ارزیابی تطبیقی کیفیت محیطی از بعد مولفه ریخت شناسی – کالبدی در محلات سنتی و جدید (مطالعه موردی محلات منجم- باغمیشه کلانشهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

کیفیت محیطی از اساسی ترین بخش های کیفیت زندگی در جامعه شهری محسوب می شود. یکی از عواملی که در کیفیت شرایط زیست شهری نقش مهمی دارد، بحث مولفه ریخت شناسی و کالبدی محلات شهری هست که مسلما شدت و ضعف این مولفه نشان از کیفیت محیطی در هر محله شهر دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تطبیقی کیفیت محیطی از جنبه مولفه ریخت شناسی- کالبدی محله سنتی منجم و محله برنامه ریزی شده باغمیشه کلانشهر تبریز از لحاظ شاخص های کیفیت بافت و مسکن می باشد.

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جمع آوری داده ها از روش مشاهدات میدانی و روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام گردید. با استفاده از مدل تحلیلی آلفا کرونباخ میزان اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه برآورد شده است. برای مقایسه وضعیت رضایت شهروندان با استفاده از آزمون تی دو نمونه ای و آزمون لون دو محله با هم قیاس گردیده است. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره سهم نسبی مولفه ریخت شناسی و کالبدی در دو محله مشخص گردید.

نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای کالبدی- ریخت شناسی محله باغمیشه نسبت به محله منجم از شرایط مناسبی برخوردار می باشد و این نشان از تفاوت در نحوه فرآیند شکل گیری این دو محله در دوه دوره زمانی می باشد.

نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای کالبدی- ریخت شناسی محله باغمیشه نسبت به محله منجم از شرایط مناسبی برخوردار می باشد و این نشان از تفاوت در نحوه فرآیند شکل گیری این دو محله در دوه دوره زمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of environmental quality in terms of morphological-physical component in traditional and modern neighborhoods(Case study of astronomical neighborhoods - Baghmisheh, Tabriz metropolis)

نویسنده [English]

  • Yousef Darvishi
چکیده [English]

Environmental quality is one of the most basic parts of quality of life in urban society. One of the factors that play an important role in the quality of urban living conditions is the discussion of the morphological and physical components of urban neighborhoods, which certainly shows the intensity and weakness of this component in each neighborhood of the city. Therefore, the main purpose of this study is a comparative study of environmental quality in terms of morphological-physical component of the traditional astronomical neighborhood and the planned neighborhood of Baghmishe in the metropolis of Tabriz in terms of texture and housing quality indicators.

The present study is based on the purpose of the applied type. Data were collected by field observation and survey method using a questionnaire. The validity and validity of the questionnaire was estimated using Cronbach's analytical model. To compare the status of citizens' satisfaction, two-sample t-test and Loon test of two neighborhoods have been compared. Finally, using multivariate regression method, the relative share of morphological and physical components in the two neighborhoods was determined.

The results indicate that the physical-morphological criteria of Baghmisheh neighborhood compared to the astronomical neighborhood have good conditions and this shows the difference in the process of formation of these two neighborhoods in the two time periods.

Environmental quality is one of the most basic parts of quality of life in urban society. One of the factors that play an important role in the quality of urban living conditions is the discussion of the morphological and physical components of urban neighborhoods, which certainly shows the intensity and weakness of this component in each neighborhood of the city. Therefore, the main purpose of this study is a comparative study of environmental quality in terms of morphological-physical component of the traditional astronomical neighborhood and the planned neighborhood of Baghmishe in the metropolis of Tabriz in terms of texture and housing quality indicators.

The present study is based on the purpose of the applied type. Data were collected by field observation and survey method using a questionnaire. The validity and validity of the questionnaire was estimated using Cronbach's analytical model. To compare the status of citizens' satisfaction, two-sample t-test and Loon test of two neighborhoods have been compared. Finally, using multivariate regression method, the relative share of morphological and physical components in the two neighborhoods was determined.

The results indicate that the physical-morphological criteria of Baghmisheh neighborhood compared to the astronomical neighborhood have good conditions and this shows the difference in the process of formation of these two neighborhoods in the two time periods

Environmental quality is one of the most basic parts of quality of life in urban society. One of the factors that play an important role in the quality of urban living conditions is the discussion of the morphological and physical components of urban neighborhoods, which certainly shows the intensity and weakness of this component in each neighborhood of the city. Therefore, the main purpose of this study is a comparative study of environmental quality in terms of morphological-physical component of the traditional astronomical neighborhood and the planned neighborhood of Baghmishe in the metropolis of Tabriz in terms of texture and housing quality indicators.

The present study is based on the purpose of the applied type. Data were collected by field observation and survey method using a questionnaire. The validity and validity of the questionnaire was estimated using Cronbach's analytical model. To compare the status of citizens' satisfaction, two-sample t-test and Loon test of two neighborhoods have been compared. Finally, using multivariate regression method, the relative share of morphological and physical components in the two neighborhoods was determined.

The results indicate that the physical-morphological criteria of Baghmisheh neighborhood compared to the astronomical neighborhood have good conditions and this shows the difference in the process of formation of these two neighborhoods in the two time periods

Environmental quality is one of the most basic parts of quality of life in urban society. One of the factors that play an important role in the quality of urban living conditions is the discussion of the morphological and physical components of urban neighborhoods, which certainly shows the intensity and weakness of this component in each neighborhood of the city. Therefore, the main purpose of this study is a comparative study of environmental quality in terms of morphological-physical component of the traditional astronomical neighborhood and the planned neighborhood of Baghmishe in the metropolis of Tabriz in terms of texture and housing quality indicators.

The present study is based on the purpose of the applied type. Data were collected by field observation and survey method using a questionnaire. The validity and validity of the questionnaire was estimated using Cronbach's analytical model. To compare the status of citizens' satisfaction, two-sample t-test and Loon test of two neighborhoods have been compared. Finally, using multivariate regression method, the relative share of morphological and physical components in the two neighborhoods was determined.

The results indicate that the physical-morphological criteria of Baghmisheh neighborhood compared to the astronomical neighborhood have good conditions and this shows the difference in the process of formation of these two neighborhoods in the two time periods

Environmental quality is one of the most basic parts of quality of life in urban society. One of the factors that play an important role in the quality of urban living conditions is the discussion of the morphological and physical components of urban neighborhoods, which certainly shows the intensity and weakness of this component in each neighborhood of the city. Therefore, the main purpose of this study is a comparative study of environmental quality in terms of morphological-physical component of the traditional astronomical neighborhood and the planned neighborhood of Baghmishe in the metropolis of Tabriz in terms of texture and housing quality indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental quality
  • morphology
  • neighborhood
  • regression
  • Tabriz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 02 مهر 1401