بررسی نقش ظرفیت‏ های مردمی و محلی در بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری (نمونة موردی: بافت فرسودة ارومیه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار، گروه معماری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

توجه به بافت ‏های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آن‏ها به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده؛ به‏ گونه‏ ای که سازمان ‏های ذی‏ربط را به تکاپوی سامان‏دهی و بازآفرینی بافت‏ های یادشده سوق داده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از نظر ماهیت، بر اساس روش‏های جدید برنامه ‏ریزی مشارکتی، تحلیلی محسوب می‏شود که با استفادة ترکیبی از تحلیل‏ های فضایی و ساختاری در پی ارائة یک مدل تجربی از نقش اجتماعات مردمی در فرایند بازآفرینی است. محدودة مطالعه کل بافت فرسودة ارومیه‏ شامل بافت تاریخی، بافت میانی، و بافت فرسودة حاشیه ‏ای  را دربر می‏ گیرد. با توجه به گستردگی حوزة مطالعه در هر بافت، محلات واجد الویت برای بازآفرینی با استفاده از تکنیک TOPSIS انتخاب می ‏شوند. در محلات واجد الویت، ساکنان هر کاربری با به ‏دست ‏آوردن میزان سازگاری، وابستگی، و کارایی ملک خود تصمیم به بازآفرینی ملک دارای بدترین میزان کارایی با کسب مجوز از شهرداری می‏ نمایند. پس از درگیرشدن مردم در فرایند بازآفرینی، سرانة کاربری‏ های مورد نیاز در محلات واجد الویت به سرانة استاندارد نزدیک شده است. بنابراین، این مدل می ‏تواند بازآفرینی کاربری اراضی را با درنظرگرفتن عاملان بازآفرینی محقق گرداند. بنابراین، پیش‏ شرط همة برنامه ‏های مشارکتی باور سیاست‏ گذاران و مدیران شهری به تأثیر مشارکت شهروندان در حل مسائل و مشکلاتی است که بهبود کیفیت زندگی آن‏ها در گرو یافتن راه‏ حل و چاره‏ ای مناسب برای آن‏هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of public and local capacities in Regeneration dysfunctional urban fabric (Case study: The worn texture of Urmia )

نویسندگان [English]

 • Somayeh Rasoolnazi 1
 • Fereydoun Naghibi 2
 • Morteza Khosronia 3
1 Graduate Master of Urban Planning
2 Urmia university, urban planning departement
3 Urmia University, Art faculty
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The growing extent of worn-out urban fabric is one of the most important challenges facing developing countries. The problems in worn-out tissues are multidimensional, and the roots of these problems can be traced to the social, economic, cultural, and managerial dimensions of these tissues. The majority of special projects for the renovation and improvement of worn-out urban structures in Iran have not achieved their goals due to insufficient attention to the capacity and strengths of these weavers.Therefore, regeneration as the main and newest approach of urban restoration and protection based on accurate analysis of the situation of a target area, simultaneous adaptation of physical texture, social structure, economic foundation and environmental status of an area is followed. The need for neighborhood residents to participate in the implementation of projects and their cooperation to achieve the goals of the projects, has become one of the most important challenges in policy-making and urban management planning, so that instead of focusing only on planning, the physical location It is process-oriented, interaction-oriented, and step-by-step, and the view of planning and management from bottom to top, based on an emphasis on existing human resources, has become increasingly important. Therefore, the goal of prioritizing participatory intervention is to try as much as possible to consider the public participation in entering the worn-out context. Attention to worn-out and old tissues and the elimination of their instability has become a serious and central issue, as it has led the relevant organizations to try to organize and recreate these tissues.
