اثر اعتبار و درگیری تصویر مقصد شهرهای تاریخی بر شعف گردشگران و طنین برند شهر گردشگری (مورد مطالعه شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری تاریخی، از عناصر اساسی توسعه اقتصادی در جوامع محلی است. مؤلفه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند در موفقیت این نوع گردشگری تأثیرگذار باشد، اما هرگونه اقدام یا استراتژی انجام شده باید ارتباط تنگاتنگی با تأمین شعف گردشگر داشته باشد. نظر به تأثیر تحولات و بحران‌های کنونی از جمله کووید 19، زیان‌های سنگینی بر پیکره صنعت گردشگری وارد گردیده است و گرایش‌ها بیشتر به سمت بسترها و فضاهای مجازی است و با توجه به ویژگی اطلاعات‌محوری این صنعت، مقاله حاضر به بررسی رابطه تصویر مقصد به‌عنوان متغیری مرکزی با متغیرهای اصالت درک شده، درگیری و قابلیت اعتبار منبع از یک سو و قصد بازدید و قصد توصیه و شعف و طنین از سوی دیگر، برای مناطق تاریخی پرداخته و با بررسی متون، به ارائه مدل مفهومی و فرضیاتی بر اساس آن می‌پردازد. مطالعات نشان داده است که تصویر مقصد، یکی از عوامل اصلی جذب گردشگران و تأثیرگذار در شهرهای تاریخی است. نتایج به وجود تأثیر و رابطه مستقیم متغیرهای اصالت درک شده، قابلیت اعتبار منبع، و درگیری با ابعاد دوگانه تصویر شناختی و عاطفی و تصویر کلی تصویر مقصد و نهایتاً به شعف و طنین گردشگران اشاره دارد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تصویر شناختی و تصویر عاطفی بر تصویر مقصد اثرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر مقصد بر قصد بازدید و قصد توصیه تأثیرگذار می‌باشد. در واقع افراد که از مقصدی که به کشور مبدأ یا منطقه خود نزدیک‌تر هستند و احساس نزدیکی با مردم محلی و هنجارهای آن‌ها دارند و یا از طریق انبوه اطلاعاتی که به‌واسطه رسانه‌ها و دوستان یا اقوام، به دست می‌آورند، به آن مقاصد سفر می‌کنند. یافته‌های پژوهش نشان داد که خلق تصاویر مثبت از مقصد ناشی از تعامل مثبت با جامعه محلی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of validity and conflict of the image of the destination of historical cities on the happiness of tourists and the resonance of the brand of the tourist city (Case study of Yazd city)

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Esmael Nasiri 2
  • Mehran Shahrestani 3
1 Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Gilan, Rasht, Iran.
3 Department of Tourism Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstrac
Introduction
Historical tourism is one of the most important parts of tourism development, and many variables are effective in developing this type of tourism. The image of the destination is one of the determining factors in the tourist's joy of historical tourism. The image of the destination is considered a multidimensional and hybrid structure and follows the attitude pattern of three elements, including cognitive, emotional, and perceptual elements. Although some research considers the destination image as a two-dimensional structure (cognitive and emotional), some claim that tourism researchers have completely neglected the third dimension of the destination image, which has a useful meaning, over the past decades. The destination image was limited to studies of its perceptual or cognitive component. Now, travelers have concerns about their inexperience in destinations and want to find the most relevant information about their stay and destination before traveling. Providing reliable information for tourist destinations intended to facilitate the highest level of tourist experience and enjoyment leads to the tendency and encouragement of tourists to destination-oriented activities and experiences, including creating positive images of the destination, visiting the destination, shopping, and recommendations. Visiting the destination to others ultimately leads to joy and satisfaction that will lead to positive economic consequences for residents of historic cities. Visiting historic sites is one of the most popular activities among tourists. This justifies the favorable position of cultural heritage tourism among the fastest-growing tourism markets. However, less research has been done on the behavior of cultural heritage tourists. In 2014, approximately 40% of international tourists were identified as cultural heritage tourists based on their participation in cultural visits or activities. Culturally, they have been considered by marketing researchers.
