تحلیل عوامل موثر بر بروز و تداوم پدیده کولبری در نواحی روستایی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با روشی توصیفی - تحلیلی و با گردآوری داده‌ها از منابع اسنادی در بخش نظری و روش پیمایشی در بخش میدانی به انجام رسید. پژوهش، آمیخته‌ای از روش‌های کمی و کیفی است. در بخش کیفی و در مرحله اول؛ علل و عوامل بروز و تداوم پدیده کولبری در مصاحبه عمیق با مسئولین توسعه‌ای؛ آگاهان محلی و متخصصان علمی مرتبط و کولبران روستایی، شناسایی و با تکنیک تئوری بنیادی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در بخش کمی نیز، یافته‌های حاصله از بخش کیفی، با آزمون‌های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر، مورد تأیید، تعمیم و تحلیل قرار گرفت. اشباع نظری در بخش کیفی در مصاحبه با 46 نفر و توزیع پرسش‌نامه حاصله نیز، در میان 100 نفر از اعضای همین گروه‌ها به روش هدف‌مند، انجام پذیرفت. یافته‌های حاصله حاکی از آن است که 76 ضعف و نارسایی شناسایی شده، در قالب چهار عامل اصلی ضعف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و مدیریت امنیتی این استان مرزی؛ ضعف در قوانین حمایتی و ضعف در زیرساخت‌های کالبدی موردنیاز توسعه اقتصادی در سطح روستاها؛ نارسایی‌های اجتماعی و فضای نامناسب کسب‌وکار جهت توسعه اقتصادی روستاها و کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، به‌عنوان عوامل اصلی بروز و تداوم پدیده کولبری در استان، جای گرفتند. در این میان نیز، عامل ضعف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و مدیریت امنیتی این منطقه مرزی و سپس، کمبود سرمایه مردم محلی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در نواحی روستایی، اثرگذارترین موانع شناسایی شده در راستای حذف پدیده کولبری و تداوم وضع نامطلوب موجود در سطح منطقه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Occurrence and Continuity of Colbary Phenomenon in Border Rural Areas of Kurdistan Province

نویسنده [English]

 • Sadi Mohammadi
Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:

Colbary is a job that deals with smuggling goods. Indeed; Due to the lack of decent job opportunities in the border areas, which is above all, the result of underdevelopment and lack of efficient investment in these areas, a significant part of the labor-seeking workforce is attracted to the informal economy, especially Colbary. Meanwhile, Kurdistan Province, with its 227-kilometer border with Iraq, has become one of the main routes for legal and illegal border exchanges, through three official Markets in Bashmagh of Marivan, and the informal markets of Seif Saqz, Siranband of Baneh, and official Colbary thoroughfares Legal exchanges take place, In addition to legal exchanges, illegal exchanges are also carried out by colbars in the borders of the province. Meanwhile, the cities of Baneh, Marivan and Sarvabad have enjoyed special importance in the import of smuggled goods in recent years. Considering the effects and consequences of this phenomenon (Colbary) on the stability of the country's security, especially in economic, social and political dimensions, the approach and management of this phenomenon is complex and has many ambiguities and ifs and buts. The main research question is based on this point is that; What are the most important factors and grounds for the occurrence and continuation of the Colbary phenomenon among the rural areas of the border counties of Kurdistan province and the most effective ones?

Methodology

The present research is applied in terms of type and descriptive-analytical in terms of method. In order to collect data in the theoretical part, the documentary method has been used and in the field part, the survey method has been used based on observation, interview and questionnaire. Quantitative-qualitative research in the qualitative section to identify the most important causes and factors of occurrence and persistence of colbary in the region by conducting in-depth targeted interviews with statistical communities of research and in the quantitative section, using inferential statistics to confirm qualitative findings were generalized. According to the comprehensive view of the research, it was tried to examine and question all the groups involved in the continuation and organization of the Colbary phenomenon in the villages of the province. Based on this, three groups and statistical populations based on rural culverts, development officials of the province and border counties and local experts, including scientific experts in the field of development and people with ideas and solutions in the field of culverts were considered. These individuals were identified purposefully and based on the snowball sampling method. The interviews were analyzed in the qualitative part with the basic theory technique and in the quantitative part using factor analysis and path analysis. Formal, content, and structural validity were confirmed by distributing pre-tests and surveys of related scientific experts, especially in the field of rural development and familiar to the region, respectively, and then, factor analysis and reliability tests were confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.79.Results and discussion