Methodology
the present study is applied in terms of practical purpose and based on descriptive-analytical research plan and in terms of nature, based on new methods of pa rticipatory planning, it is considered as an analysis that uses a combination of spatial and statistical analysis to provide an experimental model of The role of grassroots communities is in the process of recreation. The study area of the whole worn-out texture of Urmia, including historical texture, middle texture and worn marginal texture, is selected according to the extent of the study area in each texture of the priority areas for recreation using Topsis technique. In the priority areas of the residents of each user, by obtaining the degree of adaptability, dependence and efficiency of their property, they decide to recreate the property with the worst level of efficiency by obtaining a permit from the municipality. After people are involved in the process of recreating per capita, the required land use in priority areas is close to the standard per capita, so this model can achieve land recycling by considering the factors of recycling.
Results and discussion
After running the model the green space per capita land use model in block 7 of the old texture from 0.34 to 0.47, the per capita educational use has increased from 0.46 to 1.53 and the per capita therapeutic use has increased from 0.13 to 0.364. The average per capita green space has increased from zero to 0.37, education from 1.6 to 1.865 and sports use from zero to 0.137. In the marginal context (Islamabad) per capita green space from zero to 0.452 educational from 0.52 to / 978 0, sports increased from zero to 0.0985 and treatment from 0.18 to 0.23 and the per capita commercial use decreased due to its high per capita supply for other uses. Therefore, by implementing the per capita model, the required land uses in the study areas have approached the standard per capita So far, countless methods have been used for citizen participation in recreating and organizing the worn-out fabric and managing the affairs of cities, but in practice, they have not had the necessary and comprehensive content and the process of participation in practice has not been institutionalized .if effective motivational factors are provided as well as a trusting atmosphere, most people and certain sections will be associated with the process of re-creation, in the end, there will be a few who are not willing to accompany and participate in the re-creation for any reason. In order to attract 100% participation of the people and the private sector, it is necessary to provide several fields efficiently and effectively.
Conclusion
The dynamic system of the city is constantly changing, and in the meantime, problems such as poverty, disorganization, and environmental pollution have changed the face of some cities and given a different color and smell from the past, which indicates the decline and wear and tear. He sits on them. However, in the absence of serious and rapid management policies and measures in the improvement and modernization of such tissues, not only will their problems not be solved, but the process of burnout in these tissues will always be accelerated. Therefore, one of the most important policies that can be proposed for such tissues is regeneration. From the issues raised, it can be concluded that for a successful regeneration of worn tissues, it is necessary to pay attention to all dimensions, because comprehensive solutions must be provided so that while solving a problem in one dimension, it does not create problems for other dimensions of tissue. In fact, it should be possible to provide multi-purpose solutions as much as possible, thereby strengthening the quality of life of Baft residents. Regarding the worn texture of Urmia, the characteristics of different dimensions of the texture were studied and the problems in it were largely intertwined and interrelated, which should be considered in providing responsive and practical solutions. Also to express this complexity and Entanglement The role of social capacities in recreating land use change has been used. The main result of this research is the implementation of using new methods in the realization of the regeneration process.
Keyword: Regeneration، dysfunctional urban fabric،popular and local capacities، participatory planning،Urmia city

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • dysfunctional urban fabric
 • popular and local capacities
 • participatory planning
 • Urmia city
 1. آرمانشهر، 1385، سازمان عمران و بهسازی، مطالعات راهبردی بافت فرسودة ارومیه.
 2. امین‏زاده، بهناز و دادرس، راحله، 1391، بازآفرینی فرهنگ‏مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری، دوفصل‏نامة مطالعات معماری ایران، دورة 1، ش 2، صص 99-108.
 3. امین‏زاده، بهناز؛ بیگی، رضا و ثانی، راضیه، 1391، ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح‏های منظر شهری به‏منظور ارائة فرایند مناسب بازآفرینی بافت‏های آسیب‏دیده، نشریة هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دورة 17، ش 3، صص 29-39.
 4. بابایی اقدم، فریدون؛ ویسی ناب، فتح‏اله و یاری‏حصار، ارسطو، 1394، ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکتمردمی در سامان‏دهی بافت‏های فرسودة شهری با تأکید بر سرمایة اجتماعی (مطالعة موردی محلة ججیناردبیل)، فصل‏نامة مطالعات برنامه‏ریزی شهری، دورة 3، ش 9،
 5. پوراحمد، احمد؛ کشاورز، مهناز؛ علی‏اکبری، اسماعیل و هادوی، فرامرز، 1396، بازآفرینی پایدار بافت‏های ناکارآمد شهری، مورد مطالعه (منطقة 10 تهران)، فصل‏نامة آمایش محیط، دورة 10، ش 37 ، صص 167-194.
