بررسی تطبیقی عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی مورد: دهستانهای دو شهرستان تربت‌حیدریه و فومن

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم‌انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

شادابی جزئی از قلمرو توسعه جامعه و نتیجه نهایی توسعه است. افراد نگرش‌ها، دیدگاه‌ها و محیط خود را بر اساس ادراک از محیط خود انتخاب می‌کنند؛ براین‌اساس ذهنیت‌های مختلف برحسب ادراک خود شادابی را معلول عوامل مختلفی می‌دانند. بنابراین یکی از موارد مهم برنامه‌ریزی توسعه روستایی از یک‌سو بررسی عوامل مؤثر و سنجش شادابی ساکنین روستاها و از سوی دیگر، بیان و تحلیل تفاوت‌های مکانی شادابی و عوامل مؤثر بر سرزندگی روستاییان در نواحی مختلف می‌باشد تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه و مصاحبه از نمونه‌ای منتخب مشتمل بر 380 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان‌های تربت‌حیدریه و فومن (41780N=) با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، آزمون‌های تعقیبی (Post Hock) و برای تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شادابی در دهستان‌های دو شهرستان از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. نتایج آزمون و مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در هر منطقه مهم‌ترین عامل مؤثر بر شادابی با منطقه دیگر متفاوت است. نقشه‌های پراکنش فضایی عوامل نیز نشان‌دهنده این امر است که تنها عامل شخصی- روان‌شناسی در تمام دهستان‌های شهرستان فومن و شش دهستان از مجموع هشت دهستان تربت‌حیدریه به‌عنوان مؤثرترین عامل شادابی ذکرشده است و همچنین عامل کالبدی در تمام دهستان‌های دو شهرستان اثرگذاری متوسطی بر شادابی داشته است و به عبارتی تفاوت مکانی موجب تغییر نگرش در مورد این دو عامل در اثرگذاری شادابی نبوده است. اما برای سایر عوامل از مکانی به مکان دیگر اثرگذاری متفاوتی داشته و نقشه‌های پراکنش فضایی آن را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of factors affecting the happinees and vitality of rural households Case: Villages of Torbat-e-Heydariyeh and Fooman county

نویسندگان [English]

 • khadije sadeghi 1
 • ali hajinejad 2
 • Majid Yyasouri 1
 • javad bazrafshan 2
1 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
2 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Humanities, Gilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Extended abstract

Introduction

Freshness and vitality are part of the realm of community development and the end result of development. All human beings have a desire for freshness, societies that choose sustainability and vitality as the ultimate goals of development, can improve the living standards of their current inhabitants without harming the next generation and attracting and preserving them. The development of communities with the aim of providing opportunities for vitality and vitality for residents can be the key to future social sustainability. People choose their attitudes, preferences, views and environment based on their perception of their environment; Accordingly, different mentalities, according to their perception, consider freshness as the result of different factors. Therefore, one of the important cases of rural development planning on the one hand is to study the effective factors and measure the vitality and vitality of rural residents and on the other hand, to express and analyze the spatial differences of vitality and factors affecting the vitality of rural residents in different areas. Therefore, considering that each place has unique characteristics that are important in the process of planning and development of rural areas, it seems necessary to recognize the differences in place that are of great theoretical and practical importance.

Methods

The present research is descriptive-analytical in terms of purpose, method and method. Theoretical studies using library method, field data were also collected through a Likert scale questionnaire and interviews with rural households. The statistical population is rural households of two cities of Torbat-e Heydarieh in Khorasan Razavi province and Fooman in Gilan province (N = 41780). Statistical methods (descriptive and inferential) were used to answer the questions and analyze the data. To do this, each of the freshness factors in different rural areas of the two cities were compared. This comparison and calculation of the difference between the groups was done by post hoc tests. Geographic information system (GIS) was also used for spatial analysis of rural areas.Results and discussion

