تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه، با توجه به جایگاه و نقش جامعه ی روستایی در توسعه ی متوازن کشور و همچنین با عنایت به مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجه است، توجه به پایداری روستایی امری ضروری به نظر می رسد. مقوله ی پایداری اقتصادی- اجتماعی یکی از مباحث مهم در ارتباط با مناطق روستایی است. این دو بعد از پایداری، به علت توجه بیشتر به مؤلفه های پایداری محیطی، تا حد زیادی در سایه و سیطره ی آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل بررسی شده اند. لذا هدف از انجام این تحقیق، تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام می باشد که با استفاده از آنالیز فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین 378 روستای بالای 20 خانوار ، 37 روستا به عنوان نمونه انتخاب و 250 پرسشنامه توسط روستاییان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین تحلیل داده‌ها با آزمون T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS انجام شده است. نتایج آزمون tتک نمونه ای نشان می دهد که مؤلفه ی مشارکت اجتماعی با میانگین 1646/3، بالاتر از حد میانگین 3 بوده و سایر مؤلفه های تحقیق، در حد میانگین یا پایین تر هستند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مقادیر تی بدست آمده برای تمام مسیرها بزرگتر از 96/1 است، بنابراین رابطه بین سازه‌های سطوح بالاتر با سازه‌های سطوح پایین‌تر معنادار است. همچنین نتایج کلی نشان می دهد پایداری اجتماعی نسبت به پایداری اقتصادی در ایجاد پایداری کلی نقش مهم-تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of components affecting socio-economic sustainability in rural areas of Ilam province

نویسندگان [English]

  • Sakineh Karamshahi
  • Seyyed Eskandar Seidaiy
  • Abbas Amini
  • Farzad Karami
Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geographical Sciences and Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstrac
Introduction
In the current situation, it becomes more necessary to pay attention to social and economic sustainability, taking into account the challenges and bottlenecks facing developing countries, and in the meantime, rural areas are facing many problems. A significant share of rural instabilities goes back to socio-economic instability, which, in addition to deteriorating employment, income, inequality of opportunity, access to services, basic needs, and the like, also has negative feedback on environmental sustainability. Due to these instabilities, rural areas are experiencing consequences such as urban-rural inequalities, population evacuation, migration, and environmental degradation. Economic sustainability and social sustainability are two inseparable components because individual welfare is not separate from the welfare of society, and the existence of social cohesion, empathy, and tolerance leads to the creation of space in which people feel more responsible and believe that a fairer distribution of resources plays a key role in the long-term survival of society.
 
Methodology
The type of research is applied and descriptive-analytical in terms of its nature and method. Inferential statistical methods (one-sample t) and structural equation modeling were used to analyze the data. The statistical population of this research uses spatial analysis in GIS for sampling (Using the adjacent layers raster to the province's permanent rivers, settlement density, rural population density, distance from the road, distance from the nearest cities, the province's land layer, slope, and height and their overlap in the final raster and placing the whole province in 3 classes are high, middle, low. Out of 378 villages with more than 20 households, 37 villages were selected as a sample, and 250 questionnaires were calculated and randomly completed by the villagers in 2020-2021.
 
Results and Discussion
Numerical mean analysis obtained from the calculation of components affecting socio-economic sustainability in rural areas was obtained among the respondents using questionnaire data. To investigate this issue, a single-sample t-test was used, in which the component of social participation with an average of 3.1646 was higher than the average (3). Also, the analysis of research data with the structural equation modeling approach in PLS software includes the study of model fit in three parts as measurement model, structural model, and general model. Measurement models show the relationship between each hidden variable and its indicators. The reliability and validity of the variables are checked to evaluate the measurement models. After testing the measurement models, it is necessary to evaluate the structural model of the research that shows the relationships between the variables. For this purpose, are examined the coefficient of determination (R2) and the predictive power of Stone and Geiser (Q2). After evaluating the measurement and structural models of the research, the fit of the overall model is examined. The GOF criterion is used to evaluate the fit of the overall model. Finally, the results show that according to the results of t and the significance of path coefficients in PLS software, social stability has a more important role in creating overall stability than economic stability.
