تحلیل عوامل مؤثر بر خروج سرمایهء مالی از بخش کشاورزی روستاها (مورد: شهرستان دهگلان)

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

10.22059/jhgr.2023.351762.1008569

چکیده

یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی، خروج سرمایه‌هایی است که از این فعالیت‌ در روستاها به‌دست می‌آید. خروج سرمایه عارضه‌ای رو به رشد در اقتصاد روستایی است که اثرات منفی بر توسعه روستاها داشته و شکاف توسعه‌ای بین روستا و شهر را بیشتر می‌کند؛ درحالی‌که نگهداشت و بازچرخانی سرمایه‌های تولیدشده در روستاها می‌تواند بستری برای ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی فراهم نماید. پژوهش‌ حاضر به واکاوی عوامل مؤثر بر خروج سرمایهء انباشته‌ شده از بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان دهگلان در استان کردستان پرداخته است. این پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی است. علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای - اسنادی، داده‌ی لازم با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته به‌دست آمد. بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نمونه از میان بهره‌برداران کشاورزی در روستاها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. برای اطمینان از نرمال بودن داده‌ از آزمون‌های کولموگروف اسمیرونوف و ضریب همبستگی در نرم‌افزار SPSS استفاده شد؛ سپس برای تحلیل عاملی داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار smartpls استفاده شده‌است. نتایج پژوهش‌ بیانگر اثر مثبت و معنادار عوامل نهادی - مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی بر خروج سرمایه است. از دیدگاه بهره‌برداران روستایی، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر خروج سرمایه عامل نهادی - مدیریتی با بار عاملی 315/0 است؛ عوامل اجتماعی و اقتصادی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در عامل نهادی - مدیریتی مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر خروج سرمایه عبارت‌اند از نبود یا حضور غیرموثر نهادهای دولتی در بخش کشاورزی، ضعف حمایت‌ها و تسهیلات این نهادها، و سرمایه‌گذاری ناکافی دولت در زیرساخت‌های روستاها. مهم‌ترین عوامل اقتصادی شامل درآمدزایی و اطمینان از بازگشت سرمایه و وجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری در شهر است و از مهم‌ترین عوامل اجتماعی می‌توان به مواردی همچون انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد شهری (به دلیل سوددهی و بازدهی سرمایه، بازگشت سرمایه، حمایت‌های دولتی و...)، رفاه و امنیت روانی و اجتماعی سرمایه‌گذاری در شهر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Outflow of Financial Capital from the Agricultural Sector of Villages (Case: Dehgolan County, Iran)

نویسندگان [English]

 • Hamid Jalalian 1
 • Hassan Mohammadi 2
 • Hamed Ghadermarzi 3
1 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD. Student in geography and rural planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended abstract

Introduction

Villages have traditionally been identified and sustained with agricultural activities and have become the source of capital production. A type of capital whose role has been neglected in rural development is the accumulation of financial capital that is produced from the agricultural sector of villages and is transferred to urban areas in various ways and forms and spent there. The withdrawal of income from the production of agricultural products reduces cash for investment in agriculture and the rural economy, while it can be the basis for increasing agricultural productivity and also creates a platform for improving rural development indicators. In Dehgolan county of Kurdistan province, a kind of capital outflow from villages to big cities has formed, which, along with other factors, has caused the economic instability of villages. Despite the high income, adequate financial capital and rich resources, these villages have not been able to use this opportunity to improve their development indicators, and the incomes from work and agricultural production are transferred out of the village economy cycle and transferred to the cities. The present research has analyzed the causes and factors of capital outflow from the village to the city and its effects and consequences on the local economy in the villages of Dehgolan county.

Methodology

This research is a part of descriptive-analytical research in terms of practical purpose and in terms of method. The methodological approach of the research is based on the comparative method. The statistical population of this research is 105 villages of Dehgolan county, which are located in five districts. The sample community is 15 villages that were selected using the stratified probability sampling method. The investigated samples were determined at the level of all villages based on the multi-stage cluster method with proportional assignment method from the respondents and 340 farmer households (among the 2997 households in the sample villages) were considered as the sample size based on Cochran's formula. The necessary data were obtained through a researcher-made questionnaire. The content and face validity of the questionnaire was approved by professors and experts. Cronbach's alpha test was used to ensure the reliability of the questionnaire. For inferential data analysis, Kolmogorov Smironov normality test, correlation coefficient test in SPSS software and structural equation modeling in smartpls software were used.

Results and discussion

This research has been carried out in line with research related to rural-urban linkages, with the difference that it has examined the relationship and effectiveness of each of the institutional-management, social and economic factors with capital outflow from the village and its transfer to cities. In the Kolmogorov Smironov test, the significance level of the test for all variables is less than 0.05; This means that the data distribution of these variables was abnormal. Therefore, the non-parametric test of Spearman's correlation coefficient was used to determine the correlation between variables. In the Spearman correlation coefficient test, the significance level of the test between all research variables was less than 0.05. Therefore, there is a significant positive and direct correlation between all the studied variables. The results of Cronbach's alpha coefficient and composite reliability of the variables show that the value of Cronbach's alpha coefficient and composite reliability is acceptable for all research structures. According to the results of the structural models seen in the second-order confirmatory factor analysis model, institutional-management factors with a factor load of 0.315, social factors with a factor load of 0.309, and economic factors with a factor load of 0.124 respectively are the highest to the least impact on capital outflow from the villages according to farmers. Therefore, the development and support policies of the government as an influential factor in the villages can lead to social and economic development by strengthening the infrastructure in the villages and increase the motivation of the villagers to keep their capital in the village by guaranteeing economic security. Accordingly, the uncertain economic outlook for rural capitalists will be a justifiable reason for them to prefer to invest in a more secure environment (in the city).

Conclusion

Capital outflow is a phenomenon with institutional-management, economic and social roots that if it flows from rural areas to cities, it will intensify the inequality and instability of villages. Based on this research, the most important institutional-management factors did not affect the capital outflow from the village, and the weakness of the government sector's support and policies from other sectors (private, cooperative and small farmers) for investment in the village, the lack and weakness of the government's investment in rural infrastructure (such as physical development, cultural development, etc.). Also, the most important economic factors from the point of view of the activists of the agricultural sector in the villages are income generation and ensuring the return of capital, areas of investment in the city (land and housing, industries, banks, etc.), investment efficiency in the urban economy, employment security and activity in the urban economy. The benefit of investing in cities compared to the countryside and the flexibility of capital in city can be mentioned. Among the most important social factors (which are actually aligned and related to economic reasons) are things such as the motivation to invest in the urban economy (due to profitability and capital efficiency, return on investment, government support, etc.), well-being and psychological and social security, which be pointed out for investing in cities. Based on the findings of this research, some suggestions are presented as follows:

- Increasing government investment in rural infrastructure (such as physical development, cultural development, etc.);

- Applying incentive policies for villagers to invest in different sectors of the rural economy (for example, tourism, information and communication technology, etc.) and activating local managers and giving them more powers;

- Giving investment motivation and economic security to the target groups (major farmers) such as reducing taxes in case of keeping capital and circulating it in the cycle of the rural economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial capital
 • capital outflow
 • agricultural sector
 • village
 • Dehgolan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1402