 
Methodology
Since the purpose of this study is to investigate the effect of validity and conflict of destination image of historical cities on the joy and resonance of tourists, in terms of purpose, it is applied, and in terms of research, the method is descriptive-survey and in data analysis using structural equation modeling has done. In order to test the hypotheses of the statistical community, tourists in Yazd from April 1 to late September 2019 have been selected. Morgan table was used to determine the number of research samples, and the statistical sample of this research was 384 people. In this study, the independent variables are perceived originality, conflict, and source credibility; the mediating variables are cognitive image, emotional image, and destination image; and the dependent variables are tourist joy and brand resonance recommendation, and 28 questions have been assigned to collect the necessary data. In inferential data analysis, Cronbach's alpha coefficient and KMO test were used to determine the internal stability of the instrument. All statistical calculations of this study were performed using SPSS23 statistical software and analyses related to structural equation modeling using AMOS23 software, and the significance level of the whole test is P <0.05.
 
Discussion and Results
The findings of this study showed that the creation of positive images of the destination is due to positive interaction with the local community. Zhang et al. (2014) also concluded that the perception of the destination image can be influenced by political, ideological, religious, ethnic, and cultural issues. The findings of this study showed that emotional image has more effects on behavioral goals than cognitive image. This means that emotions, contrary to the cognitive claim of the image, have a more significant impact on the emotional image; Gartner (1994) and Hudson, Ruth, Madden, and Hudson (2015) achieved similar results. The findings of this study indicated that the image of the destination has a positive and significant effect on the intention to travel to that destination. Moon, Aziz, and Boji (2018) reached similar conclusions. The results showed that destination managers and marketers can increase tourists' motivation to recommend a trip to that destination by creating a good image of the destination.
 
Conclusion
This study aimed to evaluate the presentation of a theoretical model on the relationships of variables of perceived originality, conflict, source validity, cognitive and emotional image, tourist joy, and brand resonance recommendation of a destination and the characteristics of these variables with a focus on the destination image. The results of this study showed that the source's perceived originality, involvement, and credibility have a positive and significant effect on cognitive and emotional images. Also, cognitive and emotional imagery affect the destination image. The findings showed that the destination image affects the intention of the visit and the intention of the recommendation. In fact, people who travel from a destination closer to their country of origin or region and feel close to the local people and their norms, or through the vast amount of information they obtain through the media and friends or relatives, travel to those destinations. In addition, creating positive images of the destination is due to positive interaction with the local community. Zhang et al. (2014) also concluded that the perception of the destination image can be influenced by political, ideological, religious, ethnic, and cultural issues. The findings of this study showed that emotional image has more effects on behavioral goals than cognitive image. This means that emotions affect the emotional image, contrary to the cognitive claim of the image. Gartner (1994) and Hudson, Ruth, Madden, and Hudson, 2015 achieved similar results. The findings of this study showed that the image of the destination has a positive and significant effect on the intention to travel to that destination. Moon, Aziz, and Boji (2018) reached similar conclusions, in line with the research findings showing that destination managers and marketers can increase tourists' intention to recommend by creating a good image of the destination. This study showed that focusing more on the emotional image dimension puts managers one step further in controlling behavioral goals because their feelings and emotions directly predict decisions about tourists.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban brand
  • destination
  • intention to visit and recommend
  • tourism
  • human geography
شیرمحمدی، یزدان؛ هاشمی باغی، زینب و شاهسون، نسترن. (1396). تجزیه‌وتحلیل اثر یکپارچه ارتباطات بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش برند سلامت گردشگری. گردشگری و توسعه، 7(1)، 1-19.
شیرمحمدی، یزدان؛ جلالیان، سید اسحاق؛.، هاشمی باغی، زینب و ترکاشوند، سعید. (1398). بررسی تأثیر رویدادهای فرهنگی بر تصویر شناختی و عاطفی مقصد گردشگری (موردمطالعه: شهر کرج). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 8 (31)، 147-161.
