نویسنده = رضوی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 103-116

جهانگیر یدالهی فارسی؛ سید مصطفی رضوی