The difference between rural areas of Torbat-e-Heydariyeh and Fooman was investigated using post hoc tests. The results showed; In terms of economic factor affecting freshness, there is a significant difference in rural areas of both cities. There is also a difference between the rural areas of both cities in terms of social factor, enjoyment and environment. In terms of institutional-managerial factor, there is less difference in the rural areas of Fooman city and the residents of rural areas of Fooman city are satisfied with the institutional-managerial indicators, especially the performance of the villagers and Islamic councils of their village; But in the rural areas of Torbat-e Heydariyeh, they were less satisfied with the performance of institutions and the management of their villages. In terms of personal-psychological factor, there was no significant difference in rural areas of both cities and the majority of residents were highly satisfied with this factor. In terms of physical factor, there is no difference in rural areas of Fooman city and all rural areas of this city were at a moderate level in terms of satisfaction with physical factor, but in Torbat-e Heydarieh, half of rural areas are moderate and half They had low satisfaction. Finally, the residents of rural areas of Torbat-e Heydariyeh are almost dissatisfied with the geographical factor affecting freshness, which is mostly due to the location of many villages in the plain region with semi-arid climate, which in recent years has also suffered from drought. And there has been a sharp decline in rainfall, and the irregularity of rainfall has caused great damage to agriculture and, as a result, their economic situation and income. In Fooman city, in terms of the geographical factor influencing the freshness, Rudpish village is on the first floor, Gasht and Lulman villages are on the second floor and Alian, Sardarjangal and Gorabops villages are on the third floor. The settlement of Fooman city, which has resulted in a beautiful and attractive natural environment, has brought satisfaction to the rural residents.

Conclusion

Rejuvenation in rural areas is a goal whose importance is widely recognized by scientists around the world. Freshness takes on a meaning in the moment and changes its meaning from time to time and from place to place. The results of the study of the differences in the effective factors in the region showed that: Factors affecting vitality based on individual perceptions of the environment varies from place to place. Villages including six villages of Raqicheh, Balavlayt, Kadkan, Pa'in Velayat, Pa'inrukh, Balarakh and Baig in Torbat-e Heydariyeh and three villages of Gorab Pas, Lulman and Rudpish in Fooman have not affected this factor in their freshness. They are not satisfied with their economy. In terms of social factors, only two villages in the upper provinces in Torbat-e Heydarieh and Sardar Jangal in Fooman have felt higher satisfaction with this factor. In terms of institutional-managerial factor, half of Torbat-e Heydariyeh rural districts have considered the effect of this factor on their vitality to be moderate, but in four rural districts of Fooman, this factor is considered to be quite effective on their vitality. In terms of enjoyment factor, it had a moderate effect in all studied villages. Two personal factors - psychological and physical - in all rural areas of Fooman city and six rural areas of Torbat-e Heydarieh had the highest effect on their vitality. The environmental factor had a low impact in Torbat-e Heydariyeh rural areas and its effectiveness was moderate in Fooman rural areas. Also, in terms of geographical factor, Torbat-e Heydariyeh rural districts were less satisfied, but in three of the six rural districts of Fooman city, it had a high effect. This study showed that among different factors affecting vitality, objective factors had the greatest difference in affecting vitality in different places and mental factors such as personal-psychological factor in different places in terms of affecting vitality were almost the same.

Keywords: freshness, comparative study, post hoc test, Torbat-e-Heydariyeh city model, Fooman city

کلیدواژه‌ها [English]

