ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری در مواقع بحران با استفاده از نرم افزار ترنسکد (مطالعه موردی: شهراصفهان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه ژنتیک، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

چکیده

سیستم حمل‌ونقل شهری یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زیرساخت‌های توسعه شهری است که توجه ویژه‌ای جهت توسعه و بهره‌برداری از آن لازم است. حمل‌ونقل شهری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیرساختی پیش روی کلان‌شهرها شناخته‌شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سیستم حمل‌ونقل شهری با استفاده از نرم‌افزار ترنسکد در شبکه معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه است. روش پیشنهادی بر روی 15 خروجی شبکه حمل‌ونقل شهر اصفهان موردبررسی قرار گرفت. اطلاعات موردنیاز نظیر شبکه حمل‌ونقل با استفاده از داده‌های مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر اصفهان جمع‌آوری‌شده است. در این پژوهش ابتدا کوتاه‌ترین مسیرها بین مبادی و مقاصد با استفاده از نرم‌افزار TRANSCAD محاسبه شد و ماتریس‌های مبدأ- مقصد بر اساس 30 درصد از افرادی که قصد خروج از شهر در زمان بحران را دارند؛ ساخته شد. سپس خروجی‌ها به ترتیب از شبکه حذف‌شده و فرایند تخصیص ترافیک با استفاده از نرم‌افزار صورت گرفت؛ نتایج تخصیص نشان داد که خروجی 3657 (جاده نائین) بیش‌ترین زمان صرف شده در کل شبکه حمل‌ونقل در یک ساعت و با استفاده از ماتریس 30 درصدی در مقایسه با سناریوی پایه را دارد، همچنین خروجی‌ها ازلحاظ مجموع طول کمان‌ها با حجم بیش از ظرفیت و دو برابر ظرفیت رتبه‌بندی شدند و مشخص شد که خروجی 4639 (آزادراه ذوب‌آهن) در رتبه اول قرار دارد. درنهایت سناریوها بر اساس هزینه تسهیلات و خدمات ترافیکی برحسب میلیون ریال بر ساعت (ماترس 30 درصدی) رتبه‌بندی شدند و مشخص شد سناریو 4639 (آزادراه ذوب‌آهن) در رتبه اول و سناریو 2003 (بلوار زینبیه (جاده حبیب‌آباد)) در رتبه آخر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of urban transportation system in crisis with using TRANSCAD (Case Study: City of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • shiva sartiak 1
  • Amir Masoud Rahimi 2
  • mojgan zaeimdar 1
  • seyed ali jozi 1
  • hamidreza khaledi 3
1 Department of Environmental Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Civil, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Department of Genetics, Yadegar Emam Branch, Islamic Azad University, Shahr Rey, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The urban transportation system is one of the most important and sensitive infrastructures of urban development, which requires special attention for its development and exploitation. Urban transportation is known as one of the biggest infrastructural challenges facing big cities. During the occurrence of incidents such as floods, storms, tsunamis, terrorist operations, the role of the road network in traffic, transportation and relief will be much more prominent and vital than in normal conditions. As a result of these incidents, the transportation infrastructures suffer fundamental problems, in the provision of service or total failure, their vulnerability analysis is very important. The vulnerability of the transportation network includes terrorist attacks and natural disasters, which reduce the service level of the transportation network. All these events are considered unusual events, which happen in the transportation network with different possibilities, and the consequences of their occurrence are also different.
Accidents, from the point of view of vulnerability in the transportation system, are those events that cause disruption in traffic. These events can be natural, sudden, and unpredictable, such as severe adverse weather or terrorist activities, all of which affect network performance. The common feature of all these incidents is that they all cause negative effects on the service of the road network. In other words, an incident is an event, which directly or indirectly causes a significant decrease in the service of an arc/route/road in the network. The purpose of this study is to evaluate the urban transportation system using Transcode software in the urban road network from the point of view of crisis management during evacuation.