 
Conclusion
Structural analysis of components affecting socio-economic sustainability in order to identify, strengthen, and develop socio-economic factors affecting sustainability in the study area was the main purpose of this study. In terms of components and factors affecting the socio-economic stability of the study area, the results of the one-sample t-test showed that the component of social capital (social participation factor) has the greatest impact on social sustainability in the study area and in terms of economic stability except for the rural investment factor, other factors are in a weak position. The results obtained from estimating the structural equation modeling of fit indices have good validity and reliability. Also, the results of the structural equation modeling technique (in three parts as measurement model, structural model, and general model) showed that social capital has a greater impact on social stability than social welfare. Also, the economic justice component has the most significant impact on regional economic stability.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sustainability
  • Social Sustainability
  • Structural Equation Modeling
  • Rural Areas
  • Ilam Province
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1383). توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی.
اشرفی، مرتضی؛ هوشمند، محمود و کرامت زاده، علی (1393). بررسی توسعه پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی در روستاهای کاشمر. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 9(1)، 51-68.   https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6007
اصغری لفمجانی، صادق؛ فاضل نیا، غریب؛ توکلی، مرتضی و شوقی، مرضیه. (1394). تحلیل فضایی شدت ناپایداری روستاها با رویکرد پایدار در بخش کاکی شهرستان دشتی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 15(37)، 89-28.
افراخته، حسن؛ ریاحی، وحید و جوان، فرهاد. (1394). پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان رضوانشهر. فصلنامه بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، 13(46)، 117-93.
اکبریان رونیزی، سعید رضا و شیخ بیگلو، رعنا. (1394). تحلیل و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی محیط‌های روستایی، مطالعه موردی: دهستان قلعه بیابان شهرستان داراب. جغرافیا و پایداری محیط، 5(4)، 35-47.
امیر انتخابی، شهرام؛ جوان، فرهاد و نعیم‌آبادی، نازنین. (1396). سرمایه اجتماعی و پایداری نواحی روستایی در شهرستان کاشمر. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6(2)، 79-96.10.18869/acadpub.serd.6.20.79 / https://doi.org
الهی چورن، محمدعلی؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی و الهی چورن، اسفندیار. (1399). ارزیابی نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها (مطالعه موردی: دهستان زانوس رستاق روستای چورن). مهندسی جغرافیایی سرزمین، 4(7)، 133-145.
بیگدلی راد، وحید و ملکی، شهرام. (1399). شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52(1)، 147-163.                                                     Doi:10.22059/JHGR.2018.253223.1007653
بخشی، زهرا؛ مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ فرجی سبکبار، حسنعلی و قدیری معصوم، مجتبی. (1398). تحلیل فضایی پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (منطقه سبزوار- نیشابور). فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(3)، 1-32.
بدری، سیدعلی؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛ جاودان، مجتبی و اشرفی، حجت اله. (1391). رتبه‌بندی سطح پایداری نقاط روستایی بر اساس مدل وایکور، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان فسا. جغرافیا و توسعه، 10(26)، 1-20.
پورطاهری، مهدی؛ سجاسی قیداری، حمدالله و صادقلو، طاهره. (1389). سنجش و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فازی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده). پژوهش‌های روستایی، 1(1)، 1-31.
جاودان، مجتبی و رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا. (1389). اندازه‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه‌های روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد: بخش سربند (شهرستان شازند- استان مرکزی). مجله کاربرد GIS-RS در برنامه‌ریزی، 1(1)، 65- 78.
چهرازی، الیاس؛ منظم اسماعیل‌پور، علی و قانعی زارع، مهدی. (1398). سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14(3)، 717- 733.
حاجی، لطیف؛ چیذری، محمد و چوبچیان، شهلا. (1395). تحلیل ساختاری مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی‌های تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده، پژوهش‌های روستایی، 7(1)، 195-216.                                     Doi:10.22059/JRUR.2016.58392
حاجی نژاد، علی؛ عسگری، علی،؛ محمودی، محمود و شیرازیان، محمد. (1389). سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از سیستم‌های هوشمند (منطق فازی)(مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان). مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، 8(15)، 246-225.                                                                                                            https://doi.org/10.22067/geography.v8i15.9516
حیدری ساربان، وکیل. (1395). تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل. فصلنامه انتظام اجتماعی، 8(4)، 33-57.
خسرو بیگی، رضا؛ شایان، حمید؛ سجاسی قیداری، حمدالله و صادقلو، طاهره. (1390). سنجش و ارزیابی پایداری در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چند متغیره فازی- تاپسیس. پژوهش‌های روستایی، 2(5)، 151- 185.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
درسنر، سیمون (1384)، مبانی پایداری. ترجمه محمود دانشور کاخکی، چاپ اول، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
دولتیاریان، کامران: حیدری سورشجانی، رسول و شاطریان، محسن. (1399). ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی و نقش آن در رضایتمندی ساکنین شهر نورآباد با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 11(42)، 55- 68.  
