تحلیل ژئوپلیتیک عوامل سیاسی-امنیتی موثر بر همگرایی اقلیم کردستان عراق با ایران در مقیاس-های جغرافیایی

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران.

2 گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22059/jhgr.2023.350561.1008558

چکیده

ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، دارای مناطق پیرامونی گسترده است؛ مرزهای طولانی و همسایگان متعدد در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و فرو ملی برای ایران طیفی از فرصت‌های گوناگون را در راستای ایجاد همگرایی منطقه‌ای در برداشته است. در این میان یکی از گروه‌های هویتی استراتژیک در داخل و پیرامون ایران در راستای ایجاد بسترهای همگرایی کردها هستند. ایران با توجه به ظرفیت کردها در منطقه می‌تواند با شناخت عوامل همگرا کننده منافع ملی خود را تأمین کند. یکی از واحدهای فدرال در چارچوب کشور عراق که با فروپاشی رژیم بعث از کنشگری سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی برخوردار بوده و دارای تأثیرات و پیوند مشترک فرهنگی - تاریخی با ایران است اقلیم کردستان عراق است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر در همگرایی اقلیم کردستان با ایران در مقیاس‌های جغرافیایی است. با توجه به اهمیت موضوع این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که در سطوح فرو ملی، ملی، منطقه‌ای و جهانی کدام عوامل ژئوپلیتیکی در بعد سیاسی-امنیتی در همگرایی اقلیم کردستان عراق با ایران موثر هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به معادلات ژئوپلیتیکی در منطقه عوامل مربوط به مقیاس منطقه‌ای بیشترین تأثیر را در همگرایی اقلیم کردستان عراق با ایران دارد که این عوامل شامل 1. انزوای ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان عراق در منطقه و وابستگی به ایران 2. آسیب‌پذیری امنیتی اقلیم کردستان عراق در برابر تهدیدات و وابستگی به ایران 3. شکست روند صلح کردهای ترکیه با حکومت و حضور نظامی ترکیه در اقلیم کردستان عراق 4. تأثیر ایران در آینده ساختار سیاسی سوریه و تأثیر آن بر اقلیم کردستان عراق هستند. همچنین همگرایی و همکاری اقلیم کردستان عراق و ایران در امنیت و توسعه ایران و عراق تأثیر دارد. روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و منابع کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geopolitical analysis of political-security factors affecting the convergence of Iraqi Kurdistan region with Iran in geographical scales

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afzali 1
  • Hassan Kamran 1
  • Eskandar Moradi 2
  • kamal Ranjbari chichoran 1
1 Department of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran.
2 Department of Political Geography, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Regions are locations where political processes involving many actors take place; they do not totally preexist and are not rigidly fixed in situ. Regions influence human civilizations' actions, emotions, activities, and ideas through full dynamics. The structural and functional qualities of political systems and many interactions in historical trends that take the form of beliefs, identities, and norms impact the regions. Regions are continually growing and collapsing due to geopolitical variables and the dynamics of the international system due to the dynamism of regions, the effect of diverse geographical elements, and functional changes in geographical scales. Interaction between players operating at various geographic scales is necessary to find answers to global concerns. Inequalities, such as a lack of resources and a high degree of well-being, military and security operations, international trade, and the emergence of pollutants and harmful environmental stimuli, are crises that call for collaboration and convergence in the field of geography. Incorporating different aspects of bio-social, cultural, economic, political, institutional, environmental, and water diplomacy in common watersheds, etc., as well as other factors that can speed up and facilitate political-security cooperation, is how regional convergence develops. Regional convergence engages more and fresher activists at various levels to play a more active role in the geographical space in accordance with the environmental capacities. Divergent geopolitical forces will impact geographical units' political, security, economic, and cultural actions if regional convergence is not developed under the influence of convergent geopolitical elements. Regional convergence has been pushed towards multi-level and multilateralism as a result of the changes that have occurred in the world since the conclusion of the Cold War and the collapse of the bipolar geopolitical structure. The results of regional convergence in various East Asian and European regions have demonstrated that these regions have made progress toward economic dynamism and development and have contributed more significantly to the stable security environment within the global power structure and geopolitical system. One of the Southwest Asian nations with a wide range of structural and functional capabilities in terms of its immediate surroundings in line with regional integration is Iran. Regarded as indicators of Iran's capacity for regional integration and its geopolitical position in the region, the geographical base of the Iranian plateau and its natural features, on the one hand, and the presence of various ethnicities and religions in border regions with geographic obstacles surrounding Iran, on the other. Thanks to Southwest Asia, this nation is at the center of regional political, security, economic, and cultural changes. Despite the fact that Iran's geography has several chances and objective and subjective geopolitical variables that point toward regional integration, this significance has not been practically formed at various political, economic, security, and cultural levels. The lack of sufficient and accurate information on the geopolitical elements effective in the process of integration in many dimensions and scales is one of the reasons why regional integration mechanisms around Iran have not been formed. One of the strategic identity organizations in and around Iran is working to build platforms for the union of the Kurds. Despite Iran's ethnic, historical, cultural, and civilizational history, Kurds, with a sizable population, are dispersed among the nations of Iraq, Turkey, Syria, and Iran. The regional powers view the Kurds as crisis-causing elements in the region's security order. With regard to the Kurds, our nation has taken a passive approach to utilizing the Kurds' potential for regional integration, and this attitude has prompted the rivals to utilize the Kurds' potential in order to increase their regional and global power. The Kurdistan region of Iraq is one of the regions near Iran created as a federal unit in the Iraqi constitution following changes in Iraq's political structure and developments in the Middle East region. On the one hand, Iran, as a strategic regional power, is very important for the Kurdistan Region of Iraq in political, cultural, security, and economic dimensions. On the other hand, the Kurdistan Region of Iraq is strategically important to Iran on multiple levels and in different structural and functional dimensions. In order to achieve the convergence of development and regional security, this research uses a qualitative methodology based on geopolitical concepts to examine the political-security factors influencing the convergence of the Iraqi Kurdistan region with Iran at sub-national, national, regional, and global geographical scales.
Methodology
The information for this study was gathered via semi-structured interviews, library materials, and online resources. Sixty elites and researchers knowledgeable about Iranian foreign policy and Kurdish issues participated in a semi-structured interview to first extract the elements and indicators. Then, these indicators were again presented to the researchers in the form of a questionnaire for weighing. The study's findings indicate that in accordance with regional geopolitical equations, factors related to the regional scale have the greatest influence on the convergence of the Iraqi Kurdistan Region with Iran. These factors include the Iraqi Kurdistan Region's geopolitical dependence on Iran; the Kurdistan region of Iraq is vulnerable to threats to its security and is dependent on Iran; the Turkish government's military presence in Iraqi Kurdistan and the failure of the Turkish-Kurdish peace process; Iran's impact on the future political structure of Syria and its impact on the Iraqi Kurdistan region. Also, the convergence and cooperation between the Kurdistan region of Iraq and Iran impact the security and development of Iran and Iraq.
 
