استراتژی‌های توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد CDS

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.

10.22059/jhgr.2024.111628.1006871

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی‌های توسعه پیرانشهر به نگارش درآمده است. بنابراین، ابتدا وضعیت شاخص‌های CDS ارزیابی و سپس، چشم‌انداز توسعه شهر در قالب برنامه‌ریزیِ راهبردی ـ مشارکتی تدوین‌شده است. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده که بدین ترتیب، داده‌های پژوهش از سه گروه جامعه آماری (شهروندان، مسئولین و نخبگان) جمع‌آوری گشته و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. همچنین، جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهر و تدوین استراتژی‌های توسعه، مدل SWOT و برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها نیز مدل‌های ترکیبی AHP-SWOT و ANP-SWOT به‌کاررفته است. نتایج نشان می‌دهد میانگین کلی گروه‌های شهروندان، مسئولین و نخبگان به ترتیب معادل 42/2، 31/2 و 15/2 بوده و هر سه گروه، وضعیت پیرانشهر را به لحاظ برخورداری از شاخص‌های CDS مطلوب ارزیابی نکرده‌اند. آزمون مانووا نیز نشان می‌دهد بین دیدگاه گروه‌های شهری در رابطه با همه شاخص‌های CDS به‌جز شاخص "حکمروایی" تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج چشم‌انداز سازی مشارکتی حاکی از آن است که هر سه گروه بر محورهای راهبردی چشم‌انداز پیرانشهر به‌عنوان شهری با عملکرد بازرگانی (برون‌مرزی) ـ تجاری، شهری با عملکرد معدنی، شهری گردشگری و شهری کشاورزی اجماع نظر داشته‌اند. همچنین، در اولویت‌بندی استراتژی‌ها، استراتژی "تقویت عملکرد بازرگانی (برون‌مرزی) ـ تجاری پیرانشهر و عملکردهای وابسته به آن"، با بالاترین امتیاز (374/0AHP=؛ 357/0ANP=) به‌عنوان بهترین استراتژی توسعه آتی پیرانشهر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City development strategies of Piaranshahr with CDS approach

نویسندگان [English]

  • Abdollah Shikhi
  • Keramat allah Ziari
  • Ahmad Pourahmad
Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Since 1999, a new approach was proposed in the planning literature under the title of "Urban Development Strategy," which focuses on strengthening the competitive economy, but at the same time, environmental, financial, infrastructure, urban structure, and reduction aspects. It covers poverty and includes planning for measures prepared to improve urban management and governance, increase investment to improve services and employment, and sustain and systematically reduce poverty in the city. In these plans, with the focus on urban management and the participation of urban stakeholders, the city's vision is specified, and strategies are formulated to achieve the vision and sustainable development of the city. The rapid changes in Piranshahr due to the city's functioning require the city to have a basic, correct, flexible, and suitable plan. Despite this, having a comprehensive and forward-looking plan has been deprived. It has been limited to a guiding and comprehensive urban plan due to the emphasis on the physical aspect, static and traditional, lack of flexibility, weak implementation capability, the lack of attention to the dominant function of the city, and most importantly, the lack of people's participation in these plans have not met the current needs of Piranshahr. The current research was written to measure the indicators of urban development strategy, identify the city's potential, and formulate its development strategies.
 
Methodology
The present research is based on the objective, functional, and descriptive-analytical methods. Data were collected using a survey approach. The statistical population of the research is three groups of citizens, officials, and elites of Piranshahr. To evaluate the situation of Piranshahr in terms of the CDS index, questionnaires were distributed among a group of citizens, officials, and elites, and after data collection, they were analyzed in SPSS software. According to the results of the questionnaire and according to the upstream plans and the review of the existing situation, the key limitations and the potential and future development prospects of Piranshahr were identified and specified. Then, the factors identified in the SWOT model were evaluated, and their weighting was done by redistributing the questionnaire. According to the weighting results of the questionnaires, strategies were prioritized with a combination of AHP-SWOT and ANP-SWOT models and Expert Choice and Super Decision software.
 