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و آقایاری هیر، محسن. (1386). سطح‌بندی پایداری توسعه روستایی، مطالعه موردی بخش هیر. پژوهش‌های جغرافیایی، 39(61)، 31-44.
ریاحی، وحید و نوری، آذر. (1393). تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و پایداری روستاها، مطالعه موردی: شهرستان خرمدره.  فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(10)، 113-128.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1396). سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام. واحد آمار و اطلاعات.
سجاسی قیداری، حمدالله؛ رومیانی، احمد و صانعی، سمیه. (1393). ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه، مطالعه موردی: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر. فصلنامه اقتصاد فضا، 3(2)، 87-105.
شابیرچیما، جی و دنیس. ای راندینلی. (1373). اجرای طرح‌های تمرکززدایی در آسیا: امکانات محلی برای توسعه روستایی. ترجمه عباس حکیمی و دیگران، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی.
شمس‌الدینی، علی؛ جمینی، داوود و جمشیدی، علیرضا. (1395). سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی، نمونه موردی: شهرستان جوانرود. پژوهش‌های روستایی، 7(3)، 486-503.
صدر موسوی، میرستار و طالب‌زاده، میرحیدر. (1392). تعیین و تحلیل سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 17(44)، 215-235.
عسگری، جواد؛ استعلاجی، علیرضا و ولی شریعت پناهی، مجید. (1399). بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار با تأکید بر سرمایه اجتماعی. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 11(1)، 111- 139.
علایی، امیرعلی؛ یزدانفر، سیدعباس؛ حسینی، سیدباقر و نوروزیان ملکی، سعید. (1399). معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن. فصلنامه معماری و شهرسازی، 30(88)، 5-26.  
علی بیگی، امیرحسین و گلابی، سوده. (1392). تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی‌ها: کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین. فصلنامه زن و جامعه، 4(4)، 21-44.
عنابستانی، علی‌اکبر؛ شایان، حمید؛ شمس‌الدینی، رضا؛ تقی لو، علی‌اکبر و زارعی، ابوالفضل. (1392). ارزیابی پایداری اقتصادی در مناطق روستایی با استفاده از فن تصمیم‌گیری چندمعیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: بخش جعفرآباد شهرستان قم). جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(4)، 118-140.
عینالی، جمشید. (1393). ارزیابی نقش گردشگری خانه‌های دوم در تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر در شهرستان آوج. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 3(5)، 97-107.
فراهانی، حسین؛ ولائی، محمد و رسولی نیا، ذکیه. (1392). ارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت‌آباد شمالی، شهرستان میاندوآب). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 2(1)، 211-232.
قدیری معصوم، مجتبی؛ ضیانوشین، محمدمهدی و خراسانی، محمدامین. (1389). پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی (مطالعه موردی: دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ). فصلنامه روستا و توسعه، 13(2)، 29-1.
کرمی، شهره و علی بیگی، امیرحسین. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تعاونی‌های تولید کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(10)، 111-140.  
 کریم زاده حسین؛ ولایی، محمد و منافی آذر، رضا. (1395). نقش تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها در پایداری اقتصاد روستایی، مطالعه موردی: دهستان مرحمت‌آباد میانی، شهرستان میاندوآب. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 6(20)، 129- 144.
لطیفه، ناهید؛ جهانی، مهدی و جعفری، حمید. (1395). عوامل اقتصادی مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند، فصلنامه روستا و توسعه، 19(1)، 141-161.
محمدی یگانه، بهروز ولایی، محمد. (1393). تنوع‌بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار، مطالعه موردی: دهستان مرحمت‌آباد شمالی شهرستان میاندوآب. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(2)، 54-70.
مختاری ملک‌آبادی، رضا؛ مرصوصی، نفیسه؛ حسینی، سیدعلی و غلامی، محمد. (1393). سنجش و ارزیابی شاخص نای پایداری اجتماعی- فرهنگی در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی شهر استخراجی عسلویه). مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 5(19)، 110- 91.
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. (1395). سند توسعه روستایی، شورای برنامه‌ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد برنامه ششم توسعه (1395-1399) و معاونت برنامه‌ریزی و امور زیربنایی، تهران: انتشارات کوشا.
