دوره و شماره: دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 1-293 
تحلیل بقاء سکونتگاه‌های روستایی منطقه قزوین

صفحه 176-192

10.22059/jhgr.2022.322659.1008287

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ رقیه گودرزوند چگینی


مقاله علمی پژوهشی

بررسی و تبیین اندیشه‌های سیاسی هگل و تأثیرات آن در جغر افیای سیاسی

صفحه 271-293

10.22059/jhgr.2022.343168.1008489

کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی؛ احد محمدی