دوره و شماره: دوره 56، شماره 1، فروردین 1403 

مقاله علمی پژوهشی

استراتژی‌های توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد CDS

صفحه 1-22

10.22059/jhgr.2024.111628.1006871

عبداله شیخی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد


مستخرج از پایان نامه

ارزیابی مدل های سنجش قابلیتهای کشاورز ی(مدل اکولوژیکی ومدل مبتنی برآمایش سرزمین)

صفحه 183-197

10.22059/jhgr.2023.352656.1008571

حمید نیک اقبال؛ حسن احمدی؛ حمید رضا صارمی؛ فرشید افتخاری نسب