اثرات سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در توسعه طرح های اقتصادی و زیست پذیری پایدار روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی. تهران.

10.22059/jhgr.2023.336372.1008433

چکیده

سرمایة اجتماعی یکی از ارکان بنیادین برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصاد روستایی و به مثابه امکانات و ظرفیتی برای بهبود زیست‌پذیری پایدار روستایی بشمارمی‌آید و زمینه را برای مشارکت و تعامل سازنده روستاییان فراهم می‌کند. براین مبنا، پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه بررسی شد. برای ارایه چارچوب معناداری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس گرافیک رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی، مشارکت روستاییان در توسعه طرح‌های اقتصادی روستا و زیست پذیری پایدارروستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، از میان شاخص های سرمایه اجتماعی شاخص انسجام اجتماعی با کمترین میانگین معادل 83/2 و تشکل اجتماعی با مقدار 42/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و میانگین شاخص‌های مشارکت روستاییان در توسعه طرح‌های اقتصادی معادل 85/2 را به خود اختصاص داده است؛ و در میان ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی، بعد اقتصادی با میزان 15/3 کمترین میانگین و بعد محیطی ـ اکولوژیک با میزان 59/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. افزون براین، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی به میزان39/1 بر مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی و بر زیست پذیری پایدار روستایی به میزان 54/0 تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است. بدین‏سان، سرمایه اجتماعی قادر است که بر مشارکت و اعتمادپذیری و روحیه همکاری در میان روستاییان برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی تأثیر مثبت به همراه داشته باشد و در تواناسازی روستاییان برای مدیریت و پاسخ به فشارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی ـ اکولوژیک و در نتیجه بهبود ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی کارساز باشد.

واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مدلسازی معادلات ساختاری، شهرستان جیرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of social capital on the participation of villagers in the development of economic plans and sustainable rural livability in the central district of Jiroft County

نویسندگان [English]

  • Naser Shafiei Sabet 1
  • fatemeh karimi marezi 2
1 Department of Human Geography and spatial planning, Earth science Faculty, shah-id Beheshti university
2 Department of Human Geography and Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University. Tehran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Nowadays, the sustainable viability of rural areas is greatly influenced by the social capital of the villagers. In other words, improving the dimensions and indicators of social capital provides the basis for achieving life facilities in line with sustainable rural livability. Social capital is one of the fundamental pillars for the participation of villagers in the development of economic plans and as a capacity to improve sustainable rural living, which creates the ground for the constructive participation of villagers. In other words, social capital plays an important role in the participation of villagers in developing economic plans for rural settlements. For this reason, social capital is considered a solution in rural areas to solve economic difficulties, which is effective in the participation of villagers in the process of economic development of villages. Therefore, the value and necessity of the subject require us to get a deeper scientific understanding of the effect of social capital and the participation of villagers in the development of economic plans and sustainable rural livability in the study area.
 
Methodology
The current research is quantitative in terms of its practical purpose, in terms of the method of carrying out survey research, and in terms of the nature of the data. In this research, the effective and effective indicators of the research were analyzed based on the hypothesis and the conceptual framework using a descriptive-analytical method. Also, the method of data collection was library and field methods. The statistical population of the research includes the number of 178 inhabited villages in the central part of Jiroft city based on the results of the census of Iran Statistics Center in 2016. To determine the random sample size, 30 villages were randomly selected to fill out the questionnaire at the village level. It should be mentioned that based on the "central limit theorem," the number of samples larger and equal to 30 from each community will be sufficient due to the normality of the distribution. Thus, the sample size calculated for random sample households based on the "Cochran" formula with a confidence level of 95%, a pre-estimated variance of 0.25 (0.5*0.5), and a desired probability accuracy of 5%, the number of 352 households was calculated. The quorum was not found to complete the questionnaire since the number of sample questionnaires in several villages, according to the method, compared to the size of the households in the villages. Therefore, the number of random sample household questionnaires was increased to 400 households. Also, AMOS software was used to analyze the questions to enter the model and the structures. The measurement of the research indicators was in the form of Likert Scale options ranging from 1 very low to 5 very high.
 
