واکاوی ارتباط عناصر نظریة خرده ‏فرهنگ دهقانی راجرز با توسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستای گلین، شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ‏ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی عناصر نظریة خرده ‏فرهنگ دهقانی، که راجرز آن‏ها را موانع توسعه دانسته، انجام شده است. نظریة یادشده در روستای گلین شهرستان سنندج آزمون شده است تا از این طریق شناخت جامعی از بافت اجتماعی جامعة مورد بررسی حاصل شود؛ به این منظور که مشخص شود آیا عناصر خرده ‏فرهنگ دهقانی به صورتی که مورد توجه راجرز بوده در جامعة مورد بررسی صدق می‏ کند. جامعة مورد بررسی 344 خانوار دهقانان ‏اند که داده ‏ها با استفاده از نمونه‏ گیری هدفمند و نظری با بررسی دیدگاه 35 دهقان و تشکیل 7 بحث گروهی با استفاده از روش ‏های مصاحبة عمیق و بحث گروهی متمرکز اشباع نظری حاصل شد. براساس یافته ‏های پژوهش، عناصر خرده‏ فرهنگ دهقانی در جامعة یادشده، با آنچه راجرز و سایر نظریه‏ پردازان این حوزه مطرح کرده ‏اند، مطابقت ندارد؛ به ‏طوری ‏که فقط در مؤلفة عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی یافته‏ ها بیانگر نارضایتی مردم از وضع موجود به دلیل نبود اعتماد در بین آن‏هاست. بنابراین، می ‏توان گفت چنانچه مؤلفه‏ های خرده‏ فرهنگ روستایی با مطالعات صحیح و متناسب با نیازهای نوین و با شرایط امروز جامعه بازسازی و بازاندیشی شوند می ‏توانند به ‏عنوان محرکی در فرایند توسعه و مشارکت روستایی عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Elements of Rogers Peasant Subculture Theory and Rural Development areas (Case Study: Galin Village, Sanandaj Township)

نویسندگان [English]

 • Zanyar Goftari 1
 • Seyed Hasan Motiee Langroodi 2
1 Geography & Rural Planning University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Extended abstract
Introduction
In third world and developing countries, of which Iran is one of them, whenever we talk about development and progress, we mainly pay attention to human characteristics and factors, population dispersion and also the rural texture of such abundant countries. These societies, which face many problems due to backwardness and under development, try in various ways to reduce the disorders caused by under development by implementing various development programs and to take steps to improve the living conditions of the people. In recent decades, there have been major problems in the process of modernization and structural transformation in developing societies, resistance to the acceptance of new ideas, innovations, and any new ideas and designs, especially in rural areas, especially in rural areas. They know their cultural and traditional beliefs. In principle, different societies and cultures differ in terms of individual and personality characteristics and areas of acceptance of development programs. One of the most important and central theories in the school of modernization is the theory of the peasant subculture Rogers. Scholars in this field believe that all traditional beliefs must be discarded in order for development to emerge. In the discussion of "rural subculture", Rogers believes that the main obstacles to modernization and development stem from the way of life and culture of the villagers, and elements such as motivations, values and views in the form of peasant subculture. It hinders innovation and acceptance of change in rural communities, and negative and deterrent factors of economic development have been assumed. Looking at the early theories of development, we see that most theorists (Rogers, McClelland, Hagen, Engels, etc.) believe that development is a phenomenon of anti-traditions, beliefs, localism and anti-familyism. Etc. Because it contradicts many tribal ethnic beliefs and traditions, but now, despite development in rural areas, we are witnessing the presence of traditional beliefs and values, and in a sense we can say that development has made traditions more flourishing. Is. The present study aimed to investigate the elements of peasant subculture theory that Rogers considered as obstacles to development. The theory has been tested in Glin village of Sanandaj city in order to gain a comprehensive understanding of the social context of the study community, in order to determine whether the elements of the peasant subculture as Rogers has considered in the community The check is valid.

Methodology
In this study, the researcher used qualitative approach techniques to test the Rogers peasant subculture theory for understanding and understanding the peasant view of the village of Galin. In this research, two purposeful sampling and theoretical sampling have been used. In the present study, data were collected through techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and focused group discussion. Therefore, in the present study, 344 heads of households in Galin village constitute the statistical population of the study. In the research process, sampling of individuals and interpretation of interviews continued gradually and step by step from heads of households to the stage of theoretical saturation, and this process was interviewed with 35 heads of households and for the gradual process of data collection by the time the theoretical saturation was reached, seven groups of five were formed to conduct focused group discussions, and the researcher would begin the discussion by raising the issues under consideration. The researcher recorded the data on paper during group discussions and interviews, and at the end of each day, the process of interpretation and sampling was done gradually, and the data collection continued until the stage of theoretical saturation.