منشی‌زاده، رحمت اله؛ رحمانی، بیژن و ملکی، لطف اله. (1393). عملکرد مدیریت نوین روستایی در پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی: موردمطالعه روستاهای پیرامون اردبیل، جغرافیا، 12(40)، 133-147.

نوری پور، مهدی و شاه ولی، منصور. (1390). ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا بر اساس فرایند ارتباطات: کاربرد تحلیل سلسله مراتبی، پژوهش‌های روستایی، 2(5)، 92-63.

هرندی‌زاده، الهه. (1389). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
یاری حصار، ارسطو؛ بدری، سیدعلی؛ پورطاهری، مهدی و فرجی سبکبار، حسنعلی. (1392). بررسی و تبیین فرایند انتخاب نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه‌های روستایی حوزه کلان‌شهری با تأکید بر کلان‌شهر تهران. جغرافیا و توسعه، 11(32)، 127-148.
 
References
Azkia, M., & Ghaffari, Gh. (2004). Rural Development with Emphasis on Rural Society of Iran. Tehran: Ney Publishing. [In Persian] 
Ashrafi, M., Hooshmand, M., & Keramatzadeh, A. (2014). A Study of Sustainable Agricultural Development in Rural Areas with Emphasis on Economic Approach in Kashmar Villages. Quarterly Journal of Rural Development Strategies, 1(2), 51-68. https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.6007. [In Persian] 
Asghari Lafmajani, S., Fazel Nia, Gh., Tavakoli, M., Shoghi, M. (2015). Spatial analysis of the instability of villages with a sustainable approach in Kaki section of Dashti city. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 50(37), 89-28. [In Persian] 
Afrakhteh, H., Riahi, V., & Javan, F. (2015). Economic sustainability of rural settlements in Rezvanshahr. Journal and international of the Iranian Geographical Society, 13, (46), 93-117. [In Persian] 
Akbarian Ronizi, S.R., & Sheikh Biglou, R. (2015). Analysis and prioritization of social sustainability of rural environments, a case study: Qala Biyaban village, Darab city. Geography and environmental sustainability, 5(4), 35-47. [In Persian] 
Amir Entekhi, Sh., Javan, F., & Naeemabadi, N. (2017). Social capital and sustainability of rural areas in Kashmar city. Journal of Space Economics and Rural Development, 6(2), 79-96. [In Persian] 
Asgari, J., Estelaji, A., & Vali Sharighat Panahi, M. (2020). Study of effective components in sustainable local development of villages in Garmsar city with emphasis on social capital. Journal of Geography (Regional Planning), 11(1), 111-139. [In Persian] 
Alaei, A.A., Yazdanfar, S.A., Hosseini, S.B., & Nowruzian Maleki, S. (2020). Effective criteria in measuring the social sustainability of housing. Quarterly of Architecture and Urban Planning, 30(88), 5-26. [In Persian] .
Ali Beigi, A., & Golabi, S. (2013). Analysis of the participation of rural women in Falavarjan city in cooperatives: Application of Shri Arnstein participation ladder. Journal of Women and Society, 4(4), 21-44. [In Persian] 
Anabestani, A.A., Shayan, H., Shams Al-Dini, R., Taghilou, A.A., & Zarei, A. (2013). Evaluation of economic stability in rural areas using multi-criteria decision-making technique of linear allocation (Case study: Jafarabad section of the city Qom). Geography and Environmental Studies, 1(4), 118-140. [In Persian] 
Bachev, H., Ivanon, B., Toteva, D., & Sokolova, E. (2017). Agrarian sustainability in Bulgaria- economic, social and ecological aspects. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23(4), 519-525. DIO: 10.19080/IJESNR.2017.06.555684
Baumgartner, S., & Quaas, M. (2010). What is sustainability economics? Ecological Economics 69, pp 445-450.  https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2009.11.019
Bell. S & Morse. S. (2003). Measuring Sustainability: Learning From Doing. Routledge Press, London, 206 pages. DOI:10.4324/9781849771962
Bigdeli Rad, V., & Maleki, S. (2020). The identifying of effective criteria social and economic sustainability in rural areas of Iran. Human Geography Research, 52(1), 147- 163. [In Persian] 
Bakhshi, Z., Motiee Langroudi, S.H., Faraji Sabkbar, H.A., & Ghadiri Masoom, M. (2019). Spatial analysis of economic sustainability of rural settlements (Sabzevar-Neishabour region). Journal of Space Economics and Rural Development, 8(3), 1-32. [In Persian] 
Badri, S.A., Faraji Sabkbar, H.A., Javadan, M., & Ashrafi, H. (2012). Ranking the level of sustainability of rural areas based on the Vikor model, Case study: Villages of Fasa city. Geography and development, 26, 1-20. [In Persian] 
