اثرات سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در توسعه طرح های اقتصادی و زیست پذیری پایدار روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.

10.22059/jhgr.2023.336372.1008433

چکیده

سرمایة اجتماعی یکی از ارکان بنیادین برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصاد روستایی و به مثابه امکانات و ظرفیتی برای بهبود زیست‌پذیری پایدار روستایی بشمارمی‌آید و زمینه را برای مشارکت و تعامل سازنده روستاییان فراهم می‌کند. براین مبنا، پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه بررسی شد. برای ارایه چارچوب معناداری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس گرافیک رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی، مشارکت روستاییان در توسعه طرح‌های اقتصادی روستا و زیست پذیری پایدارروستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، از میان شاخص های سرمایه اجتماعی شاخص انسجام اجتماعی با کمترین میانگین معادل 83/2 و تشکل اجتماعی با مقدار 42/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و میانگین شاخص‌های مشارکت روستاییان در توسعه طرح‌های اقتصادی معادل 85/2 را به خود اختصاص داده است؛ و در میان ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی، بعد اقتصادی با میزان 15/3 کمترین میانگین و بعد محیطی ـ اکولوژیک با میزان 59/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. افزون براین، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی به میزان39/1 بر مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی و بر زیست پذیری پایدار روستایی به میزان 54/0 تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است. بدین‏سان، سرمایه اجتماعی قادر است که بر مشارکت و اعتمادپذیری و روحیه همکاری در میان روستاییان برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی تأثیر مثبت به همراه داشته باشد و در تواناسازی روستاییان برای مدیریت و پاسخ به فشارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی ـ اکولوژیک و در نتیجه بهبود ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی کارساز باشد.

واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مدلسازی معادلات ساختاری، شهرستان جیرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of social capital on the participation of villagers in the development of economic plans and sustainable rural livability in the central district of Jiroft County

نویسندگان [English]

  • Naser Shafiei Sabet 1
  • fatemeh karimi marezi 2
1 Department of Human Geography and spatial planning, Earth science Faculty, shah-id Beheshti university
2 Department of Human Geography and Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University. Tehran
چکیده [English]

The effects of social capital on the participation of villagers in the development of economic plans and sustainable rural livability in the central district of Jiroft CountyEXTENDED ABSTRACT

Introduction

Today, sustainable rural viability is greatly affected by the social capital of the villagers. In other words, improving the dimensions and indicators of social capital provides the basis for achieving living facilities for sustainable rural viability (Schmaal et al., 2020). Accordingly, social capital is one of the fundamental pillars in the development of rural economy and as a facility and capacity to improve sustainable rural livelihood, which provides a basis for participation and constructive interaction of villagers(Shafieisabet and Khaksar 2020). Thus, social capital is one of the important pillars of increasing the capability of livable environments, because it can directly and indirectly affect the objective and subjective dimensions of sustainable viability of spaces(Xiao, Zhang, Kong, Li and Yang, 2020).

Methodology

The present research is quantitative in practical purpose and research method, among survey research and the nature data. The study's statistical population includes 178 villages inhabited in the central part of Jiroft city (results of the Statistical Center of Iran, 2016). ). Thirty villages were randomly selected. It is worth mentioning that based on the "central limit theorem," the number of samples more extensive than and equal to 30 from each community will be sufficient due to the normal distribution to determine the random sample size to fill in the questionnaire at the village level (Sarai, 2010). Therefore, the calculated sample size for random sample households based on Cochran's formula with 95% confidence level and the estimated variance of 0.25 (0.5 * 0.5) and a possible probability of 5% was calculated for 352 households. Because of the number of sample questionnaires in several villages, the method of rural household size (P.P.S) did not find the required quorum to complete the questionnaire. Therefore, the number of random sample household questionnaires was increased to 400 households. Also, Amos graphic software was used to analyze demographic characteristics and aggregate questions to enter the model and analyze the structures and relationships expressed in the theoretical framework. And the indicators were measured as Likert spectral ranking options from very low to 1. Cronbach's alpha test was used to evaluate the reliability and reliability of the research questionnaire data (Ashtiani, 2010). Finally, for the present study, the alpha value was about 0.829. Therefore, it is close to the number 1. So it can be said that it is at a reliable level. Also, the value of Cronbach's alpha coefficient was calculated according to the indicators at a good and acceptable level.

Findings and discussion

Findings showed that social capital and rural participation have a consistent and positive effect on sustainable rural livelihood. Also, the findings of the standard communication model revealed that the fit of the necessity of the variable path of social capital and sustainable rural viability is desirable. In addition, the findings showed that despite the positive impact of social capital indicators and rural participation on the economy of rural settlements in the process of sustainable living, but still assessed at a low level. Therefore, as the results showed, among the social capital indicators, the social organization index with an average of 2.79 in the best situation and the social awareness index with an average of 2.31 in the weakest situation; contract. Also, in relation to viability indices, the environmental-ecological index with an average of 2.64 is in the best condition and the social index with an average of 2.40 is in the weakest condition. In total, the average of all indicators of social capital and viability of rural settlements is relatively less than 3 or average. This research is in line with the results of research (Ruslan, 2010; Moayedfar, 1388; Heidari Sarban, 1393; Cho 2006).

Conclusion

Social capital and its scarcity are one of the main factors in explaining the quality of life and sustainable rural livelihood. In other words, social capital as a collective asset plays an important role in facilitating and coordinating the actions and capacity building of rural groups in achieving the development of the rural economy. In other words, social capital as a collective asset plays an important role in facilitating and coordinating the actions and capacity building of rural groups in achieving the development of the rural economy.Thus, social capital has a significant effect on rural development and is capable of having a positive effect on participation, trustworthiness, and the spirit of cooperation among rural communities to achieve economic goals and empower rural communities to manage and respond to social pressures. , economic and environmental-ecological and as a result, the development of the livability level of rural settlements should be effective.Thus, social capital has a significant effect on rural development and is capable of having a positive effect on participation, trustworthiness, and the spirit of cooperation among rural communities to achieve economic goals and empower rural communities to manage and respond to social pressures. , economic and environmental-ecological and as a result, the development of the livability level of rural settlements should be effective.Thus, social capital has a significant effect on rural development and is capable of having a positive effect on participation, trustworthiness, and the spirit of cooperation among rural communities to achieve economic goals and empower rural communities to manage and respond to social pressures. , economic and environmental-ecological and as a result, the development of the livability level of rural settlements should be effective.Thus, social capital has a significant effect on rural development and is capable of having a positive effect on participation, trustworthiness, and the spirit of cooperation among rural communities to achieve economic goals and empower rural communities to manage and respond to social pressures. , economic and environmental-ecological and as a result, the development of the livability level of rural settlements should be effective.

Keywords: social trust, social participation, rural development, structural equation modeling, Jiroft county.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social trust
  • social participation
  • rural development
  • structural equation modeling
  • Jiroft county

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1402