 
Methodology
The current research is descriptive and analytical in terms of its methodology and in terms of purpose, it is practical-developmental. In this research, based on the modeling of the transportation network in Transcode specialized software, a method for prioritizing the role of roads in the urban road network during evacuation is proposed. For this reason, the travel time of the entire network has been used as a measure to determine the efficiency and effectiveness of the transportation network. Considering 16 scenarios, the demand matrix was obtained for the discharge conditions of Isfahan's transportation network, using the gravity model, with one limitation. Then, traffic allocation was done using Transcode software, and according to the mentioned process, the designated routes; respectively removed from the network and the allocation process was done. 30% of the city's population is considered to determine the number of people who travel out of the city every hour. According to the population and housing statistics of 2016, the average household population in urban areas is about 3.5 people.
In this research, first, the shortest routes between origins and destinations were calculated using TransCAD software, and origin-destination matrices were created based on 30% of people who intend to leave the city during the crisis. Then the outputs were removed from the network, respectively, and the traffic allocation process was done using software; In order to perform traffic allocation, limited software’s are used, and in this study, TransCAD 4.5 software was used, which is one of the most updated and famous specialized software’s for transportation engineering. To perform traffic allocation, using TransCAD software, it is necessary to introduce the road network, the origin-destination demand matrix, and then the performance function to the software, and after that, the software performs the allocation operation, and the outputs, it includes the balance flow of each arc in each direction, the travel time of each arc in each direction, the ratio of volume to capacity of each arc and etc.
In order to implement this process, first the passages and their intersection points are called in the software environment; Then, the transportation network and its characteristics will be defined; At this stage, the centers of the traffic areas, the status of inactive or blocked roads, the status of circulations at the crossing points of the roads, etc. will be determined. In the next step, the construction of the source-destination matrix will be done at the time of the crisis, in which the population parameters of the districts, the distance of each district to the exit destinations of the city, and the number of people who will be sent to the exit points every hour will be done., is used.
After this stage, it comes to the traffic allocation process, in which, using the travel time-volume functions, which are built based on the characteristics of the roads, people's trips will be allocated through different routes from their origins to their destinations found, and the traffic volume of each passage will be determined.
 
Results and discussion
The allocation results showed that exit 3657 (Nain Road) has the most time spent in the entire transportation network, in one hour, and using a 30% matrix, compared to the base scenario. Also, the outlets were ranked in terms of the total length of the arcs, with a volume exceeding the capacity, and twice the capacity, and it was determined that the outlet 4639 (Azadrah Zob Ahan) is in the first place. The scenarios were ranked based on the cost of traffic facilities and services, in millions of Rials per hour (30% matrix), and it was found that scenario 4639 (Zob Ahan Freeway) ranked first, and scenario 2003 (Zainbiye Boulevard (Habib Abad Road)) ranked last.
 
Conclusion
This study showed that, when a crisis occurs, there is access to transportation for the residents of Isfahan metropolis, which in order of time spent, the Nain road exit scenario shows the most time spent compared to other scenarios, and the residents of the city can use outputs that have less time spent than other outputs in the network. Finally, suitable solutions for use in the field of urban transportation were presented; these solutions include:
- Preventing the blocking of standard and safe exits, to evacuate the population and timely arrival of relief forces, in times of crisis.
- It is possible to use a similar method to identify parallel routes in order to provide relief services or evacuate the population in the city of Isfahan.
- Considering the appropriate emergency evacuation route for crowded places, such as subway stations, passenger terminals, uneven intersections, underground tunnels, etc.
- Determining and equipping emergency evacuation routes, as well as alternative routes, for routes that are likely to be damaged, for the rapid evacuation of the city population, and its different areas, with logical methods, and testing it by conducting appropriate maneuvers to educate citizens.
- Informing, educating the public and conducting appropriate maneuvers to train citizens for emergencies with a relatively realistic simulation of specific threats.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Transportation
  • Evaluation of transport system
  • Scenario planning
  • TransCAD software
  • crisis
آرکات، جمال؛ زمانی، شکوفه و قدس، پرک. (1394). مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران. دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، 4(2)، 106-95.
حقانی، میلاد و شاه‌حسینی، زهرا. (1394). برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و مهندسی ترافیک. چاپ دوم، تهران: نشر کتاب آوا.
خشایی، مرتضی؛ عابدینی، مهدی و بابایی، شروین (1390). تعیین هزینه سیستمی سفر با هر یک از مودهای حمل‌ونقل شهر تهران، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل و ترافیک.
