ارزیابی تاثیرات بصری ارتفاعات جنوبی مشهد با رویکرد توسعه تفرجگاهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22059/jhgr.2023.347244.1008529

چکیده

زمینه: ارتفاعات جنوبی کلانشهر مشهد با برخورداری از مواهب اکولوژیکی و منابع بصری طبیعی ارزشمند به‌عنوان پهنه‌ای استراتژیک در تأمین نیازهای تفرجی و طبیعت‌گردی شهروندان شناخته ‌شده است. درحالیکه اقدامات توسعه‌ای و نوع بهره‌برداری از این پهنه موجب ایجاد تغییرات و تحولاتی شده که اولین نمودهای آن را در نظام بصری می‌توان ارزیابی نمود.

هدف: هدف پژوهش شناسایی و ارزیابی تأثیرات بصری توسعه تفرجگاهی در ارتفاعات جنوبی مشهد می باشد.

روش پژوهش: ابتدا به مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی در جهت تدوین چارچوبی از مبانی نظری و شناسایی معیارهای ارزیابی بصری پرداخته و سپس با استفاده از روش‌های میدانی و ابزارهای مربوط به سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به برداشت و ثبت اطلاعات زمینه اقدام گردید. پس ‌از آن با بهره‌مندی از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، تجسم سازی تأثیرات بصری ناشی از توسعه آتی انجام شد. باتکیه بر ابزار پرسشنامه نیمه ساختار یافته نظرات 15 نفر از متخصصین و خبرگان و 165 نفر از استفاده کنندگان از فضا اخذ گردید. در راستای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای تحلیلیSPSS و Arc Map استفاده شد.

بحث و یافته‌ها: سلسله اقدامات بهره‌برداری از این گستره‌ی توانمند، نیازمند مدیریت یکپارچه و حفاظت محور می‌باشد. در ارزیابی تاثیرات بصری بر اساس مولفه های شناسایی شده، در اکثریت مناظر دریافتی نیاز به بازنگری در مجموعه اقدامات توسعه ای اعم از فرم مبلمان، مکانیابی توسعه فضای سبز و ساختمان های خدماتی و تاسیساتی می باشد.

نتیجه‌گیری: درنهایت با عنایت به شناسایی و ارزیابی تاثیرات بصری ناشی از توسعه تفرجگاهی، پیشنهاد‌هایی در راستای کاهش تأثیرات منفی ناشی از اقدامات توسعه‌ای در پهنه مذکور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Visual Impacts Assessment of the Southern Heights of Mashhad with the Resort Development Approach

نویسندگان [English]

  • nasrin bolouki
  • Sanaz Saeedi Mofrad
Department of Urban planing, Mashhad Beranch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Due to the increasing growth of urbanization, the exponential expansion of cities, and the severity of environmental, social, and psychological issues. Currently, the issue of planning for leisure time and developing and equipping recreational spaces on urban and suburban scales has become a social necessity; recreation in natural areas can take many of us away from daily life and the nervous pressure of the city streets. Like many urban centers, the Mashhad metropolis has faced a rapid urban growth trend in recent years. On the other hand, the existence of the Holy Shrine of Imam Reza, as a religious center for Shia Muslims in the Islamic world and influenced by other religious, historical, social, and economic values, has caused a large number of pilgrims and tourists from cities and surrounding countries to travel to this city. Therefore, this city needs special attention to strengthen and create attractive and functional public spaces to improve the mental health of the urban community and enhance its position in urban competitions, considering the transnational role of this city. The southern heights are one of the most important natural landscapes in the urban landscape of Mashhad, which has enhanced the overall ecological image of the city. On the other hand, some actions in the process of equipping the environment for the development of recreational activities have caused unreasonable interference and conflicts in the natural areas around Mashhad, especially in the southern highlands, which currently show the rapid process of changes in the visual-perceptual system of the environment. Thus, the current research, aimed at "evaluating the visual effects of the southern highlands using a development approach with the role of a resort," tries to understand the visual values of the environment in the development of the area under study with the function of a resort to strengthen the relationship between humans and the natural environment and identify the negative effects of development on visual resources. The results can help target the development of the mentioned area as an attractive urban space accessible to the public while paying attention to the protection of ecological qualities in the design and operation process.
 