Results and discussion
The study's findings indicate that there are already political and security integration capabilities for the Kurdistan region of Arakhsh, and there are geographical scale factors that, if discovered and used, can make it easier for the Kurdistan region to integrate with Iran.
 
Conclusion
the security and development of Iran and Iraq are impacted by the convergence and collaboration between Iran and the Kurdistan area of Iraq.
                                                                                              
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Kurdistan region of Iraq
  • convergence
  • geopolitics
  • scale
References
Zamanian dehkordi, S. S., abtahi, S. M., & Taheri, A. (2022). Policy-making of the Islamic Republic of Iran's foreign relations in the Middle East with emphasis on Syria "based on the theory of regional convergence". The Islamic Revolution Approach15(57), 205-222.
Basiri, M. A., Suri Qarlivand, H., & Janfashan, Seyed Mehdi. (2012). Investigating the performance of the Economic Cooperation Organization (ECO) in the framework of regional integration theory. Political Research, 3(1), 53-72.
Dehghani Firouzabadi, J. (2008). Evolution in Convergence Theories. Central Eurasian Studies, 2 (6), 1-12.
Ahmadisilveh, J., Hafeznia, M., & Ghorbanejad, R. (2022). Explaining the geo-economic perception of the neighboring countries towards the regional government of Iraqi Kurdistan. International Quarterly of Geopolitics, 18(67), 1-30.
Bahadri, Sh. (2015). The Backgrounds and Challenges of the Formation of the Kurdish State and Its Impact on Iran's National Security. Historical Approach Quarterly, 15, 1-12.
Chokhachizadeh Moghadam, M. B., Alinejad, M., & Amini Qashlaghi, D. Ethno-religious geopolitics of Iraq and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. Iran Geographical Engine Quarterly, 11(37), 1-12.
Costantini, I., & O’Driscoll, D. (2020). Party politics in quasi-states: Iraqi Kurdistan. In Routledge Handbook on Political Parties in the Middle East and North Africa (pp. 218-228). Routledge.‌
Darvishi, F., Mohammadian, A., & Mohammadian, A. (2012). Investigating the effects of Turkish foreign policy in the Kurdistan region of Iraq on the national interests of the Islamic Republic of Iran (1991-2013). Journal of Defense Policy, 22(85), 1-12.
Yazdani, E. E., Talei Hor, R., & Bahrami, R. (2016). The role of Russia and China in changing the international order from unipolar to multipolar. Political Studies Quarterly, 9(36), 65-90.
Zanganeh, S., & Karimi, H. (2016). The history of jihadi groups in the Kurdistan region of Iraq. Foreign Policy Quarterly, 31(2), 81-108.
Zarei, B., & Pilton, F. (2019). America's strategic turn from the Persian Gulf to the Asia-Pacific region. Politics Quarterly, 50(1), 111-131. doi: 10.22059/jpq.2020.200804.1006746
Zarei, B., & Ranjbari Chichuran, K. (2016). Analysis of the challenges of the Kurdistan region and the central government of Iraq and its impact on the future of the country. Politics Quarterly, 47(4), 909-928. doi: 10.22059/jpq.2017.219631.1006939
Zibakalam, S., & Khalil Tahmasbi, A. (2015). Issues of the Iraqi Kurdistan region; sources and obstacles of independence. Journal of Middle East Studies, 86, 1-12.
Khodaverdi, H., & Shirzadeh Asl Sharbiani, M. (2020). Kurdistan’s Independence in Israel’s Politics; an Analysis based on Giddens’s Structuration Theory. International Relations Research, 10(2), 59-84.
