شناخت و مطالعه تسهیل کننده هایِ توانمندسازیِ روستاییان در فراگردِ کارآفرینی گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران; ایران

چکیده

توانمندسازی روستائیان در عرصه کارآفرینی گردشگری روستایی می‌تواند به‌عنوان یک انتخاب راهبردی، گذار موفقیت‌آمیز توسعه روستایی را به ارمغان آورد. پژوهش حاضر با هدفِ مطالعه تسهیل‌کننده‌های توانمندسازی در فراگردِ کارآفرینی گردشگری در شهرستان شاهرود انجام شده است. از روش تحقیق آمیخته در انجام این پژوهش استفاده شد. نمونه آماری در بخشِ کمی 373 خانوار از روستائیان بودند که پرسش‌نامه به‌عنوان ابزار پژوهش، به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس در اختیار جامعه آماری قرار داده شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از ضریب تغییرات، آزمون T، رگرسیون گام‌به‌گام و تکنیک COPELAND انجام شد. تکنیک کاپلند نشان می‌دهد که دو شاخصِ بسترهای فرهنگی و دارایی و سرمایه اولویت بالاتری در بین شاخص‌های تسهیل‌کننده توانمندسازی دارند. با کمک ضریب تغییرات، گویه‌های شاخص‌های تسهیل‌کننده توانمندسازی روستائیان در فراگرد کارآفرینی گردشگری بررسی شد که نتیجه آن نشان داد کمک به ایجادِ فضای فرهنگی اولویت اول را داراست. خروجی T نشان از معنی‌داری ابعاد و شاخص‌ها دارد. بر اساس میزان بتای استاندارد، گویه بستر فرهنگی روستا (214/0) و سرمایه‌های مشهود و نامشهود (158/0) بیشترین اهمیت را دارند. در مرحله دومِ این پژوهش، از روش کیفیِ تئوری داده بنیاد و از نوع رهیافت نظام‌مند استراوس - کوربین به‌منظور شناسایی و تبیینِ ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر توانمندسازیِ کارآفرینانه در روستاها استفاده شد. تعداد 15 نفر از اساتید و خبرگان به‌صورت ترکیبیِ از روش‌های هدف‌دار و گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. داده‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شد. بسترسازی فرهنگی در کنار آموزش، آگاهی‌بخشی و تأمین اعتبارات مالی می‌تواند به شناخت مزیت‌های نسبی، افزایش مسئولیت‌پذیری، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و سازمان‌دهی مناسب منابع منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognize and study the facilitators of rural empowerment in the tourism entrepreneurship process

نویسنده [English]

 • Masoumeh Pazoki
Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran - Iran
چکیده [English]

Introduction

Providing employment conditions for the villagers promotes self-esteem, social prestige, social interaction and participation, and ultimately income generation and skills development. In recent decades, in development texts, one of the most important strategies proposed for rural development is empowerment and participation of rural stakeholders in its various dimensions. Empowerment is a part of the language of development and every human being has a fundamental right and a fundamental principle in development. Tourism has long been exalted as a powerful weapon to attack poverty and typical evidence is that the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) launched the ST-EP plan (Sustainable Tourism for Eliminating Poverty) as a global action framework to harness tourism to alleviate poverty. Accordingly, rural tourism (RT) has been taken as an effective tool for poverty alleviation in less-developed rural areas. In order to achieve the development of entrepreneurial activities in rural areas, it is necessary to plan and equip the existing resources in rural areas, especially human resources, through empowerment. Empowering villagers in the field of rural tourism entrepreneurship can, as a strategic choice, bring about a successful transition to rural development. The main purpose of this study is to; investigate the position of empowerment facilitators on the entrepreneurial activities of villagers in the field of rural tourism according to the variables of entrepreneurship and empowerment in the villages of Shahroud Township.

