اثر اعتبار و درگیری تصویر مقصد شهرهای تاریخی بر شعف گردشگران و طنین برند شهر گردشگری (مورد مطالعه شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697- 19394، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گردشگری تاریخی، از عناصر اساسی توسعه اقتصادی در جوامع محلی است. مؤلفه‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند در موفقیت این نوع گردشگری تأثیرگذار باشد، اما هرگونه اقدام یا استراتژی انجام شده باید ارتباط تنگاتنگی با تأمین شعف گردشگر داشته باشد. نظر به تأثیر تحولات و بحران‌های کنونی از جمله کووید 19، زیان‌های سنگینی بر پیکره صنعت گردشگری وارد گردیده است و گرایش‌ها بیشتر به سمت بسترها و فضاهای مجازی است و با توجه به ویژگی اطلاعات‌محوری این صنعت، مقاله حاضر به بررسی رابطه تصویر مقصد به‌عنوان متغیری مرکزی با متغیرهای اصالت درک شده، درگیری و قابلیت اعتبار منبع از یک سو و قصد بازدید و قصد توصیه و شعف و طنین از سوی دیگر، برای مناطق تاریخی پرداخته و با بررسی متون، به ارائه مدل مفهومی و فرضیاتی بر اساس آن می‌پردازد. مطالعات نشان داده است که تصویر مقصد، یکی از عوامل اصلی جذب گردشگران و تأثیرگذار در شهرهای تاریخی است. نتایج به وجود تأثیر و رابطه مستقیم متغیرهای اصالت درک شده، قابلیت اعتبار منبع، و درگیری با ابعاد دوگانه تصویر شناختی و عاطفی و تصویر کلی تصویر مقصد و نهایتاً به شعف و طنین گردشگران اشاره دارد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تصویر شناختی و تصویر عاطفی بر تصویر مقصد اثرگذار است. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر مقصد بر قصد بازدید و قصد توصیه تأثیرگذار می‌باشد. در واقع افراد که از مقصدی که به کشور مبدأ یا منطقه خود نزدیک‌تر هستند و احساس نزدیکی با مردم محلی و هنجارهای آن‌ها دارند و یا از طریق انبوه اطلاعاتی که به‌واسطه رسانه‌ها و دوستان یا اقوام، به دست می‌آورند، به آن مقاصد سفر می‌کنند. یافته‌های پژوهش نشان داد که خلق تصاویر مثبت از مقصد ناشی از تعامل مثبت با جامعه محلی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of validity and conflict of the image of the destination of historical cities on the happiness of tourists and the resonance of the brand of the tourist city (Case study of Yazd city)

نویسندگان [English]

 • yazdan shirmohammadi 1
 • Esmael Nasiri 2
 • Mehran Shahrestani 3
1 Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University, PO Box 4697-19394, Tehran, Iran
2 faAssociate Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master of Tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction

Historical tourism is one of the most important parts of tourism development and many variables are effective in the development of this type of tourism. The image of the destination is one of the determining factors in the tourist's joy of historical tourism. The image of the destination is considered as a multidimensional and hybrid structure and follows the attitude pattern of three elements including cognitive, emotional and perceptual elements. Although some research tends to consider the destination image as a two-dimensional structure (cognitive and emotional), some claim that tourism researchers have completely neglected the third dimension of the destination image, which has a useful meaning, over the past decades. The destination image was limited to studies of its perceptual or cognitive component

Now travelers have concerns about their inexperience of destinations and want to find the most relevant information about their stay and destination before traveling. Providing reliable information for tourism destinations that are intended to facilitate the highest level of tourist experience and enjoyment, leads to the tendency and encouragement of tourists to destination-oriented activities and experiences, including creating positive images of the destination, visiting the destination, shopping, recommendation. This justifies the favorable position of cultural heritage tourism among the fastest growing tourism markets. But less research has been done on the behavior of cultural heritage tourists. In 2014, approximately 40% of international tourists were identified as cultural heritage tourists based on their participation in cultural visits or activities. Culturally, they have been considered by marketing researchers

Methodology

Since the purpose of this study is to investigate the effect of validity and conflict of destination image of historical cities on the joy and resonance of tourists, in terms of purpose, it is applied and in terms of research method is descriptive-survey and in data analysis using structural equation modeling has done. In order to test the hypotheses of the statistical community, tourists in Yazd from April 1 to late September 1398 have been selected. Sampling method this research is available by sampling. Morgan table was used to determine the number of research samples and the statistical sample of this research was 384 people. In this study, the independent variables are perceived originality, conflict and source credibility, the mediating variables are cognitive image, emotional image and destination image, and the dependent variables are tourist joy and brand resonance recommendation, and 28 questions have been assigned to collect the necessary data. In inferential data analysis, Cronbach's alpha coefficient and KMO test were used to determine the internal stability of the instrument. All statistical calculations of this study were performed using SPSS23 statistical software and analyzes related to structural equation modeling using Amos23 software and the significance level of the whole test is P <0.05.

Discussion and Results

The findings of this study showed that the creation of positive images of the destination is due to positive interaction with the local community. Zhang et al. (2014) also concluded that perception of the destination image can be influenced by political, ideological, religious, ethnic, and cultural issues. Findings of this study showed that emotional image has more effects on behavioral goals than cognitive image. This means that emotions, contrary to the cognitive claim of the image, have a greater impact on the emotional image, Gartner (1994) and Hudson, Ruth, Madden, and Hudson (2015) achieved similar results. Findings of this study indicated that the image of the destination has a positive and significant effect on the intention to travel to that destination. Moon, Aziz and Boji, (2018) reached similar conclusions in this regard. The results showed that destination managers and marketers can increase the motivation of tourists to recommend a trip to that destination by creating a good image of the destination.

Conclusion

The aim of this study was to evaluate the presentation of a theoretical model on the relationships of variables of perceived originality, conflict, source validity, cognitive and emotional image, tourist joy and brand resonance recommendation of a destination and the characteristics of these variables with the focus on the destination image. The results of this study showed that perceived originality, involvement and credibility of the source have a positive and significant effect on cognitive image and emotional image. The findings of this study indicate that cognitive imagery and emotional imagery affect the destination image. The results showed that the destination image has an effect on the intention of the visit and the intention of the recommendation. In fact, people who travel from a destination closer to their country of origin or region and feel close to the local people and their norms, or through the vast amount of information they obtain through the media and friends or relatives, travel to those destinations. Findings showed that the creation of positive images of the destination is due to positive interaction with the local community. Zhang et al. (2014) also concluded that perception of the destination image can be influenced by political, ideological, religious, ethnic and cultural issues. Findings of this study showed that emotional image has more effects on behavioral goals than cognitive image. This means that emotions affect the emotional image, contrary to the cognitive claim of the image. Gartner (1994) and Hudson, Ruth, Madden and Hudson, 2015 achieved similar results. Findings of this study showed that the image of the destination has a positive and significant effect on the intention to travel to that destination. Moon, Aziz, and Boji (2018) reached similar conclusions, in line with the research findings showed that destination managers and marketers can increase the tourist's intention to recommend by creating a good image of the destination. The results of this study showed that focusing more on the emotional image dimension puts manager’s one step further in controlling behavioral goals, because decisions about tourists are directly predicted by their feelings and emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban brand
 • destination
 • intention to visit and recommend
 • tourism
 • human geography

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 12 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مرداد 1401