 6. توپچی، علی؛ محمدی، محمود و صمیمی، قهرمان، 1389، واکاوی انتقادی‏- مفهومی از بافت فرسوده، نشریة دانش‏نما، صص 188-190.
 7. حبیبی، سیدمحسن و مقصودی، ملیحه، 1386، مرمت شهری، چ 6، ویرایش جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. دیزجی، آیدین، 1390، رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقة مدیترانه، تهران: انتشارات گنج هنر، 1390.
 9. رهنما، محمدرحیم، 1388، برنامه‏ریزی مناطق مرکزی شهرها (اصول، مبانی، تئوری‏ها، تجربیات، و تکنیک‏ها)، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 10. زنگی‏آبادی، علی و مؤیدفر، سعیده، 1390، رویکرد بازآفرینی شهری در بافت‏های فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد، نشریة معماری و شهرسازی آرمان‏شهر، دورة 5، ش 9، صص 297-314.
 11. زنگی‏آبادی، علی؛ خسروی، فرامرز و صحراییان، زهرا، 1390، استخراج شاخص‏های شناسایی بافت فرسودة شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعة موردی: محدودة غربی بافت فرسودة شهر جهرم)، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، دورة 43، ش 78، صص 117-136.
 12. سلیمانی، علیرضا؛ آفتاب، احمد و شیخ‏احمدی، احمد، 1395، بررسی، تحلیل، و رتبه‏بندی سطوح برخورداری محلات بافت فرسودة شهر ارومیه، مطالعات مدیریت شهری، دورة 8، ش 25، صص 79-90.
 13. شرکت عمران و نوسازی، 1393، سند ملی راهبردی احیا، به‏سازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‏های فرسوده و ناکارآمد شهری، ش 18.
 14. شریفیان ثانی، مریم، 1380، مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری، و مدیریت شهری، فصل‏نامة مدیریت شهری، دورة 2، ش 8، ص 43.
 15. شفیعی دستجردی، مسعود و صادقی، نگین، 1395، بررسی تحقق‏پذیری طرح‏های بازآفرینی بافت فرسودة شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه‏ای- کارت امتیازی متوازن نمونة موردی: بافت فرسودة زینبیة اص ماهنامه باغ نظر، دورة 14، ش 46، صص 5-14.
 16. شفیعی دستجردی، مسعود و مرادیان بروجنی، پیمان، 1394، مدل‏سازی روش مکان‏گزینی در بازآفرینی محلات فرسودة شهری (مطالعة موردی: محدودة زینبیة اصفهان)، فصل‏نامة علمی‏- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، دورة 3، ش 12، صص 137-154.
 17. شیوه‏نامة تعیین محله‏ها و محدوده‏های هدف بازآفرینی شهری و راهکارهای اجرایی آن، ستاد ملی بازآفرینی شهری، مصوب 1394.
 18. صفایی‏پور، مسعود و زارعی، جواد، 1394، برنامه‏ریزی محله‏محور و بازآفرینی پایدار بافت‏های فرسودة شهری با تأکید بر سرمایة اجتماعی نمونة موردی: محلة جولان‏شهر همدان، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، دورة 7، ش 23، صص 135-149.
 19. عندلیب، علیرضا، 1389، اصول نوسازی شهری، رویکردی نو به بافت‏های فرسوده، تهران: نشر آذرخش.
 20. ماسوله اصغرپور، احمدرضا و امیری، سیدزمانه، 1393، مدل‏سازی عامل‏محور، دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی.
 21. مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعاریف و مفاهیم کاربری‏های شهری و تعیین سرانة آن‏ها، 1389.