Chehrazi, E., Monzem Ismailpour, A., & Ghani Zare, M. (2019). Measuring the level of social sustainability in rural areas (Case study: Lower rural district of Kashmar city). Journal of Human Settlement Planning Studies, 14(3), 717-733. [In Persian] 
Costa, C., Lages, L. F., & Hortinha, P. (2015). The bright and dark side of CSR in export markets: Its impact on innovation and performance. International Business Review, 24(5), 749-757. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.01.008
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software. Jihaddaneshgahi Publishing Organization, Tehran. [In Persian] 
Deputy Minister of Rural Development and Deprived Areas. (2016). Rural Development Document, Rural and Nomadic Development Planning Council and Empowerment of Low Income Groups of the Sixth Development Plan (2016-2017) and Deputy Minister of Planning and Infrastructure, Tehran: Koosha Publications. [In Persian] 
Dresner, S. (2005). Principles of sustainability. Translated by Mahmoud Daneshvar Kakhki. First Edition, Ferdowsi University of Mashhad Publications. [In Persian] 
Dolatarian, K., Heidari Sourshajani, R., & Shaterian, M. (2020). Evaluation and measurement of social sustainability indicators and its role in the satisfaction of Nurabad residents using structural equation modeling. Quarterly of Research and Urban Planning, 11, 55-68. [In Persian] 
Elahi Chorn, M.A., Ramezanzadeh Lesboui, M., & Elahi Chorn, E. (2020). Evaluation of the role of social capital components in sustainable rural development (Case study: Zanos Rustaq village, Chorn village). Geographical Engineering of the Land, 4 (7), 133-145. [In Persian] 
Einali, J. (2014). Assessing the role of second home tourism in diversifying to rural economy, Case study: Hesar Valiasr village in Avaj city. Journal of Research and Rural Planning, 3(5), 97-107. [In Persian] 
Farahani, H., Valai, M., & Rasoulinia, Z. (2013). Assessing the effects of Malekan weekly market on economic sustainability of rural areas (Case study: North Marhamatabad rural district, Miandoab. Journal of Research and Rural Planning, 2 (1), [In Persian] 
Ghadiri Masoom, M., Zianoushin, M.M., & Khorasani, M.A. (2010). Economic stability and its relationship with spatial characteristics: A case study of the villages of Kahin rural district of Kaboudar Ahang city. Journal of Rural and Development, 13 (2), 1-29. [In Persian] 
Gonzales-Garcia, S., Manteiga, R., Teresa Moreira, M., & Feijoo, G. (2018). Assessing the Sustainability of Spanish Cities Considering Environmental and Socio-Economic Indicators. Journal of Cleaner Production, 178, 599-610. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.01.008
Haji, L., Chizari, M., & Choobchian, Sh. (2016). Structural analysis of components affecting the sustainable development of agricultural production cooperatives in rural areas of Naghadeh city. Rural Research, 7(1), 195-216. [In Persian] 
Hajinejad, A., Asgari, A., Mahmoudi, M., & Shirazian, M. (2010). Evaluation the sustainability of rural settlements using intelligent systems(Fuzzy logic)(Case study: Qoshkhaneh ward of Shirvan city). Journal of Geography and Regional Development, 15, 225-246. https://doi.org/10.22067/geography.v8i15.9516. [In Persian] 
Harandizadeh, E. (2010). The Affecting Factors on Entrepreneurship Development in Agricultural Production Cooperatives of Isfahan Province. Master Thesis, Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University. [In Persian] 
Heidari Sarban, V. (2016). Explaining the relationship between economic sustainability and the sense of social security of residents of rural areas of Ardabil city. Journal of Social Order, 8 (4), 33-57. [In Persian] 
Javadan, M., & Rokanuddin Eftekhari, A.R. (2010). Measuring indicators of sustainable social development in rural areas using GIS, Case: Sarband ward (Shazand city - Markazi province). Journal of GIS-RS Application in Planning, 1(1), 65- 78. [In Persian] 
Khosrow Beigi, R., Shayan, H., Sajasi Gheidari, H., & Sadeghlou, T. (2011). Measuring and evaluating sustainability in rural areas using fuzzy-TOPSIS multivariate decision making technique. Rural Research, 2 (1), 151-185. [In Persian] 
Karami, Sh., & Ali Beigi, Amir H. (2014). Identification and Prioritization of Factors Affecting the Development of Agricultural Production Cooperatives. Journal of Cooperatives and Agriculture, 3 (10), 111-140.  [In Persian] 
