning, the physical location It is process-oriented, interaction-oriented, and step-by-step, and the view of planning and management from bottom to top, based on an emphasis on existing human resources, has become increasingly important. Therefore, the goal of prioritizing participatory intervention is to try as much as possible to consider the public participation in entering the worn-out context. Attention to worn-out and old tissues and the elimination of their instability has become a serious and central issue, as it has led the relevant organizations to try to organize and recreate these tissues.
Methodology
the present study is applied in terms of practical purpose and based on descriptive-analytical research plan and in terms of nature, based on new methods of pa rticipatory planning, it is considered as an analysis that uses a combination of spatial and statistical analysis to provide an experimental model of The role of grassroots communities is in the process of recreation. The study area of the whole worn-out texture of Urmia, including historical texture, middle texture and worn marginal texture, is selected according to the extent of the study area in each texture of the priority areas for recreation using Topsis technique. In the priority areas of the residents of each user, by obtaining the degree of adaptability, dependence and efficiency of their property, they decide to recreate the property with the worst level of efficiency by obtaining a permit from the municipality. After people are involved in the process of recreating per capita, the required land use in priority areas is close to the standard per capita, so this model can achieve land recycling by considering the factors of recycling.
Results and discussion
After running the model the green space per capita land use model in block 7 of the old texture from 0.34 to 0.47, the per capita educational use has increased from 0.46 to 1.53 and the per capita therapeutic use has increased from 0.13 to 0.364. The average per capita green space has increased from zero to 0.37, education from 1.6 to 1.865 and sports use from zero to 0.137. In the marginal context (Islamabad) per capita green space from zero to 0.452 educational from 0.52 to / 978 0, sports increased from zero to 0.0985 and treatment from 0.18 to 0.23 and the per capita commercial use decreased due to its high per capita supply for other uses. Therefore, by implementing the per capita model, the required land uses in the study areas have approached the standard per capita So far, countless methods have been used for citizen participation in recreating and organizing the worn-out fabric and managing the affairs of cities, but in practice, they have not had the necessary and comprehensive content and the process of participation in practice has not been institutionalized .if effective motivational factors are provided as well as a trusting atmosphere, most people and certain sections will be associated with the process of re-creation, in the end, there will be a few who are not willing to accompany and participate in the re-creation for any reason. In order to attract 100% participation of the people and the private sector, it is necessary to provide several fields efficiently and effectively.
Conclusion
The dynamic system of the city is constantly changing, and in the meantime, problems such as poverty, disorganization, and environmental pollution have changed the face of some cities and given a different color and smell from the past, which indicates the decline and wear and tear. He sits on them. However, in the absence of serious and rapid management policies and measures in the improvement and modernization of such tissues, not only will their problems not be solved, but the process of burnout in these tissues will always be accelerated. Therefore, one of the most important policies that can be proposed for such tissues is regeneration. From the issues raised, it can be concluded that for a successful regeneration of worn tissues, it is necessary to pay attention to all dimensions, because comprehensive solutions must be provided so that while solving a problem in one dimension, it does not create problems for other dimensions of tissue. In fact, it should be possible to provide multi-purpose solutions as much as possible, thereby strengthening the quality of life of Baft residents. Regarding the worn texture of Urmia, the characteristics of different dimensions of the texture were studied and the problems in it were largely intertwined and interrelated, which should be considered in providing responsive and practical solutions. Also to express this complexity and Entanglement The role of social capacities in recreating land use change has been used. The main result of this research is the implementation of using new methods in the realization of the regeneration process.
Keyword: Regeneration، dysfunctional urban fabric،popular and local capacities، participatory planning،Urmia city

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • dysfunctional urban fabric
 • popular and local capacities
 • Participatory planning
 • Urmia city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399
 • تاریخ دریافت: 11 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1399