Results and discussion
The research results revealed that among the indicators of social capital, the index of social cohesion had the lowest average of 2.83, and social organization, with a value of 3.42, had the highest average. The average indicators of participation of villagers in the development of economic plans are equal to 2.85. Among the dimensions of sustainable rural livability, the economic dimension has the lowest average, 3.15, and the environmental-ecological dimension has the highest average, 3.59. In addition, the findings of the communication model of the research showed that the fit of the coefficients of the social capital path had an effect of 1.39 on the participation in the development of economic plans and on sustainable rural livability by 0.54. Based on this, the findings revealed that the path coefficient of the variables has a good fit. Thus, social capital can positively affect the villagers' participation in the development of economic projects.
 
Conclusion
The literature and research findings revealed that social capital is an important factor for participation in the development of rural economy plans. In such a way, the formation of social groups by official organizations such as agricultural jihad and semi-official organizations such as Barkat Foundation and the like has effectively expanded the network, social relations, and social trust among the villagers. The result is increased social participation and participation in economic projects in the studied villages. Therefore, the improvement of the dimensions of social capital has led to the participation of villagers in the plans and programs of economic development of rural settlements. This has resulted in the improvement of environmental-ecological, social, and economic dimensions of sustainable livability in the studied area. In general, it can be said that although the improvement of social capital indicators in the studied area has led to the participation of villagers in the development of various agricultural and non-agricultural economic projects, the local administration must provide clear training and awareness in the field of development of various rural economic plans and gain social trust to create the ground for their participation in such plans and in order to improve the dimensions of livability.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social trust
  • social participation
  • rural development
  • structural equation modeling
  • Jiroft county
برغمدی، هادی. (1387). تأثیر تخریب محله غربت بر سرمایه اجتماعی اهالی محله خاک سفید. فصلنامه رفاه اجتماعی، 7(28)، 283 ـ 263.
رمضانی، لاوین؛ رحمانی، بیژن و شفیعی ثابت، ناصر. (1399). نقش مدیریت محلی در ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت روستاییان در اقتصاد روستایی (موردمطالعه: شهرستان بانه). اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 9(32)، 43-64.
  سرایی، حسن. (1389). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری تحقیق. چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
شفیعی ثابت، ناصر و خاکسار، سوگند. (1398). تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت روستاییان در برنامه‌های توسعه روستایی با نقش میانجی اثرات ادراک‌شده از برنامه‌ها و طرح‌ها، پژوهش‌های روستایی، 2 (10)، 258-275.
قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری با کاربرد AMOS Graghics. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جیرفت، سال (1395).                                www.amar.org.ir
 