Results and discussion
The evaluation results of CDS indicators in Piranshahr from the point of view of urban groups of citizens, officials, and elites were 2.42, 2.31, and 2.15, respectively. There is a significant difference in the evaluation of the views of the urban groups in relation to the indicators, and only in the index "dominance" (F (2, 479) =2.48, P=0.084), there is no significant difference between the groups. It can be said that "Piranshahr is not in a favorable situation in terms of CDS indicators and sub-indices." In the landscape creation process, citizens, officials, and elites have identified the main issues in the current situation as the lack of urban facilities and services (citizens), the lack of appropriate and sufficient government investments (officials), and the lack of a comprehensive plan for the city (elites) have listed the process of co-creating the vision was done in two stages, which is as follows:
 "A city with an economy based on commercial (overseas) commercial activity; a city with mining activity (with an emphasis on decorative stone mines); a city with natural and historical tourist attractions with an emphasis on shopping tourism; a city with an agricultural economy."
The residents of Piranshahr have a consensus regarding the potential of Piranshahr and the vision of the city in the next 20 years. The results of the AHP model show that the strategy "Strengthening the commercial performance (overseas) of Piranshahr city and related functions" with the highest score (0.374) as the "best strategy" and the strategy "creating and developing infrastructure" Tourism strategies with an emphasis on shopping tourism and optimal utilization of natural and historical tourist attractions" were also selected with a score of 0.284 as an "alternative strategy" for the future development of Piranshahr. Also, the results of the ANP model indicate that the strategy "Strengthening the business performance (overseas) of Piranshahr city and related functions" with the highest score (0.357) as the "best strategy" and the main strategy for the future development of Piranshahr was determined. The final output of the two models shows differences only in the final weights of the strategies; so, the priority in the AHP model is 0.374 but in the ANP model it is 0.357.
 
Conclusion
What is clear is that Piranshahr is not in a favorable situation in terms of CDS indicators. Therefore, it is necessary to look at the management and development of Piranshahr from a participatory point of view. The city management and its development have left the path of following political management, and by involving the stakeholders of the city in the urban development program, the sharp divergence between the city management and social activists reduced and thus improved the situation of CDS indicators in the city and led it to a path where every citizen is responsible for the development of the city and thus the situation of CDS indicators in Piranshahr has improved. The ground for the development of the city should be prepared. On the other hand, according to the development of a specific vision for the city in a specific horizon (2035), it is necessary to prepare a comprehensive urban plan based on integrated urban management with the participation of citizens and creating a suitable environment by the urban management. The city's administrative and executive bodies should lead the city toward development by moving in the direction of integrated management.
 