 • freshness
 • comparative study
 • post hoc test
 • Torbat-e-Heydariyeh county
 • Fooman county
 1. چراغی، مهدی؛ ملک جعفریان، زهرا؛ عباسی، جواد و بدری، سید علی. (1394). ارزیابی اثربخشی اجرای طرح هادی روستایی در آفرینش سکونتگاه‌های روستایی سرزنده (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان). نشریه برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، 2 (5)، 50- 59.
 2. شاهیوندی، احمد؛ قلعه‌نویی، محمود و علی پوراصفهانی، مریم. (1394). بررسی ویژگی‌های کالبدی و اثرگذاری آن بر سرزندگی و زیست‌پذیری محله‌های قدیم شهری؛ نمونه موردی محله سنبلستان اصفهان. نشریه مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی)، 5 (9)، 13- 26.
 3. صادقی، خدیجه؛ بذرافشان، جواد؛ حاجی‌نژاد، علی و یاسوری، مجید. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن). فصلنامه پژوهش‌های روستایی تهران، 11(2)، 250- 269.
 4. صادقی، خدیجه؛ بذرافشان، جواد؛ حاجی‌نژاد، علی و یاسوری، مجید. (1399). تبیین و تحلیل عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی ساکنین نواحی روستایی (مورد پژوهش: روستاهای شهرستان تربت‌حیدریه و فومن). رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 5. محمدی‌یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی و صمدی، فواد. (1395). ارزیابی اثرات کیفیت مسکن در سرزندگی سکونتگاه‌های روستایی دهستان خاومیرآباد، شهرستان مریوان. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 16(43)، 107- 124.
 6. موسی‌زاده، علی و محمدی، مریم. (1397). بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره‌گیری از اصول رویکرد شهر شاد (نمونه موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(37)، 1- 25.
 7. نبوی، عبدالحسین؛ رضادوست، کریم و صالحی، نجمه. (1394). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (موردمطالعه: دانش‌آموزان 18-16 ساله شهر اهواز). مجله جامعه‌شناسی کاربردی، 23(59)، 1- 22.
 8. وحیدا، فریدون؛ ودادهیر، ابوعلی و فرنام، محمد. (1393). سرزندگی عمومی در زندگی اجتماعی- فرهنگی شهر: مطالعه‌ای با رویکرد تئوری کیفیت اجتماعی در شهر اردبیل. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری (مطالعات شهری)، 4 (11)، 1- 34.
 9. هزارجریبی، جعفر و آستین افشان، پروانه. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی (با تأکید بر استان تهران). جامعه‌شناسی کاربردی، 20(33)، 119-146.

 