Results and discussion
In the present study, which is based on the elements of the peasant subculture. These elements are: lack of innovation, family orientation, lack of mutual trust in personal relationships, dependence on government, destiny, low level of aspirations and desires, inability to ignore immediate interests to achieve future benefits, limited time perspective, Localism and lack of empathy. According to the research findings, the elements of the peasant subculture in the mentioned society do not correspond to what Rogers and other theorists in this field have proposed. So that only in the component of mutual distrust in personal relationships, the findings show people's dissatisfaction with the current situation due to lack of trust between them. Whereas in the past, despite the underdevelopment of the village, the level of trust among people has been high. In this study, from the heart of the subculture that has been considered as an obstacle to development for years, the idea has been raised that subcultures are not necessarily an obstacle to development. Based on these subcultures, it is possible to create a development that creates a sense of participation and responsibility, and contributes to the development and destiny of the people, and determines their participation in development programs.

Conclusion
The present study aims to analyze the elements of peasant subculture theory that Rogers considered as obstacles to development, has been tested in Galin village of Sanandaj city. In this way, a comprehensive understanding of the social context of the study community is obtained, in order to determine whether the elements of the peasant subculture apply to the study community in the way that Rogers has considered. Therefore, in the end, it can be concluded that such existing issues are one of the requirements of rural planning for the cultural development of villages. Because the diversity of different ethnicities and cultures requires its own programs. If the components of rural subculture are reconstructed and rethought by conducting correct studies in accordance with modern needs and current conditions of society, they can act as a stimulus in the process of rural development and participation. And as long as we can hope for the development of the studied society, the endogenous approach to development will be the basis of change and create cultural and social contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • peasant subculture
 • Rural development
 • Rogers
 • village of Galin
 • Sanandaj Township
 1. ازکیا، مصطفی، 1387، مقدمه‏ای بر جامعه‏شناسی توسعة روستایی، چ 5، تهران: نشر اطلاعات.
 2. ازکیا، مصطفی و سلیمان پاک‏سرشت، 1377، فرهنگ توسعه در ادبیات کرد، فصل‏نامة علوم اجتماعی، شمارة ۱۲.
 3. ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا؛ ایمانی، علی و احمدرش، رشید، 1389، نظریه‏های اجتماعی معاصر با رویکرد توسعه، تهران: نشر علم.
 4. استرس، آنسلم و کورین، جولیت، 1385، اصول روش تحقیق کیفی نشریة مبنایی رویه‏ها و شیوه‏ها، ترجمة پیرک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. الوانی، سید مهدی و شیروانی، علی، 1385، سرمایة اجتماعی، تهران: نشر مانی.
 6. ایزدی، نسیم؛ علی‏آبادی، وحید و سعدی، حشمت‏الله، 1396، ارزیابی تأثیر فضای کالبدی روستاها بر سرمایة اجتماعی، اقدامات کارآفرینانه و خرده‏فرهنگ‏های راجرز با رویکردی مقایسه‏ای، فصل‏نامة مسکن و محیط روستا، شمارة 160، صص 119-132.
 7. بلیکی، تررمن، 1384، طراحی پژوهش‏های اجتماعی، ترجمة حسن چاویان، تهران: نشر نی.
 8. بحرینیان، حسین، 1378، گزارش نخستین همایش ملّی صنایع روستایی، ماهنامة جهاد، سال 19، شمارة‏ 222 و 223.
 9. پاپلی یزدی، محمدحسین و ابراهیمـی، محمدامیر، 1381، نظریه‏های توسعة روستایی، تهران: سمت.
 10. پارسانیا، حمید و توکلی ‏راد، مهرداد، 1390، پیامدها و کارکردهای نذر در جامعة روستایی بررسی موردی روستاهای تابعة شهرستان فومن، استان گیلان، فصل‏نامة توسعة روستایی، دورة 3، شمارة 2، صص 69-۸۷.
 11. پیت، ریچارد و ویک، الین، 1384، نظریه‏های توسعه، ترجمة مصطفی ازکیا، رضا صفری شالی و اسماعیل رحمان‏پور، تهران: نشر لویه.
 12. جلایی‏پور، حمیدرضا و محمدی، جمال، 1388، نظریه‏های متأخر جامعه‏شناسی، چ 2، تهران: نشر نی.
 13. ریترز، جرج، 1374، جامعه‏شناسی در دوران معاصر. ترجمة ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 14. شرفی، محمدرضا و خشکاب، شهربانو، 1388، بررسی متقابل فرهنگ و تکنولوژی، فصل‏نامة مهندسی فرهنگی، پیاپی ۳4-۳3 ، صص ۱۸.
 15. شکوئی، حسین، 1375، اندیشه‏های نو در فلسفة جغرافیا، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
 16. صدیق بنای، هلن، 1387، رسانه‏های جمعی و سرمایة اجتماعی، مجلة آفتاب، تهران، صص 91-100.
 17. طالب، مهدی و یوسفوند، سامان، 1392، بررسی ارتباط خرده‏فرهنگ محلی با توسعة مشارکتی مطالعة موردی: روستاهای منطقة کهمان، شهرستان سلسله، فصل‏نامة پژوهش‏های روستایی، سال 4، شمارة 1، صص 136-101.