Methodology
Based on library and documentary studies, a framework of theoretical foundations was developed in the initial stages of this research. In this section, using a questionnaire, criteria extracted from review studies to evaluate the effects of landscapes were checked and weighted by 15 specialists and experts in this field. In the next step, relying on field methods to record the scenery and the focal points of the scenery to simulate the scenery resulting from the resort development projects in the studied area in order to evaluate the visual effects of development measures and policies on the existing visual resources, public preferences from tourists and experts were received using questionnaire tools and images of simulated landscapes. This process randomly selected 15 experts and 165 tourists as the statistical population. Finally, the data analysis was performed based on the data obtained from comparing the existing landscapes and the landscapes caused by the development. In the final part, solutions were presented based on reducing the negative visual effects caused by the development measures.
 
Results and discussion
According to the results, in general, the development measures of the promenade in the southern heights of Mashhad have affected many linear and wide corridors due to the establishment of artificial elements (such as service buildings, gazebos, facility elements, benches, etc.) or the planting of trees in a non-targeted manner. Moreover, vision is often limited to distant visual qualities, especially when receiving wide landscapes. Although the planting of trees has improved the sense of naturalness and complexity in most of the received landscapes, on the other hand, due to the lack of attention to the effects of planting trees on the sight corridors, in many views of this area, the range of vision is limited, and the distance of receiving the view is reduced in people's perception. Additionally, the presence of artificial elements incompatible with the natural form of the area has caused a sense of inconsistency and reduced cohesion in the natural integrity of the landscape. Furthermore, the traffic of cars and heavy vehicles, along with the presence of artificial elements incompatible with the natural form of the area, has reduced the sense of naturalness, virginity, and untouchedness. Consequently, it has reduced the visual and ecological qualities of the audience of this area, including mountaineers and nature walkers.
 
Conclusion
In this area, there needs to be a focus on following a set of measures to develop and equip the southern elevations of Mashhad metropolis. However, these measures should consider the effects on the image and natural landscape of the area, as well as the visual corridors towards natural visual resources, particularly strategic centers offering wide views of the city with high visual quality. Visibility is limited, and artificial environmental elements reduce the sense of naturalness in many landscapes. By examining research sources based on landscape assessment methods, it becomes evident that more activity needs to be undertaken in this area. However, it is noteworthy that despite the attention of city managers from other cities in the country towards the development of the resort in the southern heights of Mashhad as a valuable project, no research has been conducted focusing on the visual effects of this area. Thus, the results obtained from the present research can contribute to the improvement of the management of the valuable visual resources of this natural area in the recreational development process. It can also be used as an experience in evaluating the visual effects of the recreational development of similar projects.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Landscape
  • Evaluation of Visual Quality
  • Visual Impacts Assessment
  • Resort Development
  • Southern Heights of Mashhad

اردکانی، طاهره؛ میکائیلی‌تبریزی، علیرضا؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول و محمدزاده، مرجان. (1397). تعیین طیف فرصت تفرجی در مناطق بالقوه گردشگری با استفاده از معادلات ساختاری (موردمطالعه: استان گلستان). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. (25)7،

136-156. Doi:10.22080/jtpd.2018.2003

بمانیان، دکتر محمدرضا؛ احمدی، فریال و پور یوسف زاده، سارا. (1390). اصول طراحی منظر طبیعی در مناطق حفاظت‌شده با تأکید بر اصول و معیارهای IUCN(1) . پژوهش‌های محیط‌زیست. (4)2، 75-85.                              Dor:20.1001.1.20089597.1390.2.4.9.1
پوراحمد، احمد؛ فرهادی، ابراهیم؛ قربانی، رامین و درودی نیا، عباس. (1397). تأثیر چشم‌اندازهای شهری بر سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: مناطق 2 و 9 شهر تهران. مجله شهر پایدار. (3)1، 17-33.                                         Doi:10.22034/jsc.2018.88476
تقوایی, مسعود, & زنگنه, مهدی. (1391). تحلیلی بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاهی شاندیز مشهد. جغرافیا و برنامه‌ریزی. (42)16، 89-112.
دارابی، حسن؛ باژدار، یاسر و احسانی، امیر هوشنگ. (1401). طراحی اکو پارک کوهستانی مبتنی بر خدمات منظر (نمونة موردی شاداب کوه طرهان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی. (4)54، 173-192.                              Dor:20.1001.1.20086296.1401.54.1.9.0
 سعیدی، سپیده؛ محمدزاده، مرجان؛ سلمان‌ماهینی، عبدالرسول و میرکریمی، سید حامد. (1396). ارزیابی کیفیت بصری مسیرهای پیاده‌روی در مناطق گردشگری طبیعی با استفاده از رهیافت ادراکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت، گرگان). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. (1)19، 79-92.                                                                                          Doi:10.22034/jest.2017.10330
صفرپور، فرشته؛ صالحی، علیرضا؛ الوانی نژاد، سهراب؛ فرزین، محسن و سمیعی، مسعود. (1401). پهنه‌بندی امکان توسعه تفرجگاه‌های طبیعی منطقه کوهمره سرخی شهرستان شیراز با کاربرد هم‌زمان تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزن‌دار. مطالعات علوم محیط‌زیست. (1)7، 4478-4487.                                                                                        Doi:10.22034/jess.2022.141187
فردانش، فرزین و کریمی، احسان. (1395). ارزیابی بصری و منظری راه تهران-دیزین. هفت شهر. (56-55) 4، 31-43.
عبدالله زاده فرد، علیرضا و محمدی، زهرا. (1397). نقش تفرجگاه‌های شهری در ارتقاء توسعه پایدار (نمونه موردی: رودخانه خشک شیراز). معماری و شهرسازی پایدار. (2)6، 1-16.                                                                             Doi:10.22061/jsaud.2019.985
مثنوی، محمدرضا؛ تاسا، حمید؛ کافی، محسن و دیناروندی، مرتضی. (1392). ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به‌منظور توسعة گردشگری. محیط‌شناسی. (1)39، 133-144.                                                                                   Doi:10.22059/jes.2013.30397
منتظری، فاطمه؛ تمرتاش، رضا؛ طاطیان، محمدرضا و حیدری، قدرت اله. (1401). تحلیل مدل ساختاری رفتار محیط‌زیست گرایانه گردشگران در منطقه سرخ‌آباد سوادکوه. پژوهش‌های جغرافیای انسانی. (4)54، 1415-1433.
 
