بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی با مدل سازی معادلات ساختاری در شهر سرپل ذهاب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22059/jhgr.2022.319405.1008261

چکیده

آرزوی بهبود کیفیت زندگی در مکانی مشخص و برای شخص یا گروه مشخص، کانون توجه مهمی برای برنامه ریزان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی روابط ساختاری شاخص های کیفیت زندگی در شهر سرپل ذهاب انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شهروندان شهر سرپل -ذهاب می باشد که با توجه به حجم جامعه (45481N=) تعداد 381 نفر از این افراد با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به شیوه نمونه‌ گیری تصادفی ساده توزیع گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. کلیه تحلیل‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار 25 SPSS و LISREL8.8 انجام گردید. نتایج حاصل از ضریب هسمانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل کیفیت زندگی شهری برابر 91/0 و برای مؤلفه‌ ها در دامنه 70/0 تا 74/0 می‌باشد. برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل 5 عاملی این پرسشنامه را تائید کرد. در بعد زیست محیطی گویه احساس آرامش نبود آلودگی‌ های صوتی، بصری و ... )، در بعد اجتماعی رضایت از حس شادی و سر زندگی در محل سکونت، در بعد اقتصادی میزان تمایل به ادامه زندگی در صورت افزایش درآمد، در بعد کالبدی رضایت از شرایط واحد مسکونی (اندازه، تعداد اتاق، تجهیزات لازم و ....) و نهایتاً در بعد مدیریت شهری رضایت از خدمات ارائه شده شهرداری (جمع‌ آوری به موقع زباله، فاضلاب و مواد زاید ساختمانی و بیشترین بار عاملی را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of quality of life indicators by Structural Equation Modeling in the city of Sarpol-e Zahab

نویسندگان [English]

  • Mansour Rahmati 1
  • Shirin Ahmadi 2
  • chnour mohammadi 3
1 Department of Geography and Urban and Rural Planning, Mohagheg Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Today, studies of quality of life have mainly focused on the urban environment, and the quality of urban life and its study is of great necessity and importance. Urban areas are always faced with important issues such as social deprivation, unemployment, housing shortages, insecurity, etc., severely affecting the quality of urban life. Irregular physical growth of cities, changes in the socio-economic structure, traffic and pollution, quality of housing, the existence of parallel organizations in the management of urban centers, and the lack or improper distribution of recreational spaces have caused a decline in the quality of life in urban centers. Today, with the expansion of cities and increasing inequalities, studies of quality of life have become an important tool for planning and managing cities. For urban planners, managers, and policymakers, especially cities that shape the quality of life, the core of the planning process and policy decisions, Studying the quality of life is very important. Through identifying problem areas, discovering the causes of citizens’ dissatisfaction, social, economic, and environmental factors affecting the quality of life, citizens’ priorities in life, and monitoring and evaluating the efficiency of urban policies and strategies, these studies have made a significant contribution to the development of urban strategies and policies. Considering the importance of the issue of quality of life, the main goal of this research is to investigate the status of quality of life indicators using the structural equation model in Sarpol-Zahab city.
 
Methodology
The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population is the citizens of Sarpol-e Zahab city. According to the size of the population (N = 45481), 381 of these people were calculated using Cochran's formula and distributed by simple random sampling. The quality of urban life tool developed by Ebrahimzadeh asmin and Karbakhsh (2017) was used to collect information. This questionnaire consists of 29 questions and 5 components that were used to analyze the data using SPSS 25 software (Cronbach's alpha) and LISREL 8.8 (structural equation modeling, confirmatory factor analysis).
Sarpol-e Zahab city is one of the western cities of Kermanshah province. Sarpol-e Zahab city is located 177 km west of Kermanshah and its average altitude is 550 meters above sea level and is located at 45 degrees and 52 minutes east longitude and 34 degrees and 28 minutes north latitude and is the center of Sarpol-e Zahab city. According to the 2016 census, the city of Sarpol-e Zahab has a population of 45,481.
 
