بررسی نقش حکمروایی خوب در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کامیاران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22059/jhgr.2022.335894.1008427

چکیده

الگوی مدیریت شهری سنتی با افزایش چالش‌ها و مشکلات مناطق شهری و ناتوانی برای حل یا کاهش آنها مورد انتقادات وسیعی قرار گرفته است. از این رو حکمروایی خوب شهری با تاکید بر گذار از نقش ساختارهای رسمی به عنوان محور تصمیم‌گیری به سوی نقش‌یابی جامعه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک مطرح گردیده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شاخص‌های حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت های فرسوده درشهر کامیاران می باشد. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان محلات شهر کامیاران با جمعیت 57,077 نفر می‌باشند و جهت گردآوری داده ها از 384 پرسشنامه براساس فرمول کوکران به روش ‌نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شده است. به منظور شناسایی مولفه‌های اصلی حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت‎های فرسوده شهر کامیاران از روش تحلیل تاثیرات متقابل و تحلیل ISM با کمک نرم‌افزار MicMac و در نهایت به‌منظور سنجش میزان حکمروایی محلی در ابعاد و معیارهای مختلف از مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه تاپسیس و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی ارتباط میان عوامل و تعیین سهم هر یک از آنان از مدل‌های معادلات ساختاریSEM)) استفاده شده است. نتایج نشان داد که مهمترین مولفه‌های اثرگذار بر حکمروایی محلی شهر کامیاران به منظور بازآفرینی بافت‌های فرسوده مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد و همچنین مولفه های اصلی حکمروایی محلی تاثیر مستقیم و مثبتی بر فرایند بازآفرینی بافت های فرسوده دارد. در نهایت راهکار ها وسیاست های اجرایی در جهت فرآیند حکمروایی محلی مطلوب در مدیریت بازآفرینی شهری کامیاران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Good Urban Governance in Regeneration of Urban Worn-Out Textures (Case Study: Kamiyaran City)

نویسندگان [English]

 • Jamshid Ebrahimi
 • Farzin Charehjoo
Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Extended abstract

Introduction: Citizen participation is a mechanism to guide local development and governance. Therefore, planning for participation, informed and meaningful presence of citizens in various cultural, social, economic, welfare and local fields is considered as one of the most important concerns and necessities of urban development. While the urbanization process in developing countries has increased dramatically over the past 20 years, but it is clear that the ability of governments to support the growth of urbanization and urban development has not been able to keep pace with this trend in many cases. Good urban governance is considered one of the most important linking factors between governance principles and values and new and adaptive approaches to organization. By using concepts such as participation, accountability, rule of law, transparency, justice, efficiency and accountability, it lays the foundation for sustainable development. The main purpose of this research is to investigate the effects of good urban governance indicators on the regeneration of worn-out textures in Kamiyaran city.Methodology: The research method of this article is descriptive and analytical, and the data collection method was both field and library. to achieve the goals of the research, first of all, the effect of city regeneration criteria (economic, social, cultural, physical and environmental-ecological) on regeneration and governance criteria (participation, accountability and responsibility, law enforcement, collective agreement, justice, transparency, strategic vision and effectiveness and efficiency) on good urban governance in the city of Kamiyaran are examined and further the effect of good urban governance indicators (as independent variable) is measured on urban regeneration indicators (as dependent variable), And then the effect of good urban governance indicators (as an independent variable) on urban regeneration indicators (as a dependent variable) is measured. In order to accurately measure the validity of completed questionnaires, factor loading test and KMO and Bartlett coefficients were used in SPSS software. The KMO coefficient is equal to 0.709 and the Bartlett coefficient is equal to 0.001, which indicates the appropriate validity conditions of the prepared and completed questionnaires. The KMO coefficient is equal to 0.709 and the Bartlett coefficient is equal to 0.001, which indicates the appropriate validity conditions of the prepared and completed questionnaires. Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the research. Zero value of this coefficient indicates lack of reliability and +1 indicates complete reliability. Cronbach's alpha is equal to 0.921, which indicates the very good reliability of the completed research questions. In this regard, in order to identify the main components of the local governance process using the method of mutual or cross influence analysis, ISM analysis with the help of MicMac software has been used. Finally, in order to measure the level of local governance in different dimensions and criteria in the studied localities, it is necessary to use multi-indicator decision-making models, which, considering that the TOPSIS model compares the current situation of Kamiyaran city neighborhoods with ideal situations, is suitable.

Results and discussion: The general result of the current state of urban regeneration in Kamiyaran city shows the inappropriate/moderate conditions, which TOPSIS score of 0.40 indicates the condition of 40% of regeneration criteria in Kamiyaran city for the success of urban plans and programs. The overall score of TOPSIS for all economic indicators for the purpose of urban regeneration shows average conditions and 41% conditions in the regeneration of Kamiyaran city. Among all social status indicators, the average score obtained in the form of Likert scale is 2.58 and the average TOPSIS score is 0.39, which indicates the inappropriate conditions of the social index. From the total indicators of physical condition, the average score obtained in the form of Likert scale is 2.53 with TOPSIS score of 0.38, which indicates the inappropriate conditions of physical indicators. It should be noted that most of the indicators of the physical sector have inappropriate conditions. Among all the investigated indicators of environmental-ecological conditions, the average score obtained in the form of a Likert scale is 2.63 with an average TOPSIS score of 0.41, which shows the average conditions of these indicators.Among all the investigated indicators of the cultural status, the average score obtained in the form of Likert scale is 0.42, which indicates the average level and downward conditions of the cultural indicators. The results of the institutional situation (formal and informal institutions) show the poor/average conditions of institutional indicators in Kamiyaran city, so that the average TOPSIS score is 0.40, which shows the 40% level of satisfaction and appropriateness of institutional indicators in Kamiyaran city.

Conclusion: The results of this research showed that by using the good urban governance approach, it is possible to improve the regeneration process at the level of city neighborhoods by organizing and making decisions based on democratic understanding, increasing participation and emphasizing the role of local communities. This is despite the fact that today, due to the complexity of urban issues and challenges, especially in worn-out textures and the extent of this issue in different dimensions, urban management cannot achieve sustainable goals with the past approaches. For this reason, in recent years, various criteria and indicators have appeared in the development and regeneration of urban textures. Among the most important of them are Vitality of urban spaces, readability, security, belonging to a place, access to footpaths, government's attention to worn-out fabric, municipality's attention to worn-out fabric, level of awareness of existing plans, existence of non-governmental organizations, grading of parts, building materials, access to Green space, access to commercial and service uses, access to leisure uses, desire to continue living in the neighborhood, duration of living in the neighborhood, participation rate, willingness to participate, social relations with neighbors, housing facilities and facilities, health level in the neighborhood.

Key words: Good urban governance, Regeneration, Kamiyaran City, Mic Mac, SEM.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good Urban Governance
 • Regeneration
 • Kamiyaran City
 • Mic Mac
 • SEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 29 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 14 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 14 آبان 1401