References

 1. Almeda, R., Scatena.M., Daluz, M. S. (2017). Environmental Perception and Public Policies –Dichotomy and Challenges TO the Development OF A Sustainability Culture. Sao Paulo, 1, 43- 64.
 2. Angner, E. (2010). Subjective well-being. The Journal of Socio-Economics, 39, 361–368.
 3. Bentham, J. (1970). An Introduction to the Principles and Morals of Legislation. London: Athlone Press.
 4. Blazevska, A., Miceva, K., Stojanova, B., & Stojanovska, M. (2012). Perception of the Local Population toward Urban Forests in Municipality of Aerodrom. Seefor South- East European Forestey, 18, 87- 96.
 5. Brandalise, L., Bertolini, G., Rojo, C., Lezana, Á., & Possamai, O. (2009). A percepção e o comportamento ambiental dos universitários em relação ao grau de educação ambiental. Prod., São Carlos, 16 (2), 273-285.
 6. Bremner, R. H. (2011). Theories of happiness on the origins of happiness and our contemporary.
 7. Brereton, F., Clinch, JP., & Ferreira, S. (2008). Happiness, geography and the environment. Ecological Economics, 65(2), 386–396.
 8. Cheraghi, M., Malek Jaafarian, Z., Abbasi, J., & Badri, S. A. (2014). Evaluating the effectiveness of the implementation of rural planning in the creation of lively rural settlements (case study: Ghani Biglo village, Zanjan city). Physical Development Planning Journal, 2 (5), 50-59. [In Persian].
 9. Cheraghi, Me., Malik Jafarian, Z., Abbasi, J., & Badri, S. A. (2015). Evaluating the effectiveness of rural master plan implementation in creating vibrant rural settlements (Case study: Ghani Bigloo village, Zanjan county). Physical Development Planning, 2(4), 50- 59.
 10. Cloutier, S., & Pfeiffer, D. (2015). Sustainability Through Happiness: A Framework for Sustainable Development. Sustainable Development, 1, 1- 11.
 11. Efstratia Arampatzi, E., Burger, M., & Novik, N. (2018). Social Network Sites. Individual Social Capital.
 12. Eid, M., & Diener, E. (2004). Global judgments of subjective well-being: situational variability and longterm stability. Social Indicators Research, 65, 245–277.
 13. Fincham, B. (2016). The Sociology of Fun. London: Springer, The Sociology of Fun, London: Springer.
 14. Galligan, D. J. (1993). Discretionary powers: A legal study of official discretion. New York.
 15. Garllnng, T. and Golledge, R. (1993). Environmental Perception and Cognition. Advance in Environment, Behavior and Design, 3, 203-236.
 16. Hazarjaribi, J., Spray sleeves, P. (388). Investigating factors affecting social vitality (with emphasis on Tehran Province). Applied Sociology, 20(33), 119-146. [In Persian].
 17. Huang, C. (2019). The impact of governance on happiness: Evidence from quantile regressions. International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 10 (7), 2543–2546.
 18. Huang, J. (2001). Quality of Life Indexes for National Policy: Review and Agenda for Research. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 15(71), 58- 78.
 19. Killingsworth, M. A., & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. Science, 33(60), 900- 932.
 20. Lin, Ch., Lahiri, S., & Hsu, Ch. (2017). Happiness and Globalization: A Spatial Econometric. Journal of Happiness Studies, 18, 1841- 1857.
 21. Mavruk, C., Kıral, E., & Kıral, G. (2021). Spatial Effects Over Time‑Framed Happiness. Journal of Happiness Studies, 5, 1-39.
 22. Mohammadi Yeganeh, B., Cheraghi, M., Samadi, F. (2015). Evaluation of the effects of housing quality on the vitality of rural settlements in Khaomirabad district, Marivan city. Geographical Sciences Applied Research Quarterly, 16(43), 107-124. [In Persian].
 23. Mouszadeh, A., & Mohammadi, M. (2017). Identifying the effective factors on improving the quality of happiness in the urban space by using the principles of the happy city approach (case example: Chaharbagh Abbasi Street in Isfahan). Welfare Planning and Social Development Quarterly, 10(37), 25-1. [In Persian].
 24. Nabavi, A. H., Rezadoost, K., & Salehi, N. (2014). Investigating the impact of social and psychological factors on the feeling of happiness (case study: 16-18-year-old students of Ahvaz city). Journal of Applied Sociology, 23(59), 22-1. [In Persian].
 25. Pulvermüller, F., Garagnani, M., & Wennekers, T. (2014). Thinking in circuits: Toward neurobiological. Biological Cybernetics volume, 108, 573-593.
 26. Rehdanz, K., & Meddison, D. (2005). Climate and happiness. Ecological Economics, 52 (2), 111-125.
 27. Sadeghi, K., Bazarafshan, J., Haji-Nejad, A., & Yasuri, M. (2019). Explanation and analysis of the factors affecting the vitality of the residents of rural areas (case study: villages of Torbat-Haydriya and Fuman cities). PhD dissertation in geography and rural planning, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan. [In Persian].
 28. Sadeghi, Khadija; Bazarafshan, Javad; Haji-Nejad, Ali; Yasuri, Majid. (2019). Investigating factors affecting the vitality of rural households (case study: Foman city). Tehran Rural Research Quarterly, 11(2), 250-269. [In Persian].
 29. Shahiwandi, A., Ghale Noi, M., & Ali Pourasfahani, M. (2014). Investigating the physical characteristics and its effect on the vitality and livability of the old urban neighborhoods; A case study of the Sanbulistan neighborhood of Isfahan. Iranian Restoration and Architecture Journal (Repairing historical and cultural works and textures), 5 (9), 13-26. [In Persian].
 30. Siqueira, L. (2008). Política ambiental para quem?. Ambiente & Sociedade, 5 (2), 425- 437.
 31. Sumner, L.W. (1997). Welfare, happiness and ethics. Oxford University Press, New York.
 32. Tiwari, A.K. (2011). Happiness and Environmental Degradation: What Determines Happiness?. Economics Bulletin, 31(4), 3192- 3210.
 33. Vahida, F., Vedadhir, A. A., & Farnam, M. (2013). Public vitality in the social-cultural life of the city: a study with the social quality theory approach in the city of Ardabil. Journal of Urban Sociological Studies (Urban Studies), 4 (11), 1-34. [In Persian].
 34. Van Praag, B.M.S., & Baarsma, B.E. (2005). The shadow price of aircraft noise nuisance: a new approach to the internalization of externalities. Discussion Paper TI 2001-010/3, Tinbergen Institute, Amsterdam.