شیرمحمدی، یزدان؛ جلالیان، سید. اسحاق و منصوری، سمانه. (1399)، اثر تصویر و شخصیت برند شهری و تأثیر آن‌ها بر نگرش و قصد انتخاب مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر تهران). مجله گردشگری شهری، 2(7)، 37-50.
شیرمحمدی، یزدان؛ دارابی، غزاله و هاشمی باغی، زینب. (1396). اثر درگیری ذهنی بر قصد بازدید مجدد گردشگران داخلی در مقایسه با گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی شهر تهران). مطالعات مدیریت گردشگری، 12(39)، 95-121.
شیرمحمدی، یزدان.، و عابدی، فرزانه. (1398). بررسی تأثیر تبلیغات بر تمایلات رفتاری گردشگران در شبکه‌های اجتماعی. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 11(2)، 99-119.
 
References
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. The Free Press, New York.
Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review, 38(3), 102–120. https://doi.org/10.2307/41165845
Akgün, A. E., Senturk, H. A., Keskin, H. & Onal, I. (2019). The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul. Journal of Destination Marketing and Management, 16(1), 100355. doi:10.1016/j.jdmm.2019.03.009
Bianchi, C., & Pike, S. (2011). Antecedents of destination brand loyalty for a longhaul market: Australia’s destination loyalty among Chilean travelers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(7), 736-750. doi:10.1080/10548408.2011.611742
Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). Investigating attitudes toward three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism Management, 42(3), 215–223. Doi:10.1016/j.tourman.2013.11.014
Boo, S. Busser, J., & Baloglu, S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30(2), 219–231. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.06.003
Chen, C. C., & Lin, Y. H. (2012). Segmenting mainland Chinese tourists to Taiwan by destination familiarity: A factor-cluster approach. International Journal of Tourism Research14(4), 339-359. https://doi.org/10.1002/jtr.864
Chen, N. C., Dwyer, L., & Firth, T. (2018). Residents' place attachment and word-of-mouth behaviours: A tale of two cities. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.05.001
Choi, H. C., Lee, W., Sung, H. & Chiu, C. F. (2014). Evaluation of the service performance: Application of the zone of tolerance with importance performance analysis of a convention facility. Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, 9, 9-19. http://dx.doi.org/10.1108/S1871-317320140000009000
De Nisco, A., Mainolfi, G., Marino, V., & Napolitano, M. R. (2015). Tourism satisfaction effect on general country image, destination image, and post-visit intentions. Journal of Vacation Marketing, 21(4), 305–317. http://dx.doi.org/10.1177/1356766715577502
De Rojas, C., & Camarero, C. (2008). Visitors’ experience, mood and satisfaction in a heritagecontext: Evidence from an interpretation center. Tourism Management, 29(3), 525–537. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.06.004
Deng, Q., & Li, M. (2014). A model of event–destination image transfer. Journal of Travel Research, 53(1), 69–82. https://doi.org/10.1177/0047287513491331
Eid, R., El-Kassrawy, Y. A., & Agag, G. (2019). Integrating destination attributes, political (in) stability, destination image, tourist satisfaction, and intention to recommend: A study of UAE. Journal of Hospitality and Tourism Research, 43(6), 839–866. https://doi.org/10.1177/1096348019837750
Ferns, B. H., & Walls, A, (2012). 'Enduring travel involvement, destination brand equity, and travelers’ visit intentions: A structural model analysis, Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), 27-35. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.07.002
Fu, H., Ye, B. H., & Xiang, J. (2016). Reality TV, audience travel intentions, and destination image. Tourism Management, 55, 37-48. 10.1016/j.tourman.2016.01.009
Gertner, R. K., Berger, K. A., & Gertner, D. (2006). Country-dot.com: Marketing and branding destinations online. Journal of Travel and Tourism Marketing, 21(2), 105–116. http://dx.doi.org/10.1300/J073v21n02_08
Gómez, M., Fernández, A. C., Molina, A., & Aranda, E. (2018). City branding in European capitals: An analysis from the visitor perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 7, 190-201. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.11.001
Han, H. (2015). Travelers' pro-environmental behavior in a green lodging context:Converging value-belief-norm theory and the theory of planned behavior. Tourism Management, 47, 164-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.09.014
Hankinson, G. (2007). The management of destination brands: Five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory. Journal of Brand Management, 14(3), 240–254. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550065
Hanks, L., Line, N. D., & Mattila, A. S. (2016). The impact of self-service technology and the presence of others on cause-related marketing programs in restaurants. Journal of Hospitality Marketing & Management, 25(5), 547–562. http://dx.doi.org/10.1080/19368623.2015.1046536
Hawkins, D, I., Best, R. J., & Coney, K, A. (1995). Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy. Sixth Edition, Chicago: Irwin.
Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism Management, 47, 68–76. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.09.001
Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2006). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Place Branding and Public Diplomacy, 3(2), 183–194. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990056
Khan, M. J., Chelliah, S., & Ahmed, S. (2017). Factors influencing destination image and visit intention among young women travellers: Role of travel motivation, perceived risks, and travel constraints. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(11), 1139–1155. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1374985
Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Brand Management, 9(4), 249–261. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540076
Lalicic, L., & Weismayer, C. (2017). The role of authenticity in Airbnb experiences. In: Schegg, R., Stangl, B. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2017. Springer, Cham. (781–794). http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51168-9_56
Lu, L., Chi, C. G., & Liu, Y. (2015). Authenticity, involvement, and image: Evaluating tourist experiences at historic districts. Tourism Management, 50, 85-96. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.026
Lucarelli, A. (2012), Unraveling the complexity of ‘city brand equity’: A three-dimensional framework. Journal of Place Management and Development, 5(3), 231–252. http://dx.doi.org/10.1108/17538331211269648
Martin-Santana, J., Beerli-Palacio, A., & Nazzareno, P. (2017). Antecedents and consequences of destination image gap. Annals of Tourism Research, 62, 13–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2016.11.001
Michael, N., James, R., & Michael, I. (2018). Australia’s cognitive, affective and conative destination image: an Emirati tourist perspective. Journal of Islamic Marketing, 9(1), 36–59. http://dx.doi.org/10.1108/JIMA-06-2016-0056
Moors, A., Ellsworth, P. C., Scherer, K. R., & Frijda, N. H. (2013). Appraisal theories of emotion: State of the art and future development. Emotion Review, 5(2), 119–124. http://dx.doi.org/10.1177/1754073912468165
Nguyen, T. H. H., & Cheung, C. (2014). The classification of heritage tourists: A case of Hue city, Vietnam. Journal of Heritage Tourism, 9(1), 35–50. 10.1080/1743873X.2013.818677
Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New York: Irwin/McGraw Hill.
Park, S., Hsieh, C., & Lee, C. (2017). Examining Chinese college students’ intention to travel to Japan using the extended theory of planned behavior: Testing destination image and the mediating role of travel constraints. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34(1), 1–19. http://dx.doi.org/10.1080/10548408.2016.1141154
Peter, J. P., & Olson, J. C. (2008). Consumer behavior and marketing strategy (8th ed.). Singapore: McGraw Hill.
Phau, I., & Ong, D. (2007). An investigation of the effects of environmental claims in promotional messages for clothing brands. Marketing Intelligence & Planning, 25(7), 772-788. http://dx.doi.org/10.1108/02634500710834214
Pike, S. (2005). Tourism destination branding complexity. Journal of Product & Brand Management, 14(4), 258-259. http://dx.doi.org/10.1108/10610420510609267
Promsivapallop, P., & Kannaovakun, P. (2017). A comparative assessment of destination image, travel risk perceptions and travel intention by young travellers across three ASEAN countries: A study of German students. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2), 1-17. http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2017.1308391
Ragb, H., Mahrous, A. A., & Ghoneim, A. (2020). A proposed measurement scale for mixed-images destinations and its interrelationships with destination loyalty and travel experience. Tourism Management Perspectives, 35. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100677
Rahman, A., Sharmin, N., & Akhter, M. (2020). The Role of Authenticity, Source Credibility, and Involvement in the formation of Destination Image on Social Media Platforms. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 16. Research, 14(4), 339–352.