 18. طالب، مهدی و موسی، عنبری، 1387، جامعه‏شناسی توسعة روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعة روستایی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
 19. عظیمی‏ آرانی، حسین، 1375، مدارهای توسعه‏نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نشر نی.
 20. عنبری، موسی، 1390، جامعه‏شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سمت.
 21. فلیک، اووه، 1388، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 22. فرانتز، ن، 1388، پندگرفتن از دیگران با تبلیغ ایدئولوژی‏ها، ترجمة محمد شهابی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 3(28)، 1-6.
 23. قاسمیان، زری و قاسمیان، مجتبی، 1394، بررسی خرده‏فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی با تأکید بر مشارکت اجتماعی (مطالعة موردی: استان مازندران، شهرستان بهشهر، روستای گرجی محله)، اولین کنفرانس بین‏المللی علوم جغرافیایی، شیراز: مؤسسة عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز.
 24. کرم‏پور، مصطفی و یوسفوند، سامان، 1391، بررسی نظریة خرده‏فرهنگ دهقانی راجرز (بررسی موردی: روستاهای منطقة کهمان شهرستان سلسله)، فصل‏نامة توسعة روستایی، دورة چهارم، شمارة 2، صص 139-164.
 25. گیدنز، آنتونی، 1379، جهان رهاشده، ترجمة علی‏اصغر سعیدی و یوسف حاجی‏عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.
 26. محسنی تبریزی، علیرضا، 1382، سنجش برخی از ویژگی‏های خرده‏فرهنگ دهقانی در عشایر عضو نظام‏های بهره‏برداری از مراتع در استا‏ن‏های آذربایجان شرقی و کردستان، نامة انسان‏شناسی، دوره اول، شمارة چهارم، صص ۱۱-۳۶.
 27. محسنی تبریزی، علیرضا، 1379، بررسی تطبیقی ابعاد روان‏شناسی اجتماعی نظام‏های بهره‏برداری از مراتع در استا‏ن‏های آذربایجان شرقی و کردستان، مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
 28. مطیعی ‏لنگرودی، سیدحسن، 1392، برنامه‏ریزی روستایی با تأکید بر ایران، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 29. مطیعی ‏لنگرودی، سیدحسن؛ غلامی، علی و محمدزاده لاریجانی، فاطمه، 1394، رویکرد بومی به نظریة خرده‏فرهنگ دهقانی راجرز با تأکید بر روش‏های کمی (مطالعة موردی: دهستان سکمن‏آباد شهرستان خوی)، مجلة پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، سال 4، شمارة 3(11)، صص 157-175.
 30. مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1395.
 31. موسوی، میرطاهر، 1384، تحلیل مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خرده‏فرهنگ دهقانی راجرز)، فصل‏نامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5، شمارة ۱۹، صص 301-327.
 32. نقوی، محمدرضا؛ پایدار، ابوذر و یاسر، قاسمی، 1391، بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعة مناطق روستایی با رویکردهای توسعة پایدار، فصل‏نامة مهندسی فرهنگی، 6 (67 و 68)، 93-107.
 33. یونسکو، 1377، فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم‏شناختی توسعه، ترجمة نعمت‏الله فاضلی و محمد فاضلی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 34. Chong, K.C.; Lizarondo,M.,S; dela Cruz, Z., S; Guerrero, C., V.and Smith, I., R., 1984, Milkfish Production Dualism in the Philippins: A Multidisciplinary Perspective on Continuous Low Yields and Constraints to Aquaculture Development. Food and agriculture organization of the united nations, Romt, ITALY.
 35. Gambetta, D., 1988, Can We Trust? In D. Gambetta (led), Trust: making and Breaking Cooperative Relations, Oxford: Blackwell, PP. 158-175. Int: htt:// essedunet. Used. uib. no (social and political trust).
 36. Johnson, R. and Waterfield, J., 2004, Making words count: the value of qualitative research, Physiotherapy Research International, 9(3), 121-131.
 37. Lehman, D., 1979, Development Theory, Four critical studies, Cambridge: University of Cambridge.
 38. Lin, Y.R.; Chi, Y.; Zhu, S.; Sundaram, H. and Tseng, B.L., 2009, Analyzing Communities and Their Evolutions in Dynamic Social Networks, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), special issue on Social Computing, Behavioral Modeling, and Prediction, Vol. 3, Issue 2.
 39. Lourenco, R.P. and Costa, J.P., 2006, Incorporating Citizens Views in Local Policy Decision Making Processes, Journal of decision support system, PP. 1499-1511.
 40. Ohlin, T., 2001, Towards More Citizen Participation in Sweden, Symposium/ futures, Vol. 33, pp. 339-370.
 41. Parafitt, Trevor, 2002, The End of Developmant?: Modernity, Post-Modernity and Developmant ,Third World in Global Politics, Pluto Press, London.
 42. Rogers, E.M. and Svenning, L. 1969, Modernization among peasants: the impact of communications, Holt Rinehart and Winston, NEW York.
 43. Srinivas, R.,M,, 2006, Everett M. Rogers and His Contributions to the Field of Communication and Social Change in Developing Countries, ournal of Creative Communications, SAGE PUBLICATIONS, New Delhi, Thousand Oaks, London. Vol. 1, Issue 1, pp. 111-121.