Karimzadeh, H., Valaei, M., & Manafi Azar, R. (2016). The role of diversification of activities in the sustainability of the rural economy(Case study: Merhamatabad middle village of Miandoab city). Journal geographical planning of space,129-144. [In Persian] 
Latifa, N., Jahani, M., Jafari, H. (2016). Economic Factors Affecting the Instability of Rural Settlements: A Case Study of Damavand Villages. Village and Development Quarterly, 19(1), pp 141-161. [In Persian] 
Management and Planning Organization of the country. (2017).Management and Planning Organization of Ilam Province, Statistics and Information Unit. [In Persian] 
Mohammadi Yeganeh, B., & Valaei, M. (2014). The Diversification to rural economy to achieve sustainable development, Case study: North Marhamatabad rural district, Miandoab. Journal of Space Economics and Rural Development, 3 (2). [In Persian] 
Mokhtari Malekabadi, R., Marsousi, N., Hosseini, S.A., & Gholami, M. (2014). Assessment and evaluation of socio-cultural sustainability indicators in extractive cities (Case study of Assaluyeh mining town). Journal of Research and Urban Planning, 5 (19), 91-110. [In Persian] 
Manshizadeh, R., Rahmani, B., & Maleki, L. (2014). The performance of modern rural management in the economic sustainability of rural settlements: A study of villages around Ardabil. Geography, 12(40), 133-147. [In Persian] 
Nouripour, M., & Shah Vali, M. (2011). Evaluation of rural sustainability criteria in Dena city based on communication process: Application of hierarchical analysis. Rural Research, 2  (1), 63-92. [In Persian] 
Portaheri, M., Sajasi Gheidari, H., & Sadeghlou, T. (2010). Measuring and prioritizing social sustainability in rural areas using ranking techniques based on similarity to fuzzy ideal solution, (Case study: Suburban rural district of Khodabandeh city). Rural Research, 1(1), 1-31. [In Persian]
Riahi, V., & Nouri, A. (2014). Diversification of economic activities and sustainability of villages, Case study: Khorramdareh city. Journal of Space Economics and Rural Development, 3(4), 113-128. [In Persian] 
Rokanuddin Eftekhari, A.R., & Agha Yari Hir, M. (2007). Rural Development Sustainability Leveling, Case Study of Hir Section. Geographical Research, 61, 31-44. [In Persian] 
Sojasi Gheidari, H., Romiani, A., & Sanei, S. (2014). Evaluation and explanation of the function of rural industries in development, case study: Saein Ghaleh village in Abhar city. Space Economics Quarterly, 3 (2), 87-105. [In Persian] 
Shabirchima, J., & Randinli, D.A. (1994). Implement of decentralization projects in Asia: Local facilities for rural development. Translated by Abbas Hakimi and others, Publications of the Center for Research and Study of Rural Issues, Tehran. [In Persian] 
Shams Al-Dini, A., Jamini, D., & Jamshidi, A.R. (2016). Assessment and analysis of social sustainability in rural areas (Case study: Javanrood city). Rural Research, 7 (3), 486-502. [In Persian] 
Sadrmousavi, M.S., & Talebzade, M.H. (2013). Determining and Analyzing Levels of Development in Rural Areas of Chaldran Count. Geography and Planning, 17(44), 215-235. [In Persian] 
Singh, R.K. (2012). An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators 15, Journal homepage: www. Elsevier. Com/locate/ecolind, 281-299. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.05.011
Spangenberg, J. H. (2005). Economic sustainability of the economy: concepts and indicators. International Journal of Sustainable Development, 8(1/2): pp 47-64. DOI:10.1504/IJSD.2005.007374

Sumner, J. (2005). Value wars in the new periphery: Sustainability, rural communities and agriculture, Agriculture and Human Values, 22, 303–312. DOI 10.1007/s10460-005-6047.

Yari Hesar, A., Badri, S. A., Portahari, M., & Faraji Sabokbar, H. A. (2012). Examining and explaining the process of selecting indicators for measuring and evaluating the sustainability of rural settlements in the metropolitan area with an emphasis on the metropolis of Tehran. Geography and Development, 11(32), 127-148. [In Persian] 
You, H., & Zhang, X. (2017). Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable?. Resources, Conservation and Recycling. journal home page, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.12.010