نویسنده = الیاس‎زاده مقدّم، نصرالدّین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظام های کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست‎مدرنیسم

دوره 45، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-36

موسی پژوهان؛ نصرالدّین الیاس‎زاده مقدّم؛ سمیّه فتحی