تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
امروزه پهنه بندی کیفیت زندگی در مناطق شهری به ابزار تحقیقاتی ضروری در شهرهای معاصر برای پشتیبانی از برنامه ریزی ها و مدیریت شهری تبدیل شده است. در دهه‌های گذشته با رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن از قبیل آلودگی‌های زیست ‌محیطی، ترافیک، ناراحتی‌های روانی و... موضوع کیفیت زندگی مورد توجه بسیاری از محققان روانشناسی، جامعه‌شناسی و بخصوص برنامه‌ریزی شهری قرار گرفته است. از این رو هدف تمامی برنامه‌های توسعه شهری در کشور افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان می‌باشد. گام اول در جهت بهبود وضعیت کیفیت زندگی در نواحی شهری، شناسایی و تبیین وضع موجود در نواحی شهری می‌باشد. مقاله حاضر از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی – تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش به ناحیه-بندی شهر زنجان به لحاظ شاخص‌های کیفیت زندگی با استفاده از الگوریتم AZP پرداخته شده است؛ از این رو 10 ناحیه تشکیل شد که نتایج تحقیق نشانگر وجود الگوی توزیع خوشه‌ای در نواحی شهری زنجان می‌باشد. سپس به ارزیابی الگوی توزیع شاخص-های کیفیت زندگی با استفاده از مقدار آماره موران پرداخته شده که الگوی توزیع شاخص‌ها، وضعیت نرمال را نشان می‌دهد؛ یعنی الگوی توزیع نه خوشه ای هست و نه پراکنده. در بین 10 ناحیه ایجاد شده، بهترین وضعیت مربوط به ناحیه‌ای هست که بطور میانگین 2038 نفر از شاخص‌های کیفیت زندگی برخوردارند و بدترین وضعیت مربوط به ناحیه‌ای هست که بطور میانگین 16 نفر از شاخص‌های مربوط به کیفیت زندگی برخوردارند. و بدترین وضعیت مربوط به ناحیه‌ای هست که بطور میانگین 16 نفر از شاخص‌های مربوط به کیفیت زندگی برخوردارند.
کلیدواژه: کیفیت زندگی، پهنه‌بندی نواحی،الگوریتم AZP، شهر زنجان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Zoning quality of life in urban areas based on AZP Algorithm (Case Study: Zanjan City)

نویسندگان [English]

 • Saber Mohammadpour 1
 • Shahin Alizade 2
 • Akbar Hamidi 3
2 دانشگاه خوارزمی
3 دانشگاه تهران
چکیده [English]

The Zoning quality of life in urban areas based on AZP Algorithm (Case Study: Zanjan City)

Abstract
Today, the zoning of quality of life in urban areas has become a necessary research tool in contemporary cities to support urban planning and management. In recent decades, with the rapid growth of urbanization and its problems, such as environmental pollution, traffic jams, psychological discomforts, etc., the issue of quality of life have been considered many researchers from psychology, sociology and especially urban planning. Therefore, aims of all urban development plans in the country, increasing the quality of life of citizens. The first step in improving the quality of life in urban areas is to identify and explain the existing situation in urban areas. This paper research method is descriptive-analytical and terms of type it's have practical nature. In this research, zoning of Zanjan city has been studied in terms of quality of life indicators with using of AZP algorithm; therefore, 10 regions were formed that the results of the research indicate a cluster distribution pattern in Zanjan urban areas. Then, to evaluation the distribution pattern of quality of life indicators by using the amount of moron statistics, the distribution pattern of the indicators shows the normal situation; the distribution pattern is neither cluster nor dispersed. Among the 10 area created, there is the best regional status, with an average of 2038 people with access to quality of life indicators and the worst regional situation, with an average of 16 indicators of quality of life .
Keywords: Quality of Life, zoning of areas, AZP algorithm, Zanjan city

The Zoning quality of life in urban areas based on AZP Algorithm (Case Study: Zanjan City)

Abstract
Today, the zoning of quality of life in urban areas has become a necessary research tool in contemporary cities to support urban planning and management. In recent decades, with the rapid growth of urbanization and its problems, such as environmental pollution, traffic jams, psychological discomforts, etc., the issue of quality of life have been considered many researchers from psychology, sociology and especially urban planning. Therefore, aims of all urban development plans in the country, increasing the quality of life of citizens. The first step in improving the quality of life in urban areas is to identify and explain the existing situation in urban areas. This paper research method is descriptive-analytical and terms of type it's have practical nature. In this research, zoning of Zanjan city has been studied in terms of quality of life indicators with using of AZP algorithm; therefore, 10 regions were formed that the results of the research indicate a cluster distribution pattern in Zanjan urban areas. Then, to evaluation the distribution pattern of quality of life indicators by using the amount of moron statistics, the distribution pattern of the indicators shows the normal situation; the distribution pattern is neither cluster nor dispersed. Among the 10 area created, there is the best regional status, with an average of 2038 people with access to quality of life indicators and the worst regional situation, with an average of 16 indicators of quality of life .
Keywords: Quality of Life, zoning of areas, AZP algorithm, Zanjan city

The Zoning quality of life in urban areas based on AZP Algorithm (Case Study: Zanjan City)

Abstract
Today, the zoning of quality of life in urban areas has become a necessary research tool in contemporary cities to support urban planning and management. In recent decades, with the rapid growth of urbanization and its problems, such as environmental pollution, traffic jams, psychological discomforts, etc., the issue of quality of life have been considered many researchers from psychology, sociology and especially urban planning. Therefore, aims of all urban development plans in the country, increasing the quality of life of citizens. The first step in improving the quality of life in urban areas is to identify and explain the existing situation in urban areas. This paper research method is descriptive-analytical and terms of type it's have practical nature. In this research, zoning of Zanjan city has been studied in terms of quality of life indicators with using of AZP algorithm; therefore, 10 regions were formed that the results of the research indicate a cluster distribution pattern in Zanjan urban areas. Then, to evaluation the distribution pattern of quality of life indicators by using the amount of moron statistics, the distribution pattern of the indicators shows the normal situation; the distribution pattern is neither cluster nor dispersed. Among the 10 area created, there is the best regional status, with an average of 2038 people with access to quality of life indicators and the worst regional situation, with an average of 16 indicators of quality of life .
Keywords: Quality of Life, zoning of areas, AZP algorithm, Zanjan city

The Zoning quality of life in urban areas based on AZP Algorithm (Case Study: Zanjan City)

Abstract
Today, the zoning of quality of life in urban areas has become a necessary research tool in contemporary cities to support urban planning and management. In recent decades, with the rapid growth of urbanization and its problems, such as environmental pollution, traffic jams, psychological discomforts, etc., the issue of quality of life have been considered many researchers from psychology, sociology and especially urban planning. Therefore, aims of all urban development plans in the country, increasing the quality of life of citizens. The first step in improving the quality of life in urban areas is to identify and explain the existing situation in urban areas. This paper research method is descriptive-analytical and terms of type it's have practical nature. In this research, zoning of Zanjan city has been studied in terms of quality of life indicators with using of AZP algorithm; therefore, 10 regions were formed that the results of the research indicate a cluster distribution pattern in Zanjan urban areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • zoning of areas
 • AZP algorithm
 • Zanjan city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 12 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 18 بهمن 1399