Results and discussion
In first-order confirmatory factor analysis models, the scores of each item in a variable reflect the status of that item in a more underlying factor that cannot be measured directly because it is hidden. Chi-square ( (, index chi-square to freedom)df (, comparative fit index (CFI), relative fit index (RFI), non-normalized fit index (NNFI), square root error Mean approximation (RMSEA) were exerted to estimate the model. Regarding CFI, RFI, and NFI indices, some researchers believe that the minimum acceptable value is 0.90, and values above 0.95 indicate excellent model fit. Also, for the RMSEA index, a value less than 080 indicates a good fit for the model. According to the findings, the significance of T-statistic related to each of the questions of the Urban Quality of Life Scale is higher, with a significance level of error is 1.96, and the relationship between structures is meaningful and confirmed.
 
Conclusion
The results show that in the environmental dimension, the most important factors are the feeling of calm (lack of noise pollution (visual, visual, etc.) and satisfaction with the level of clean air. In the social dimension, satisfaction with the sense of happiness and vitality in the place of residence and the level of interest are the most factors. In the economic dimension, the tendency to continue living if income increases and satisfaction with living costs (water, electricity, gas, telephone, and housing costs) have the most factor. In the physical dimension, satisfaction with the conditions of the residential unit (size, number of rooms, necessary equipment, etc.) and satisfaction with the quality of streets and pedestrian crossings (quality of coverage, width of passages, night lighting, etc.) and the highest factor load. Finally, in terms of urban management, they are satisfied with the services provided by the municipality (timely collection of garbage, sewage and construction waste and the highest factor.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Sarpol e Zahab
  • LISREL
  • confirmatory
  • factor analysis
ابراهیم‌زاده اسمین، حسین و کاربخش، حسن. (1396). ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقه یک شهر زاهدان. فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7­(3)،20-7.                                                                     Dor:20.1001.1.22286462.1396.7.3.1.5
الفت، میلاد؛ شرقی، علی و ضرغامی، اسماعیل. (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری (MES) شاخصه‌های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران. معماری شهر پایدار، 5­(1)، 74-61.                                                                     Dor:20.1001.1.25886274.1396.5.1.5.9
باستانیان شاهگلی، مریم؛ پناهی، علی و عبدالله‌زاده طرف، اکبر. (1397). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری در بافت‌های قدیم و جدید شهر تبریز (نمونه موردی: مرزداران و کوچه‌باغ). مطالعات جامعه‌شناسی، 10­(39)، 89-73.
