استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdm

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل swot و sdm

مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی، نقش ویژه ای در سیاست خارجی کشورها ایفا می کنند. در این میان، یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم پیرامونی ایران منطقه جنوب آسیا است. آنچه که در جنوب آسیا رخ می دهد بر منافع ایران تاثیر گذار می باشد. بنابراین داشتن استراتژی مناسب در سیاست خارجی، توانایی لازم را برای حفظ و تقویت منافع ملی ایران در منطقه جنوب آسیا فراهم می نماید. هدف این پژوهش تبیین استراتژی سیاست خارجی ایران در منطقه جنوب آسیا می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک(SWOT و SDM) انجام گرفته است. یافته های پژوهش ضمن شناسایی متغیرهای تاثیرگذار شامل 5 قوت، 5 ضعف، 16 تهدید و 12 فرصت، در نهایت استراتژی تدافعی را به عنوان استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و در پایان هرکدام از محورهای استراتژی تدافعی را اولویت بندی می کند.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل های برنامه ریزی استراتژیک(SWOT و SDM) انجام گرفته است. یافته های پژوهش ضمن شناسایی متغیرهای تاثیرگذار شامل 5 قوت، 5 ضعف، 16 تهدید و 12 فرصت، در نهایت استراتژی تدافعی را به عنوان استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و در پایان هرکدام از محورهای استراتژی تدافعی را اولویت بندی می کند.

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، ج.ا.ایران، جنوب آسیا، استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک

کلمات کلیدی: سیاست خارجی، ج.ا.ایران، جنوب آسیا، استراتژی، برنامه ریزی استراتژیک

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Making strategy of Iran's foreign policy in South Asia using swot and sdm model

نویسندگان [English]

 • meysam hadipour
 • mohammadreza hafeznia
Department of Political Geography, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The Peripheral geopolitical regions play a special role in the foreign policy of countries. One of the most important Peripheral geopolitical regions Iran is the South Asian region. The South Asian region is a scene of internal conflicts and geopolitical conflicts. What is certain is any country interested in communicating and role-playing in the South Asian region, Firstly, it must identify internal and external variables that extend or decrease relations in different areas with actors in the region. What is happening in South Asia affects Iran's interests. Therefore, having a proper foreign policy strategy provides the ability to safeguard and strengthen Iran's national interests in the South Asian region.

Methodology: The purpose of this research is to make Iran's foreign policy strategy in the South Asian region. This research is applied in terms of purpose and is a descriptive-analytical type of research method, and it is done using SWOT and SDM strategic planning models. Therefore, the method of gathering information and research findings is library and field research. In this study, in order to identify the variables and their influence, the effective factors on the foreign policy strategy of Iran in South Asia, the viewpoints of professors of Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Islamic Republic of Iran in Political Geography, Political Science, Relations International, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran has been used.

Result and Discussion: The findings of the research, while identifying the influential variables including 5 strengths, 5 weaknesses, 16 threats and 12 opportunities, finally suggest a defensive strategy as the foreign policy strategy of the Islamic Republic of Iran.

Conclusion: This strategy, while serving Iran's national interests, does not create tensions in Iranian-South Asian relations, and South Asia's challenges provide the least damage to Iranian foreign policy and the greatest benefits to the Islamic Republic of Iran.

Keywords: Foreign Policy, Iran, South Asia, Strategy, Strategic planningIntroduction: The Peripheral geopolitical regions play a special role in the foreign policy of countries. One of the most important Peripheral geopolitical regions Iran is the South Asian region. The South Asian region is a scene of internal conflicts and geopolitical conflicts. What is certain is any country interested in communicating and role-playing in the South Asian region, Firstly, it must identify internal and external variables that extend or decrease relations in different areas with actors in the region. What is happening in South Asia affects Iran's interests. Therefore, having a proper foreign policy strategy provides the ability to safeguard and strengthen Iran's national interests in the South Asian region.

Methodology: The purpose of this research is to make Iran's foreign policy strategy in the South Asian region. This research is applied in terms of purpose and is a descriptive-analytical type of research method, and it is done using SWOT and SDM strategic planning models. Therefore, the method of gathering information and research findings is library and field research. In this study, in order to identify the variables and their influence, the effective factors on the foreign policy strategy of Iran in South Asia, the viewpoints of professors of Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Islamic Republic of Iran in Political Geography, Political Science, Relations International, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran has been used.

Result and Discussion: The findings of the research, while identifying the influential variables including 5 strengths, 5 weaknesses, 16 threats and 12 opportunities, finally suggest a defensive strategy as the foreign policy strategy of the Islamic Republic of Iran.

Conclusion: This strategy, while serving Iran's national interests, does not create tensions in Iranian-South Asian relations, and South Asia's challenges provide the least damage to Iranian foreign policy and the greatest benefits to the Islamic Republic of Iran.

Keywords: Foreign Policy, Iran, South Asia, Strategy, Strategic planning

Introduction: The Peripheral geopolitical regions play a special role in the foreign policy of countries. One of the most important Peripheral geopolitical regions Iran is the South Asian region. The South Asian region is a scene of internal conflicts and geopolitical conflicts. What is certain is any country interested in communicating and role-playing in the South Asian region, Firstly, it must identify internal and external variables that extend or decrease relations in different areas with actors in the region. What is happening in South Asia affects Iran's interests. Therefore, having a proper foreign policy strategy provides the ability to safeguard and strengthen Iran's national interests in the South Asian region.