 • ، اسماعیل، 1390، تحلیل ناپایداری مکانی و فضایی بافت‏های فرسودة شهری (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)، فصل‏نامة مدیریت شهری، دورة 11، ش 31، صص 269-280 .
 1. نوریان، فرشاد 1391، تحلیل چگونگی حمایت از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری، نشریة هنرهای زیبا، دورة 17، ش 2، صص 15-28.
 2. Armanshahr, 2006, Organization and Improvement Organization, Strategic Studies of Urmia Worn Texture. (in persian)
 3. Aminzadeh, Behnaz; Beigi, Reza and Thani, Razieh, 2012, Evaluating the position of participation in urban landscape projects in order to provide a proper process of regeneration of damaged tissues, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Vol. 17, No. 3, pp. 29-39. (in persian)
 4. Aminzadeh, Behnaz and Dadras, Rahela, 2012, Recreation of culture in the historical context of Qazvin with emphasis on tourism. Bi-Quarterly Journal of Iranian Architectural Studies, Vol. 1, Issue 2, 99-108. (in persian)
 5. Andalib, Alireza, 2010, Principles of Urban Renovation, a New Approach to Worn Textures. Tehran: Azarakhsh Publishing. (in persian)
 6. Approvals of the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran, definitions and concepts of urban uses and their per capita determination, 2010. (in persian)
 7. Babaei Aghdam, Fereydoun; Veisi Nab, Fathollah and Yari Hesar, Aristor, 2015, Evaluation of factors affecting participation People in Organizing Dilapidated Urban Tissues with Emphasis on Social Capital (Case Study of Jajin neighborhood of Ardabil), Quarterly Journal of Urban Planning Studies, Third Year, No. 9, pp. 65-90. (in persian)
 8. BCHLA)British Columbia Healthy Living Alliance( , 2007, “BC Healthy Living AllianceCommunity Capacity Building Strategy”.
 9. Castree, Noel et al., 2009, International Encyclopedia of Human Geography,
  Elsevier Ltd .
 10. Chakhar, S. and Martal, J.M., 2003, Enhancing geographical information systems
  capabilities with multi criteria evaluation function. Journal of Geographical
  Information and Decision Analysis
  , Vol. 7, No. 2, pp. 47-71.
 11. Civil Engineering and Renovation Company, 2014, National Strategic Document for Rehabilitation, Improvement and Renovation and Empowerment of Dilapidated and Inefficient Urban Tissues, 18: 2014. (in persian)
 12. De Magalhães, C., 2015, Urban regeneration. International encyclopaedia of the social and behavioural sciences, No. 24, pp. 919-925.
 13. Dizaji, Aydin, 2011, Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region, Art Treasure, Tehran, 1st. (in persian)
 14. Habibi, Seyed Mohsen and Maghsoudi, Maliha, 2007, Urban restoration. University of Tehran Press. Sixth edition, new edition. (in persian)
 • 2006, Urban Complexity and Spatial Strategies, London: Taylor and Francis, p 74(1).
 1. Masouleh Asgharpour, Ahmadreza and Amiri, Seyed Zamaneh, 2014, Factor-Based Modeling, Second National Conference on Sociology and Social Sciences. (in persian)
 2. McDonald, S.; Malys, N. and Maliene, V., 2009, Urban regeneration for sustainable communities:A case study. Technological and Economic Development of Economy, 15(1), 49-59.
 3. McQuaid, R.W., 2010, Theory of Organisational Partnerships – partnership advantages,
  disadvantages and success factors, in: S.P. Osborne (ed.) The New Public Governance: Critical
  Perspectives and Future Directions
  , (Routledge, London), pp. 125-146.
 • Esmaeil, 2010, Analysis of Spatial and Spatial Instability of Dilapidated Urban Tissues (Case Study: District 10 of Tehran Municipality). Urban Management Quarterly, Vol. 1, No. 31, pp. 269-280. (in persian)
 1. Nourian, Farshad2012, Analysis of how to support public participation in urban regeneration, Journal of Fine Arts, Vol. 17, No. 2, pp.15-28. (in persian)
 2. Noya, Antonella and Clarence, Emma, 2009, Community Capacity Building: Fostering
  Economic and Social Resilience
  , OECD LEED Program.