References
Abdolahzade Fard, A., & Mohammadi, Z. (2017). The Role of Recreational Places in Improving the Sustainable Development (Case Study: KHOSHK River, Shiraz). Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 6(2), 1-16. Doi:10.22061/jsaud.2019.985 [In Persian].
Ardakani, T., Mikaili Tabrizi, A., Salmanmahiny, A., & Mohammadzadeh, M. (2017). Determining the range of recreational opportunities in potential tourism areas using structural equations (case study: Golestan province). Tourism planning and development, 25, 136-156. Doi:10.22080/jtpd.2018.2003
Bell, S. (2012). Landscape: Pattern, Perception and Process. (2nd edition ed.). Routledge.
Bemanian, M., & Ahmadi, F. (2010). Basics of Natural Landscape Design in Protected Areas. Shiraz: Farhange Pars. 20.1001.1.20089597.1390.2.4.9.1. [In Persian].
Bezáková, M., & Bezák, P. (2022). Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscapes in Slovakia. Land Use Policy, 115. Doi:10.1016/j.landusepol.2022.106020
Darabi, H., Bajdar, Y., & Ehsani, A. H. (2022). Design of a mountain eco-park based on landscape services (Case study: Shadab Mountain of Tarhan). Human Geography Research Quarterly, 54(1), 173-192. Dor:20.1001.1.20086296.1401.54.1.9.0 [In Persian].
Dorward, S. (1990). Design for Mountain Communities Hardcover. Van Nostrand Reinhold.
Fardanesh, F., & Karimi, E. (2016). Tehran-Dizin Road: A Landscape and Visual Impact Assessment. Haftshahr, 4(55,56), 31-43. [In Persian].
Hadavi, S., Kaplan, R., & Hunter, M. (2018). How does perception of nearby nature affect multiple aspects of neighbourhood satisfaction and use patterns?. Landscape Research, 43(3), 360-379. Doi:10.1080/01426397.2017.1314453
Hartig, T., Mitchell, R., Sjerp, d., & Frumkin, H. (2014). Nature and Health. Annual Review of Public Health, 35, 207-228. Doi:10.1146/annurev-publhealth-032013-182443
Hermes, J., Albert, C., & Von Haaren, C. (2018, march). Assessing the aesthetic quality of landscapes in Germany. Ecosystem Services, 296 - 307. Doi:10.1016/j.ecoser.2018.02.015
Huang, A.-H., & Lin, Y.-J. (2020). The effect of landscape colour, complexity and preference on viewing behaviour. Landscape Research, 45(2), 214-227. Doi:10.1080/01426397.2019.1593336
Kondo, M., Fluehr, J., McKeon, T., & Branas, C. (2018). Urban Green Space and Its Impact on Human Health. Environmental Research and Public Health, 15, 445. Doi:10.3390/ijerph15030445
Liu, Y., Hu, Y., & Zhao, B. (2019). Interactions between forest landscape elements and eye movement behavior under audio-visual integrated conditions. Journal of Forest Research, 25, 21–30.
Masnavi, M., Tasa, H., Kafi, M., & Dinarvandi, M. (2013). Landscape Visual Assessment of Gheshlagh River Valley - Sanandaj City for Ecotourism Development. Journal of Environmental Studies, 39(1), 133-144. Doi: 10.22059/jes.2013.30397 [In Persian].
Montazeri, F., Tamartash, R., tatian, M., & heydari, G. (2022). Analysis of structural model of tourists’ Eco-friendly behavior in Sorkhabad Savadkuh. Human Geography Research Quarterly, 54(4), 1415-1433. Dor:20.1001.1.20086296.1401.54.4.12.9 [In Persian].
Muhammed, A., & Elias, E. (2021). Class and landscape level habitat fragmentation analysis in the Bale. Heliyon, 21. Doi:10.1080/13416979.2019.1707341
