لوت زنگی احمد (دکتر احمد مستوفی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

10.22059/jhgr.1969.90548

چکیده

از وظایف اصلی موسسه جغرافیای دانشگاه تهران بررسی و پژوهش درباره مسائل جغرافیائی مربوط به ایران است. بواسطه ارتباط نزدیک جغرافیا با بسیاری از علوم طبیعی و انسانی و احتیاج مبرم جغرافیا به مواد خام سایر علوم برای بیان کیفیت چونی و چرایی جغرافیائی هنوز معرفت ما درباره جغرافیای ایران ناچیز است. جغرافیای ایران در انتظار پیشرفت علوم زمینی از زمین شناسی تا باستان شناسی مسائل تاریک وناشناخته بسیار دارد. زمین ساخت و پیکر زمین شناسی در انتظار پژوهشهای زمین شناسی ونقشه سازی است و جغرافیای گیاهی وجانوری بررسیهای جامع ومدونی درباره ایران ندارند. آب وهوا بیش از سایز مباحث جغرافیایی ناشناخته مانده و آمارهای هواشناسی متکی به ایستگاه های کافی هواشناسی وسنجشهای دراز مدت نیستند.
سوابق زندگی انسان در ایران زمین و وضع سکنه بومی واقوام مهاجر خارجی هنوزبه درستی معلوم نیست و باستان شناسان بر طبق نظرهای قدیمی و راه های فرضی مهاجرت اقوام آریایی تاریخ کهن ما را از آمدن ماده و پارسها بقلات ایران پایه گذاری نموده اند و لااقل سه هزار سال از تاریخ قدیم ماکه مقدمه بسیار جالبی برای بیان چگونگی زندگی در این سر زمین است در پرده ابهام مانده وتازه کم و بیش آثار زندگی ماقبل تاریخ در نواحی شرقی ایران سر بدر کرده اند . کاوشهای مقدماتی در سیستان (شهر سوخته هخامنشی) و در اطراف بمپور و در برد سیروتل ابلیس کرمان شواهدی از زندگی انسان را در هزاره های چهارم و سوم و دوم پیش از میلاد فاش نموده اند که تمدن اقوام آن نواحی با تمدن هند و بین النهریت مربوط بوده است. تفحصات پراکنده هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و بیس زود است که بتوان درباره سکنه قدیمی نظری قطعی داد.
تحولات اقتصادی سریع کشور ما در چند سال اخیر با اجرای برنامه های عظیم صنعتی وکشاورزی برای جغرافی نویس سرگیجه آور است. برنامه های عمرانی نه از لحاظ اجرا خاتمه یافته ونه از جهت نتیجه گیری درخور بحث وتفسیر می باشند . جغرافیای انسانی ما متکی به آمار ماهیانه خواهد شد. زیرا ارقام سال جاری برای سال آتی کم ارزش می شوند و تعجب نیست اگر کتابی درباره صنایع جدید وکشاورزی ایران تدوین گردد و بموقع انتشار کتاب ‘ آمار موجود در آن خالی از اعتبار باشند.
موسسه جغرافیای دانشگاه‘ درحدود امکانات نیروی علمی موجود‘ طرح های پژوهشی برای مسائل جغرافیایی ایران تدوین نموده و ا زجمله برنامه های طرح شناسایی دشت لوت است که با همکاری ومعاضدت دانشمندان فرانسوی انجام می شود. و درنظر است که در مدت پنج سال‘ کلیه مباحث علوم زمینی در دشت لوت مورد بررسی قرار گیرند. نتایج حاصله از پژوهش های مزبور وهمچنین تفحصات علمی دیگری که درایران انجام می شود بتدریج در مجموعه ای بنام گزارشهای جغرافیایی به چاپ خواهند رسید.
گزارشهایی جغرافیایی بطور منظم و در فواصل معین منتشر نخواهند شد و برحسب حجم مطالعات انجام شده‘ هر سه ماه یک شماره یا دوماه یک شماره آماده می گردد. در تنظیم مطالب سعی خواهد شد که هر شماره بیک موضوع اختصاص یابد و یا لااقل چند موضوع مربوط به هم در یک مجلد گنجانده شود و بسیاری از مطالب ‘ ترجمه ای به زبانهای فرانسه یا انگلیسی خواهند داشت.
درشماره نخستین این مجموعه یکی از ناشناخته ترین نواحی ایران که قسمت جنوبی دشت لوت است وبه لوت زنگی احمد معروف میباشد ‘ مورد بررسی قرارگرفته و گرچه مطالب گوناگونی در این بحث پیش آمده ولی توجه نویسنده بیشتر معطوف به مسائل جغرافیای تاریخی و راههای ارتباطی قدیمی د ر اطراف دشت لوت بوده است.

عنوان مقاله [English]

Lot Zangi Ahmed (Dr. Ahmed Mostofi)

چکیده [English]

Please refer to the original file published (by Dr. Ahmed Mostofi and colleagues) in 1348.