 3. Omer, I., 2006, Evaluating Accessibility using house level data: A spatial equity
  Computers, Environment and Urban Systems, 30, pp. 254-
  274.
 4. Pourahmad, Ahmad; Keshavarz, Mahnaz; Ali Akbari, Ismail and Hadavi, Faramarz, 2017, Sustainable regeneration of dysfunctional urban textures, case study (Tehran Region 10), Environmental Planning Quarterly, Vol. 10, No. 37,pp. 167-194. (in persian)
 5. Rahnama, Mohammad Rahim, 2009, Planning of Central Areas of Cities) Principles, Foundations, Theories, Experiences and Techniques, Ferdowsi University of Mashhad. (in persian)
 6. Ruijsbroek, A.; Wong, A.; van den Brink, C.; Droomers, M.; van Oers, H. A. M.;
  Stronks, K. and Kunst, A. E., 2019, Does selective migration bias the health impact
  assessment of urban regeneration programmes in cross-sectional studies? Findings
  from a Dutch case study. Health & place, No. 55, pp. 155-164.
 7. Shafiei Dastjerdi, Massoud and Moradian Boroujeni, Peyman, 2015, Modeling the location method in the reconstruction of dilapidated urban neighborhoods (Case study: Zeinabieh area of Isfahan), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, Vol. 3, No. 12, pp. 137-154. (in persian)
 8. Shafiei Dastjerdi, Masoud and Sadeghi, Negin, 2016, Feasibility study of urban worn-out texture regeneration plans by integrated network analysis method - Balanced scorecard Case study: Zainabieh worn-out texture of , Bagh -E Nazar, Vol. 14, No. 46, pp. 5-14. (in persian)
 9. Safaeipour, Massoud and Zarei, Javad, 2015, Neighborhood-based planning and sustainable regeneration of dilapidated urban structures with emphasis on social capital Case study: Golan neighborhood of Hamadan, Journal of Spatial Planning, Vol. 7, No. 23, pp. 135-149. (in persian)
 10. Sharifian Thani, Maryam, 2001, Citizenship Participation, Urban Governance and Urban Management, Urban Management Quarterly, Volume2, No. 8, p43,Winter 2001. (in persian)
 11. Soleimani, Alireza; Aftab, Ahmad and Sheikh Ahmadi, Ahmad, 2016 , Survey, analysis and ranking of levels of dilapidated neighborhoods in Urmia, Urban Management Studies, Vol. 8, No. 25, pp. 79-90. (in persian)
 12. Tallon, A., 2010, Urban Regeneration and Renewal, Critical Concepts in Urban Studies,
  1, Routledge: London.
 13. The method of determining the neighborhoods and areas targeted by urban regeneration and its executive strategies, 2015, National Urban Reconstruction Headquarters, approved in 2015. (in persian)
 14. Topchi, Ali; Mohammadi, Mahmoud and Samimi, Gh, 2010, The hero of critical analysis - a concept of worn texture. Danesh Nema Magazine, pp. 188-190. (in persian)
 15. UNDP, 2004, Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region, Priority Actions Program Regional Activity Centre.
 16. Urban land institude, 2014, Ten principles for urban regeneration making shanghai a better city, uli.org.
 17. Zangiabadi, Ali; Khosravi, Faramarz and Sahraian, Zahra, 2011, Extraction of indicators of urban worn-out texture identification using geographic information system (Case study: Western boundary of worn-out texture of Jahrom city), Human Geography Research, Vol. 43, No. 78, pp. 117-136. (in persian)
 18. Zangiabadi, Ali and Moayedfar, Saeedeh, 2011, The approach of urban regeneration in worn-out textures: Barzan Shash Badgiri, Yazd, Armanshahr Journal of Architecture and Urban Planning, Vol. 5, No. 9, pp. 297-314. (in persian)