Methodology

The present study is a survey in terms of practical purpose and from the point of view of generalizability of the findings, it is a survey. The statistical population of the study was the rural population of Shahroud in 2016. According to the Cochran's formula, out of 13,401 households from 7 Countryside, 373 households were obtained as a research sample. Based on the number of households in each Countryside and by stratified sampling method, the number of samples in each Countryside was calculated. The researcher-made questionnaire was randomly distributed among members of the statistical community according to its availability among households. The validity of the questionnaire was confirmed in terms of form and content according to the professors in terms of geography and rural planning, and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method. Data analysis was performed using SPSS software and statistical methods and COPELAND technique. Due to the complexity of the phenomenon studied in this study, the mixed research method was used. The mixed research method as a practical tool allows the researcher to combine data and findings obtained from various research methods in a coherent, integrated and scientific format.

Results and discussion

Empowerment of rural entrepreneurs is the most effective way to increase productivity and make optimal use of the capacity and capabilities of villagers in line with the goals of entrepreneurial activities. Ranking of research criteria using COPELAND technique showed that the index of cultural contexts of rural environment has a higher priority. Therefore, the findings of the present study are consistent with the results of the research of Moghadas Farimani and Mirtorabi (2021) and Kiani Salmi et al. (2020). In order to rank the items of empowerment facilitators, the coefficient of variation was used. Helping to create a cultural atmosphere was the first priority. Fourney (2021), Mozaffari et al. (2017) and Dodds et al. (2018) have pointed to the importance of skills training courses and learning processes, helping the empowered to facilitate access to economic resources, and strengthening financial and savings foundations in rural areas. The output of T-test indicates the significance of dimensions and indicators. The index of wealth and capital and the cultural context of the rural environment are among the main indicators that facilitate the empowerment of the villagers of Shahroud are significantly better. Stepwise regression was used to present better results and determine the share of indicators that determine rural empowerment facilitators in the rural tourism entrepreneurship process. The correlation between the research indicators in the region is 0.853, which means that the mentioned indicators have the ability to explain 85% of the changes. Analysis of variance of regression model shows that there is a significant relationship between different indicators at 95% confidence level. The value of R Square is equal to 0.727, which indicates the 72% share of the model in the expression of the variance of the dependent variable. In the second phase of this research, the qualitative method of Grounded theory and the Strauss-Corbin systematic approach were used. Data were analyzed through open, axial and selective coding and classified into 4 general dimensions, 8 main components and 17 initial components. Finally, this model was designed and presented by identifying the dimensions of facilitation, guidance, motivation and innovation.

Conclusion

If the cultural context is more ready, the conditions will be better for empowering the villagers and forming entrepreneurial activities in the field of tourism. Therefore, creating a cultural context in the rural environment of Shahroud is recommended for tourism development. Creating a cultural context along with raising the level of awareness of individuals to meet economic and social needs and providing investment conditions leads to the formation of a model of empowerment which in addition to the ability to make strategic choices, increase self-confidence and create a collective identity, rural tourism entrepreneurs can change their current life pattern into a desirable and worthy human pattern. Expanding rural tourism and entrepreneurial activities by empowered villagers can alleviate poverty, reduce the urban-rural divide, and create economic, social, environmental, and institutional equality. The findings of the Grounded theory are in line with the findings of the quantitative research. Because creating a cultural context along with education, skills training, awareness and funding can Lead to the recognition of the comparative and competitive advantages of the present and the future, achieving equal opportunities for growth and equal access to financial, human and environmental resources, increase business satisfaction, motivation, increase responsibility and commitment to professional ethics, attention to the environment and biodiversity, and proper organization of resources.

Keywords

Empowerment Facilitators, Tourism Entrepreneurship, Rural Development, Mixed research method

کلیدواژه‌ها [English]

