ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه ژنتیک، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

چکیده

سیستم حمل ونقل شهری یکی از مهم ترین و حساس ترین زیرساخت‌های توسعه شهری است که توجه ویژه ای جهت توسعه و بهره برداری از آن لازم است. حمل ونقل شهری به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های زیرساختی پیش روی کلان‌شهرها شناخته شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سیستم حمل ونقل شهری با استفاده از نرم افزار ترنسکد در شبکه معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه است. روش پیشنهادی بر روی 15 خروجی شبکه حمل‌ونقل شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز نظیر شبکه حمل ونقل با استفاده از مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان جمع آوری شده است.

در این پژوهش ابتدا کوتاه ترین مسیرها بین مبادی و مقاصد با استفاده از نرم افزار TRANSCAD محاسبه شده‌ و ماتریس‌های مبدأ- مقصد بر اساس 30 درصد از افرادی که قصد خروج از شهر در زمان بحران را دارند؛ ساخته شد. سپس خروجی ها به ترتیب از شبکه حذف شده و فرایند تخصیص با استفاده از نرم افزار صورت گرفت؛ نتایج تخصیص نشان داد که خروجی 3657 (جاده نایین) بیش ترین زمان صرف شده در کل شبکه حمل ونقل در یک ساعت و با استفاده از ماتریس 30 درصدی در مقایسه با سناریوی پایه را دارد، همچنین خروجی ها از لحاظ مجموع طول کمان ها با حجم بیش از ظرفیت و دو برابر ظرفیت رتبه بندی شدند و مشخص شد که خروجی 4639 (آزادراه ذوب‌آهن) در رتبه اول قرار دارد. در نهایت سناریوها بر اساس هزینه تسهیلات و خدمات ترافیکی بر حسب میلیون ریال بر ساعت (ماتریس 30 درصدی) رتبه بندی شدند و مشخص شد سناریو 4639 (آزاد راه ذوب آهن) در رتبه اول و سناریو 2003 (بلوار زینبیه (جاده حبیب‌آباد)) در رتبه آخر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of urban transportation system in crisis with using TRANSCAD (Case Study: City of Isfahan)

نویسندگان [English]

 • shiva sartiak 1
 • Amir Masoud Rahimi 2
 • mojgan zaeimdar 1
 • seyed ali jozi 1
 • hamidreza khaledi 3
1 Department of Environmental Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Civil, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Department of Genetics, Yadegar Emam Branch, Islamic Azad University, Shahr Rey, Iran
چکیده [English]

Urban transportation system is one of the most important and sensitive infrastructures of urban development which requires special attention for development and operation. Urban transportation is considered as one of the biggest infrastructural challenges facing metropolises. The present study aims at evaluation of the urban transportation system using TransCAD software in the urban road networks from the perspective of crisis management at the time of evacuation. The proposed method was investigated on 15 exit roads of Isfahan transportation network. The required information such as data of Isfahan transportation network has been collected using comprehensive transportation studies in Isfahan.In this study, first, the shortest routes between origins and destinations were calculated using TransCAD software and origin-destination matrices were created based on 30% of people who intend to leave the city at times of crisis. The exits were then removed from the network and the allocation process was performed using TransCAD. The results show that, using a 30% matrix compared to the baseline scenario, the Exit No. 3657 (Na'ien Road) has the longest time spent in the entire transportation network in one hour. Also the exit roads were ranked in terms of the total length of arcs in "above capacity" and "twice the capacity" groups and it was found that the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) is in the first place. Finally, the scenarios were ranked based on the cost of facilities and traffic services in million Rials per hour (30% matrix), and the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) ranked first and Exit No. 2003 (Zeinabieh Boulevard (Habibabad Road)) ranked last.Urban transportation system is one of the most important and sensitive infrastructures of urban development which requires special attention for development and operation. Urban transportation is considered as one of the biggest infrastructural challenges facing metropolises. The present study aims at evaluation of the urban transportation system using TransCAD software in the urban road networks from the perspective of crisis management at the time of evacuation. The proposed method was investigated on 15 exit roads of Isfahan transportation network. The required information such as data of Isfahan transportation network has been collected using comprehensive transportation studies in Isfahan.

In this study, first, the shortest routes between origins and destinations were calculated using TransCAD software and origin-destination matrices were created based on 30% of people who intend to leave the city at times of crisis. The exits were then removed from the network and the allocation process was performed using TransCAD. The results show that, using a 30% matrix compared to the baseline scenario, the Exit No. 3657 (Na'ien Road) has the longest time spent in the entire transportation network in one hour. Also the exit roads were ranked in terms of the total length of arcs in "above capacity" and "twice the capacity" groups and it was found that the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) is in the first place. Finally, the scenarios were ranked based on the cost of facilities and traffic services in million Rials per hour (30% matrix), and the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) ranked first and Exit No. 2003 (Zeinabieh Boulevard (Habibabad Road)) ranked last.

Urban transportation is considered as one of the biggest infrastructural challenges facing metropolises. The present study aims at evaluation of the urban transportation system using TransCAD software in the urban road networks from the perspective of crisis management at the time of evacuation. The proposed method was investigated on 15 exit roads of Isfahan transportation network. The required information such as data of Isfahan transportation network has been collected using comprehensive transportation studies in Isfahan.

In this study, first, the shortest routes between origins and destinations were calculated using TransCAD software and origin-destination matrices were created based on 30% of people who intend to leave the city at times of crisis. The exits were then removed from the network and the allocation process was performed using TransCAD. The results show that, using a 30% matrix compared to the baseline scenario, the Exit No. 3657 (Na'ien Road) has the longest time spent in the entire transportation network in one hour. Also the exit roads were ranked in terms of the total length of arcs in "above capacity" and "twice the capacity" groups and it was found that the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) is in the first place. Finally, the scenarios were ranked based on the cost of facilities and traffic services in million Rials per hour (30% matrix), and the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) ranked first and Exit No. 2003 (Zeinabieh Boulevard (Habibabad Road)) ranked last.

Urban transportation is considered as one of the biggest infrastructural challenges facing metropolises. The present study aims at evaluation of the urban transportation system using TransCAD software in the urban road networks from the perspective of crisis management at the time of evacuation. The proposed method was investigated on 15 exit roads of Isfahan transportation network. The required information such as data of Isfahan transportation network has been collected using comprehensive transportation studies in Isfahan.

In this study, first, the shortest routes between origins and destinations were calculated using TransCAD software and origin-destination matrices were created based on 30% of people who intend to leave the city at times of crisis. The exits were then removed from the network and the allocation process was performed using TransCAD. The results show that, using a 30% matrix compared to the baseline scenario, the Exit No. 3657 (Na'ien Road) has the longest time spent in the entire transportation network in one hour. Also the exit roads were ranked in terms of the total length of arcs in "above capacity" and "twice the capacity" groups and it was found that the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) is in the first place. Finally, the scenarios were ranked based on the cost of facilities and traffic services in million Rials per hour (30% matrix), and the Exit No. 4639 (Zob Ahan Freeway) ranked first and Exit No. 2003 (Zeinabieh Boulevard (Habibabad Road)) ranked last.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Transportation
 • Evaluation of transport system
 • Scenario planning
 • TransCAD software
 • crisis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1401