دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1348، صفحه 1-121 (لوت زنگی احمد(گزارشهایی جغرافیایی))