Palmer, J. (2019). The contribution of a GIS-based landscape assessment model to a scientifically rigorous approach to visual impact assessment. Landscape and Urban Planning, 189, 80-90. Doi:10.1016/j.landurbplan.2019.03.005
Palmer, J. (2022). A Diversity of Approaches to Visual Impact Assessment. Land, 11, 1006. Doi:10.3390/land11071006
Palmer, J., & Sullivan, R. (2018). On the role of the public in visual impact assessment, with an invitation for reader participation. In: Gobster, Paul H.; Smardon, Richard C., eds. Visual resource stewardship conference proceedings: landscape and seascape management in a time of change. Doi:10.2737/NRS-GTR-P-183-VCS-5
pourahmad, a., Farhadi, E., Ghorbani, R., & Doorudinia, A. (2018). The Impact of Urban Prospects on Mental Health of Citizens (Case study: 2nd and 9th regions of Tehran). Sustainable city, 17-33. Doi:10.22034/jsc.2018.88476 [In Persian]
Russel, R., Guerry, A., Balvanera, P., Gould, R., Basurto, X., Chan, K.,... Tam, J. (2013). Humans and nature: how knowing and experiencing nature affect well-being. Annu. Rev. Environ. Resour., 38, 473–502. Doi:10.1146/annurev-environ-012312-110838
Saeidi, S., Mohammadzadeh, M., Salmanmahiny, A., & Mirkarimi, S. (2017). isual Quality Assessment of Walking Tracks in Natural Recreational Area Using Subjective Approach (Case Study: Ziarat basin, Gorgan). Journal of Environmental Science and Technology, 19(1), 79-92. Doi:10.22034/jest.2017.10330 [In Persian].
Safarpour, F., Salehi, A., Alvaninezgad, S., Farzin, M., & Samiei, M. (2022). Zoning the possibility of developing natural recreational areas in Kohmareh-Sorkhi, Shiraz City using Analysis Hierarchical processes and Weighted Liner Composition. Journal of Environmental Science Studies, 7(1), 4478-4487. Doi:10.22034/jess.2022.141187 [In Persian].
Schirpke, U., Tappeiner, U., & Tasser, E. (2019). A transnational perspective of global and regional ecosystem service flows from and to mountain regions. Scientific Reports, 9, 66-78. Doi:10.1038/s41598-019-43229-z
Solecka, I. (2019). The use of landscape value assessment in spatial planning and sustainable land management — a review. Landscape Research, 44(8), 966-981. Doi:10.1080/01426397.2018.1520206
Solecka, I., Rinne, T., Caracciolo Martins, R., Kytta, M., & Albert, C. (2022). Important places in landscape – investigating the determinants of perceived landscape value in the suburban area of Wrocław, Poland. Landscape and Urban Planning. Doi:10.1016/j.landurbplan.2021.104289
Solecka, K., & Nosal Hoy, K. (2022).Using the PROMETHEE II Method for the assessment of Recreational and Tourist Cycle Routes. European Research Studies Journal, 25(1), 820-845. Doi:10.35808/ersj/2889
Sullivan, R., Meyer, M., & Palmer, a. (2021). Evaluating photosimulations for visual impact assessment. Natural Resource Stewardship and Science, Air resources Division. National Park Service. Lakewood, Colorado.
Taghvai, M., & Zangane, M. (2013). An analysis on the development of industry in the resort area of Shandiz, Mashhad. Geography and Planning, 16(42). [In Persian]
Torkildsen, G. (2005). Leisure and recreation management. (5th edition ed.). NewYork: Routledge. Doi:10.4324/9780203477571