رحیمی، ش. (1394). اولویت‌بندی پل‌های حیاتی شبکه معابر شهری ازلحاظ آسیب‌پذیری در ترافیک زمان عادی و تخلیه در زمان بحران (مطالعه موردی: شبکه شهر اصفهان). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان). استاد راهنما: محمدعلی رهگذر.
رهگذر، محمدعلی؛ حق‌شناس، حسین و رحیمی، شیرین. (1397). اولویت‌بندی نقش پل‌ها در شبکه معابر شهری از منظر مدیریت بحران در زمان تخلیه مطالعه موردی: شبکه شهر اصفهان، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، 7 (16)، 63-51.
شاکری، عباس؛ مشیری، بهزاد و قرائی گرکانی، حسین. (1398). استفاده از سیستم حمل‌ونقل هوشمند به‌منظور تخلیه اضطراری شهرها بر مبنای نظریه ترکیب اطلاعات، ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران.
کامران، حسن؛ مرادی، مرتضی و حسینی امینی، حسن. (1391). ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل. نشریه مطالعات مدیریت شهری، 4(12)، 1-13.
عبداللهی، مجید (1382). مدیریت بحران در نواحی شهری، زلزله و سیل. سازمان شهرداری‌های کشور.
محمدی، س. (1396). ارائه الگوی پدافند غیرعامل در مدیریت ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر. استاد راهنما: دکتر حبیب‌الله سهامی، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. (1395). مرکز ملی آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن.
معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان. (1394-1391). مجموعه گزارش‌های مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر اصفهان، مشاور دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان.
ممدوحی، امیررضا؛ شریعتی، مهدی؛ ناظمی، محسن و عباسی، محمدحسین. (1401). مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری. فصلنامه علمی و پژوهشنامه حمل‌ونقل، 19(2)، 148-135.
میرزینلی یزدی، سیدحسن؛ ابراهیمیان، سیدمحمد و عنایتی نوآبادی، ایمان. (1392). مسیریابی بهینه وسایل نقلیه در شبکه حمل‌ونقل برون‌شهری در شرایط بحران با استفاده از نرم‌افزار TRANSCAD (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران‌های طبیعی، 810-793.
ناطقی الهی، فریبرز. (1379). مدیریت بحران زمین‌لرزه در ابر شهرها با رویکرد به برنامه مدیریت بحران زلزله شهر تهران، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله.
نیکخواه، ع. (1396). آسیب‌شناسی ساختار شبکه راههای ارتباطی بر اساس اصول پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شبکه راه‌های استان گلستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته عمران، مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه شمال. استاد راهنما: دکتر امید تی تی دژ.
 
References
Gao, X., Nayeem, M. K., & Hezam, I. M. (2019). “A robust two-stage transit-based evacuation model for large-scale disaster response”, Measurement, 145, pp.713-723.
Gobbin, A., Khosravi, R., & Bardenhagen, A. (2021). “Emergency evacuation simulation of commercial aircraft”, SN Applied Sciences, 3(4), pp.1-13.
Hartama, D., Mawengkang, H., Zarlis, M., & Sembiring, R. W. (2021). “Model of emergence evacuation route planning with contra flow and zone scheduling in disaster evacuation”, Computer Science and Information Technologies, 2(1), pp.1- 10.
Muhammad, A. De Risi, R. De Luca, F. Mori, N. Yasuda, T., & Goda, K. (2021). “Are current tsunami evacuation approaches safe enough? Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, pp.759-779.
Naseri, A., & Naseri, M. (2014). Strategies of Crisis Management in Urban Transportation. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(13).Pp. 2693-2700. DOI:10.19026/rjaset.7.587.
National Cooperative Highway Research Program. (2013). A Transportation Guide for All-Hazards Emergency Evacuation. TRANSPORTATION RESEARCH BOARD. NCHRP:Report 740
Nazeran, R., Rafati Sokhango, N., Nasiri Kalat, A., Ostad-Ali-AskariK.* Eslamian, S., Singh, V., & Dalezios, N. (2018). Urban Network Analysis and Pathology in Central Texture of Mashhad Metropolis from a Passive Defense Point of View, Case Study of Mashhad Municipality. Mashhad. Iran. International Journal of Constructive Research in Civil Engineering, 4(1). Pp. 44-48. DOI: http://dx.doi.org/10.20431/2454-8693.0401005.