بریاحی، فرزاد؛ حاتمی‌نژاد، حسین و اقبالی، ناصر. (1398). نابرابری‌های فضایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱ و ۱۹ تهران). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 11(3)، 24-1.                  Dor:20.1001.1.66972251.1398.11.3.1.0
حاتمی‌نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد، منصوریان، حسین و رجایی، عباس. (1392). تحلیل مکانی شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر تهران. مجله پژوهش‌های علوم انسانی، 45(4)، 56-29.                                                                       Doi:10.22059/JHGR.2013.36135
حاتمی‌نژاد، حسین؛ زیاری، کرامت‌اله؛ پارسا (پشابادی)، شهرام و حاجی، مهسا. (1397). ارزیابی کیفیت زندگی در محله سیروس تهران. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 50(3)، 535-513.                                                       Doi:10.22059/JHGR.2017.33919.1006519
رهسپار طلوعی، غزاله؛ حبیب، فرح و زرآبادی، زهرا سادات سعیده. (1398). سنجش کیفیت زندگی در محله نارمک تهران بر اساس مدل توسعه‌یافته شاخص شکوفایی شهری ­(CPI-QL)­. مطالعات محیطی هفت حصار، 8(29)، 76-65.
 زندی، فرید. (1399). نقش مدیریت یکپارچه شهری در سبک و کیفیت زندگی شهروندان منطقه 6. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما دکتر حسن الوداری، دانشگاه پیام نور.
عباس‌زاده، صغری؛ اسدی، ابوالقاسم و سرایی، محمدحسین. (1396). تحلیل جغرافیایی کانون‌های جرم خیز جرائم سرقت در شهر مرزی سرپل ذهاب. علوم و فنون مرزی، 8(1)، 88-75.
عزیزی، زهرا و شمس، مجید. (1399). تحلیلی بر جایگاه شهرهای کوچک در نظام سلسله‌مراتب شهری استان کرمانشاه (نمونه موردی: شهر سرپل ذهاب). فصل‌نامه آمایش محیط، 13(48)، 221-199.                                        Dor:20.1001.1.2676783.1399.13.48.10.9
علوی، سید علی؛ عبودی، محمدرضا و دانشور، مهناز. (1397). سنجش شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم. مطالعه موردی: شهر بهبهان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8(28). صص 18-1.
قدیری، محمود؛ حکمت‌نیا، حسن و سیف‌الهی، مریم. (1400). تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کوهبنان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53(2)، 426-409.                                     Doi:10.22059/JHGR.2020.258930.1007714
قلی‌مطلق، مجید و درویشی، فرهاد. (1400). سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعه موردی: شهر قزوین). پژوهش‌های جغرافیای انسانی،53(2)، 597-579.                       Dor:10.22059/JHGR.2020.289797.1008013
قادری، پریسا؛ کریمیان بستانی، مریم و حافظ رضازاده، معصومه. (1400). تحلیل توزیع فضایی شاخص‌های ترکیبی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 13(2)، 232-211.
 کاظم‌زاده، علی؛ نیسانی سامانی، نجمه؛ درویشی بلورانی، علی؛ تومانیان، آرا و پوراحمد، احمد. (1397). ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 27(107)، 132-113.
محمدی، چنور، نظم‌فر، حسین و محمدی، سعدی. (1397). ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مطالعه موردی: منطقه ۲ شهر اردبیل، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، 9(2)،40-27.        https://doi.org/10.30473/grup.2018.4453
مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان کرمانشاه.
نسترن، میهن؛ احمدی، قادر و آقازاده مقدم، سهند. (1394). ارزیابی کیفیت زندگی شهری در محلات بافت قدیم و جدید شهر ارومیه. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7(3). 33-7.
 