 • "؛ Empowerment facilitators"؛
 • "؛ tourism entrepreneurship"؛ Rural development"؛ COPELAND technique"؛
 • "؛ Step wise regression"
 1. اصغری، صادق؛ شهرکی، عیسی و نادریان فر، مهدی. (1395). موانع توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در سیستان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، (15)5، 103-124.
 2. اکبرپور، محمد. (1395). نقش و عملکرد توانمندسازی روستاییان در کارآفرینی مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود. جغرافیا و پایداری محیط، (18) 6، 51-66.
 3. اکبری سامانی، ناهید؛ بدری، سید علی و رضوانی، محمدرضا. (1399). ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی موردمطالعه: استان تهران. پژوهش‌های روستایی، (3) 11، 595 -615.
 4. تاراسی، زهرا؛ کریم‌زاده، حسین و آقا یاری، محسن. (1399). بررسی ارتباط ظرفیت‌سازی و توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: شهرستان زنجان. جغرافیا و توسعه، (58) 18، 203-224.
 5. دسترنج، حکمت‌الله؛ کاظمی، مهدی؛ کرد، باقر؛ کمالیان، امین و روشن، سید علیقلی. (1398). مطالعه ابعاد و مؤلفه‌های توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از روش‌شناختی داده بنیاد. جغرافیا، (25) 9، 97 – 111.
 6. روزبهانی، عباس؛ مرادی، حوریه و عباسی، حامد. (1399). تبیین آثار مؤلفه‌های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در مقصدهای گردشگری روستایی بخش سامن شهرستان ملایر. پژوهش‌های روستایی، (2) 11، 350 –
 7. شجاعی فرد، علی. (1398). توانمندسازی و ایجاد کارآفرینی روستایی در محیط‌های کسب‌وکار کوچک مورد: دهستان آیین - شهرستان بندرعباس. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، (36) 9، 185-196.
 8. شفیعی ثابت، ناصر و میر واحدی، نگین سادات. (1398). واکاوی تأثیرات رویکرد برنامه‌ریزی در توانمندسازی روستاییان در فراگرد توسعه پایدار روستایی. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، (33) 9، 87-104.
 9. شفیعی ثابت، ناصر؛ حسینی حاصل، صدیقه و رهبری، مهناز. (1398). سنجش مدیریت روستایی، توانمندسازی ذی‌نفعان محلی و تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی استان سمنان. مسکن و محیط روستا، (165) 38، 113-129.
 10. شفیعی ثابت، ناصر و فرهادی، فرید. (1398). تأثیرات توانمندسازی بهره‌برداران کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان سمیرم. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، (3) 12، 49-65.
 11. شفیعی ثابت، ناصر و رهبری، مهناز. (1398). سنجش تسهیل‌کننده‌های توانمندسازی روستائیان در ارتقای کیفیت زندگی با رویکرد توسعه پایدار. سرزمین، (63) 16، 114-132.
 12. صادقلو، طاهره و سجاسی قیداری، مرضیه. (1397). تحلیل اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها بر توانمندسازی گروه‌های هدف روستایی مطالعه موردی: روستاییان عضو کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی شهرستان خدابنده. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (1) 50، 163-180.
 13. صادقیان بروجنی، نجمه؛ کیانی سلمی، صدیقه و غلامی، یونس. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بخش بر توسعه گردشگری خلاق و تأثیر آن بر پایداری رفتار از دیدگاه گردشگران در مناطق روستایی بروجن. پژوهش‌های روستایی، (4) 11، 695 –
