دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، اسفند 1401 

مقاله علمی پژوهشی

کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نمونه: شهر مهاباد

صفحه 1-22

10.22059/jhgr.2020.105767.1006807

کرامت اله زیاری؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ کامران رضایی تقی آبادی


تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تأکید بر جایگاه ایران

صفحه 41-60

10.22059/jhgr.2021.314544.1008215

سید محمد حسینی؛ سید علی حسینی؛ محمدباقر قالیباف؛ رسول افضلی؛ زهرا پیشگاهی‌فرد


نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک

صفحه 61-78

10.22059/jhgr.2021.326878.1008343

ساجد بهرامی جاف؛ محسن جان پرور؛ مریم تک روستا؛ کاظم ذوقی بارانی؛ میرنجف موسوی