References
Abbaszadeh, S., Asadi, A., & Sarai, M. H. (2017). Geographical analysis of criminal centers of theft in the border city of Sarpolzahab, Border Science and Technology, 8(1), 75-88. [In Persian].
Akyol, D., Özkan, D. O. R. U. K., & Dedeoğlu Özkan, S. İ. N. E. M. (2019). Measuring the Quality of Urban Life in the Trabzon Province.
Alavi, S. A., Aboudi, M. R., & Daneshvar, M. (2018). Assessment of mental indicators of urban quality of life with a healthy city approach. Case study: Behbahan city. Journal of Geographical arrangement of space, 8(28), 1-18. [In Persian].
Azizi, Z., & Shams, M. (2020). An Analysis of the Position of Small Cities in the Urban Hierarchy System of Kermanshah Province (Case Study: Sarpolzahab City). Environmental Management Quarterly, 13(48), 199-221. Dor:20.1001.1.2676783.1399.13.48.10.9 [In Persian].
Bastanian Shahgoli, M., Panahi, A., & Abdullahzadeh Tarf, A. (2018). Evaluation of quality indicators of urban life in old and new contexts of Tabriz (Case study: Marzdaran and Koch- e Bagh), Sociological Studies, 10(39), 73-89. [In Persian].
Bryahi, F., Hatami Nejad, H., & Eghbali, N. (2019). Spatial inequalities and its impact on the quality of urban life (Case study: Districts 1 and 19 of Tehran), Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 11(3), 1-24. Dor:20.1001.1.66972251.1398.11.3.1.0 [In Persian].
Ebrahimzadeh Asmin, H., & Karbakhsh, H. (2017). Assessing the quality of urban life in an area of Zahedan. Geography Quarterly (Regional Planning), 7(3), 7-20. Dor:20.1001.1.22286462.1396.7.3.1.5 [In Persian].
Ghaderi, P., Karimian Bostani, M., & Hafez Rezazadeh, M. (2021). Spatial Distribution Analysis of Combined Indicators of Quality of Urban Life (Case Study: Chabahar City), Journal of New Attitudes in Human Geography, 13(2), 211-232. Dor:20.1001.1.66972251.1400.13.2.11.2 [In Persian].
Ghadiri, M., Hekmatnia, H., & Seifollahi, M. (2021). Analysis of quality of life indicators in urban areas (Case study: Kuhbanan city), Human Geography Research, 53(2), 409-426. Dor:10.22059/JHGR.2020.258930.1007714 [In Persian].  
Gholi Motlagh, M., & Darvishi, F. (2021). Measuring the quality of urban life by modeling European barometer indicators (Case study: Qazvin city), Human Geography Research, 53(2), 579-597. Dor:10.22059/JHGR.2020.289797.1008013 [In Persian].  
Hatami Nejad, H., Pourahmad, A., Mansoorian, H., & Rajaei, A. (2021). Spatial analysis of quality of life indicators in Tehran, Journal of Humanities Research, 45(4), 29-56. [In Persian].
Hatami Nejad, H., Ziari, K., Parsa (Peshabadi), Sh., & Haji, M., (2018). Quality of Life Evaluation in Sirus neighborhood of Tehran, Human Geography Research, 50(3), 513-535. https://doi.org/10.22059/JHGR.2017.33919.1006519 [In Persian].
Kazemzadeh, A., Nissan Samani, N., Darvishi Blourani, A., Tumanian, A., & Poorahmad, A. (2018). Assessing the quality of urban life using remote sensing and GIS, Quarterly Journal of Geographical Information (Sepehr), 27(107), 113-132. https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33565 [In Persian].
MacLean, L., & Salama, A. M. (2019). Towards a context specific and multidimensional quality of urban life model. Open House International44(1), 25-33.‌ doi.org/10.1108/OHI-01-2019-B0004
Mohammadi, Ch., Nazmafar, H., & Mohammadi, S. (2018). Assessing the spatial distribution of quality of life in urban areas, a case study: District 2 of Ardabil, two quarterly journals of urban ecology research, 2(18), 27-40. https://doi.org/10.30473/grup.2018.4453 [In Persian].
 Nastaran, M., Ahmadi, Q., & Aghazadeh Moghadam, S. (2015). Assessing the quality of urban life in the old and new neighborhoods of Urmia, Iranian Journal of Social Development Studies, 7(3), 7-33. [In Persian].
Owerczuk, A. (2020). The Importance of Architectural Heritage for the Quality of Urban Life on Selected Examples of Polish Towns. In Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings (Vol. 51, No. 1, p. 29).  https://doi.org/10.3390/proceedings2020051029
Rahspar Toloui, Gh., Habib, F., & Saeedeh Zarabadi, Z. S. (2019). Measuring the quality of life in Narmak neighborhood of Tehran based on the developed model of Urban Prosperity Index (CPI-QL), Environmental Studies of Haft Hesar, 74 (3), 549-572. Dor: 20.1001.1.23225602.1398.8.29.6.3 [In Persian].
Royuela, V., & Suriñach, J. (2005). Constituents of quality of life and urban size. Social Indicators Research74, 549-572.‌
Schmit, R. (2002). Considering social capital in quality of life assessment: concept and measurement. Social Indicators Research, 58, 403-428.
Shen, L., Peng, Y., Zhang, X., & Wu, Y. (2012). An alternative model for evaluating sustainable urbanization. Cities, 29(1), 32-39.‌ https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.06.008
Statistics Center of Iran. (2016). General Census of Population and Housing 2016 of Kermanshah Province. [In Persian].
Tiran, J. (2016). Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica56(1), 57-73.‌ https://doi.org/10.3986/ags.828
Ulfat, M., Sharghi, A., & Zarghami, I. (2017). Structural Equation Modeling (MES) Characteristics of a Sustainable Elderly Friendly City in Tehran, Sustainable City Architecture, 5(1), 61-74. [In Persian].
Zandi, F. (2020). The role of integrated urban management in the style and quality of life of the citizens of District 6, Master Thesis, Supervisor Dr. Hassan Al-Wadari, Payame Noor University. [In Persian].