Mohammadi, A. (2012). Geopolitical bottlenecks and potentials of the independence of the Kurdistan Region of Iraq. Master's Thesis Master's Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran.
Mohammadian, A., & Turabi, Q (2014). The impact of developments after the fall of Saddam on the situation of the Kurds of Iraq. Iranian Journal of International Politics Quarterly, 3(2), 1-12.
Moradi, I. (2004). The role of regional and extra-regional powers in the division of Kurdistan (geopolitical reading). Master's thesis, Faculty of Geography, University of Tehran.
Moradi, I., Sabouri, Z., Khaki, Sh., & Javanmardi, A. (2014). The feasibility of forming a Kurdish region in northern Syria. World Politics, 4(4), 278-241.
Motaghi Dastanai, A., & Soltani, A. (2022). The influence of the geopolitical foundations of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran towards Turkey in Eurasia. Central Eurasian Studies, 15(1), 307-330.
doi: 10.22059/jcep.2022.319067.449985
Mousavi, M. (2014). A geopolitical analysis of the convergence between the Kurdistan Region of Iraq and the Zionist regime and its impact on Iran's national interests. Master's thesis, Faculty of Geography, University of Tehran.
Naqibzadeh, A., & Kak Hamad, M. (2019). The process of the Kirkuk crisis in the political developments of the region and future scenarios. Politics Quarterly, 50(1), 385-401. doi: 10.22059/jpq.2020.267034.1007321
Nasri, Gh., & Rezaei, D. (2018). Research article: The most important threats facing the Islamic Republic of Iran in the Kurdistan region of Iraq. Interdisciplinary studies of strategic knowledge, 9(37), 168-197.
Parsaei, E., Hafeznia, M. R., Ahmadipour, Z., & Sajjadpour, S. M. K. (2020). Identifying Geopolitical Factors Affecting Foreign Policy. Journal of Geography and Regional Development, 17(2), 1-44.
Rajabi, M. (2018). The position of the Iraqi Kurdistan region in the regional policies of the United States of America in West Asia. Political Researches of the Islamic World, 9(2), 1-12.
Rezaei, D. (2014). Goals and interests of the occupying Quds regime in the Kurdistan region of Iraq and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran. Regional Studies Quarterly, 16 (3), 1-12.
Sadeghi, S. Sh., & Rahimi, A. (2016). Kurdish diaspora and the role of geopolitical interests in the evolution of Turkey's strategy towards the Kurds of Iraq and Syria (1382-1395). Politics Quarterly, 47(2), 411-430. doi: 10.22059/jpq.2017.61763
Sadeghi, S. Sh., Sharifi, Z., Moradi, S., & Hashmati Jadid, H. (2019). Hoggett's model and analysis of regional conflicts: a case study of the Iran-Iraq war. Political Geography Research, 5(1), 124-95. doi: Doi:org/10.22067/pg.v5i1.88044
Khairi, M., Yazdani, E., & Omidi, A. (2017). Explaining the goals of the Iraqi Kurdistan Regional Government in alliance with Turkey. World Politics, 7(1), 81-106. doi: 10.22124/wp.2018.2865
Saifi, A. M., & Pourhasan, N. (2017). ISIS and the phenomenon of threat balance in Iran-Iraq relations. International Relations Studies Quarterly, 11(41), 37-63.
Vesey, H. (2022). Eurasian Economic Union and Iran's Regionalism. Central Eurasian Studies, 14(1), 377-400. doi: 10.22059/jcep.2021.310374.449954
Wu, Z. (2018). Classical geopolitics, realism and the balance of power theory. Journal of Strategic Studies, 41(6), 786-823.‌