 14. صالحی، مجتبی؛ رحیمیان، مهدی و غلامرضایی، سعید. (1397). واکاوی راهکارهای صندوق‌های اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، (4) 20، 674-689.
 15. صفاری، مرجان؛ حیدری، کلثوم و لطیفی فرد، مهدی. (1399). تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات مدیریت ورزشی، (59) 12، 113-134.
 16. عنابستانی، علی‌اکبر؛ صادقلو، طاهره و مرادی، کبریا. (1397). تحلیل نقش مدیریت پروژه‌های کارآفرینانه در توانمندسازی روستائیان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، (23) 7، 203 –
 17. قربانی، مهدی؛ حاج‌علیزاده، احمد و حیدروند، مسعود. (1398). تأثیر ابعاد توانمندسازی و نقش میانجیگری خودکارآمدی بر تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار روستایی. پژوهش‌های روستایی، (3)10، 440 –
 18. کلانتری، محسن؛ مشکینی، ابوالفضل؛ عیسی، پری و زرین، عظیم. (1398). تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع‌محور در مناطق اسکان غیررسمی محله بان برز شهر ایلام. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، (36)10، 21-32.
 19. کیانی سلمی، صدیقه و عباسیان، سعید. (1399). تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری بر توانمندسازی مناطق روستایی موردمطالعه: روستاهای بخش مرکزی نطنز. جغرافیا و برنامه‌ریزی، (71)24، 339 –
 20. مرشدی، بهنام؛ احمدی، داریوش؛ فرجی سبک‌بار، حسنعلی و رضوانی، محمدرضا. (1395). پهنه‌بندی فضایی کانون‌های گردشگری به‌منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس. برنامه‌ریزی منطقه‌ای، (21)6، 17-30.
 21. مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ دادورخانی، فضیله؛ یداللهی، جهانگیر و ترکاشوند، زهرا. (1391). تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، (80)44، 119-138.
 22. مظفری، محمد مهدی و ضیائی، محمدصادق. (1396). بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت. دانش سرمایه‌گذاری، (24)6، 231-251.
 23. مقدس فریمانی، شهرام و میرترابی، مهدیه السادات. (1400). تحلیل مؤلفه‌های تسهیل‌کننده توانمندی اقتصادی زنان روستایی (اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی سمنان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، (3)52، 553-568.
 24. میثمی، امیرمهدی؛ محمدی، قنبر؛ مبینی، علی و حجازی، سید رضا. (1396). ابعاد و مؤلفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران. مدیریت توسعه فناوری، (3)5، 9- 43.
 25. میرزاخانی، کریم. (1399). مطالعه جامعه‌شناختی راهکارهای توانمندسازی زنان روستایی و عشایر. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (6)45، 1-15.
 26. نجفی اصل، زهره. (1393). بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته در پروژه‌های توسعه روستایی - توریسم روستایی. توسعه محلی، (1)6، 147-166.
 27. نظری، حمید و صیدائی، سید اسکندر. (1399). واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعه کارآفرینی گردشگری پایدار شهرستان کوهرنگ با استفاده از تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی. مدیریت مخاطرات محیطی، (1)7، 97-111.
 28. یاسوری، مجید و نوروزی نژاد، معصومه. (1400). فراتحلیل کیفی ابعاد توسعه کارآفرینی زنان روستایی. زن در توسعه و سیاست، (1)19، 21-42.