Findings of factor analysis indicate that the first factor with a specific value of 15.28 and an explanation of 25.46% of variance, contains 25 indicators or barriers. Considering that among the aggregated indicators, 17 indicators related to the weakness of planning, policy-making and management and two major and high-factor indicators belong to the weakness of border management, therefore; This factor can be called the weakness of policy, development planning and security management of this border area. The second factor with an eigenvalue of 10.46 and an explanation of 17.43% of the variances, has 11 indicators or barriers. According to the accumulated indicators, this factor can be called weakness in protection laws and weakness in the physical infrastructure required for economic development in the border villages of the province. The third factor, with an eigenvalue of 7.52 and an explanation of 12.54% of the variances, includes 14 indicators or barriers. Due to the frequency of accumulated indicators, this factor can be called "social inadequacies and unsuitable business environment for rural economic development". And the fourth factor with an eigenvalue of 6.28 and an explanation of 10.47% of the variances, has 8 indicators or barriers. According to the accumulated indicators; This indicator can be called "lack of capital of local people for economic development and job creation in rural areas. Also, the findings of the route analysis indicate that the cause of weak policy, development planning and security management of this border area with indirect impact on the formation of other barriers and then, lack of local capital for economic development and job creation in rural areas are the most effective obstacles identified in order to eliminate the Colbary phenomenon in the regionConclusion

The results showed that in total, 76 variables, in the form of seven categories of development planning, policy and management weakness; Inadequate business environment in the area; Border security management; Weak laws and protections; Weaknesses in the physical infrastructure required for economic development; lack of local capital; Socio-cultural weaknesses in the context of four main categories or obstacles, including institutional inadequacies, weakness of financial resources and weakness in human and social capital; that they affect the continuity of the Colbary phenomenon in the study area. The results of factor analysis test showed that all variables in the four main factors of policy weakness, development planning and security management of this border area; Weaknesses in protectionist laws and weaknesses in the physical infrastructure required for economic development at the village level; Social inadequacies and unsuitable business environment for rural economic development and lack of capital of local people for economic development and job creation are summarized as the main factors in the continuation of the Colbary phenomenon in the region. Also, the final result of the path analysis test showed that the weakening of policy, development planning and security management of this border area and then, lack of local capital for economic development and job creation in the studied rural areas are the most effective obstacles identified in order to eliminate the Colbary phenomenon in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colbary
 • smuggling of goods
 • sustainable security
 • border villages
 • Kurdistan province
 1. احمد ره‌ش، رشید (1397). دیالکتیک مرز و توسعه: تحلیل جامعه‌شناختی دشواری‌های توسعه پایدار در مناطق مرزی غرب کشور. فصلنامه توسعه محلی (روستا - شهری)، 10(2)، 183-206.
 2. اصلانی اسلمرز، عابد؛ دیندارلو، سعید و اصلانی اسلمرز، امید. (1396). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش مرزنشینان بانه‌ای به قاچاق کالا. فصلنامه انتظام اجتماعی، 7 (2)، 45-33.
 3. افراخته، حسن (فروردین 1391). مرز، سرمایه اجتماعی، توسعه و امنیت نواحی مرزی، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت. چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
 4. بیابانی، غلامحسین و باباپور، محمدرضا. (1390). قاچاق کالا ابعاد آشکار و نهان. نشریه کارگاه، 2(15)، 157-125.
 5. بهرامی جاف، ساجد؛ صالح‌آبادی ریحانه و شیرواک، رحیم (1400). اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی (نمونه موردی: شهرستان پاوه). فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا،25(2)، 62-35.
 6. دلپسند، کامل؛ محمدی، پریخان و آموسی، مجنون. (اردیبهشت 1397). بررسی جامعه‌شناختی زیست‌جهان اجتماعی کولبران مرزی، همایش ملی جامعه‌شناسی مرز؛ سیاست‌های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان، سنندج، ایران.
 7. روزنامه شهروند. (1396). راه و بی‌راه بیمه کولبری، 5(1169)، 10-9.
 8. سلطانیان، شریف و مفاخری، جمیل. (1399). تبیین معنایی فرهنگی توسعه اقتصاد مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان). فصلنامه دانش انتظامی کردستان، 11(1)، 15-1.
 9. شایان، حمید. (1383). تنگناهای توسعه در استان‌های مرزی. پژوهش‌های جغرافیایی، 36(470)، 80-71.
 10. عبدالمحمدی، امیر. (1389). مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر قاچاق کالا در ایران. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،2(3)، 205-179.
 11. علایی، حسین. (1391). امنیت پایدار در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی، 10(39)، 34-1.
 12. مختاری هشی، حسین؛ وزین، نرگس و قادری حاجت، مصطفی. (1396). بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 14 (54)، 60-43.
 13. مؤمنی، فرشاد. (1398). اقتصاد سیاسی توسعه روستایی: تعامل‌ها و درهم‌تنیدگی‌های توسعه ملی و روستایی. فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 23 (ویژه‌نامه بهار)، صص 15-1.
 14. نظافتی، عباس؛ سلطانی، مسعود؛ ویسیان، محمد و اکری، مهناز. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر امنیت پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان کردستان). پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 2 (6)، 15-3.
 15. نظم فر، حسین؛ علوی، سعیده و عشقی، علی. (1397). ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: پارک‌های شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 22(2)، 165-133.
 16. هدایتی، هاشم. (1398). ساماندهی پدیده کولبری، روزنامه شهروند،7(1892)

