تبیین نقش رقابت‌پذیری کلان‌شهری در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: کلانشهرتهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه شهید بهشتی، دکترای جغرافیای شهری

3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف کلی پژوهش، تعیین نقش رقابتی کلان‌شهر تهران در توسعه منطقه‌ای است. روش تحقیق ‌از نوع پیمایشی است؛ تحقق هدف فوق و شناخت دقیق ابعاد مسئله‌، درگرو مطالعه، بررسی و تحلیل دیدگاه‌های صاحب‌نظران است. توسعه منطقه‌ای، نتیجه نقش و تأثیر رقابت‌پذیری کلان‌شهر (تهران) است. این تحقیق از نوع، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی و با بررسی های پیمایشی است که در آن نوع پرسشنامه از نوع محقق ساخته است، جامعه آماری تحقیق را 70 نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی تشکیل داده که داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Lisrel مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بر این اساس در تحلیل اکتشافی مرحله اول (پرسشنامه نقش کلان‌شهر در توسعه منطقه‌ای) نتایج نشان می‌دهد که تمامی پیش‌فرض‌های موردنیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است. آزمون کیسر – می بر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است. میزان تعلق متغیرها به یکدیگر(علیت عاملی) و درنتیجه مناسب بودن آن‌ها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسب بودن هر متغیر را به‌تنهایی مشخص کرد. با توجه به اینکه مقدار آن برابر با 79/0 است. ارزیابی پایایی عامل‌های استخراجی پرسشنامه نقش کلان‌شهر تهران در توسعه منطقه‌ای مشخص می‌شود که پایایی مؤلفه‌ها و پرسشنامه نقش کلان‌شهر تهران در توسعه منطقه‌ای در حد قابل‌قبول است. بر اساس تحلیل اکتشافی مرحله دوم (پرسشنامه نقش کلان‌شهر در توسعه منطقه‌ای) که در این مرحله، هر 3 مؤلفه پرسشنامه نقش کلان‌شهر تهران در توسعه منطقه‌ای موردبررسی قرار می‌گیرد، بر اساس آزمون کیسر _ می بر و اوکلین، و با توجه به اینکه مقدار آن برابر با 72/0 است، لذا قضاوت در مورد آن در حد خوب گزارش می‌شود. با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت ( 01/0p < و15/62X2=) نتیجه گرفته می‌شود که بین عامل‌ها همبستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the role of metropolis competitiveness in regional development of Iran (Case study: Tehran metropolis)

نویسندگان [English]

  • esmail omidali 1
  • zohreh Fanni 2
  • naser shafie sabet 3
1 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3 عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده [English]

In a world where development is one of the main goals in societies, addressing metropolitan issues is one of the main bases for the production and distribution of wealth and added value. Competition is the most important tool for attracting advantages and opportunities correctly. In this study, first a brief review of the history of research and then theories and perspectives on the competitiveness of metropolises, and its "key components" and then its role in regional development of Iran and also the relationship between the components of metropolitan competitiveness on regional development. Been paid. Therefore, considering the importance and necessity of this issue, the overall purpose of the research is to investigate the role of Tehran metropolis in regional development. The research method is survey; The realization of the above goal and accurate knowledge of the dimensions of the problem, in the study group, is the study and analysis of the views of experts. Regional development is the result of the role and impact of competitiveness of the metropolis (Tehran). This research is of applied type and in terms of research method, descriptive and survey class in which the type of questionnaire is researcher type. The statistical population of the research consists of 70 professors and faculty members who use the research data using SPSS and Lisrel software were measured. Accordingly, in the exploratory analysis of the first stage (the question of the role of the metropolis in regional development), the results show that all the required assumptions related to the use of factor analysis have been met. The Kaiser-Meyer and Oaklin test is an indicator of sample adequacy. Determined the degree of belonging of variables to each other (causal factor) and as a result, their suitability for factor analysis and also determined the suitability of each variable alone. Considering that its value is equal to 0.79. Assessing the reliability of the extractive factors of the Tehran metropolis role questionnaire in regional development, it is determined that the reliability of the components and the Tehran metropolis role questionnaire in regional development is acceptable. Exploratory analysis of the second stage (metropolis role questionnaire in regional development) in which in this stage, all 3 components of the Tehran metropolis role questionnaire in regional development are examined based on the Kaiser-Meyer and Oaklin test, and considering that Its value is equal to 0.72, so the judgment about it is reported to be good. Considering the amount of chi-square and the significance level of Bartlett sphericity test (P <0.01 and X2 = 62.15), it is concluded that there is a correlation between the factors. And it is observed that all components have an acceptable correlation with the role of Tehran metropolis in regional development. In a world where development is one of the main goals in societies, addressing metropolitan issues is one of the main bases for the production and distribution of wealth and added value. Competition is the most important tool for attracting advantages and opportunities correctly. In this study, first a brief review of the history of research and then theories and perspectives on the competitiveness of metropolises, and its "key components" and then its role in regional development of Iran and also the relationship between the components of metropolitan competitiveness on regional development. Been paid. Therefore, considering the importance and necessity of this issue, the overall purpose of the research is to investigate the role of Tehran metropolis in regional development. The research method is survey; The realization of the above goal and accurate knowledge of the dimensions of the problem, in the study group, is the study and analysis of the views of experts. Regional development is the result of the role and impact of competitiveness of the metropolis (Tehran). This research is of applied type and in terms of research method, descriptive and survey class in which the type of questionnaire is researcher type. The statistical population of the research consists of 70 professors and faculty members who use the research data using SPSS and Lisrel software were measured. Accordingly, in the exploratory analysis of the first stage (the question of the role of the metropolis in regional development), the results show that all the required assumptions related to the use of factor analysis have been met. The Kaiser-Meyer and Oaklin test is an indicator of sample adequacy. Determined the degree of belonging of variables to each other (causal factor) and as a result, their suitability for factor analysis and also determined the suitability of each variable alone. Considering that its value is equal to 0.79. Assessing the reliability of the extractive factors of the Tehran metropolis role questionnaire in regional development, it is determined that the reliability of the components and the Tehran metropolis role questionnaire in regional development is acceptable. Exploratory analysis of the second stage (metropolis role questionnaire in regional development) in which in this stage, all 3 components of the Tehran metropolis role questionnaire in regional development are examined based on the Kaiser-Meyer and Oaklin test, and considering that Its value is equal to 0.72, so the judgment about it is reported to be good. Considering the amount of chi-square and the significance level of Bartlett sphericity test (P <0.01 and X2 = 62.15), it is concluded that there is a correlation between the factors. And it is observed that all components have an acceptable correlation with the role of Tehran metropolis in regional development. In a world where development is one of the main goals in societies, addressing metropolitan issues is one of the main bases for the production and distribution of wealth and added value. Competition is the most important tool for attracting advantages and opportunities correctly. In this study, first a brief review of the history of research and then theories and perspectives on the competitiveness of metropolises, and its "key components"

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ کلان‌شهر"؛ توسعه"؛ منطقه‌ای"؛
  • "؛ رقابت‌پذیری شهری"؛
  • "؛ تهران "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 28 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1399