 

References

 1. Akbari Samani, N., Badri, S. A. & Rezvani, M. R. (2020). Evaluation of rural tourism entrepreneurship ecosystem case study: Tehran province. Rural Research, (3) 11, 595-615. [In Persian]
 2. Akbarpour, M. (2016). The performance of villagers empowering in rural areas entrepreneurship, a case study: the central part of Hashtroud Township. Geography and environmental sustainability, (18) 6, 51-66. [In Persian]
 3. S., Martinsen, Ø. L. (2015). Linking empowering leadership to job satisfaction, work effort, and creativity: The role of self-leadership and psychological empowerment. Journal of Leadership & Organizational Studies, 22(3), 304-323.
 4. Anabestani, A. A., Sadeghlou, T. & Moradi, K. (2018). Analysis of the role of entrepreneurial project management in empowering of villagers. Spatial Economics and Rural Development, (23) 7, 203 – 219. [In Persian]
 5. I. K., Yamoah, F. A. (2019). Understanding the role of environmental quality attributes in food related rural enterprise competitiveness. Journal of Environmental Management, 247(10), 152-160.
 6. Asghari, S., Shahraki, I. & Naderianfar, M. (2016). Barriers to economic and social empowerment of rural households of catchment of relief committee in Sistan. Spatial Economy and Rural Development, (15)5, 103-12. [In Persian]
 7. A., Markosyan. K., Demirchyan. A., Lylozian. H., Giloyan. A., Kocjaryan. L. Harutyunyan. T. (2020). Qualitative study of barriers and facilitators of health entrepreneurship in rural and semirural communities of Armenia. Journal of Rural and Remote Health, 22(1), 1-8.
 8. Dastranj, H., Kazemi, M., Kurd, B., Kamalian, A. & Roshan, S. A. (2019). Studying the dimensions and components of the development of tourism entrepreneurship using the foundation's cognitive methodology. Geography, (25) 9, 97 – 111. [In Persian]
 9. S., Kuresb, M., Conroya, T. (2019). Rural entrepreneurship and migration. rural studies, 66, 30-42.
 10. R., Ali, A., Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. Journal of Current Issues in Tourism, 21(13), 1547-1568.
 11. N., Wei, F., H. Zhang, K., Gu, D. (2018). Innovating Rural Tourism Targeting Poverty Alleviation through a Multi-Industries Integration Network: the Case of Zhuanshui Village, Anhui Province, China. Journal of Sustainability, 10(7), 1-18.
 12. Figueroa-Armijos. M., Dabson, B., G. Johnson, T. (2012). Rural Entrepreneurship in a Time of Recession. Journal of Entrepreneurship Research, 2(1), 1-29.
 13. J´. (2021). Farmers ‘empowerment and learning processes in accountability practices: An assemblage perspective. Journal of Rural Studie, 86, 673-683.
 14. J. R & Anderson. A. (2019). Romancing the rural: Re conceptualizing rural entrepreneurship as engagement with context(s). Entrepreneurship and Innovation, 20(3), 159-169.
 15. Ghorbani, M., Haj Alizadeh, A. & Heydarvand, M. (2019). The effect of empowerment dimensions and the mediating role of self-efficacy on the desire to start a sustainable rural business. Rural Research, (3) 10, 440-454. [In Persian]
 16. M. (2018). Rural Tourism Entrepreneurship Survey with Emphasis on Eco-museum Concept. Journal of Civil Engineering, 4(6), 1403-1415
 17. E. (2017). Macroeconomic Analysis of the Competitive Factors which Influence Innovation in Rural Entrepreneurship. Procedia Engineering, 181, 965-968.
 18. M. & Alam, R. (2016). Entrepreneurship as a Driving Force for Rural Tourism Development. Scientific & Engineering Research, 7(3), 254-263.
 19. Kalantari, M., Meshkini, A., I, P. & Zarrein, A. (2019). Structural analysis of obstacles to community-oriented empowerment in the informal settlement areas of Ban Borez neighborhood in Ilam city. Research and urban planning, (36) 10, 21-32. [In Persian]
 20. Kiani Salami, S. & Abbasian, S. (2020). Analysis of the consequences of tourism development on the empowerment of rural areas, case study: villages in the central part of Natanz. Geography and Planning, (71) 24, 339-370. [In Persian]
 21. Lúcia Pato, M. & Teixeira, A. (2016). Twenty Years of Rural Entrepreneurship: A Bibliometric Survey. European Society for Rural Sociology Sociologia Ruralis, 56(1), 3-29.
 22. Majokweni, Z. Pilela, M. Joseph J. (2021). Gender and Rural Vitality: Empowerment through Women’s Community Groups. Rural Sociology. Online published. PP 1-25.
 23. Md Sharif, N., Azam Tuan Lonik, K. (2017). Sustaining the Entrepreneurship in Rural Tourism Development. Multicultural and Multi-religious Understanding,4(6) PP, 31-42.
 24. A. M., Mohammadi, G., Mobini, A. & Hejazi, S. R. (2017). Dimensions and components of technological entrepreneurship ecosystem in Iran. Technology Development Management, 5(3), 9- 43. [In Persian]
 25. Mirza Khani, K. (2020). Sociological study of empowerment strategies for rural and nomadic women. New research approaches in management and accounting, 45(6), 1-15. [In Persian]