References
Akçomak, I. S., & Ter Weel, B. (2009). Social capital, innovation and growth: Evidence from Europe. European Economic Review53(5), 544-567.‌ https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2008.10.001
Anthias, F. (2007). Ethnic ties: Social capital and the question of mobilisability. The Sociological Review55(4), 788-805. .https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2007.00752
Becker, J., Paton, D., Hudson-Doyle, E., & Johnston, D. (2019). Stakeholders’ perspectives of social capital in informing the development of neighborhood-based disaster resilience measurements. Journal of Applied Social Science13(1), 26-57.‌ https://doi.org/10.1177/1936724419827987
Bourdieu, Pierre. (2020). Haute couture and haute culture Fashion Theory (pp. 46-52(. https://doi.org/10.4324/9781003060963
Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De Bunt, G. G. (2010). How social and humancapital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloomindustry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.10.006
Cho, I. S. (2022). Fostering Community Bonding in High‐Density Habitations. Future Urban Habitation: Transdisciplinary Perspectives, Conceptions, and Designs, 149-163.‌  https://doi.org/10.1002/9781119734895.ch7
Cao, Y. (2021). Urban livability: Agent-based simulation, assessment, and interpretation for the case of Futian District, Shenzhen. Journal of Cleaner Production320, 128662.‌ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128662
Dai, L. (2021). Social Cohesion in Rapidly Urbanizing Peri-urban Neighbourhoods: An Examination of Panyu District, Guangzhou City, China (Doctoral dissertation, University of Sheffield).‌
Hammer, J., & Pivo, G. (2017). The triple bottom line and sustainable economic development theory and practice. Economic Development Quarterly31(1), 25-36.‌ https://doi.org/10.1177/0891242416674808
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat international68, 99-107.‌ https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.02.005
Lázaro, J. C. (2019). Social innovation and the promotion of local economic development. Innovation & Management Review16(1), 55-71.‌  https://doi.org/10.1108/INMR-10-2018-0074
McIntosh, C., Alegría, T., Ordóñez, G., & Zenteno, R. (2018). The neighborhood impacts of local infrastructure investment: Evidence from urban Mexico. American Economic Journal: Applied Economics10(3), 263-286.  https//doi.org/10.1257/app.10.3
Mykhailyshyn, L., & Vasylchenko, S. (2020). Why do developed economies become vulnerable to economic cycles?. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University7(3), 156-162.‌  https://doi.org/10.15330/jpnu.7.3.156-162
Minamoto, Y. (2021). The impacts of social capital on rural household’s income: empirical evidence from rural Vietnam. Journal of International Economics and Management21(2), 24-46. ‌https://doi.org/10.38203/jiem.021.2.0027
Onyx, J., & Bullen, P. (2018). Measuring social capital in five communities. The journal of applied behavioral science, 36(1), 23-42. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8163-5
Popovych, A. (2018). Social Capital and Rural Development. TOURISM & Popovych, Andriy. (2018). Social Capital and Rural Development. Tourism & Development Studies, 323. http://doi.org/10.5281/zenodo.2577370
Putnam, R. D. (2004, March). Education, diversity, social cohesion and “social capital”. pp. 2-7.
Rivera, M., Knickel, K., María Díaz‐Puente, J., & Afonso, A. (2019). The role of social capital in agricultural and rural development: lessons learnt from case studies in seven countries. Sociologia Ruralis59(1), 66-91. https://doi.org/10.1111/soru.12218
Setini, M., Yasa, N. N. K., Supartha, I. W. G., Giantari, I. G. A. K., & Rajiani, I. (2020). The passway of women entrepreneurship: Starting from social capital with open innovation, through to knowledge sharing and innovative performance. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity6(2), 25. ‌https://doi.org/10.3390/joitmc6020025
Sisto, R., Lopolito, A., & Van Vliet, M. (2018). Stakeholder participation in planning rural development strategies: Using backcasting to support Local Action Groups in complying with CLLD requirements. Land use policy70, 442-450.‌ https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.022
Xiao, T., Lyu, S., Sun, J., & Zhao, R. (2020). The relationship between social capital and depressive symptoms among the elderly in China: the mediating role of life satisfaction. Risk Management and Healthcare Policy, 205-213.‌  https://doi.org/10.2147/RMHP.S247355
Barghamdi, H, (2007), the effect of the destruction of Ghorbart neighborhood on the social capital of the residents of Khak Sefid neighborhood, social welfare scientific-research quarterly, 7(28), 263-283. [In Persian].
Ramezani, L., Rahmani, B., & Shafiei, N. (2019). The role of local management in promoting social capital and the participation of villagers in the rural economy (case study: Baneh city), Journal of Space Economy & Rural Developmen, 9(36), 43-64. [In Persian].
Shafiei, S. N., & Khaksar, S. (2020). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. The Social Science Journal, 1-29.
Statistics Center of Iran, Detailed Results of Population and Housing Census of Jiroft, (2015).
www.amar.org.ir. [In Persian].
Saraei, H. (2010). An introduction to research sampling. samt printed, second edition, Tehran. [In Persian].
Ghasemi, V. (2010). Structural equation modeling using AMOS Graghics. Tehran: Sociologists Publications. [In Persian].