Pel A. J., & Bliemer M.C. (2007). Evacuation Plan Evaluation: Assessment of Vehicular Evacuation Schemes by means of an Analytical Dynamic Traffic Model. Institute of Transport and Logistics Studies.
Qasim, Z., Ziboon, A., & Falih, KH. (2018). TransCad analysis and GIS techniques to evaluate transportation network in Nasiriyah city, MATEC Web of Conferences 162, 03029.
 Doi. Org/10.1051/matecconf/201816203029.
Veronica,Y., Rau, M. I., & Arif, C. (2021). “Range, capacity, and closest evacuation route analysis to tsunami evacuation shelter in Pandeglang Regency Banten Indonesia”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 622(1), pp. 20-42, IOP Publishing.
Wong, K. (2007). Transportation Planning, Travel Demand Modeling Forecast Model Conversion from TransCAD to Cube Voyager, Plan, Build, and Manage Transportation Infrastructures in China Congress 2007 (ISSTP), 30-42.
Arkat, J., Zamani, sh., & Qods, p. (2015). Location-routing for emergency facilities considering destruction probabilities for communication paths in crises, Two Quarterly Journal of Crisis Management,4(2), Pp.106-95. [in Persian[.
Haghani, M., & shahoseini, Z. (2015). transportation planning and traffic Engineering Publisher: Ava Book. [in Persian[.
Khashaee,M., Abedini, M., & Babaee, SH. (2001). Determining the system cost of travel with each of the modes of transportation in Tehran International Conference on traffic transportation Engineering. [in Persian[.
Rahimi, SH. (2015). Prioritization of vital bridges of urban roads network in terms of vulnerability in normal time traffic and evacuation in times of crisis (Case study: Isfahan city network), Supervised by Dr. Rahghozar, Isfahan University Of Technology. [in Persian. [
Rahgozar,* M.A., Haghshenas, H., & Rahimi, SH. (2018). Prioritization of bridges in urban transportation networks during an evacuation in crisis Case study: the city of Isfahan transportation network. Two Quarterly Journal of Crisis Management. Vol.7, No. 16. Pp. 51-63. [in Persian[.
Shakery, A., Moshiri, B., & Qaraei Garkani, H. (2019). Using intelligent transportation system for emergency evacuation of cities based on information theory, 6th National Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran. [in Persian[.
Kamran, H., Moradi, M., & Hosseini amini, H. (2012). Analysis of Old Urban Texture Based on Passive Defence. Quarterly Urban management studies. 4(12), Pp. 1-13. [in Persian[.
Abdollahi, M. (2003). Crisis management in urban areas (earthquake and flood) Organization of Municipalities of the country. [in Persian[.
Mohammadi, S. (2018). Presenting of passive defense pattern in urban traffic management Case study: Isfahan city, Supervised by Dr. Habibollah Sahami, Master of Malek-Ashtar University of Technology. Passive Defense University Complex. [in Persian[.
Statistical Center of Iran General Census of Population and Housing. (2016). Statistical Center of Iran General Census of Population and Housing. [in Persian[.
comprehensive transportation studies of Isfahan, Deputy of Transportation and Traffic of Isfahan Municipality. 2011-2014. [in Persian[.
Mamdoohi,A., Shariati, M., Nazemi, M., & Abbasi, M. (2022). Dynamic Modeling of Management Policies for Emergency Evacuation. Transportation Research Journal, 19(71), Pp. 135-148. [in Persian[. Doi: 10.22034/tri.2021.281767.2895
Mirzinali Yazdi, S.H., Ebrahimian, S.M., & Enayatti nuabadi, E. (2015). Optimal routing of vehicles in the suburban transportation network in crisis situations using TRANSCAD software (Case study of Khorasan Razavi province). Fifth International Conference on Comprehensive Natural Disaster Management. Pp.793-810. [in Persian[.
Nateghi Elahi, F. (1999). Earthquake crisis management of metropolitan cities with an approach to Tehran earthquake crisis management program, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. [in Persian[.
Nikkhah, A. (2017). Analysis the damage of communication network structure by considering passive defense Principles (case study Golestan province road network). Master of Civil Engineering Transportation major, Supervisor: Dr.O. Titidezh, Faculty of Engineering, North University. [in Persian[.