Funding
The costs of this research have been covered by the student.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development Strategy
  • CDS indices
  • Strategic Planning
  • Vision
  • Piranshahr
اشرفی، یوسف و جانبابانژاد، محمدحسین. (1393). برنامه‌ریزی راهبردی و تدوین چشم‌انداز شهر ساوه. دو فصلنامه آمایش سرزمین، 6 (1)، 112-83.
برک‌پور، ناصر و اسدی، ایرج. (1390). مدیریت و حکمروایی شهری. چاپ دوم، تهران: انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.
خلیل‌آبادی، حسن. (1390). استراتژی توسعه شهری. تهران: انتشارات مهکامه.
رفیعیان، مجتبی و شاهین‌راد، مهنوش. (1387). راهبرد توسعه شهر در جهت تحقق برنامه‌ریزی توسعه شهری (با تأکید بر برنامه راهبردی شهر کرمان). مجله مطالعات اجتماعی ایران، 2 (2)، 29-6.
شریفی، بایزید. (1392). تحلیل استراتژیک توسعه شهر اشنویه بر پایه رویکرد استراتژی توسعه شهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. استاد راهنما: محمدرحیم رهنما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
صابری، حمید؛ ضرابی، اصغر و محمدی، جمال. (1391). اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان. فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 (39)، 75-59.
ضرابی، اصغر و صابری، حمید. (1389). راهنمای استراتژی توسعه شهری و بهبود عملکرد شهر اصفهان. چاپ اول، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 
References
Ashrafi, Y. & Janbabanjad, M.H. (2013). Strategic planning and development of the vision of Saveh city. Bi-quarterly Journal of Land Use Planning, 6 (1), 112-83. DOI. 10.22059/JTCP.2014.51497. [In Persian].
Barakpour, N. & Asadi, Iraj. (2010). Urban management and governance. 2nd edition. Tehran: University of Art Research Deputy Publications. [In Persian].
CDS in china: A Manual. (2006). Downloaded from www.citiesalliance.org.
Center for urban Development studies (CUDS). (2001), Assessment of The Oradea City Development Strategy. Harvard University, Research Triangle Institute. www.mcrhrdi.gov.in.
Cities Alliance. (2001). City Development Strategies Discussion Paper Washington, DC. USA. www.Citiesalliance. Org.
Cities Alliance. (2004). Institutionalization of the CDS into Urban Planning in Iran. Cities Alliance, Washington Dc. www.Citiesalliance. Org.
Cities Alliance. (2006). City Development Strategy Guidelines: Driving UrbanPerformance. Washington D. C. USA. www.Citiesalliance. Org.
Cities Alliance. (2007). Annual Report. Washington D. C, USA. www.Citiesalliance. Org.
Douglas, D. (2005). The Restructuring of Local Government in Rural Regions: A Rural Development Perspective. Journal of Rural Studies, 21 (3), 231-246. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.01.003.
Gani, A. & Duncan, R. (2007). Measuring Good Governance Using Time Series. Journal of the Asia Pasific Economy, 12(3), 367-385. DOI: 10.1080/13547860701405979.
Hall, P. & Pfeiffer, U. (2004). Urban Future 21. London: Spoon Press.
Kahraman, C., Demirel, N., & Demirel, T. (2007). Prioritization of Government Strategies Using a SWOT-AHP Analysis: The Case of Turkey. European Journal of Information Systems, 16 (3), 284-298. DOI:10.1057/palgrave.ejis.3000679.
Kajanus, M., Kangas, J., & Kurttila, M. (2004). The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism management. Tourism Management, 25 (4), 499-506. DOI:10.1016/S0261-5177(03)00120-1.
Kangas, J., Kurtila, M., & Kajanus, M. (2003). Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach. Journal of Environmental Management, 69 (4), 349-358. doi.org/10.1016/j.jenvman.2003.09.010.
Kempen, R. (2000). Urban governance within the big Cities policy: Ideals and practice in Den Haag, the Netherlands. Journal of Cities, 21 (2),109-117. doi.org/10.1016/j.cities.2004.01.007.
Khalil, H., & Allah Essam, E. (2012). Enhancing quality of life through strategic urban planning. Sustainable Cities and Society, 5, 77–86. DOI:10.1016/j.scs.2012.06.002.
Khalilabadi, H. (2010). Urban development strategy. 2nd edition. Tehran: Mahkame Publications. [In Persian].
Leskinen, L., Kurttila, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2006). Adapting modern strategic decision support tools in the participatory strategy process-a case study of a forest research station. Forest Policy and Economics, 8 (3), 267-278. DOI:10.1016/j.forpol.2004.06.007.
Obeng, K., & Ugboro, I. (2008). Effective strategic planning in public transit systems. Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review, 44 (3), 420–439. DOI:10.1016/j.tre.2006.10.008.
Pennathar, A. K. (2001). E-Risk Management for Banks in Age of the Internet. Journal of Banking & Finance, 25, 2013-2123. www.scribd.com.
Phonm Penh Municipality. (2005). City Development Strategy (2005-2015). Master Plans and Policies. Governor of Phnom Penh City. 1-63. urbandatabase.khmerstudies.org.
Rafiyan, M. & Shahinrad, M. (2007). City development strategy for the realization of urban development planning (with emphasis on the strategic plan of Kerman city). Iranian Journal of Social Studies, 2 (2), 6-29. [In Persian].
Saberi, H., Zarrabi, A., & Mohammadi, J. (2011). Prioritization of urban development strategies using hierarchical analysis process, case study: Isfahan metropolis. Geographical Space Quarterly, 12(39), 75-59. [In Persian].
Sharifi, B. (2012). Strategic analysis of the development of Ashnoye city based on the urban development strategy approach. Master thesis of geography and urban planning. Supervisor: Mohammad Rahim Rahnama, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad. [In Persian].
Steinberg, F. (2005). Strategic urban planning in Latin America: experiences of building and managing the future. Habitat International, 29 (1). 69–93. DOI:10.1016/S0197-3975(03)00063-8.
UMP City Development Strategy Reports, (2002). Urban Management Programme City Development Strategy: A Synthesis and lesson learned. United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 1-205, staging.unhabitat.org.
UN.ESCAP. (2007). Access to Basic Services for the poor: The Importance of Good Governance. United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok: Asian Development Bank. repository.unescap.org.
UN-Habitat. (2003). World Population. state of world population 2007 (Unleashing the Potential of Urban Growth), Washington D. C: UNFPA. 1-108. www.unfpa.org.
UN-Habitat. (2009). Planning sustainable cities: global report on human settlements 2009. United Nations Human Settlements Programme, First published by Earthscan in the UK and USA in 2009, Gutenberg Press.
Yuksel, I. & Metin, D. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis- A case study for a textile firm. Information Sciences, 177 (16), 3364-3382. DOI:10.1016/j.ins.2007.01.001.
Zarrabi, A., & Sabri, H. (2009). Urban development strategy guide and performance improvement of Isfahan city. First edition, Isfahan: Isfahan University Press. [In Persian].