Russell, J., Ward, L. & Pratt, G. (1981). The affective quality attributed to environments: A factoranalytic study. Environment and Behavior, 13(3), 259–288. https://dx.doi.org/10.1177/0013916581133001
San Martin, H., & Rodriguez del Bosque, I. A. (2008). Exploring the cognitive-affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism Management, 29(2), 263–277. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2007.03.012
Sharma, P., & Nayak, J. K. (2019). Temporary removal: The role of destination image as a mediator between tourists’ emotional experiences and behavioral intentions: A study of wellness tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 16(3/4). http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.02.002
Shirmohammadi, Y., & Abedi, F. (2018). Investigating the impact of advertisements on the behavioral tendencies of tourists in social networks. Iran Social Development Studies, 11(2), 99-119. [In Persian].
Shirmohammadi, Y., & Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists’ Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165- 195.
Shirmohammadi, Y., & Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International Journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36. [In Persian].
Shirmohammadi, Y., Darabi, G., & Hashemi baghi, Z. (2017). The Effect of Mental Conflicts on theDomestic Tourists’ Intention to Revisit in Comparison with International Tourists (case study: Tehran). Tourism Management Studies, 12(39), 95-121. [In Persian]. https://doi.org/10.22054/tms.2017.15230.1429
Shirmohammadi, Y., Jalalian, S. I., Hashemi Baghi, Z. & Torkashvand, S. (2018). Investigating the impact of cultural events on the cognitive and emotional image of a tourist destination (case study: Karaj city). Tourism Planning and Development, 8(31), 147-161. https://doi.org/10.22080/jtpd.2020.14641.2888 [In Persian].
Shirmohammadi, Y., Hashemi Baghi, Z., & Shahsavan, N. (2017). Analysis of the effect of integratedmarketing communications and advanced information technology on the brand value of health tourism. Tourism And Development, 7(1), 1-19. [In Persian].
Shirmohammadi, Y; Jalalian, S. I. & Mansouri, S. (2019), The effect of urban brand image and personality and their influence on the attitude and intention to choose a tourist destination (case study: Tehran). Journal of Urban Tourism, 2(7), 37-50. http://doi.org/10.22059/JUT.2020.272082.590 [In Persian].
Stepchenkova, S. & Morrison, A. M. (2006). The destination image of Russia: From the online inducedperspective. Tourism Management, 27(5), 943–956. 10.1016/j.tourman.2005.10.021
Stylos, N., Vassiliadis, C. A., Bellou, V. & Andronikidis, A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination. Tourism Management, 53, 40–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.006
Tan, W. & Wu, C. (2016). An investigation of the relationships among destination familiarity, destination image and future visit intention. Journal of Destination Marketing & Management, 5(3), 214–226. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.12.008
Tang, Y. (2014). Travel motivation, destination image and visitor satisfaction of international tourists after the 2008 Wenchuan earthquake: A structural modelling approach. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(11), 1260–1277. http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2013.844181
Thomson, M., MacInnis, D. J., & Park, C.W. (2005). The ties that bind: measuring the strength ofconsumers’ emotional attachments to brands. Journal of Consumer Psychology, 15(1), 77-91.
Yeong, W. M., Aziz, Y. A. & Bojei, J. (2018). Preliminary study of international students in Malaysia on perceived university and destination image towards intention to recommend. Journal of Research in Business, Economics and Management, 10(5), 2078–2091. https://doi.org/10.5281/zenodo.3953780
Zenker, S. (2011). How to catch a city? The concept and measurement of place brands. Journal of Place Management and Development, 4(1), 40–52. http://dx.doi.org/10.1108/17538331111117151