 26. Moqaddas Farimani. S. & Mirtorabi. M. (2021). Analysis of facilitating components of economic empowerment of rural women (members of Semnan rural women microcredit funds). Agricultural Economics and Development Research, 2(3), 553-568. [In Persian]
 27. Morshedi, B. Ahmadi, D. Faraji Sabokbar, H. A. & Rezvani, M. R. (2016). Spatial zoning of tourism centers in order to determine the optimal areas of tourism services in Fars province. Regional Planning, (21)6, 17-30. [In Persian]
 28. Moscardo, G. (2014). Tourism and Community Leadership in Rural Regions: Linking Mobility, Entrepreneurship. Tourism Development and Community Well-Being. Journal of Tourism Planning & Development, 11(3), 354-370.
 29. Motiei Langroudi, S. H., Qadiri Masoum, M., Dadvarkhani, F., Yadollahi, J. & Turkashvand, Z. (2012). Explaining the affecting factors on the empowerment of villagers in entrepreneurship development. Human Geography Research, (80) 44, 119-138. [In Persian]
 30. M. M. & Ziaei, M. S. (2017). Study of the effects of micro-credit fund on the level of managerial empowerment of rural women, Alamut region. Investment Knowledge, 6(24), 231-251. [In Persian]
 31. Najafi Asl, Z. (2014). Utilizing the mixed research method in rural development projects - rural tourism. Local development, 6. (1), 147-166. [In Persian]
 32. H. & Sidai, S. E. (2020). Analysis of affecting Risk on the development of sustainable tourism entrepreneurship in Koohrang Township by using qualitative comparison analysis of fuzzy complex. Environmental Risk Management, 7(1), 97-111. [In Persian]
 33. Patel, B. & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and problems. Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1(2), 28-37.
 34. Roozbehani, A., Moradi, H. & Abbasi, H. (2020). Explaining the effects of the promoting factors of entrepreneurship development in the rural tourism destinations of Samen district of Malair Township. Rural Research, (2) 11, 350-366. [In Persian]
 35. Sadeghian Borujeni, N., Kiani Salami, S. & Gholami, Y. (2020). Identifying of effective factors on the development of creative tourism and its impact on the sustainability of behavior from the point of view of tourists in the rural areas of Borujen. Rural Research, (4) 11, 695-711. [In Persian]
 36. Sadeghlou, T. & Sejasi Gheidari, M. (2018). Analysis of the effects of cash payment of subsidies on the empowerment of rural target groups, case study: villagers who are members of the Imam Khomeini Relief Committee (RA) and Welfare Organization in Khodabande Human Geography Research, (1) 50, 163-180. [In Persian]
 37. Safari, M., Heydari, K. & Latifi Fard, M. (2020). The effect of sustainable participation in adventure tourism on women's empowerment. Sports Management Studies, (59) 12, 113-134. [In Persian]
 38. Salehi, M., Rahimian, M. & Gholamrezaei, S. (2018). Analyzing the strategies of microcredit funds in empowering rural women in Lorestan province. Economic Research and Agricultural Development of Iran, (4) 20, 674-689. [In Persian]
 39. Shafii Sabet, N. & Mirvahedi, N. S. (2019). Analyzing the effects of the planning approach in villagers empowering in the process of sustainable rural development. Regional Planning, (33) 9, 87-104. [In Persian]
 40. Shafii Sabet, N. Hosseini Hasel, S. & Rahbari, M. (2019). Evaluation of rural management, empowerment of local stakeholders and physical developments of rural settlements in Semnan province. Housing and Village Environment, (165) 38, 113-129. [In Persian]
 41. Shafii Sabet, N. & Farhadi, F. (2019). The effects of empowering of agricultural operators in the rural development of Samiram Township. Agricultural extension and education researches, (3) 12, 49-65. [In Persian]
 42. Shafii Sabet, N. & Rahbari, M. (2019). Assessing the facilitators of villagers empowering in improving the quality of life with a sustainable development approach. Sarzamin, (63) 16, 114-132. [In Persian]
 43. Shojaei Fard, A. (2019). Empowerment and creation of rural entrepreneurship in small business environments Case: Aisin rural area - Bandar Abbas Township. Regional Planning, (36) 9, 185-196. [In Persian]
 44. Sutisna, A., Herawaty Br. Dalimunthe, H., Retnowati, E. (2021). Building O.1. PP. entrepreneurial literacy among villagers in Indonesia. Rural Society, 30(1), 45-58.
 45. Tarasi, Z., Karimzadeh, H. & Agha Yari, M. (2020). Investigating of relationship between capacity - building and empowerment of rural women, case study: Zanjan Township. Geography and Development, (58) 18, 203-224. [In Persian]
 46. Marcouiller. D. & Ingar Westeren. K. (2019). Cultural tourism and rural entrepreneurship: A case study of a Scandinavian literary festival. Regional Science Policy & Practice, 11(3), 509-524.
 47. Xiong, Y., Zhang, Y., Timothy L. (2019). The rural creative class: An analysis of in-migration tourism entrepreneurship. Tourism Research, 22(1) 42-53.
 48. M. & Norouzi Nejad. M. (2021). Qualitative meta-analysis of the dimensions of rural women entrepreneurship development. Women in development and politics, 19(1), 21-42. [In Persian]