Methodology: The purpose of this research is to make Iran's foreign policy strategy in the South Asian region. This research is applied in terms of purpose and is a descriptive-analytical type of research method, and it is done using SWOT and SDM strategic planning models. Therefore, the method of gathering information and research findings is library and field research. In this study, in order to identify the variables and their influence, the effective factors on the foreign policy strategy of Iran in South Asia, the viewpoints of professors of Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Islamic Republic of Iran in Political Geography, Political Science, Relations International, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran has been used.

Result and Discussion: The findings of the research, while identifying the influential variables including 5 strengths, 5 weaknesses, 16 threats and 12 opportunities, finally suggest a defensive strategy as the foreign policy strategy of the Islamic Republic of Iran.

Conclusion: This strategy, while serving Iran's national interests, does not create tensions in Iranian-South Asian relations, and South Asia's challenges provide the least damage to Iranian foreign policy and the greatest benefits to the Islamic Republic of Iran.

Keywords: Foreign Policy, Iran, South Asia, Strategy, Strategic planning

Keywords: Foreign Policy, Iran, South Asia, Strategy, Strategic planning

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Policy
 • Iran
 • South Asia
 • Strategy
 • Strategic planning
 1. احمدی، علی؛ فتح‌اللهی، مهدی و ایرج، تاج‌الدین. (1382). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک. تهران: تولید دانش.
 2. اعرابی، محمد. (1393). دست نامة برنامه‌ریزی استراتژیک. چ 1، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 3. ای. لیک، دیوید و پاتریک ام، مورگان. (1392). نظم‌های منطقه‌ای. ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 4. بوزان، باری. (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
 5. پیرس، جان و رابینسون، ریچارد. (1388). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چ 9، تهران: دانش‌پژوه.
 6. خسروی، قربان. (1394). بررسی و تحلیل گسترش ناتو به سمت شرق و تسلط ایالات‌متحده آمریکا بر منطقه راهبردی اوراسیا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 47 (2)، 265-279
 7. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1394). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت
 8. زرقانی، سید هادی؛ قنبری، محمد و رضوی نژاد، مرتضی. (1396) بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 49 (2)، 289-305
 9. کوهن، سال برنارد. (1387). ژئوپلیتیک نظام جهانی. ترجمه عباس کاردان، تهران: ابرار معاصر
 10. مشیرزاده، حمیرا. (1392). نظریه سازه‌انگاری متعارف و پژوهش در روابط بین‌الملل و استلزامات پژوهشی. دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، 12، 20-1
 11. معینی علمداری، جهانگیر و راسخی، عبدالله. (1388). روش‌شناسی سازه‌انگاری در حوزه روابط بین‌الملل. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 4، 214-183
 12. Lake, D., & Patrick M. M. (2013). Regional orders building security in a new world. Translated by -........... Dehghani Firouzabadi, Seyed Jalal, Tehran: Institute of Strategic Studies. [In Persian]
 13. Aliahmadi, A., Fathullahi, M., & Iraj, T., (2009) A comprehensive approach to strategic managemen. Tehran: danesh Publications. [In Persian].
 14. Buzan, B. (1999) People, Governments and Fear. Translated by Institute of Strategic Studies, Tehran: Institute of Strategic Studies. [In Persian]
 15. Cohen, B. S. (2008) Geopolitics of the World System. Translated by Abbas Kardan, Tehran: Moaser Abrar Publications [In Persian].
 16. Dehghani Firouzabadi, S. J. (2015). Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: samt Publications, [In Persian]
 17. Deutsch, (1957) political community and the North Atlantic Area. Princeton University Press
 18. Eearabi, M. (2010). Handbook of Strategic Planning. Fourth edition. Tehran. Office of cultural research. [In Persian].
 19. Gao, C., & Peng, D. (2011) Consolidating SWOT analysis with nonhomogeneous uncertain Preference information. Knowledge-Based Systems
 20. Halla, F. (2007) A SWOT analysis of strategic urban development planning: The case of Dares Salaam City in Tanzania. Habitat international, 31 (1), 130-142.
 21. Khosravi, Gh. (2015) Investigation about Progress of NATO towards the East and the US Domination over the Strategic Eurasia Region with the Use of SWOT Analytical Model. Human Geography Research Quarterly, 47 (2), 265-279. [In Persian].
 22. Moeini, A., Jahangir, A. R. (2009). The Methodology of Constructivism in International Relations. Journal of Political and International Research, 1 (4), 183-214. [In Persian].
 23. Moshirzadeh, H. (2012) Mainstream Constructivism and Reseach Requirements. Quarterly Journal of Research in Theoretical Politics, 12, 1-20. [In Persian].
 24. Onuf, N. (1989) World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia, SC: University of South Carolina Press
 25. Pierce, J., & Robinson, R. (2009). Strategic planning and management. Translation by Sohrab Khalili Shurini, Tehran, Publications by Daneshpjoh. [In Persian]
 26. Zarghani, S. H., Ganari, M., & Razvinejad, M. (2017)Survey and analysis of management strategies of Afghan Immigrants in Razavi Khorasan province by using SWOT-ANP model. Human Geography Research Quarterly, 49 (2), 289-305. [In Persian].