 

References

 1. Abdolmohammadi, A. (2010).Study and Investigating of social factors affecting the smuggling of goods in Iran, Quarterly Journal of Law Enforcement and Security, 2 (3), 179-205. [In Persian].
 2. Afrakhteh, H. (March 2012), Border, Social Capital, Development and Security of Border Areas, National Conference in Border Cities and Security; Challenges and Approaches, Sistan and Baluchestan University, Zahdan, Iran. [In Persian].
 3. Ahmadrash, R. (2018). Dialectics between Border and Development (Sociological Analysis of the Problems of Sustainable Development in the Western Border Regions of the Country), Journal of Community Development (Rural and Urban), 10(2), 183-206. [In Persian].
 4. Alaei, H. (2012). Sustainable Security in the Twenty-Year Vision Document of the Islamic Republic of Iran, Journal of Defense Strategy, 10 (39), 1-34. [In Persian].
 5. Aslani slamers, A., Dindarloo, S., & Aslani slamers, O. (2017). Studying the effective social factors in tendency of frontiersmen of Baneh to goods smuggling, journal of Social Order, 7(2), 33-35. [In Persian].
 6. Bahrami Jaf, S., Salehabadi, R., & Shirvak, R. (2021). Prioritization of tourism development strategies in border areas (Case study: Paveh county). Journal of Spatial Planning, 25(2), 35-62. [In Persian]
 7. Biabani, Gh. H., & Babapour, M. R. (2011). Smuggling goods, Obvious and Hidden dimensions, karaghah Scientific journal, 2(15), 125-157. [In Persian]
 8. Crawford, A. (2014). Thinking about sustainable security: metaphors, paradoxes and ironies. Eleven International Publishing. at. https://www.researchgate.net/publication/288488307
 9. Delpasand, K., Mohammadi, P. & Amousi, M. (2018). Sociological study of the social world biology of Border porters(Colbaran), National Conference on Border Sociology, Development policies and social life of border residents, Sanandaj,Iran. [In Persian].
 10. Hedayati, H. (2019). Organizing the phenomenon of Portrage(Colbary), Shahrvand newspaper, 7(1892). [In Persian].
 11. Mesjasz, C. (2004). Security as an analytical concept, Paper presented at the 5th Pan-European conference on International Relations, in the Hague. Cracow University of Economics Cracow, Poland.
 12. Mesjasz, C. (2004). Security as an analytical concept, Paper presented at the 5th Pan-European conference on International Relations, in the Hague, Cracow University of Economics Cracow, Poland.
 13. Ministerio defense of Espanol. (2011). the evolution of the concept of security, at: https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM05-2011_EvolutionConceptSecurity_ENGLISH.pdf
 14. Mokhtari Hashi, H., Vazin, N., & Ghaderi Hajat, M. (2017). Stability of security in border areas villages of Sistan and Baluchestan Provinc.Quarterly Geographical journal of Territory, 14(54), 43-60. [In Persian].
 15. Momeni, F. (2019). Political Economy of Rural Development: Interactions and Entanglements of National and Rural Development. Journal of Spatial Planning, 23) Spring Special(, 1-15. [In Persian].
 16. Nazmfar, H., Alavi, S., & Eshghi, A. (2018). Security Assessment in Urban Public Spaces (Case Study: Parks of Tehran). Journal of Spatial Planning, 22(2),133-165. [In Persian]
 17. Nezafati, A., Soltani, M., Waysian, M., & Akari, M. (2014). Factors affecting on sustainable security in border areas (Case study: Kurdistan Province). Journal of Border Studies, 2(5), 3-15. [In Persian].
 18. Shahrvand newspaper. (2017). The road and the road of porterage(Kolbari) insurance, 5(1169), 9-10. [In Persian].
 19. Shayan, H. (2004). Development bottlenecks in border provinces, Geographical Research, 36(470), 71-80. [In Persian].
 20. Soltanian, Sh., & Mafakheri, J. (2020). Cultural Semantic Explanation of Border Economy Development (Case Study: Kurdistan Province). Kurdistan Law Enforcement Quarterly, 11(1),1-15. [In Persian]